Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011 PROGRAM GEL İŞ T İ RMEN İ N TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011 PROGRAM GEL İŞ T İ RMEN İ N TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2011."— Sunum transkripti:

1

2 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011 PROGRAM GEL İŞ T İ RMEN İ N TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2011

3 EĞİTİM NEDİR ? Selahattin Ertürk’ e göre eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com2

4 Eğitim bir s ü re ç tir, Eğitim sonunda bireyde bir değişme olmalıdır, Bu değişme istendik y ö nde olmalıdır, Eğitimde bir ama ç ya da kazanım vardır, Eğitim bireyi geliştirir, Eğitim bireyi hayata hazırlar, İ ç sel ya da dışsal bir yaşantı sonucu oluşur (Gelen,2005). 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com3 Eğitimin özellikleri

5 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com4

6 EĞİTİM; Formal Ve İnformal Eğitim Olarak İkiye Ayrılır. 1 FORMAL EĞİTİM Formal eğitim, planlı ve programlı bir ama ç doğrultusunda belirli bir mekanda uzman bazı kişilerin rehberliğinde d ü zenlenen bir etkinliktir. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com5

7 Formal Eğitimin Ö zellikleri a) Ama ç lıdır. b) Planlı ve programlıdır. c) S ü re ç profesyonel eğiticiler tarafından y ü r ü t ü l ü r. d) S ü re ç sonucunda olumlu davranışların kazanılması beklenir. e) Eğitim belirli bir mekanda s ü rd ü r ü l ü r. f) Ama ç lı olarak hazırlanmış ara ç - gere ç kullanılır. g) S ü resi sınırlıdır. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com6

8 2. İNFORMAL EĞİTİM Plansız ve programsız hayatın i ç erisinde kendiliğinden oluşan eğitimdir. Diğer bir değişle bireyin sosyalleşme ve k ü lt ü rleşme s ü recidir. Bu s ü re ç sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde doğuştan ö l ü nceye kadar devam eder. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com7

9 1.2 Ö RG Ü N EĞİTİM Ö rg ü n eğitim, amaca g ö re hazırlanmış programlarla okul ç atısı altında, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireyler i ç in yapılan d ü zenli eğitimdir. Ö rg ü n eğitim; Okul ö ncesi eğitim, ilk ö ğretim, orta ö ğretim ve y ü ksek ö ğretim kurumlarını kapsamaktadır. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com8

10 1.3 YAYGIN EĞİTİM Ö rg ü n eğitim sistemine hi ç girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme duydukları alanda ö rg ü n eğitim yanında veya dışında d ü zenlenen eğitim faaliyetlerinin t ü m ü n ü kapsar. Yaygın eğitim; genel ve meslek î teknik yaygın eğitim olmak ü zere iki b ö l ü mden oluşmaktadır. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com9

11 DİĞER KAVRAMLAR a) Ama ç ( hedef ) : Ama ç lar, eğitim s ü recine giren bireyin davranışlarında ve kişiliğinde meydana gelmesi istenilen farklılaşmaları belirtir. Ama ç lar, formal eğitimin temel taşlarıdır.(Celep) b) Yaşantı: İnsanın yaşadığı ortamla ger ç ekleştirdiği etkileşimlerdir. Bir etkileşimin yaşantı olabilmesi i ç in bireye, bilgi, beceri ve tutum kazandırması gerekir. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com10

12 c) Davranış ( Kazanım ) : Geniş anlamı ile tutumlar ile, i ç sel ve dışsal tepkilerin t ü m ü n ü kapsar Bireyin g ö stermiş olduğu ö l çü lebilir eylem ve etkinliklerine davranış denir. Ancak bu eylemlerin birey tarafından bilin ç li ve kasıtlı yapılması gerekmektedir Ö ğrenilmeyen şey davranış değildir. ( Celep, 2004) DİĞER KAVRAMLAR 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com11

13 DİĞER KAVRAMLAR d) S ü re ç : Bir amaca y ö nelik, s ü rekli ve birbirilerine bağlı oluş ya da olaylarda g ö r ü len bir dizi değişikliklerdir. Aynı zamanda s ü re ç, bir işin belirli bir zaman i ç erisinde s ü r ü p gitmesi anlamına da gelir.[i][i] e) İstendik: İstenilen koşullarda istenilen ö zelliklere sahip olmayı gerektirir. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com12

14 DİĞER KAVRAMLAR f) Ö ğrenme: Bireyin ç evresiyle etkileşimleri sonucunda organizma da meydana gelen nispeten kalıcı davranış değişikliğidir ( Senemoğlu. 2010) Ö ğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com13

15 g) Ö ğretme: Ö ğrenmenin ger ç ekleşmesi i ç in ortamın d ü zenlenmesidir. Ö ğretme bilin ç li ve ama ç lı bir ç abadır. Bu ç aba kişilerce yapılabileceği gibi, değişik materyallerce de yapılabilir. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com14

16 Ö ğretim Ö ğretim Ö ğretim, eğitimin planlı bir şekilde belirli bir zaman da, belirli bir mekanda ger ç ekleştirilen dilimine denir. Daha ç ok okullarda yapılmaktadır. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com15

17 Öğretim Hizmetinin Niteliğini Artıran Değişkenler İpucu Pekiştirme Katılım Dönüt Düzeltme 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com16

18 SORU ÖRNEKLERİ 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com17

19 1. Usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar hangi eğitimin kapsamında yer alır? a. formal eğitim. b. örgün eğitim c. yaygın eğitim d. informal eğitim. e. görsel eğitim 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com18

20 2. Aşağıdakilerden hangisi öğretme için söylenemez? a. öğretme herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faaliyeti olarak tanımlanabilir. b. öğretme sürecinde öğrenen,öğreten ve öğrenilen diyebileceğimiz üç öğenin etkileşimi söz konusudur. c. öğretme etkinlikleri her zaman eğitim kurumlarında düzenlenir. d. öğretme ve öğrenme kimi zaman birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşebilmektedir. e. öğretme, öğrenmenin kolaylaştırılması süreci olarak ele alınabilir. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com19

21 3. Aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin davranış değişikliği üzerindeki etkisi için söylenemez? a.öğrenme,davranışta geçici değişiklikler yaratan etkendir. b.öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme meydana gelir. c.birey o güne o kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar. d.var olan davranışı geliştirebilir. e.daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com20

22 4. Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle atfedilmeyecek,yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme hangisidir? a.öğretim b.eğitim c.öğrenme d.öğretme e.hedef 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com21

23 5.Öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsayan aşama hangisidir? a. hedefler b.içerik c.eğitim durumları d.öğrenim durumları e.değerlendirme 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com22

24 6. Eğitim çabalarının genel amacı nedir? a.bilgi kazandırma b.toplumsal uyum sağlama c.belli beceriler kazandırma d.yetenek geliştirme e.gereksinimleri karşılama 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com23

25 7. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur? a.tüm eğitim etkinlikleri öğretim kapsamındadır. b.eğitim yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir. c.öğretim her zaman bir plan doğrultusunda gerçekleşmez. d.eğitim sürecinde öğrenmeden çok söz edilemez. e.öğretme işi uygun bir yer ve zaman ister. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com24

26 11. Yabancı dilde eğitim veren bir okulda matematik öğretmenliği yapan Selin Öğretmen’in İn² 耀 lizcesi çok iyi değildir. Derslerini İngilizce anlatabilmekte ama öğrencileri kendi aralarında İngilizce espri yaptıklarında onları anlayamamakta ve bundan rahatsız olmaktadır. Bu nedenle öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmek için yabancı dil kursuna gider. Selin Öğretmen’in aldığı bu kurs aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? ( KPSS 2010 ) A)Programlı öğretim B)Mikro öğretim C) Halk eğitimi D) İş başında eğitim E) Hizmet içi eğitim 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com25

27 12 : Kazanılmış yaşantı, bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileşimi sonucu bireylerde kalıcı izli davranış değişikliği oluşmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış yaşantıya uygun bir örnek değildir? ( KPSS 2010 ) A) Bir yakınını cinayette kaybeden Nevin, gazetelerde önce cinayet haberlerini okur. B) Oğuz, derste öğretmenin verdiği örneği başka bir problemin çözümünde kullanır. C) Burak, oynadığı her satranç oyununda model aldığı satranç ustasının açılış hamlesiyle oyuna başlar. D) Fatma, ders arasında sınıf arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflara bakar. E) Kemal, izlediği filmden kavga sahnelerini arkadaşlarına göstererek anlatır. 22.04.2015osmantavsan@hotmail.com26

28 PROGRAM NEDİR? Hedeflere ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesidir. Eğitimde dört çeşit programdan söz edilebilir. Bunlar ; Eğitim Programı, Öğretim Programı, Ders Programı ve Örtük ( gizil ) Program’dır. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

29 1. Eğitim Programı ( Yetişek ) Eğitim programı; öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir ( Demirel, 2005 ). Eğitim programının ögeleri ve aralarındaki ilişkiler şematik olarak şöyle gösterilebilir: HEDEF ( Niçin ? ) İÇERİK ( Ne ? ) ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ ( Nasıl ? ) ( ÖĞRETİM DURUMLARI ) DEĞERLENDİRME ( Ne kadar ? )

30 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

31 Soru : Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının temel öğelerinden birisidir? A) Yöntem ve teknikler B) Görsel ve işitsel araçlar C) Öğrenci düzeyi D) Eğitim durumları E) Ünite analizi

32 Hedef ( Amaç ) : Yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen, eğitim yoluyla kazandırılabilir istendik özelliklerdir. Eğitim programının en temel ve en önemli öğesidir. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

33 2. İçerik: Bir programın içinde bulunması gereken, öğretilecek konuların düzenlenmiş bütünüdür. İçeriği, konu alanı uzmanı ve program geliştirme uzmanı birlikte belirlemelidir. 3. Eğitim Durumları ( Öğretme – Öğrenme süreci); Öğretim stratejileri, yöntemler, teknikler, araç gereçler, İpucu, öğrenci katılımı, zaman, pekiştireç, dönüt, düzeltme, öğretmen davranışları, öğrenci davranışları yer alır. 4. Değerlendirme (Sınama Durumları): Öğrencide gözlenmeye karar verilen istendik davranışların kazanılıp kazanılmadığı hakkında bir yargıya varma işidir. PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ

34 EĞİTİM PROGRAMININ YARARLARI 1. Eğitim faaliyetlerine yön verir. 2. Aynı eğitim basamaklarındaki okullarda amaçların aynı yönde gerçekleşmesini sağlar. 3. Eğitimde verimi arttırır. 4. Öğretmenlere rehberlik eder. 5. Zamandan tasarruf sağlar 6. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

35 EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ 1. İşlevsel olmalıdır. 2. Esnek olmalıdır 3. Özel ve genel olma özelliği olmalıdır. 4. Uygulanabilir ve uygulayıcılara yardımcı olmalıdır. 5. Bilimsel olmalıdır. 6. Bir amaca yönelik olmalıdır. 7. Ekonomik olmalıdır. 8. Çerçeve program özelliği olmalıdır. 9. Toplumun değer, görüş ve isteklerine uygun olmalıdır. 10. Milli Eğitimin amaçlarına uygun olmalıdır Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

36 2. Öğretim Programı Eğitim programı doğrultusunda öğrenciye kazandırılması düşünülen özelliklerin ders kümeleri olarak planlanmasıdır. Ya da, Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir.

37 Öğretim Programı aynı zamanda ; Sınıflarda okutulacak konuları Bunların amaçlarını Her dersin sınıflara göre haftada kaç saat okutulacağını Öğretim metotlarını tekniklerini gösteren bir kılavuz olarak kabul edilir. Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

38 Eğitim ve Öğretim programı arasındaki temel fark Eğitim programı “ Ne ?” sorusuna yanıt arar. Tasarıdır, plandır, programlama sürecidir. Öğretim Programı ; “ Nasıl ? “ sorusunu yanıtlar. Bir uygulamadır. Stratejilere, yöntemlere, öğretmen niteliklerine odaklanır Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

39 Soru

40 3. Ders Programı Bir ders süresi içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır.

41 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011 5. ÖRTÜK ( GİZİL ) PROGRAM: Ders dışı etkinlikleri de içine alan programdır. Okul dışı faaliyetler örtük program çerçevesinde ele alınır. Program geliştirme uzmanlarının son dönemde bireyin yaratıcı etkinliklerini geliştirmek üzere önem vermeye başladıkları bir program türüdür.

42 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

43

44 A

45 44 Eğitimde Program Hiyerarşisi Eğitim programı Öğretim programı Ders programı Günlük Ders programı (plan) Ünite programı

46 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011 SONNNNNNNN


"Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011 PROGRAM GEL İŞ T İ RMEN İ N TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları