Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Plan Formatı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Plan Formatı"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Plan Formatı
Misyon Paydaşlar Değerler Mevcut durum analizi Performans göstergeleri Öz değerlendirme -Güçlü yanlar -Zayıf yanlar -Fırsatlar -Tehditler Vizyon Stratejik amaçlar ( Hedefler ve performans ölçütünü içerek şekilde): Eğitim ve öğretim süreçleri Uygulama ve hizmet süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Yönetim süreçleri

3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalının misyonu, Anatomi bilgisine ihtiyaç duyan her paydaşımıza, güncel,evrensel, güvenli ve detaylı bilgileri sunmak Anatomiyle ilgili her alanda, yeterli donanıma ve günümüzün bilimsel şartlarının gerektirdiği özelliklere sahip, bilim uzmanlarını yetiştirmek. Bu kapsamdan olmak üzere; Tıp Fakültesinin, toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip, kendini geliştirebilen yetkin hekimler yetiştirme misyonuna uygun faaliyette bulunmak Gerek Anatomiyle, gerekse de yakın ilişkide olduğu diğer bilim dallarıyla ilgili, evrensel bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak. Genellikle statik bir bilim dalı olarak algılanan Anatomi’ ye, dinamik bir bakış açısı getirmektir.

4 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar
Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel medya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri Sağlık Meslek odaları Sivil toplum kuruluşları Marmara ve Batı Karadeniz bölgesindeki tıp fakülteleri Diğer Tıp Fakülteleri Bölgemizdeki özel sağlık kurumları TUBİTAK TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi YÖK DPT Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri YÖDEK Tıp ve Sağlık Eğitim konseyi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi Bölgedeki çevreyle ilgili kuruluşlar Öğrenciler Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Rektörlük Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu Kocaeli Üniversitesine bağlı sağlıkla ilgili birimler Kocaeli Üniversitesinin diğer fakülteleri özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi BESYO Öğrenci aileleri Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Bölgedeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri Bölgedeki sağlık Müdürlükleri Bölge halkı

5 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Değerler
Evrensellik İnsan,öğrenci ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Açıklık Bilimsellik Eşitlikçilik Ayrımcılığa duyarlılık Cinsiyete duyarlılık Çevreye duyarlılık Adalet Katılımcılık Ulaşılabilirlik/Erişilebilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı Değişime açıklık Kadavraya saygı Anatomiyi sevme ve sevdirebilme

6 Öz değerlendirme Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi Kuruluş İçi Analiz
Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevresel Analiz Fırsatlar Tehditler

7 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Güçlü Yanlar Yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş genç akademik personel Nitelikli eğitim ve araştırma hizmeti sunumuna imkan veren fiziksel koşullar Hastane içinde, eğitim ve hizmet birimlerinin bütünlük içinde olması Kurumsal kimliği oluşmuş bir Tıp Fakültesine bağlı Anabilim Dalı olması Genç bir Tıp Fakültesine bağlı Anabilim Dalı olması Akademik personelin tamamına yakınının tam gün çalışması Klinik araştırma birimi, KÖGEM ve Klinik genetik laboratuarı gibi gelişmeye açık araştırma alt yapısı olan bir Tıp Fakültesinin Anabilim Dalı olması Paydaşlarla olumlu ilişki Eğitim ve hizmet sunumunda geri bildirim bilincinin yerleşmiş olması

8 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Zayıf yanlar Materyal yetersizliği (kadavra, maket, pies) Yardımcı eleman eksikliği Araştırma görevlisi olmaması Yakın gelecekte akademisyen piramitinin terse dönecek olması Öğrenci sayısının fazlalığı Diğer birimlere olan ders sayısının fazlalığı Eğitim alanlarının yetersizliği Anabilim dalı içindeki sevgizilik , güvensizlik ve bencillik Anabilim dalı araştırma önceliklerinin henüz belirlenmesi Multidisipliner çalışmalarda eksiklik Anabilim Dalına ayrılan bütçe payının azliği Öğrenci eğitiminde nesnel ve yeni ölçme/değerlendirme yöntemlerinin henüz kullanılmıyor olması,

9 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme: Fırsatlar ve Tehditler Fırsatlar Kadavra, maket ve benzeri eğitim materyali için ek kaynak yaratılması “Erasmus” vb programlar yoluyla genç akademik personelin yurt dışı deneyime sahip olma imkanı Paydaşlar ile olumlu ilişkiler SBE ve Tıp Fakültesi yönetimiyle olumlu ilişkiler İstanbul’a yakınlık ve sosyoekonomik olarak gelişmiş ve dinamik bir bölgede olmak Özellikle Kinesiyoloji alanında evrensel değeri olan araştırmalar yapabilecek teknolojik labaratuar olanakları Tehditler Ülkenin genel bir sorunu olan kadavra teminindeki güçlükler Anatomiyi benimseyecek kaliteli eleman bulmaktaki zorluklar Temel Tıp Bilimlerine bakış açısındaki negatiflikler ve buna bağlı gelecek endişesi Anatomi Laboratuarlarındaki formol benzeri toksik maddelere maruz kalarak çalışma Öğrenci sayısının çokluğu ve yakın gelecekte bunun daha da artacak olması Araştırma görevlisi kadrosunun hiç olmaması Anatomi biliminin kendi özelliğinden gelen olumsuzluklar

10 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Vizyon
Anabilim Dalı’nın vizyonu, . Yakın bir gelecekte Anatomiyle ilgili alt dallardan birinde, örneğin Kinesiyoloji alanında sadece ülkemizde değil, dünyada da referans merkezi haline gelmek, alanında bölgesel ve evrensel saygınlık kazanacak derecede bilimsel ve teknolojik altyapıya sahip olmaktır.

11 A.Eğitim ve öğretim süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik Amaç I. Anatomi eğitiminin, ulusal çekirdek eğitim programı ve tıp eğitimindeki çağdaş yaklaşımlar ışığında geliştirilmesi.Buna bağlı olarak, Anatomi eğitiminin ezberci ve statik yapıdan arındırılarak, sentezci ve dinamik bir yaklaşımla sunumunun gerçekleştirilmesi. Stratejik amaç II.Anatomi uzmanlık ve doktora eğitiminin de yukarıdaki ilkeler ışığında yeniden yapılandırarak, bu misyon ve vizyona uygun Anatomistler yetiştirmek

12 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar B. Araştırma ve geliştirme süreçleri Stratejik amaç I. Multidisipliner çalışma ortamını geliştirerek ve güçlü olduğumuz altbirimlerdeki teknolojik yeterliliğimizi artırarak, bilimsel araştırma kalitesini arttırmak Stratejik amaç II. Anatomi Aanabilim Dalının Akademik personelinin niteliğini yükseltmek

13 C. Uygulama ve hizmet süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar C. Uygulama ve hizmet süreçleri Stratejik amaç I. Tıp Fakültesi ve hastanesinin amaçlarına uygun olarak; önümüzdeki üç yıl içinde “stratejik yönetim sistemine” geçilmesi Stratejik amaç II. Eğitim yöntemleri ve teknoloji düzeyindeki eksikliklerin giderilerek, Anatomi alanındaki araştırma ve eğitim gereksinmelerini tam olarak karşılamak D. Yönetim süreçleri Stratejik amaç I. Tıp Fakültesinin stratejik hedeflerine uygun olarak; anabilim dalımızda katılımcı, açık ve adaletli bir yönetim sistemi oluşturulmasını destekleyerek, Anabilim Dalı personelinin verimliliğini ve memnuniyetini arttırmak

14 Faaliyet, Projeler ve sorumlular
“Kafa Travmasına Maruz Kalmış Sıçanlarda Beyin Ve Periferik Kan Örneklerinde Zamana Karşı Gen Ekspresyonunun Microarray Yöntemiyle Analizi” Doç.Dr.Tuncay Çolak “Bir Seri Otopside Yaş Ve Cinsiyetin Aorta Abdominalis Ve Ana Dallarının Duvar Kompozisyonu Ve Morfometrisi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” Doç.Dr.Belgin Bamaç “Travmatik Beyin Yaralanması Oluşturulmuş Ratlarda Ima(iskemi Modifiye Abumin) Düzeyinin Araştırılması” Doç.Dr.Tuncay Çolak


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Stratejik Plan Formatı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları