Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Gülcan DİNCER ÇENGELOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Gülcan DİNCER ÇENGELOĞLU"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Gülcan DİNCER ÇENGELOĞLU
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Hazırlayan: Gülcan DİNCER ÇENGELOĞLU

2   "Eğitimde feda edilecek tek bir ferdimiz yoktur."                                                                                 M.Kemal Atatürk

3 Eğitimin Önemi ve İşlevi
Eğitim, yirmi birinci yüzyılda kalkınma çabalarında veya daha zengin ve müreffeh ülke olma hedefine varmak için sürdürülen uğraşlarda, çok önemli ve işlevsel bir araç haline gelmiştir. Eğitim, belki uzun vadede ürün vermektedir ama bir ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlayan insan gücünü hazırlayan araç olarak, gün geçtikçe ekonominin temel yatırımı haline gelmektedir.

4 Öyleyse, ülkemizde eğitime, bilime ve teknoloji üretimine her zaman olduğundan daha çok önem vermek zorundayız. Kısaca, eğitim bireyi geliştirdiği, diğer taraftan ülkenin bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağladığı için önemlidir ve değeri çok iyi algılanmalıdır (Bowen, 1980).

5 Okul Öncesi Eğitim; 0 – 6 yaş çocuklarının bireysel özelliklerine uygun olarak; Tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren, Duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını pekiştiren, Onların; milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığını geliştiren, Kendini ifade etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlığını kazanmasına olanak sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir.

6 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’da ise Okul Öncesi Eğitim; şu şekilde ele alınmıştır.
“Mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsayan, isteğe bağlı bir eğitimdir” der. Ayrıca, “Okul Öncesi Eğitim Kurumları, çocuklara Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımını sağlar, onları ilköğretime hazırlar ve toplum tabanlı aile ve çocuk eğitimi yapar” der.

7 Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, Milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak belirlenmiştir (MEB, 2002). Bunlar: Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak. Çocukların hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yolla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerileri kazandırmak. Çocukların, Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmasını sağlamak. Koşulları elverişsiz çevreden ve aileden gelen çocuklar için, ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak.

8 Çocukları ilköğretime hazırlamak
Çocukların iyi alışkanlıklar edinmesini sağlamak Çocukların zihinsel yeteneklerinin gelişmesini sağlamak Çocuklarda sorumluluk duygusunu geliştirmek Çocukların özgürlük duygusunu geliştirmek. Çocukların duyu organlarının gelişmesini sağlamak (Tos,2001),( Ömeroğlu ve Yaşar, 2004).

9 Okul Öncesi Eğitimin Amaçları
Okul öncesi eğitimin evrensel amaçları olarak kabul edilebilecek görüşler, OMEP’in uzun süre başkanlığını yapan, ünlü eğitimci Mialaret tarafından şöyle ifade edilmiştir:

10 1. Toplumsal amaçlar: ● Çalışan kadınların çocuklarına bakmak, ● Her çocuğa eğitim sağlamak ve onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak, ● Çocukların birbirleriyle ve başkalarıyla ilişki içinde bulunmasına, sosyalleşmesine çok önemli katkıda bulunmak.

11 2. Eğitici amaçlar: ● Çocuğun duyularını eğitmek, ● Çocuğun çevreye olan duyarlılığını artırmak

12 3. Gelişimsel amaçlar: ● Çocuğun doğal gelişimini temel alarak gelişimle ilgili tecrübelerine önem vermek (Aral ve diğerleri, 2002, s:13).

13 Bu kurumlar hizmet verdikleri yaş gruplarına göre;
0-36 aylık çocuklara sağlıklı bakım vermek ve çalışan annelere hizmet veren okul öncesi eğitim kurumlarına KREŞ, 37-60 aylık çocuklara sağlıklı fiziksel koşullarla, zengin eğitim uyaranlarıyla onların sosyal ve zihinsel gelişim ve eğitimlerini destekleyen okul öncesi eğitim kurumlarına ANAOKULU,

14 61-69 aylık çocukları, kişilik gelişimlerini desteklemenin yanı sıra ilköğretime hazırlayan okul öncesi eğitim kurumlarına ANASINIFI, 36-69 aylık çocukların tüm gelişimlerini destekleyen, diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim kurumlarına UYGULAMA SINIFI denir

15 Okul öncesi eğitimde çocuklar ne tip becerileri kazanır?
Çocuklar okul öncesi eğitim ile sosyal, duygusal fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazanır ve geliştirirler.Sosyal olarak paylaşmayı, sıra beklemeyi, kurallara uymayı, karşılıklı konuşmayı, oyun kurmayı, yaşıtları ile çıkan çatışmaları çözmeyi, kendini korumayı ve diğer çocukların haklarına saygı göstermeyi öğrenir.

16 Yemek, uyku, tuvalet gibi özbakım becerilerini kazanmak, anne-babadan ayrı kalmak duygusal gelişimine katkıda bulunarak kendine güvenini artırır.Anaokullarındaki kesme, yapıştırma, boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin düzenli olarak yapılması ise çocukların ince motor becerilerini geliştirir.

17 Ayrıca koşma, zıplama, fırlatma, tırmanma gibi faaliyetlerle de kaba motor fonksiyonlarını kullanır ve geliştirir.Anaokulundaki nesneleri eşleştirme, sınıflandırma, ölçme, gözlem yapma ve fikirler üretme gibi çeşitli faaliyetler çocuğun matematik ve bilim becerilerinin gelişmesini sağlar.

18 Canlandırma, taklit ve hayali oyunlar sayesinde hayal gücü gelişir
Canlandırma, taklit ve hayali oyunlar sayesinde hayal gücü gelişir. Arkadaşları ve öğretmenleri ile konuşmak dil becerilerini geliştirir.Kitapları incelemek, boyama ve çizimler yapmak, arkadaşlarına mektup yazmak gibi faaliyetler de dikkat ve konsantrasyonun artmasına ve erken okuma ve yazma yetilerinin gelişmesine yardımcı olur.Anaokulu çocuğun yaratıcı yönlerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak açısından da önem taşır.

19 Okul Öncesi Eğitimin Önemi

20 Ünlü filozof Emorson’un deyişi ile “Eğitim çocuğa saygı ile başlıyorsa, onu tanımak bu saygının gereklerinden biridir. Onu tanıyarak ona kendi doğasına uygun desteği sağlama olasılığımızı da arttırabiliriz. Önemli olan ona olabileceğinin en iyisi olma yolunda verebileceğimiz destektir.

21 Okul Öncesi Eğitimin Önem Kazanmasının Sebepleri
“√ İlk yaşlardaki öğrenmenin çocuğun gelişimindeki önemi ve bu önemin sosyal ve duygusal gelişimde olduğu gibi zihinsel gelişimde de geçerli olduğunun anlaşılması,

22 √ Çevresel koşullardan etkilenen çocuklara okul öncesi eğitimin yaptığı eğitsel katkı çocukların bu yıllarda esnek ve öğrenmeye açık olduğunun anlaşılması

23 √ Sosyal değişme şehirleşme ve kadının üretime katkısının artışı sonucu ortaya çıkan yeni koşullar(Aile yapısının çekirdek aileyi dönüşmesi), okul öncesi eğitimi gündeme getiren ve ona önem kazandıran başlıca nedenlerdir”.(Bekman, 1990)

24 Bu dönemde yaşanan mutluluk veya kırıklıklar, sağlıklı veya gelişigüzel beslenme koşulları çocuğun dünyaya bakışını önemli ölçüde etkiler. Zengin uyarıcıların veya yoksunlukların yaşandığı bir çevrede, güven vermesi veya sürekli karar değiştiren ne yapacağını yeteri kadar bilmeyen yetişkinlerin varlığının etkileri de birbirinden çok değişik olacaktır.  

25 Okula başlama; zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir ‘hazır bulunuşluk’ gerektirir (Yavuzer, 2004, s.84). Okul olgunluğu kavramı, genellikle okulda ve okumada başarılı olma ile birlikte düşünüldüğü zaman, çevre ve olgunlaşma faktörlerinin, çocuğun hazırlığının, gelişmesine olan etkileri ile birlikte ele alınır. Zira yaşları aynı olduğu halde, gelişme hızları, zihin seviyeleri, sosyo-ekonomik ve kültürel olanakları farklı olan çocukların ilkokulun isteklerine cevap vermedeki başarıları da birbirlerinden farklı olmaktadır (Oktay, 1983, s.8).

26 Yaşın yanı sıra okul öncesi eğitim almış olmak da okula hazır bulunuşluğu önemli derecede etkilemektedir. Okul öncesi eğitimin önemli katkısı özellikle çocuk ilköğretime başladığı zaman kendini göstermektedir. Okul öncesi eğitim kurumları oluşturdukları oyun ortamları ile çocuğun içinde var olan yeteneklerin gelişmesine yardımcı olurken çocuk, işbirliğini geliştirmekte, yaşıtlarıyla ilişkiye girerek birlikte yaşamayı öğrenmektedir.

27 Okul öncesi eğitim elverişsiz ortamlar, olumsuz koşullar gibi toplumsal eşitsizliklerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Araştırmalar okul öncesi eğitim almış olan çocukların okul öncesi eğitim almamış olan çocuklara göre ilkokulda daha katılımcı, girişken ve uyumlu olduklarını göstermektedir (Yavuzer, 2003, s ).

28 Toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yapısını oluşturan özellikler eğitim yoluyla kazandırılır. Nitelikli, sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip bireylerin yetiştirilmesi için, eğitime küçük yaşlarda başlanmasının gerekliliği bir gerçektir.

29 Araştırmalar, okul öncesi eğitim alan çocuğun ileriki yıllarda okul yaşamındaki başarısının yaşıtlarından farklı olduğunu ortaya koymuştur. Çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerinin hızla gelişip biçimlendiği dönem 0–72 aylar arasıdır (Yılmaz, 2003, s:13).

30 Okul öncesi dönem, çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevresiyle iletişim kurmaya istekli olduğu, yaşadığı toplumun değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları kazanmaya başladığı bir dönemdir. Kişiliğin temellerinin atıldığı bu dönemde, çocuğun ev, okul ve sosyal yaşantıda bilinçli bir rehberliğe ihtiyacı vardır.

31 Erken yıllarda uygun eğitim fırsatları sağlanarak, çocukların öz-bakım, zihin, dil, sosyal, duygusal ve motor yeteneklerinin gelişimi desteklenebilmektedir. Tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi, bilimsel ve sistematik bir organizasyon ile yönlendirilmesi gereken okul öncesi eğitim hizmeti, tüm eğitim sisteminin en can alıcı basamağıdır (Dirim, 2004, s:7; Şahin, 2005, s:1; Arı, 2003, s:31).

32 Türkiye’de 0-6 yaş grubundaki çocukların yaklaşık %20’si yuvaya, %7’si anaokuluna gitmektedir (Ağar, M. PAÜ Açılış Konuşması). Bu oran olması gerekenin altındadır. Okul öncesi eğitiminin getirilerine baktığımızda, bu oranın %90’larda olması gerektiği açıkça ortaya çıkacaktır. Yapılan araştırmalara göre, ÖSYM sınavlarında sürekli başarılı olan beş ilde inceleme yapılmış ve okul öncesi kurumlarda okuyanların sayısının diğer illere göre daha fazla olduğu ve başarılı olan öğrencilerin büyük kısmının okul öncesi eğitimi aldığı ortaya çıkmıştır.

33 Okul öncesi dönemdeki çocukların, başarabilecekleri davranışları geliştirmek için desteklenmeye ve çevrelerine zarar vermemek koşuluyla özgür olmaya ihtiyacı vardır. Bu, çocuğun mevcut yeterliliklerini geliştirebilmesi, yetersizliklerinin farkına varması, kısaca kendini tanıması ve sınırları öğrenmesi açısında okul öncesi eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuğun kendi başına yemeye, oyun oynamaya, atlamaya, sıçramaya, koruyucu aile tutumlarından kurtulmaya ve kendi hatalarını yapmaya ihtiyacı vardır.

34 Bloom’ un yaptığı araştırmalara göre, 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin % 50’ si 4 yaşına, % 30’u 4 yaşından 8 yaşına, % 20’ si ise 8 yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır. Bu bilgilere göre çocuğun eğitiminde erken yılların değeri büyüktür ve bu dönemde çocuğun yetenek ve becerilerini geliştirmek için ona rehberlik etmek, çocuğun doğru davranışlarını pekiştirmek gerekir. Bu da ancak en iyi bir şekilde planlanmış, sistemli bir okul öncesi eğitim ile olur (Poyraz ve Dere, 2001, s:17).

35 Okul öncesi eğitim, insan hayatının en duyarlı dönemidir
Okul öncesi eğitim, insan hayatının en duyarlı dönemidir. Çocuk, çevresindeki olaylardan kısa sürede etkilenir. Sosyo- ekonomik ve kültür seviyeleri farklı ailelerde büyüyen çocuklar arasında meydana gelen eğitim farklılıklarının asgari bir seviyeye indirilmesi, toplumun her kesimindeki çocukların daha iyi bir gelişim ve yeteneklerinin en üst düzeyde geliştirme imkânlarının yaratılması, okul öncesi eğitimin önemini artırmaktadır.

36 Yapılan araştırmalarla çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının, yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği gözlenmiştir. Bugün özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocuklar, okul öncesi yıllarının büyük bir bölümünü bu amaçla oluşturulmuş eğitim kurumlarında geçirmektedirler (Gürkan, 1988, s:2; Şahin, 2005, s:2).

37 Görülüyor ki, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği; duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, girişimci ve araştırıcı, öz denetimini sağlayabilen kendisinin ve başkasının haklarına saygılı, yeteneklerini kullanma becerisine ve kültür değerlerine sahip, ruhsal ve bedensel özellikler yönünden sağlıklı bireyler yetiştirmek, ancak okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimine gerekli önemi vermekle sağlanabilir (Aral ve diğerleri, 2000, s:13).

38 Bir ülkenin gelişmesindeki en büyük rol eğitimindir ve okul öncesi eğitim bu gelişmedeki en büyük rolü üstlenmektedir. Ülkenin belirlediği hedefe, okul öncesi eğitimi alan öğrencilerle yürümek daha kolaydır. Çünkü çocuk en verimli olduğu çağında, rahat bir ortamda kendini gerçekleştirme imkanı bulmuş, yeteneklerinin erken yaşta farkına varmış, sosyal becerileri kazanmış, toplumda kendini iyi ifade edebilme ve iletişim becerisi kazanmış ve üretken bir birey olma yolunda ilerlemiş bir kişi olarak ilköğretime hazır konuma gelmiştir. İlköğretimde aldığı iyi bir eğitimle daha da geliştirme ve kendini gösterme imkanı bulacaktır.

39 KAYNAKÇA Fatma BALIKCI--Eğitimde Reform Dersi Dönem Sonu Ödevi— 2003 Ankara Bowen, H. R. (1980). Investment in learning. San Francisco: Jossey Bass Publishers. Tos, F. (2001). Çocuğun Gelişiminde Okul Öncesi Eğitim, 1. Basım, İstanbul, Kariyer Developer Yayınları. Yılmaz, N. (2003) “Türkiye’ de Okul Öncesi Eğitimi”. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Dirim, A. (2004) Okul Öncesi Eğitimi. İstanbul: Esin Yayınevi. Gürkan, T. (1988) İlkokul Programı ve Öğretim Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Şahin, E. (2005) Okul Öncesi Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

40 KAYNAKÇA Aral, N. (2001) “Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak”. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Anaokulu \ Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları. Yavuzer, H. (2003). Çocuk egitimi el kitabı. İstanbul :Remzi Kitabevi. Poyraz, H. ve H. , Dere. (2001) Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Aral, N. ve Diğerleri. (2002) Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

41 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri MADDE 6 – (1) Okul öncesi eğitim kurumlarında; a) Okul öncesi eğitim kurumlarında günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde okulun öğretim şekline uygun olarak normal eğitim de yapılabilir.

42 b) Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25’e kadar çıkarılabilir. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10’un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder.

43 C. ) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan anne ve babanın taleplerini karşılamak için bu fıkranın (b) bendinde belirtilen sayıda her yaş grubundan başvurunun olması hâlinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitimde, okul öncesi eğitimden yararlanamayan ve gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmış olmaları, bu çocuklara yeni eğitim ve öğretim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamaz.

44 ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU
İkili eğitim yapacaktır; Sabahçı Grup: 07:15-12:00 Kahvaltı dahil 60 TL Öğlenci Grup: 12:00-17:00 Öğlen Yemeği ikindi kahvaltısı dahil 100 TL Tam gün: 08:40-17:00 Öğlenci grubu öğrencilerin Çocuk kulübüne katılması ile oluşturulacaktır . Çocuk Klübü 08:40-12:00 arası. Ücretli olup velilerin istekleri ile çocuklar katılırlar. Günlük dört ders. Ders ücreti 1.5 liradan dört ders 6 lira olarak hesaplanır.Resmi tatillerde o günün kulüp ücreti alınmaz

45 kulüp yapılan günler sayılır ve günlük ücret olan 6 TL ile çarpılarak ait olan ayın çocuk kulübü ücreti belirlenir. Açılan çocuk kulübü hesabına veliler tarafından peşin olarak yatırılır. Örneğin ortalama bir ayda 20 iş günü olduğunu düşünürsek 20x6= 120TL çocuk kulübüne 100 TL de öğlenci grubu öğrencileri olduklarından okulumuz aidat hesabına yatıracaklardır. 100TL aidat hesabına( ) + 120TL(gün sayısı x 6) açılacak kulüp hesabına 220TL yaklaşık olarak ödeme yapılacaktır.pılacakt Velilerimize duyuru yapılacaktır.(aylık ödemesi yapılmayan öğrencilerimiz bir sonraki ay kulübe alınmayacaktır.

46 Çocuk Kulübünde Yapılacak egitim etkinlikleri
MADDE 9- (1) Çocuk kulübünde, Okul Öncesi Egitim Programında yer alan egitim etkinliklerine yer verilir. Ancak, çocuklar için önem ve öncelik arz eden resim, müzik, drama, oyun ve benzeri etkinlikler ile sosyal etkinliklere öncelikle yer verilir. Egitim etkinliklerinin yürütülmesinde, Okul Öncesi Egitim Programında yer alan egitim ilkeleri ile Okul Öncesi Egitim Kurumları Yönetmeliginde yer alan ilkelere uyulur.


"Hazırlayan: Gülcan DİNCER ÇENGELOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları