Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ LG İ SAYAR OYUNLARI VE OYUN BA Ğ IMLILI Ğ I. Bilgisayar Ba ğ ımlılı ğ ı Günümüzde bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak yaşamımıza.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ LG İ SAYAR OYUNLARI VE OYUN BA Ğ IMLILI Ğ I. Bilgisayar Ba ğ ımlılı ğ ı Günümüzde bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak yaşamımıza."— Sunum transkripti:

1 B İ LG İ SAYAR OYUNLARI VE OYUN BA Ğ IMLILI Ğ I

2 Bilgisayar Ba ğ ımlılı ğ ı Günümüzde bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak yaşamımıza kattı ğ ı kolaylıkların yanı sıra olumsuz sonuçlarını da görüyoruz. Çocukların bilgisayar kullanımında do ğ ru alışkanlıklar geliştirmesi için anne babaların konuya dikkat etmesi gerekiyor. E ğ er çocu ğ unuzun bilgisayar başında geçirdi ğ i süre giderek artıyorsa, başka bir işle meşgulken bile bilgisayarı özlüyorsa, sizi ve arkadaşlarını dikkate almıyorsa, başka faaliyetleri önemsemiyorsa, sırt, bilek, baş a ğ rısı gibi fiziksel sıkıntılar yaşıyorsa ba ğ ımlılıktan söz edilebilir. Bilgisayar ya da bilgisayar oyunu ba ğ ımlılı ğ ı, son dönemlerde sıklıkla karşılaştı ğ ımız bir sorun artık. Ders çalışmama, okula gitmek istememe, temel ihtiyaçlar dışında bilgisayar başından kalkmama, dikkat eksikli ğ i ve ders başarısızlı ğ ı, engellenmeye tahammül edememe, kayıtsızlık ve çabuk duygusal doyum arayışı şikayetleri, ebeveynlerden en çok duydu ğ umuz şikayetlerdir.

3

4 Rahatsızlık ço ğ unlukla erkek çocuklarda 14-15 yaşlarında ortaya çıkmaktadır. Geçmiş öykülerinde, bu çocukların ilkokul döneminde dikkat eksikli ğ i ve hiperaktivite tanısı aldı ğ ı ve derslerinde başarısız oldukları görülmektedir. Bu rahatsızlıkların tedavisinde ise ergenler, farmakolojik yardım almış olsalar da semptomlarda düzelme izlenmemiştir. Ergenler gün içinde o kadar çok bilgisayarla meşgul olmaktadırlar ki ailesel ve sosyal ilişkilerinden çekilmekte hatta günlük rutin ihtiyaçlarını bile karşılamaktan geri durmaktadırlar. Bu ergenlerin sosyal işlevselli ğ i görünürde sorunsuz olsa da derinlik ve kalitede eksiklik görülmekte ve bu durum anne-babadan tepki görmektedir.

5 Ergenler, kısıtlı sosyal ilişkilerinden memnundur çünkü genelde sosyal ilişkilerini kendileri gibi bilgisayar oyunları oynayan ergenlerle kurmaktadırlar. Bu ergenlerin oluşturdu ğ u oyun grupları, oyun eksenli bir araya gelmekte ve kendileriyle aynı dili konuşmayan kişilerle temas etmemektedirler. İ nsano ğ lu, anne karnındaki yaşantısından sonra fiziksel do ğ umla anneden ayrılmakla beraber psikolojik do ğ umu gerçekleştirip tam ba ğ ımlılıktan bireyselleşmeye giden yolu tamamlama ödeviyle do ğ ar. Bu yol, anne-çocuk ilişkisinin temel eksenini oluşturur. Her ba ğ ımlılık ilişkisi, anne ilişkisine dayanır. Doyuran, besleyen, ihtiyaçları karşılayan anne, gelişim ilerledikçe bu özelliklerini kaybetmektedir. İ nsano ğ lu da iç dünyasındaki bu iyi anne temsilini de ğ iştirmek ve dönüştürmek zorundadır. Ancak sonu gelmeyen arzu tatmini arayışı, insano ğ luna bu cennetsi ilişkinin izini sürecek tutkuyu da aşılar. Arzuyu tatmin edecek, mutluluk verecek, tüketilse de hayatta kalacak iyi nesne(anne), hep aranır. Ondan ayrılmayı kabul etmek, yasını tutmak ve elde kalan boşlu ğ u sa ğ lıklı kanallarla yüceltmek ise zor bir gelişimsel ödevdir. Konumuz olan bilgisayar ba ğ ımlılı ğ ında ise ergenlikte tekrar eden, aktivite kazanan çocukluk çatışmalarının kendine özgü şeklini irdeleyece ğ iz. Ergen, ba ğ ımlılık ritüelleriyle anneyle geçmişte kurulan tüm güçlü ilişkinin bitişini inkâr etmektedir. Ayrılmanın, bireyselleşmenin, tek başına olmanın, ça ğ ımızın narsistik döngüsünde oluşturdu ğ u bilinçdışı kaygı, özellikle bilgisayar oyunları vasıtasıyla karşılanmaya çalışılmaktadır.

6 Ba ğ ımlı ergen, bir zamanlar annenin tüm arzularını ve saldırganlı ğ ını kabul eden, doyuran, tamamen bebe ğ in kontrolünde oldu ğ u o büyüsel ilişkinin peşinde koşar. Bu patolojide ergenin ba ğ ımlılı ğ ından ziyade ba ğ ımsızlı ğ a karşı seçilen savunmanın-defansın, ergenin ruhsal dünyası üzerinde ortaya çıkardı ğ ı tahribat daha önemlidir. Ergenler, saatlerce bilgisayar başında kalarak, günlük ihtiyaçlarından bile feragat edecek şekilde izole bir kozada, KN İ GHT gibi savaş oyunlarında her gün yüzlerce cinayet işlemektedirler. Ergen, böylelikle her türlü insan-nesne ilişkisinden uzak durmakta ve dış dünyanın ilişkisel gerginliklerinden kaçınmaktadır. oyun içinde daha güçlü hale getirdi ğ i savaşçılarıyla ergenler, anne ilişkisinde karşılayamadı ğ ı engellenme yaşantısının pasifli ğ ini, ezikli ğ ini, acizli ğ ini tersine çevirmekte ve savaşçısına hükmeden bir iktidar kalkanıyla dış dünyanın ilişkisel gerginliklerini savuşturmaktadır.

7

8 Bu rahatsızlı ğ ın altında yatan dinamikler, yaptı ğ ımız araştırma göstermiştir ki erken dönem anne-çocuk ilişkisindeki doyumun eksikli ğ iyle başlayan süreçte, çocu ğ un denetim döneminde anne tarafından aşırı kontrol edilmesi ve ba ğ ımsızlaşmasının desteklenmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Denetim ilişkisi, daha önceki dönemde verilemeyen şefkat ve güvenin sonucunda, anne imgesinin olumsuz özelliklere sahip olmasıyla daha da sertleşmektedir. Olumsuz anne imgesi çocu ğ u denetledi ğ inde, kontrol yeteneklerini geliştirmesi ve sınır duygusunu ö ğ renmesi beklenen çocuk, anneyi oldu ğ undan daha sert, cezalandıran ve affetmeyen, baskıcı bir figür olarak algılamaktadır. Bu arada, babaların da anneyle çocu ğ un ilişkisinde asıl otorite olarak yer edinemedi ğ i ve çocu ğ a rol modeli olamadı ğ ı görülmektedir. Aile içinde baskın kişi anne olurken, babalar annenin bıraktı ğ ı şefkat boşlu ğ unu doldurmaya çalışmaktadır. Bu bozukluk, aile dinamiklerinin irdelenmesi ve anne-babanın çocuk yetiştirme tutumlarının çözümlenmesi ile sa ğ lıklı bir damara oturtulabilir. Böylelikle çocuklukta geçilemeyen ruhsal basamakların aile terapisiyle sa ğ lıklı bir şekilde geçilmesi sa ğ lanabilir, ruhsal gelişme ve olgunlaşmaya imkân sunulabilir.

9 İ nternetin yaygınlaşmasıyla, gittikçe daha geniş kitlelere ulaşan bilgisayar oyunları, 11-35 gibi çok geniş bir yaş aralı ğ ını etkiliyor. Oyunlarla Erkekler, kadınlara göre 4 kat daha fazla ilgililer. Bu oyunların en ünlülerinden World Of Warcraft’ın, dünya çapında kayıtlı 5 milyon oyuncusu var. En yenilerinden, uzay strateji oyunu O Game ise, şu anda Türkiye’de 230 bin kişi tarafından oynanıyor. Toplamda da bir milyon kişinin strateji ve rol yapma oyunları oynadı ğ ı tahmin ediliyor. Aşırıya kaçanlar için, bazı uzmanlara göre oyunların uyuşturucu ba ğ ımlılı ğ ından hiçbir farkı yok. 100 kişiden 40 ′ ı istese de bırakamıyor, Son 10 yılda, 100-300 bin arasında Japon genci, en başta bilgisayar oyunları yüzünden odasına kapanmış durumda. Sadece akşam yeme ğ inde odasından çıkanlar, ayda bir cd almak için soka ğ a çıkanlar var. Daha da kötüsü, 10 yıldır odasından çıkmayan insanların oldu ğ u sanılıyor. Avrupa ülkelerinde ise rol yapma oyunu oynayanların bilgisayar başında kalma ortalaması günlük 12-15 saat. Kalabalık nüfusu sebebiyle oyun üreticilerinin gözde ülkesi Çin’de bir oyuncu, oyunda çok de ğ erli olan kılıcı çaldı ğ ı gerekçesiyle bir başka oyuncuyu öldürdü. Çinli oyuncu cinayet suçundan idama mahkum edildi. Çin hükümeti, üç saatten fazla bilgisayar başında kalmayı yasakladı.

10 Sanal yerine do ğ al aktiviteler tercih edilmeli, çocuklarınızı arkadaşları ile do ğ al yollardan görüşmeleri için yönlendirebilir, onlara yeni olanaklar yaratabilirsiniz. Spor aktivitelerine zaman ayrılmalı, spor, çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri için son derece gerekli bir aktivitedir. Arkadaşlık ilişkileri desteklenmeli, çocu ğ unuzun arkadaşlık ilişkilerini desteklemelisiniz ve var olan arkadaşlık ilişkilerini sürdürmesi, yeni arkadaşlık ilişkileri kurması için onu yüreklendirmelisiniz. Çocu ğ unuz, bilgisayarda çok uzun ve gereksiz zaman geçirmek yerine arkadaşları ile olmayı seçecektir. Sosyal beceri e ğ itimi verilmeli, çocuklar, kendi akran grupları içinde iletişim kurmaya özendirilmeli. E ğ er çocuk iletişim kurmada, iletişimi başlatmada ve sürdürmede güçlük çekiyorsa, sosyal beceri e ğ itimlerinden faydalanılabilir. Uzman yardımı alınmalı. Bunları yaptı ğ ınız halde çocu ğ unuzun giderek bilgisayar oyunlarına, bilgisayarda sohbet etmeye ba ğ ımlı bir hale geldi ğ ini gözlüyorsanız ve bu durum çocu ğ unuzun okul başarısını, sosyal yaşamını olumsuz etkiliyorsa, bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Bilgisayar ve internette geçirilen zamanın sınırlandırılması, bilgisayarın herkesin bulundu ğ u bir odaya konması gibi basit önlemler de çocu ğ unuza etkili bilgisayar kullanma alışkanlı ğ ı kazandırmaya yardımcı olabilir.

11 Ö Ğ RENC İ N İ N; ADI,SOYADI: SINIFI: DERS: Ö Ğ RETMEN İ N; ADI,SOYADI:


"B İ LG İ SAYAR OYUNLARI VE OYUN BA Ğ IMLILI Ğ I. Bilgisayar Ba ğ ımlılı ğ ı Günümüzde bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak yaşamımıza." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları