Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta15 : Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta15 : Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme."— Sunum transkripti:

1 ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta15 : Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5142 HaftaKonular: Yenilikçilik Kaynaklar Konular: De ğ işim Yönetimi Kaynaklar Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 2 Yenilik Süreci 1:2, 2:s91-111 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 3 Yenilik Kuramları 1:5, 2:s44-64 Tartışma: De ğ işim yönetimi teknikleri Tunçer I Hafta 4 Yenilik Planlaması 1:3, 1:8, 2:s111-117 Örgütsel De ğ işim Hafta 5 Strateji ve Yenilik 1:4, 2:s173-8, 67-73 Örgütsel De ğ işim (süre ğ i) Tunçer II Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi 1:6, 2:s157-173 De ğ işim Yönetimi ve Direnç Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 De ğ işim Yönetimi ve Direnç (süre ğ i) Tunçer III Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Toplam Kalite Yönetimi Tokat I Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1:7, 2:s181-206 Toplam Kalite Yönetimi Tokat II Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Yönetimde Kalite: Altı Sigma Kıngır, Gürsakal Hafta 12 Teknoloji Yönetimi 5:3 Ö ğ ütler: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları 5:5 Tartışma: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5143 Yenilik ve teknolojinin etik açısından de ğ erleri, Meslek eti ğ i, İ şletme, yönetim eti ğ i

4 Betz’den XI. Bölüm: Teknoloji ve Yenilik Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5144  Etik anlamda teknoloji: 1. Kabul edilebilir: bir araç olarak verimli / verimsiz, 2. Kabul edilemez: bir araç olarak asla elverişli olmayan, öz de ğ erleri sonucu kötü.  Örnek olarak: teknoloji – çevre ve teknoloji – insan klonlama ilişkisini ele alalım.

5 Teknoloji – Çevre İlişkisi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5145  Yeşil strateji:  Yeşil üretim: çevresel kaygılar barındıran iş/üretim stratejisi   Yeşil iş stratejisi   Yeşil teknoloji stratejisi  Do ğ al ekonomi ve toplumsal gereksinmeler:  «Yeşil teknolojiler, endüstriler ve ekonomiler temel toplumsal ihtiyaçları, çevreyi kirleten teknolojiler, endüstriler ve ekonomilere göre çevreyi daha az de ğ iştiren yollarla sa ğ lıyor.»  Teknolojinin insanlık için mümkün kıldı ğ ı önemli zenginlikler vardır: 1. İ şlevsel sı ğ a: örne ğ in geçmişte – şimdilerde seyahat karşılaştırması 2. Kaynakların kullanılabilirli ğ i: Teknoloji, kaynakların maliyetini düşürerek toplumsal zenginli ğ i artırır. 3. Görevleri başarmak için gerekli zaman: dokuma / kumaş örne ğ i 4. Bilgi artışı: 5. Çevreyi iyileştirmek: çevreye duyarlı üretim mümkün  Yeşil teknolojik yenilik için çok boyutlu strateji ancak işletmelerin yönetimi, devlet ve araştırma birlikte u ğ raş vermelidir.

6 Teknoloji – Çevre İlişkisi (süreği) Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5146  Endüstriyel üretkenlik ve çevresel düzenleyicilik:  Teknolojik yenilik bir yandan üretim ve ürünlerin çevre üzerindeki etkilerini azaltırken di ğ er yandan üretkenlik ve ürün kalitesini artırabilir.  Çevresel analiz, endüstriyel teknoloji stratejisinin hazırlanmasında sıradan bir parça olmalıdır. Yararları çoktur!

7 İnsan Genom Projesi- Etik ilişkisi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5147  İ nsan Genom Projesi: «Bu proje sayesinde ilaç ve kimya sanayii uzmanlarına,Alzheimer’den vereme, kalp hastalıklarından astıma kadar her türlü hastalı ğ ı tedavi olana ğ ı sa ğ layacak. Proje sayesinde tıp biliminin ciddi biçimde de ğ işikli ğ e u ğ rayaca ğ ı, ayrıca uluslararası iş dünyasının bundan önemli kazanç sa ğ layaca ğ ı belirtiliyor. Proje, kanserden depresyona ve hatta yaşlılı ğ a kadar tüm hastalıkların teşhis ve tedavisinde devrim yaratacak.» İ nsan Genom ProjesiAlzheimerveremekalp hastalıklarındanastımatıpkanserdendepresyonayaşlılı ğ a  «Klonlama» terimini duymayan var mı?Klonlama

8 İGP – Etik (süreği): İnsanlığın İnsanlığı Tasarlaması Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5148

9 Düşünmek için: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5149 1. Bir endüstri seçin ve üretimdeki çekirdek teknolojileri listeleyin. 2. Bir devlet ya da sanayi birli ğ i kayna ğ ından üretilen sanayi atık türlerini ve miktarlarını bulun. 3. Atı ğ ı azaltmak için ne türden teknolojik yenilikler gerekli olacaktır? 4. Azaltılan atıkla ne kadar tasarruf sa ğ lanabilir?

10 Etik sunuşlarım: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51410  Elçi, Atilla: Ethics and Morality of Online Content: Considering the Diversity of Regulation and Ethics when Joining Strategic Partnerships, Global & Regional Alliances In Telecommunications, The Hyatt Regency, Singapore, 19-20 November, 1997.  CmpE 598 Dersi: ProEthics_ICT_Elci CmpE 598 Dersi: ProEthics_ICT_Elci  COMPSAC’07 Conference: ProEthics_COMPSAC_Elci.ppt COMPSAC’07 Conference: ProEthics_COMPSAC_Elci.ppt

11 Meslek Etiği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51411  ACM Code of Ethics and Professional ConductCode of Ethics and Professional Conduct  IEEE Code of EthicsCode of Ethics  ASÜ İ nsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi İ nsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi  Yüksekö ğ retim Kurumları Ö ğ renci Disiplin Yönetmeli ğ i Yüksekö ğ retim Kurumları Ö ğ renci Disiplin Yönetmeli ğ i

12 Kurumsal etik düzenlemeleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51412  Aksaray Üni:  Internet kullanımı Internet kullanımı  ULAKNet Kullanım PolitikasıKullanım Politikası  5651 Sayılı İ nternet Erişim Kanunu 5651 Sayılı İ nternet Erişim Kanunu

13 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51413  Yüksekö ğ retim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Eti ğ i Yönergesi Yüksekö ğ retim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Eti ğ i Yönergesi

14 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51414

15 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51415

16 Değişim Yönetimi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51416  Ümmügül Baş sunuşu:  Said Kıngır: Toplam Kalite Yönetimi  Ömer Faruk Rençber tanıtımı:  Necmi Gürsakal: Altı Sigma – Müşteri Odaklı Yönetim


"ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta15 : Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları