Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011"— Sunum transkripti:

1 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÖĞr. Gör. Osman albayrak Rize- 2011 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

2 EĞİTİM NEDİR ? Selahattin Ertürk’ e göre eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.

3 Eğitimin özellikleri Eğitim bir süreçtir,
Eğitim sonunda bireyde bir değişme olmalıdır, Bu değişme istendik yönde olmalıdır, Eğitimde bir amaç ya da kazanım vardır, Eğitim bireyi geliştirir, Eğitim bireyi hayata hazırlar, İçsel ya da dışsal bir yaşantı sonucu oluşur (Gelen,2005).

4

5 EĞİTİM; Formal Ve İnformal Eğitim Olarak İkiye Ayrılır.
Formal eğitim, planlı ve programlı bir amaç doğrultusunda belirli bir mekanda uzman bazı kişilerin rehberliğinde düzenlenen bir etkinliktir.

6 Formal Eğitimin Özellikleri
a)     Amaçlıdır. b)     Planlı ve programlıdır. c)      Süreç profesyonel eğiticiler tarafından yürütülür. d)     Süreç sonucunda olumlu davranışların kazanılması beklenir. e)     Eğitim belirli bir mekanda sürdürülür. f)       Amaçlı olarak hazırlanmış araç- gereç kullanılır. g)     Süresi sınırlıdır.

7 2. İNFORMAL EĞİTİM Plansız ve programsız hayatın içerisinde kendiliğinden oluşan eğitimdir. Diğer bir değişle bireyin sosyalleşme ve kültürleşme sürecidir. Bu süreç sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde doğuştan ölünceye kadar devam eder.

8 1.2 ÖRGÜN EĞİTİM Örgün eğitim, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireyler için yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim; Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

9 1.3 YAYGIN EĞİTİM Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim; genel ve meslekî teknik yaygın eğitim olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

10 DİĞER KAVRAMLAR a) Amaç ( hedef ) : Amaçlar, eğitim sürecine giren bireyin davranışlarında ve kişiliğinde meydana gelmesi istenilen farklılaşmaları belirtir. Amaçlar, formal eğitimin temel taşlarıdır.(Celep) b) Yaşantı: İnsanın yaşadığı ortamla gerçekleştirdiği etkileşimlerdir. Bir etkileşimin yaşantı olabilmesi için bireye, bilgi, beceri ve tutum kazandırması gerekir.

11 DİĞER KAVRAMLAR c) Davranış ( Kazanım ) :
Geniş anlamı ile tutumlar ile, içsel ve dışsal tepkilerin tümünü kapsar Bireyin göstermiş olduğu ölçülebilir eylem ve etkinliklerine davranış denir. Ancak bu eylemlerin birey tarafından bilinçli ve kasıtlı yapılması gerekmektedir Öğrenilmeyen şey davranış değildir ( Celep, 2004)

12 DİĞER KAVRAMLAR d) Süreç: Bir amaca yönelik, sürekli ve birbirilerine bağlı oluş ya da olaylarda görülen bir dizi değişikliklerdir. Aynı zamanda süreç, bir işin belirli bir zaman içerisinde sürüp gitmesi anlamına da gelir.[i] e) İstendik: İstenilen koşullarda istenilen özelliklere sahip olmayı gerektirir.  

13 Öğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir.
DİĞER KAVRAMLAR f) Öğrenme: Bireyin çevresiyle etkileşimleri sonucunda organizma da meydana gelen nispeten kalıcı davranış değişikliğidir ( Senemoğlu. 2010) Öğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir.

14 g) Öğretme: Öğrenmenin gerçekleşmesi için ortamın düzenlenmesidir
g) Öğretme: Öğrenmenin gerçekleşmesi için ortamın düzenlenmesidir. Öğretme bilinçli ve amaçlı bir çabadır. Bu çaba kişilerce yapılabileceği gibi, değişik materyallerce de yapılabilir.

15 Daha çok okullarda yapılmaktadır.
Öğretim Öğretim, eğitimin planlı bir şekilde belirli bir zaman da , belirli bir mekanda gerçekleştirilen dilimine denir. Daha çok okullarda yapılmaktadır.

16 Öğretim Hizmetinin Niteliğini Artıran Değişkenler İpucu Pekiştirme
Katılım Dönüt Düzeltme

17 SORU ÖRNEKLERİ

18 1. Usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar hangi eğitimin kapsamında yer alır?
a. formal eğitim. b. örgün eğitim c. yaygın eğitim d. informal eğitim. e . görsel eğitim

19 2. Aşağıdakilerden hangisi öğretme için söylenemez?
a. öğretme herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faaliyeti olarak tanımlanabilir. b. öğretme sürecinde öğrenen ,öğreten ve öğrenilen diyebileceğimiz üç öğenin etkileşimi söz konusudur. c. öğretme etkinlikleri her zaman eğitim kurumlarında düzenlenir. d. öğretme ve öğrenme kimi zaman birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşebilmektedir. e. öğretme, öğrenmenin kolaylaştırılması süreci olarak ele alınabilir.

20 3. Aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin davranış değişikliği üzerindeki etkisi için söylenemez?
a.öğrenme,davranışta geçici değişiklikler yaratan etkendir. b.öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme meydana gelir . c.birey o güne o kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar. d.var olan davranışı geliştirebilir. e.daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir.

21 a.öğretim b.eğitim c.öğrenme d.öğretme e.hedef
4. Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle atfedilmeyecek,yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme hangisidir? a.öğretim b.eğitim c.öğrenme d.öğretme e.hedef

22 5.Öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsayan aşama hangisidir?
a. hedefler b.içerik c.eğitim durumları d.öğrenim durumları e.değerlendirme

23 6. Eğitim çabalarının genel amacı nedir?
a.bilgi kazandırma b.toplumsal uyum sağlama c.belli beceriler kazandırma d.yetenek geliştirme e.gereksinimleri karşılama

24 7. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
a.tüm eğitim etkinlikleri öğretim kapsamındadır. b.eğitim yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir. c.öğretim her zaman bir plan doğrultusunda gerçekleşmez. d.eğitim sürecinde öğrenmeden çok söz edilemez. e.öğretme işi uygun bir yer ve zaman ister.

25 11. Yabancı dilde eğitim veren bir okulda matematik öğretmenliği yapan Selin Öğretmen’in İn²耀lizcesi çok iyi değildir. Derslerini İngilizce anlatabilmekte ama öğrencileri kendi aralarında İngilizce espri yaptıklarında onları anlayamamakta ve bundan rahatsız olmaktadır. Bu nedenle öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmek için yabancı dil kursuna gider. Selin Öğretmen’in aldığı bu kurs aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? ( KPSS 2010 ) Programlı öğretim Mikro öğretim C) Halk eğitimi D) İş başında eğitim E) Hizmet içi eğitim

26 12 : Kazanılmış yaşantı, bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileşimi sonucu bireylerde kalıcı izli davranış değişikliği oluşmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış yaşantıya uygun bir örnek değildir? ( KPSS 2010 ) A) Bir yakınını cinayette kaybeden Nevin, gazetelerde önce cinayet haberlerini okur. B) Oğuz, derste öğretmenin verdiği örneği başka bir problemin çözümünde kullanır. C) Burak, oynadığı her satranç oyununda model aldığı satranç ustasının açılış hamlesiyle oyuna başlar. D) Fatma, ders arasında sınıf arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflara bakar. E) Kemal, izlediği filmden kavga sahnelerini arkadaşlarına göstererek anlatır.

27 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
PROGRAM NEDİR? Hedeflere ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesidir. Eğitimde dört çeşit programdan söz edilebilir. Bunlar ; Eğitim Programı, Öğretim Programı, Ders Programı ve Örtük ( gizil ) Program’dır. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

28 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
1. Eğitim Programı ( Yetişek ) Eğitim programı; öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir ( Demirel, 2005 ). Eğitim programının ögeleri ve aralarındaki ilişkiler şematik olarak şöyle gösterilebilir: HEDEF ( Niçin ? ) İÇERİK ( Ne ? ) ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ ( Nasıl ? ) ( ÖĞRETİM DURUMLARI ) DEĞERLENDİRME ( Ne kadar ? ) Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

29 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

30 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
Soru : Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının temel öğelerinden birisidir? A) Yöntem ve teknikler B) Görsel ve işitsel araçlar C) Öğrenci düzeyi D) Eğitim durumları E) Ünite analizi Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

31 Eğitim programının en temel ve en önemli öğesidir.
Hedef ( Amaç ) : Yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir istendik özelliklerdir. Eğitim programının en temel ve en önemli öğesidir. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

32 PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ
2. İçerik: Bir programın içinde bulunması gereken, öğretilecek konuların düzenlenmiş bütünüdür. İçeriği, konu alanı uzmanı ve program geliştirme uzmanı birlikte belirlemelidir. 3. Eğitim Durumları ( Öğretme – Öğrenme süreci); Öğretim stratejileri, yöntemler, teknikler, araç gereçler, İpucu, öğrenci katılımı, zaman, pekiştireç, dönüt, düzeltme, öğretmen davranışları, öğrenci davranışları yer alır. 4. Değerlendirme (Sınama Durumları): Öğrencide gözlenmeye karar verilen istendik davranışların kazanılıp kazanılmadığı hakkında bir yargıya varma işidir. PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

33 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
EĞİTİM PROGRAMININ YARARLARI 1. Eğitim faaliyetlerine yön verir. 2. Aynı eğitim basamaklarındaki okullarda amaçların aynı yönde gerçekleşmesini sağlar. 3. Eğitimde verimi arttırır. 4. Öğretmenlere rehberlik eder. 5. Zamandan tasarruf sağlar 6. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

34 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ 1. İşlevsel olmalıdır. 2. Esnek olmalıdır 3. Özel ve genel olma özelliği olmalıdır. 4. Uygulanabilir ve uygulayıcılara yardımcı olmalıdır. 5. Bilimsel olmalıdır. 6. Bir amaca yönelik olmalıdır. 7. Ekonomik olmalıdır. 8. Çerçeve program özelliği olmalıdır. 9. Toplumun değer, görüş ve isteklerine uygun olmalıdır. 10. Milli Eğitimin amaçlarına uygun olmalıdır Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

35 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
2. Öğretim Programı Eğitim programı doğrultusunda öğrenciye kazandırılması düşünülen özelliklerin ders kümeleri olarak planlanmasıdır. Ya da , Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

36 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
Öğretim Programı aynı zamanda ; Sınıflarda okutulacak konuları Bunların amaçlarını Her dersin sınıflara göre haftada kaç saat okutulacağını Öğretim metotlarını tekniklerini gösteren bir kılavuz olarak kabul edilir. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

37 Eğitim ve Öğretim programı arasındaki temel fark
Eğitim programı “ Ne ?” sorusuna yanıt arar . Tasarıdır , plandır, programlama sürecidir. Öğretim Programı ; “ Nasıl ? “ sorusunu yanıtlar. Bir uygulamadır. Stratejilere , yöntemlere , öğretmen niteliklerine odaklanır Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

38 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
Soru Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

39 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
3. Ders Programı Bir ders süresi içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

40 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
5. ÖRTÜK ( GİZİL ) PROGRAM: Ders dışı etkinlikleri de içine alan programdır. Okul dışı faaliyetler örtük program çerçevesinde ele alınır. Program geliştirme uzmanlarının son dönemde bireyin yaratıcı etkinliklerini geliştirmek üzere önem vermeye başladıkları bir program türüdür. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

41 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

42 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

43 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

44 Eğitimde Program Hiyerarşisi
Eğitim programı Öğretim programı Ders programı Ünite programı Günlük Ders programı (plan)

45 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011
SONNNNNNNN Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011


"Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları