Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan:Ö ğ r. Gör. Dr. Tuna ARIN KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i Bölümü Nikel Üretimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan:Ö ğ r. Gör. Dr. Tuna ARIN KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i Bölümü Nikel Üretimi."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan:Ö ğ r. Gör. Dr. Tuna ARIN KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i Bölümü Nikel Üretimi

2 Nikelin Önemi Nikel, tipik metalik özellikler gösteren, gümü ş beyaz bir metaldir. Periyodik cetvelde VIII. Grubun ilk üçlüsünde, yakın ili ş kili oldu ğ u demir ve kobalttan sonra yer alır. Nikelin büyük önemi, di ğ er metallerle ala ş ım haline getirildi ğ i zaman, geni ş bir ısı aralı ğ ında, metalin sertlik, dayanım ve korozyon direnicini arttırma yetene ğ inde yatmaktadır. Nikel, demir ve çelik endüstrisi için olmazsa olmazdır ve nikel içeren ala ş ımlar, uzay endüstrisi materyallerinin geli ş imi için anahtar rolü oynamı ş tır.

3 Nikelin Önemi Dünya nikel üretimi, yıllık ortalama %3 artı ş oranı ile 1920’de 20 000 ton/yıl’dan, 1976’da 750 000 ton/yıl’a yükselmi ş tir. Bununla birlikte, 1976 ve 1986 yılları arasında dikkate de ğ er üretim veya tüketim artı ş ı olmadı ğ ı gibi dünya nikel tüketimi, 1981 ve 1982 yıllarında 650 000 ton/yıl’a kadar dü ş mü ş tür. Bilinen dünya nikel rezervleri, bu üretim düzeyini uzun yıllarca idame ettirebilmek için gerekli olandan fazladır.

4 Nikelin Tarihçesi “Nikel” veya “Kupfer Nikel” kelimelerinin, Saksonya’lı orta ça ğ madencileri tarafından, hatalı olarak bakır cevheri oldu ğ unu dü ş ündükleri ama bakır elde demedikleri bir minerale verdikleri küçük dü ş ürücü bir terimden türetildi ğ ine inanılıyor. Aslında cevher, nikel arsenit (NiAs) idi. Sakson madencileri, problemlerinden, kötü ruhların yada “ İ htiyar Nick”in sorumlu oldu ğ unu dü ş ündüler.

5 Nikelin Tarihçesi “Nikel, ilk olarak 1751 yılında İ sveçli mineralog AXEL CRONSTEDT tarafından, İ sveç, Los’tan gelen bir gersdorfit minerali (NiAsS) üzerinde çalı ş ırken ayrı ş tırılmı ş tır. Nikel’in ba ğ ımsız bir element olarak konumu 1775’te TORBERN BERGMAN ve arkada ş ları tarafından ispatlanmı ş tır ama JEREMIAH RICHTER tarafından göreceli olarak saf metal örne ğ i üretilip, temel özellikleri tanımlanması 1804 yılını bulmu ş tur.

6 Nikelin Tarihçesi “Nikel içeren metal ala ş ımları, CRONSTEDT’in bulu ş undan çok önce kullanımdaydı. Çinliler yüzyıllardır, görünü ş ü gümü ş e benzeyen “pai thung” veya “beyaz bakır” (%40 Cu, %32 Ni, %25 Zn ve %3 Fe) yapmaktaydılar. Bu materyal, 1700’lerin sonlarında, Avrupa’da küçük miktarlarda bulunmaktaydı. Ala ş ım, gümü ş ün fiyatının dörtte birine mal oldu ğ undan, gümü ş ün yerini almak için açık ticari potansiyele sahipti. 1830’larda, o zamanlar Alman gümü ş ü veya Nikel Gümü ş ü olarak bilinen Bakır- Nikel-Çinko ala ş ımları, hem Almanya’da hem de İ ngiltere’de ticari olarak dikkate de ğ er miktarlarda üretilmekteydi. Bu ala ş ım gümü ş renginin yanında, dökümü ve fabrikasyonu kolay, kararmaya dayanıklı ve üretimi ekonomiktir. Sonraki dikkate de ğ er geli ş me 1857 yılında, Amerika’nın, kısa zamanda di ğ er ülkelerce takip edilecek olan, %12 Nikel içeren “cupronickel” bozuk para basmasıyla ortaya çıktı.

7 Nikelin Tarihçesi Nikelin ani talep artı ş ı, 1870-1880 yıllarında, PARKES, MARBEAU ve RILEY çelik ala ş ımlarında kullanımını gösterdi ğ inde ve FLEITMANN dövülebilir nikel yapmayı ba ş ardı ğ ında ve elektrolitik nikel plaka ba ş arıyla geli ş tirildi ğ inde gerçekle ş mi ş tir. İ lk çelik-nikel zırh plakası 1885’te Fransa ve kısa zaman sonrada İ talya, İ ngiltere ve Birle ş ik Devletler’de yapılmı ş tır. Nikel’in, 1890’ların ba ş ında dünya deniz kuvvetlerince benimsenmesi, nikel talebinde a ş ırı bir artı ş a yol açmı ş tır. I. Dünya Sava ş ı’nın sonuna gelene dek, nikel nerdeyse sadece askeri amaçlarla kullanılmaktaydı. Fakat Dünya Sava ş ’ları arasında potansiyel endüstriyel kullanımlar için yapılan yo ğ un ara ş tırmalar, çe ş itli yeni uygulamalara yol açmı ş tır. 1990’larda nikelin, %99 nikel içeren nikelden, %1 kadar az nikel içeren sertle ş tiricilere kadar geni ş leyen binlerce ala ş ım kullanımı vardır.

8 Nikel Mineralleri Nikel, tahmini %0,008 konsantrasyon ile, yerkabu ğ u bolluk sıralamasında 24. sırada yer alır. Nikel, bakır, çinko ve grafitten daha bol bulunmasına ra ğ men, ticari öneme sahip nispeten daha az nikel maden kitlesi vardır. Ekonomik açıdan önemli cevherler iki türe ayrılabilir, sülfitler ve oksitler (veya silikatlar). Nikel, do ğ al metal olarak bulunmaz. US. Madenler Dairesi, dünya nikel rezervlerinin, ş u anda (1988) 50 000 000 ton civarında oldu ğ unu hesaplamı ş tır. Bu tahmin, sadece ekonomik olarak geçerli olan metal fiyatları dahilinde elde edilebilecek madenleri içermektedir. Bu nikel kaynaklarının %80 kadarı laterit cevher kitleleri içindedir, sadece %20 kadarı ise sülfit tortusu içindedir.

9 Nikel Mineralleri

10 Bazıları mineraller nispeten nadirdir ve sadece pentlandite, garnierite ve nickeliferous limonite ekonomik öneme sahiptir. Prensip olarak nikel sülfit cevherleri, nickeliferous pyrrhotite(Fe 7 S 8 ), pentlandite (Ni,Fe) 9 S 8 ve chalcopyrite (CuFeS 2 )’den olu ş ur. Küçük ama dikkate de ğ er miktarlarda bulunan di ğ er mineraller, manyetit (Fe 3 O 4 ), ilmenit (FeTiO 3 ), pirit (FeS 2 ), cubanit (CuFe 2 S 3 ) ve violarit (Ni 2 FeS 4 ) içerir. Sülfit cevheri genelde, %0,4-2,0 nikel, %0,2-2,0 bakır, %10-30 demir ve %5-20 sülfür içerir. Geri kalanı silika, magnezyum, alüminyum ve kalsiyum içerir.

11 Nikel Mineralleri Nikelin oksitli cevherleri, peridotite kayasının lateritik yükseltgenmesi sonucu ortaya çıkan kimyasal konsantrasyon prosesi ile olu ş ur. Peridotite, temelde %0,3’e kadar nikel içeren magnezyum demir silikatılı olivine’den olu ş ur. Bir çok kayada peridotite, yükseltgenmeye dayanıksız magnezyum hidrat silikatı olan serpentine dönü ş mü ş tür. Olivine ve serpentine, karbon dioksit içeren zemin suyu ile ayrı ş arak, çözünebilir magnezyum, demir, nikel ve koloidal silika olu ş tururlar. Demir hava ile temasında hızla oksitlenir ve hidroliz ile tortunun yüzeyine yakın kalacak olan geotit ve hematit olu ş turmak üzere çökelir. Çözünmü ş nikel, magnezyum ve koloidal silika, kalan çözelti asidik kaldı ğ ı sürece laterit tortunun içine sızarlar. Çözelti, toprak ve kaya ile reaksiyonları sonucu nötr hale geldi ğ inde, nikel, silika ve magnezyumun bir kısmı, hidrat silikatı olarak çökelirler.

12 Cevherin Pirometalurjik İşlenmesi Nikel içerikli ham metal üretmek için dünya nikel sülfit konsantrelerinin %90’dan fazlası pirometalurjik proseslerle i ş lenir. Nikel konsantrelerinin pirometalurjik i ş lenmesi, üç kademeli operasyon içerir: Kavurma, ergitme, tasfiye etme. Kavurma adımında, sülfür, sülfür dioksit olarak uzakla ş tırılır ve demirin bir kısmı oksitlenir. Ergitmede, kalsine ürünü, okside demir ile birle ş erek, sıvı silikat cüruf ve metal içeren erimi ş sülfit çözeltisi olmak üzere karı ş maz iki katman, olu ş turacak silisli bir flux ile ergitilir. Ergimi ş sülfidin tasfiye edilme sürecinde ise, daha fazla sülfür, sülfür dioksit olarak uzakla ş tırılır, kalan demir, ardında yüksek düzeyde nikel bakır sülfit ham metal bırakarak, silikat cürufu olarak ayrılmak üzere okside edilip sıvıla ş tırılır.

13 Cevherin Pirometalurjik İşlenmesi

14 Kavurma Temelde nikel sülfit konsantrelerinin, oksitleyici ortamda kavrularak, içindeki sülfürü, sülfür dioksit olarak oksitledi ğ i ve metallerle reaksiyona girerek, metalleri katı oksitlere çevirdi ğ i sıcaklıklara (600-700 ˚C) kadar, ısıtılmasıdır. 3Fe 7 S 8 + 38O 2 → 7Fe 3 O 4 + 24SO 2 Bu reaksiyonun oldukça güçlü bir ekzotermik reaksiyondur. Fırın sistemi, aynı zamanda sülfür giderme derecesini yakın kontrol altında tutmayı sa ğ layabilmelidir. Nikel konsantrelerinin yakılması için, mevcut durumda endüstride hem Çok katlı fırınlar, hem de Akı ş kan yataklı fırınlar kullanılmaktadır.

15 Kavurma

16 Ergitme Nikel sülfit cevheri ve konsantrelerinin i ş lenmesinde ergitme a ş aması, gang minerallerin ve demir sülfitin ço ğ unun ayrılmasına ve konsantrenin metal de ğ erini, %0,5-3 Fe, %6- 22 S içeren yüksek kalitede nikel-bakır ham metal üretmeye yarar. Bakırın aksine nikel, elveri ş li ergitme sıcaklı ğ ında (1400 ˚C’e kadar) sülfitin oksidasyonu ile üretilemez. 9NiO + 7FeS → 3Ni 3 S 2 + 7FeO + SO 2 Cu 2 O + FeS → Cu 2 S + FeO

17 Ergitme Curuf Olu ş umu 3Fe 3 O 4 + FeS → 10FeO + SO 2 2FeO + SiO 2 → 2FeOSiO 2 / Fayalit

18 Ergitme Akı ş kan yataklı Fırında kavurma ve elektrik oca ğ ı uygulaması:

19 Ergitme Flash Ergitme Fırını uygulaması:

20 Ergitme Flash ergitme prosesi, II. Dünya Sava ş ı’ndan kısa bir süre sonra ayrı ayrı, Inco tarafından, Kanada’da ve Outokumpu tarafından, Finlandiya’da geli ş tirilmi ş tir. İ ki tarafta da bakır konsantrelerinin ticari olarak i ş lenmesi için kullanılmı ş tır. Outokumpu prosesi, temel olarak oksitleyici ortamda ve enerji kayna ğ ı olarak fueloil ile desteklenen hava kullanırken, Inco prosesi ticari oksijen (%95) kullanır. Outokumpu prosesi, nikel konsantrelerinin ticari olarak i ş lenmesi için ilk olarak 1959’da kullanıldı. Oksijenle zenginle ş tirilmi ş hava ile ate ş leme, Outokumpu tarafından 1971 yılında tanıtıldı ve ocak performanslarında birkaç esaslı geli ş tirme ile sonuçlandı. Inco’nun nikel konsantrelerinin i ş lenmesinde, flash ergitme prosesi 1976’da, ba ş arılı bir ş eklide test edildi ve 1990’ların ba ş ında Copper Cliff maden fabrikasının modernizasyonunda kullanılmı ş tır.

21 Ergitme Outokumpu Flash ergitme oca ğ ı, temel olarak dikey bir reaksiyon bacası, yatay bir yansıtmalı fırın odası ve dikey gaz çıkı ş bacasından olu ş an, yukarı yönelmi ş bir U ş eklindedir ( Ş ekil 12.4). Önceden kurutulmu ş nikel bakır konsantreleri, flux ile birlikte oksijence zenginle ş tirilmi ş hava ile karı ş tırılarak, reaksiyon bacasının üstüne yerle ş tirilmi ş konsantreleri fırına püskürtülerek enjekte edilir. Olu ş an süspansiyon, reaksiyon bacası boyunca yayılır. İş lem sıcaklı ğ ında, demir sülfitler anında yanarlar ve oksijenle a ş a ğ ıda gösterilen ekzotermik reaksiyon, ergitme için gerekli tüm ısıyı sa ğ lar. 2FeS + 3O 2 → 2FeO + 2SO 2

22 Ergitme

23 Konvertör İşlemi

24 Konverter İşlemi Konverter a ş amasında, dü ş ük kaliteli ocak ham metalinin oksitlenmesi ve cürufa ayrılmasıyla, demir sülfit banyodan alınır. Yüksek miktarda demir ve bakır içeren cüruf, de ğ erli metallerin kazanılması için birincil ergitme oca ğ ına geri döndürülür. Tipik olarak %20S %1 den az Fe ve orijinal konsantrasyonda bulunabilecek de ğ erli metalleri içeren, yüksek kaliteli dü ş ük demirli nikel-bakır ham metali, ergitme prosesinin son ürünüdür. Konverter i ş lemi, bir dizi operasyondan olu ş ur. Aynı zamanda Peirce- Smith konvertörü olarak da bilinen yatay üfleme konvertörü ham ocak nikel metalinin i ş lenmesi için kullanılır.

25 Konverter İşlemi Hava veya oksijence zenginle ş tirilmi ş hava, demir oksit olu ş turmak için ve sülfürün, sülfürdioksit olarak ayrılması için erimi ş ham metale üflenir. Eklenen flux silika ve demir oksitlerle birle ş erek, demir silikat cürufu olu ş turur: 2FeS + 3O 2 → 2FeO + 2SO 2 2FeO + SiO 2 → 2FeOSiO 2 Aynı zamanda konverter prosesinde, önemli ölçüde manyetit olu ş ur.

26 Nikel Konsantreleri ve Ham Cevherinin Hidrometalurjisi Ayrı nikel ve bakır ürünleri üretmek için ticari i ş letmelerde nikel ve bakır ham metallerin i ş lenmesi için kullanılan muhtelif hidrometalurji prosesleri vardır. Ergitmeye alternatif olarak, nikel sülfit deri ş imlerin direkt i ş lenmesi için Sherrit Gordon tarafından 1950’i yıların ba ş ında geli ş tirilen hidrometalurji prosesi, nikel ergitme teknolojisi, ekonomiklik ve verimlilik açısından çok büyük geli ş meler geçirse de rekabetçidir. Tipik bir hidrometalurji prosesinde, konsantre veya ham cevher ilk olarak, nikel, kobalt ve bakırın bir kısmını çözmek için, sülfitin çözülemez element haldeki sülfür veya çözülebilir sülfat olarak oksitlendi ğ i, sülfat veya klorür çözeltisi ile liç i ş lemine tabi tutulur.

27 Nikel Konsantreleri ve Ham Cevherinin Hidrometalurjisi Ço ğ unlukla liç i ş lemi, ham metalin, çözeltiyi kısmen de olsa safla ş tırmak için kullanılabilece ğ i, iki a ş amalı bir kar ş ıt akım sistemi ile gerçekle ş tirilir. Bu yolla nikel-bakır ham cevheri, iki a ş amalı kar ş ıt akım sistemiyle i ş lenerek, bakır içermeyen nikel sülfat veya nikel klorür çözeltisi ve bakırca zengin bir çökelti üretilebilir. Bakırca zengin çökelti, vakumla süzülerek i ş lenebilir. Sonra, bakırın çözülerek elektroliz yoluyla katot bakırı halinde elde edilebilmesi için bakır sülfat olarak çözülür. Nikel, ya elektroliz ile saf nikel katodu yada hidrojenle birlikte kimyasal redüklemeyle toz halde saf nikel vermek üzere safla ş tırılmı ş nikel sülfat veya klorür çözeltisinden elde edilir.

28 Nikel Konsantreleri ve Ham Cevherinin Hidrometalurjisi

29 Hidrometalurji ile i ş lenen ham cevherlerin kimyasal içerikleri, Tablo 12.9’ da gösterilmi ş tir. Hidrometalurji ile i ş lenen ham metallerin içerisindeki sülfür %6’dan %24’e, bakır %0’ dan %52’ye de ğ i ş irken, nikel içeri ğ i %35-75 arasında de ğ i ş ir. Az bakır içerikli ham cevherler (%10’dan dü ş ük Cu), otoklavda amonyak liçi, ferrik klorür liçi veya ham metalin direkt olarak elektrikle rafinasyonu ile i ş lenebilir. Çok bakırlı ham metaller, otoklav veya tank liçi ile sülfürik asit veya hidroklorik asit ile i ş lenebilir.

30 Basınçlı Amonyak (Otoklav) Liçi Nikel sülfit konsantrelerinin hidrometalurjik prosesle i ş lenmesi, ilk olarak 1954 yılında, Fort Saskatchewan, Alberta, Kanada’daki Sherrit Gordon madenlerinde ticarile ş tirildi. Bu proses, Manitoba’daki Sherrit’s Lynn Lake madeninden çıkan pentlandite konsantrenin, amonyakla otoklav liçi ile i ş lenmesi için özel olarak geli ş tirilmi ş tir. Orijinal tesis, nikelin, yüksek basınç altında hidrojenle birlikte amonyak çözeltisi içinde indirgenmesiyle üretilen, 8000 ton/yıl toz halde nikel ve briket üretmek üzere tasarlanmı ş tır. Aynı tesis, küçük proses ve ekipman de ğ i ş iklikleri ile ş u anda, pentlandite konsantreleri, az bakırlı nikel ham cevherleri ve nikel sülfat ve karbonatları da içeren geni ş bir hammadde çe ş itlili ğ inde, 24000 ton/yıl nikel i ş leyebilmektedir.

31 Basınçlı Amonyak (Otoklav) Liçi

32 İ ki a ş amalı bir kar ş ıt akım sisteminde, 80-95 ˚C’de ki ince ö ğ ütülmü ş nikel sülfit konsantreleri ve ham metalleri, 850 kPa hava basıncı altında amonyaklı amonyum sülfür çözeltisinden sekiz tane dört bölmeli yatay otoklava verilir ( Ş ekil 12.9). Sülfit, bir dizi çözülebilir sülfür tuzu olu ş turmak üzere oksitlenirken, nikel, kobalt ve bakır, çözülebilir amonyum yapıları olarak çözünürler. Demir, oksitlenir ve liç tortusunda, i ş lemde tepkimeye girmeyen pirit ile birlikte, hidrojenli oksit olarak bulunur: NiSFeS + 3FeS + 7O 2 + 10NH 3 + 4H 2 O → Ni(NH 3 ) 6 SO 4 + 21Fe 2 O 3 H 2 O + 2(NH 4 ) 2 S 2 O 3

33 Basınçlı Amonyak (Otoklav) Liçi

34 Liç çözeltisi genel olarak 50-60 gram/litre Ni, 1-2 gram/litre Co, 5-10 gram/litre Cu, 130 gram/litre NH3 ve de ğ i ş en miktarlarda, thionat’ın, oksijen ve amonyakla tepkimesi sonucu olu ş an, amonyum sülfamat (H2NSO3NH4) kadar thiosülfat, thionat da dahil olmak üzere thio tuzları içerir. Liç çözeltisi, serbest amonya ğ ı damıtmak için kaynatılır ve içerisine bakırı, bakır (II) sülfit olarak çökeltecek thio tuzlarını arttırmak için sülfür elementi ve sülfür dioksit ilave edilir. Cu(NH3)4SO4 + S + SO2 + H2O → CuS + (2NH4)2SO4

35 Basınçlı Amonyak (Otoklav) Liçi Bakır sülfit satılır. Amonya ğ ın nikele molar bazda oranı 2:1 olarak düzenlenir ve bakır içermeyen amonyaklı nikel sülfat konsantresi, 235 ˚C’de, 4 MPa hava basıncı altında, sülfürlü bile ş enleri sülfata çevirmek ve sülfamat iyonunu sülfata hidroliz etmek için oksitlenir. E ğ er bu sülfürlü bile ş enler, sülfata tamamen çevrilmezse, toz nikel kabul edilemeyecek derecede yüksek sülfür içerir.

36 Basınçlı Amonyak (Otoklav) Liçi Prosesin son adımında, nikel, dört karı ş tırıcılı yatay otoklav içinde, 3,6 MPa basınç altında ve 200 ˚C’de, hidrojen ile indirgenerek çözeltide metal tozu olarak çökeltilir. [Ni(H2O)4(NH3)2]SO4 + H2 → Ni + (NH4)2SO4 + 4H2O Nikel tozu, ya paslanmaz çelik üretimi için briketler halinde paketlenir yada para basmak için kullanılmak üzere ş eritler haline getirilir.

37 Basınçlı Amonyak (Otoklav) Liçi Belirtilen proses ko ş ulları altında kobalt, nikel indirgenirken, çökelmez ve indirgeme sonucu çözeltisi 1-2 gram/litre nikel ve kobalt ile birlikte, 400 gram/litre amonyum sülfat içerir. Bu çözelti, nikel ve kobaltı, bir metal sülfit yarı mamul karı ş ımı olarak çökeltmek için hidrojen sülfitle i ş lenir ve kalan saf amonyum sülfatı gübre olarak satmak üzere kristalize etmek için buharla ş tırılır.

38 Basınçlı Amonyak (Otoklav) Liçi Hem Sherrit hem de Western Mining nikel rafinelerinde üretilen karı ş ık metal sülfit, kobalt rafinerisinde i ş lenir. Sülfitler, nikel ve kobalttan olu ş an bir çözelti meydana getirmek için kur ş un ve tu ğ la sıralı, altı bölmeli yatay bir otoklavda 1,15 Mpa hava basıncı altında ve 150 ˚C’de sülfürik asitle çözeltiye alınır. NiS + CoS + 4O2 → NiSO4 + CoSO4

39 Basınçlı Amonyak (Otoklav) Liçi Demir çözeltiden, çözeltinin pH’ı sıvı amonyum çözeltisiyle 2,5’a getirilerek, bir saniyede ayrılır. Bu a ş amada çözelti, 40 g/l Ni, 30 g/l Co ve 10 g/l’den az olmak üzere Cu ve Fe içerir. Çözelti daha sonra, kobalt (II) iyonunu, kobalt (III) haline oksitlemek üzere hava basıncı altında, sulu amonyak çözeltisi ile i ş lenir. Kobalt (III) hali, çözülebilir kobalt (III) pentammine [Co(NH3)5H2O]+3 bile ş i ğ inin iyonu kadar kararlıdır. Nikel, nikel rafinerisine geri dönecek olan nikel (II) amonyum sülfatın seçimli çökeltilmesi için içine sülfürik asit ilave edilerek iki a ş amalı bir prosese tahliye edilir. Safla ş tırılmı ş çözeltide kobalt nikel oranı 3000:1’dir.

40 Basınçlı Amonyak (Otoklav) Liçi Kobalt (III) iyonu, safla ş tırılmı ş çözelti, kobalt tozu ve sülfürik asit ile i ş lenerek kobalt (II)’ye indirgenir. Kobalt tozu, 180 ˚C’de 4,3 MPa’da hidrojen ile redüklenerek çözeltiden çökeltilir. Pentammine kobalt safla ş tırma prosesi, aynı zamanda Outokumpu tarafından Kokkola, Finlandiya’da 1968 yılından beri yürütülmektedir.


"Hazırlayan:Ö ğ r. Gör. Dr. Tuna ARIN KTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisli ğ i Bölümü Nikel Üretimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları