Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR İ F İ YE ORTAOKULU 2014-2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI HAZIRLAYAN: AR İ F İ YE ORTAOKULU REHBER Ö Ğ RETMEN İ AYSUN KOÇY İĞİ T LİSE TÜRLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR İ F İ YE ORTAOKULU 2014-2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI HAZIRLAYAN: AR İ F İ YE ORTAOKULU REHBER Ö Ğ RETMEN İ AYSUN KOÇY İĞİ T LİSE TÜRLERİ."— Sunum transkripti:

1 AR İ F İ YE ORTAOKULU 2014-2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI HAZIRLAYAN: AR İ F İ YE ORTAOKULU REHBER Ö Ğ RETMEN İ AYSUN KOÇY İĞİ T LİSE TÜRLERİ

2 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan ö ğ rencileri bu alanlarda yüksekö ğ retime hazırlar. Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üreten bireyler yeti ş tiren okullardır.

3 SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ Sosyal Bilimler Lisesinin ö ğ renim süresi hazırlık+4 olmak üzere 5 yıldır. Sınıf mevcutlarının 24 oldu ğ u bu okullarda karma ve yatılı olarak e ğ itim hizmeti verilir. Ancak ö ğ renci velilerinin istekleri do ğ rultusunda ö ğ renciler okula gündüzlü olarak ta devam edebilirler. Okulun e ğ itim sisteminde Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır.

4 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ E ğ itim-ö ğ retim Türkçe yapılır. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur. Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İ ngilizce okutulmaktadır. Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe-Matematik alanını seçen ö ğ renciler 11. sınıftan itibaren istemeleri halinde Uluslar Arası Bakalorya Programını takip edebilirler. Bu liselerden mezun olacak ö ğ rencilere uluslar arası denkli ğ e sahip diploma verilecektir. Sosyal bilimler liselerinde donanım açısından birçok imkanın bulunması yanında en az 2 yabancı dil ö ğ retilmesi amaçlanmı ş tır.

5

6 SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

7 FEN LİSESİ Fen ve Matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan ö ğ rencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanında yüksekö ğ retime hazırlayan okullardır. Ö ğ rencileri ara ş tırmaya yönelterek yeni teknolojileri kullanabilen,yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen, Matematik ve Fen alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yeti ş tirilmesine kaynaklık eden okullardır. *Birinci yabancı dili İ ngilizce olan Fen Liseleri’ nde ö ğ renim süresi 4 yıldır.

8 FEN LİSESİ

9

10 ANADOLU LİSELERİ Ö ğ rencileri ilgi, yetenek ve ba ş arılarına göre yüksekö ğ retime hazırlar. Anadolu Liseleri’ nde ö ğ renim süresi 4 yıldır. Ancak ö ğ retim süresi 1 yıl hazırlık + 4 yıl olan okullar da mevcuttur. 10. sınıftan sonra alan seçilir. Sözel ; Tarih,Co ğ rafya,Dil ve Anlatım,Edebiyat E ş it a ğ ırlık ; Matematik,Dil ve Anlatım,Edebiyat Sayısal; Matematik,Fizik,Kimya,Biyoloji Yabancı dil; İ ngilizce,Dil ve Anlatım,Edebiyat alanları vardır.

11

12

13 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ GÜZEL SANATLAR L İ SES İ Güzel sanatlar liseleri, ö ğ rencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yeti ş tirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Anadolu güzel sanatlar liselerinde e ğ itim süresi 4 yıldır. Genellikle resim ve müzik alanları vardır. Yetenek sınavı ile ö ğ renci alır. yetenek sınavının yüzde 70’i ile ortaö ğ retime yerle ş tirme puanının yüzde 30’u esas alınacak.

14 GÜZEL SANATLAR LİSESİ G İ R İŞ KO Ş ULLARI; Ortaokulunu o yıl bitirmi ş olan, Diploma notu en az 3.00 ve; girmek istedi ğ i alanla ilgili dersin 4. 5. 6. 7. 8. sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olan ö ğ renciler ba ş vurabilirler.

15 GÜZEL SANATLAR LİSESİ Ö ğ renciler mezun oldukları ortaokul müdürlüklerinden alacakları not durum çizelgesi ile girmek istedikleri Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine ön kayıt yaptırdıktan sonra belirlenen tarihlerde ba ş vuruda bulundukları alanları ile ilgili yetenek sınavına girerler. Sınavlar genellikle A ğ ustos ayında yapılmaktadır. MEB sınav takvimini ders yılı bitmeden duyurmakta ve sınav tarihleri Güzel Sanatlar Liselerinin internet sitelerinde de yer almaktadır.

16

17 SPOR LİSELERİ Spor liseleri, ö ğ rencilere beden e ğ itimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden e ğ itimi ve spor alanında nitelikli insan yeti ş tirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Spor liselerinde e ğ itim süresi 4 yıldır. Yetenek sınavı ile ö ğ renci alır. yetenek sınavının yüzde 70’i ile ortaö ğ retime yerle ş tirme puanının yüzde 30’u esas alınacak.

18 SPOR LİSELERİ

19

20 MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER İş, hizmet ve sa ğ lık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yeti ş tirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelle ş tirilmesi ve uygulanan programlarla giri ş imcilik bilinci, meslek eti ğ i, i ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i kültürü ile i ş alı ş kanlı ğ ının kazandırılmasını amaçlar. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili i ş yerlerinde çalı ş abilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını ta ş ıyanlara mesleklerinde ba ğ ımsız ‘ İş yeri Açma Belgesi’ verilir. Anadolu Meslek Liseleri’ nde ö ğ renim süresi 4 yıldır.

21 MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER 9. sınıfın sonunda ö ğ rencimiz kendi okulu dahil en fazla 3 okul ve her bir okul için en fazla 5 farklı alan seçebilir. 9.sınıfın sonunda alan seçerken; Ortaokul ba ş arı puanınızın %40'i ile 9.sınıf ba ş arı puanınızın %60'ı esas alınacak.

22 MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖRNEK

23 MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER ÇOCUK GEL İŞİ M İ BÖLÜMÜ ÖRNEK

24 MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER

25 SAĞLIK MESLEK LİSELERİNE NE OLDU? sa ğ lık meslek liseleri, 2014/8 genelge kapsamında okul çe ş itlili ğ ini azaltmak amacıyla ( sa ğ lık meslek dahil tüm meslek liseleri), Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek lisesi bünyesinden toplandı.Bu ş u demek ki tüm meslek liseleri ö ğ rencileri farklı dallar tercih etmelerine ra ğ men 9. sınıfta tüm dersleri ortak olarak alacaklar,sizin 10. sınıfta sa ğ lık hizmetlerini tercih etmeniz gerekecek.11. sınıfta ise dal seçiminde bulunacaksınız. Ba ş ka bir meslek lisesinde okuyor olsanız dahi 9. sınıf ortalamanız yüksek ise sa ğ lık meslek liselerindeki dalları tercih edebilir okulunuzu de ğ i ş tirebilirsiniz.

26 SAĞLIK MESLEK LİSESİ

27 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Anadolu imam hatip liselerinde; imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu ö ğ reticili ğ i gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır. İ mam hatip liselerinde e ğ itim süresi 4 yıldır.

28 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

29

30 ASKERİ LİSELER Askeri Liseler parasız yatılı okullardır. Ö ğ renciler Askeri Okullar Önce Sınavına girerek mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Askeri Okulların ö ğ renim süresi 4 yıldır. Bu okullarda fen bilimleri a ğ ırlıklı dersler okutulur. ASKER İ OKUL ÇE Şİ TLER İ ; Kara Kuvvetleri Komutanlı ğ ı Hava Kuvvetleri Komutanlı ğ ı Deniz Kuvvetleri Komutanlı ğ ı Bando Astsubay Hazırlama Okulu

31 ASKERİ LİSELER Askerî Liselere Ba ş vuru Ş artları Türkiye Cumhuriyeti vatanda ş ı ve erkek olmak, Halen Millî E ğ itim Bakanlı ğ ına ba ğ lı ortaokulların 8’inci sınıfında okuyor olmak ve sınavın yapılaca ğ ı yılın Haziran döneminde do ğ rudan mezun oluyor olmak (Lise sınıflarında -hazırlık dahil- ö ğ renim görenlerin ba ş vuruları geçersizdir), Okul bitirme derecesi en az 75.00 olmak, En az 13, en fazla 16 ya ş ında olmak, Türkçeyi kusursuz konu ş mak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, vb. olmamak), Görmesinde ve duymasında hiçbir kusuru olmamak, Yapılacak ön sa ğ lık muayenesinde ya ş, boy ve kilo açısından a ş a ğ ıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde bulunmak.

32 ASKERİ LİSELER Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı 2015-ALS 19.04.2015 19.02.2015 05.03.2015 SINAV TAR İ H İ BA Ş VURU TAR İ HLER İ 1. A Ş AMA; YAZILI SINAV

33 2. AŞAMA ÖN SA Ğ LIK MUAYENES İ Uzman doktorlar tarafından aday ö ğ rencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sa ğ lıkla ilgili ön ko ş ulları ta ş ıyıp ta ş ımadıkları tespit edilmektedir. Ön sa ğ lık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar elenmektedir. BEDEN İ YETENEK SINAVI Testlerin iki veya daha fazlasında ba ş arısız olan aday elenmektedir.

34 ASKERİ LİSELER MÜLAKAT Görü ş me yoluyla adayın konu ş ma yetene ğ i, ses tonu, heyecanını kontrol edebilmesi, çok yönlü dü ş ünme yetene ğ i, davranı ş larındaki denge, kendine güveni, kendini ifade edebilme yetene ğ i, askerli ğ e yatkınlı ğ ı ile di ğ er bireysel özelikleri gözlemlenerek de ğ erlendirilmektedir. PS İ KOMOTOR TEST İ (YALNIZ HV.K.K.LI Ğ I İ Ç İ N) El-ayak-göz koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını, algılama hızını ölçerek uçu ş a yatkınlıklarını belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Psikomotor test sonucunda belirlenen baraj puanı a ş amayan adaylar HAVA HARP OKULLARI KAPSAMINA ALINMAZ D İĞ ER ASKER İ OKULLAR İ Ç İ N Ş ANSI DEVAM EDER. SA Ğ LIK MUAYENES İ : Mülakat sonrasında ba ş arılı olan adaylar sa ğ lık kurulu muayeneleri için İ stanbul’daki askerî hastanelere sevk edilirler. Muayene sonucunda “Askerî Ö ğ renci Olur” kararlı rapor alanlardan puan sıralamasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir ve sırasıyla asil adaylardan ba ş lamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır.

35 ASKERİ LİSELER

36 KARA KUVVETLER İ NE BA Ğ LI OLAN OKULLAR; *Kuleli Askeri Lisesi- İ stanbul *Maltepe Askeri Lisesi-izmir HAVA KUVVETLER İ NE BA Ğ LI OLAN OKULLAR; *I ş ıklar Askeri Hava Lisesi- Bursa DEN İ Z KUVVETLER İ NE BA Ğ LI OLAN OKULLAR; *Deniz Lisesi- Heybeliada İ stanbul *Bando Astsubay Hazırlama Okulu- Ankara

37 POLİS KOLEJLERİ

38 POLİS KOLEJİ

39

40 !!! ANKARA POL İ S KOLEJ İ son 2 yıldır ö ğ renci almamaktadır.

41 POLİS KOLEJİ KOLEJE ALINACAK Ö Ğ RENC İ LERDE ARANILACAK Ş ARTLAR A Ş A Ğ IDA BEL İ RT İ LM İŞ T İ R: Türkiye Cumhuriyeti vatanda ş ı olmak, Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere di ğ er suçlardan a ğ ır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa u ğ ramı ş, paraya çevrilmi ş, ertelenmi ş, zaman a ş ımına u ğ ramı ş olsalar bile Devletin ş ahsiyetine kar ş ı i ş lenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rü ş vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya ş eref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılı ğ ı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karı ş tırma, Devlet sırlarını açı ğ a vurma, suç i ş lemek için te ş ekkül olu ş turmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovu ş turmaya tâbi olmamak. Ek-2’de yer alan Emniyet Te ş kilatı Sa ğ lık Ş artları Yönetmeli ğ inde belirtilen sa ğ lık ş artlarını ta ş ımak, Ya ş yönünden; Polis Kolejine Giri ş Sınavının yapıldı ğ ı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 ya ş ından gün almamı ş olmak, Ö ğ renime ara vermemi ş olmak, Lise ve dengi okullara devam etmemi ş olmak, İ lkö ğ retim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmi ş olmak ( Polis Kolejine Giri ş Sınavında aranır) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamı ş olmak. İ lkö ğ retim okulu 8’inci sınıf ö ğ rencisi olmak.

42 POLİS KOLEJİ Polis Kolejlerine ö ğ renci alımı iki ayrı a ş amada yapılmaktadır. I.A ş ama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaö ğ retim Yerle ş tirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giri ş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi; II. A ş ama: Polis Kolejine Giri ş Sınavıdır. Ortaö ğ retim Yerle ş tirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılaca ğ ı ve Ankara Polis Koleji Müdürlü ğ ünce yapılacak olan sınavdır. Polis Kolejine Giri ş Sınavı; Temmuz ayı içerisinde yapılacak üç ayrı a ş amalı bir sınavdır. Polis Kolejine Giri ş Sınavı a ş amaları; mülakat, beden e ğ itimi ve yazılı (test) sınavlarından olu ş maktadır. Sınavlarda ba ş arılı olup Kolejlere girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlü ğ ünde intibak e ğ itimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam te ş ekküllü Devlet Hastanelerinden Sa ğ lık Kurulu Raporu aldırılır.


"AR İ F İ YE ORTAOKULU 2014-2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI HAZIRLAYAN: AR İ F İ YE ORTAOKULU REHBER Ö Ğ RETMEN İ AYSUN KOÇY İĞİ T LİSE TÜRLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları