Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul."— Sunum transkripti:

1 Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK Proje No:114K504

2 Proje genel bilgileri 1000 kodlu “Üniversitelerin ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) Tarafından Desteklenen Programlara Yönelik Proje Üretme Kapasitesinin Artırılması“  “Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi“ Proje No: 114K504 Bütçe: TL

3 Proje Başlama ve Rapor Tarihleri
Başlama tarihi: 1 Eylül 2014 Proje Süresi: 24 ay Rapor tarihleri (6 aylık dönemler) 1. Gelişme Raporu: 01/09/2015 2. Gelişme Raporu: 01/03/2016 Sonuç raporu: 01/09/2016 (+2 ay teslim süresi)

4 Üniversitemiz bu projeyi;
Marmara, Ankara, Karadeniz Teknik, Trakya, Mersin, İnönü ve Atatürk Üniversite’leriyle birlikte alan 8 üniversite arasındadır.

5 Projenin Amaçları ARBİS kayıtlarının tamamlanması,
başvuru sayısının artırılması, geri dönen proje sayısının azaltılması, iade sebepleri hakkında bilgilendirme TÜBİTAK ARDEB destek ve proje duyurularının artırılması, yoğun proje yazım teknikleri eğitimlerinin verilmesi ve etkin bir web sayfasının oluşturulması  Üniversitemizin BAP birimiyle koordineli çalışma

6 Proje Ekibi

7 PROJE WEB SAYFASI tubitak1000.org

8 ANKETLER

9 ARBİS (ARAŞTIRMACI BİLGİ SİSTEMİ)
Başvurulduğu tarihte öğretim üyesi sayısı araştırma görevlisi sayısı ise 554 olan üniversitemiz de % 32 olan ARBİS kayıt sayısının olabildiğince artırılması hedeflenmektedir.

10 ARBİS

11

12

13 BAŞVURU SAYISININ ARTIRILMASI
Projenin en önemli amacını TÜBİTAK ARDEB destek programlarına başvuru sayısının artırılması oluşturmaktadır. döneminde 157 başvuru yapılmıştır. Başvuru sayısının öğretim üyesi sayısının % 10 ve üzerine çıkarılması

14

15

16 (C.Ü. Stratejik plan, 2014)

17 2009-2013 Yıllarını kapsayan dört yıllık dönemde ARDEB proje sayılarının yıllar bazında dağılımı

18 2009-2013 Yıllarını kapsayan dört yıllık dönemde ARDEB proje sayılarının yüzdesel dağılımı
Paneller sonucu reddedilen 57 % bilimsel incelemeye dahi alınmadan iade edilen 22 % Kabul edilen 21%

19 GERİ DÖNEN PROJELER Bir diğer önemli amaç ise geri dönen proje sayısının azaltılmasıdır. % 22 olan bu oranın % 10’a düşürülmesi hedeflenmektedir.

20 GERİ DÖNEN PROJELER İÇİN UZMAN DESTEĞİ

21 yıllarını kapsayan dört yıllık dönemde ARDEB tarafından desteklenen projelerin fakülteler bazında dağılımı.

22 PROJE EĞİTİMİ-3 Bu eğitime başvuracak adayların seçiminde
bir proje fikri olan araştırıcılara doğal olarak öncelik verilecektir.

23

24 ARDEB ARDEB’in 3 Temel Paydaşı Üniversiteler Kamu Ar-Ge
Özel Kuruluşlar Kamu Ar-Ge Enstitüleri 24

25 ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı)

26

27 ARDEB

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 3001

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Puanlama Aşaması PUANLAMA AŞAMASI
Puanlama gizli oy – gizli kimlik – açık sayım prensibine göre yapılır. Buna göre, panelistler, diğer panelistlerin verdikleri puanları bilmemekte, fakat ortalama alındıktan sonra projenin aldığı toplam puan panelistlere bildirilmektedir. Puanlama; 5 seviyeli bir ölçek ile aracılığı ile yapılmaktadır. Bu ölçekte her bir puan (5’ten 1’e doğru) «Çok İyi», «İyi», «Orta», «İyi Değil» ve «Yetersiz» düzeylerini ifade etmektedir. Panellerin yapısı. 400 panel 4000 araştırmacı (yıllık, panel başı?) 47

48 Panel Raporu ve Puan Tablosu
Panel raporu öneri sahibine iletileceğinden raporda, projedeki eksikliklerin ve yanlışlıkların panel puanını yansıtacak şekilde net olarak belirtilmesi gereklidir. “Panel Puan Tablosu” ve “Panel Raporları” moderatör ve panelistler tarafından imzalandıktan sonra panel süreci tamamlanır.

49 Destek Kararının Verilmesi
Panellerin tamamlanmasından sonra, puanlarına göre sıralanan proje önerileri Başkanlığın onayına sunulur. Başkanlıkça desteklenmesi onaylanan projeler Araştırma Gruplarına bildirilir. Moderatör ve panelist isimleri ile başvurunun aldığı puan gizli tutularak, Panel Raporu başvuru sahibine iletilir.

50 Sözleşme Süreci Desteklenmesine karar verilen proje dosyası Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğüne (MADES) iletilir. MADES tarafından öncelikle Panel ve Grup tarafından kabul edilen maliyet kalemleri üzerinden, projenin tabi olduğu yönetmelik, esaslar çerçevesinde nihai bütçesi belirlenir. Daha sonra belirlenen bu nihai bütçe ile proje sözleşmesi hazırlanarak tarafların imzasına sunulur. İmzalar tamamlandıktan sonra bir yazı ile proje sözleşmesi ve ekleri taraflara iletilir. Bu süreçte Projenin Yürütüldüğü Kuruluştan proje adına hesap açılması istenir. Hesap numarası geldikten sonra projenin kabul edilen bütçesinde yer alan ilk dönem ödeneği proje hesabına transfer edilir. Böylelikle proje yürürlüğe girmiş olur.

51 PROJE TEŞVİK İKRAMİYESİ (PTİ)
PTİ’lerin hesaplanması ve ödemeleri Program Usul ve Esasları ve Çağrı Duyurusunda belirtilen kurallar çerçevesinde yapılır, Araştırmacıların ve yardımcı personelin alacağı toplam PTİ miktarı yürütücünün alacağı toplam PTİ miktarını geçmemek üzere projeye katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır, Yürütücü dışındaki proje ekibinin projeye katkı oranları toplam 100 olacak şekilde belirlenmelidir, Araştırmacıların projeye katkı oranı en az % 10 olmalıdır, Yardımcı personelin projeye katkı oranı % 10’un altında olabilir, Proje ekibinin sayısı yukarıdaki kurallar ve panel raporu dikkate alınarak sözleşme öncesinde artırılabilir.

52

53 ARBİS, TARABİS, PYS, ARDEB PTS ve Projeler Veritabanı
TÜBİTAK Ulusal Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (TARABİS) TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı

54 ARBİS, TARABİS, PYS, ARDEB PTS ve Projeler Veritabanı
TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (ARDEB-TTS) TÜBİTAK ARDEB Proje Takip Sistemi (ARDEB-PTS) TÜBİTAK Panel Yönetim Sistemi (PYS)

55 MADDE 2- 2914 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir
MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Akademik teşvik ödeneği EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır. Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; a) Profesör kadrosunda bulunanlar için % 100'üne, b) Doçent kadrosunda bulunanlar için % 90'ına, c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için % 80'ine, d) Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için % 70'ine, e) Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için % 70'ine, f) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için % 70'ine, aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30'unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Ek fıkra: "Bu madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır."

56 tubitak1000. org Cü Tübitak Ardeb (Facebook sayfası) forum. tubitak
tubitak1000.org Cü Tübitak Ardeb (Facebook sayfası) forum.tubitak.gov.tr

57

58 SONUÇ OLARAK; TÜBİTAK’ın kaynakları fazla..
Üniversitemizin sayısal nicelikleri yanında bilimsel niteliği için.. Artık proje üretme zamanı.. Moral ve motivasyon.. Söz değil eylem zamanı diyoruz…

59 TEŞEKKÜRLER!


"Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK Tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları