Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ (UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ (UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM )"— Sunum transkripti:

1 UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ (UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM )
Dr. Servet YETİM Assistant Secretary General-Supreme Court

2 YARGININ MODERNİZASYONU MODERNIZATION OF JUDICIARY
Film eklenecek

3 YARGININ MODERNİZASYONU MODERNIZATION OF JUDICIARY
"İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum." (Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp.'un (bir bilgisayar firması) başkanı – 1977) Bugün sadece Türkiye’de 45 Milyon kişi internet kullanmaktadır. "I do not see any reason why people have computers in their homes." (Kenneth Olsen, The President of Digital Equipment Corp. - ( the computer company – 1977) Today just in Turkey, 45 million people use Internet.

4 PROJENİN AMACI AIM OF THE PROJECT UYAP Yargıtay Bilgi Sistemi (UYAP) ile Yargıtay'daki idari ve yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin hızlandırılması, şeffaf ve etkin mahkeme yönetimi ve elektronik arşivin oluşturulması hedeflenmiştir. It is aimed with UYAP Supreme Court Information System (UYAP) to carry out judicial activities more effectively and efficiently, to accelerate business processes and to create electronic archives.

5 MILESTONES OF THE PROJECT
PROJE AŞAMALARI MILESTONES OF THE PROJECT 2003 sonu Yazılım Sözleşmesinin İmzalanması, 2004 Yazılım Geliştirme, 2005 Yazılım Yaygınlaştırma, 2006- ∞ Yazılım Uygulama, Yerli sermaye kullanılmıştır, Yazılım Türk mühendislerince geliştirilmiştir, Yazılım açısından dışarıya bağımlığı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir, Yargıtay kendi yazılımını kendisi geliştirmektedir, Dünyanın örnek aldığı bir proje olma başarısını göstermiştir, End of the Signing the Software Contract, 2004 Development of Software, 2005 Extending the use of Software , 2006- ∞ Application, Domestic capital is used, Software is developed by Turkish engineers , Eliminating the foreign dependency is aimed in terms of software, The Supreme Court develops its own software, It is a role model project in the world that has demonstrated success.

6 SUPREME COURT BY NUMBERS
SAYILARLA YARGITAY SUPREME COURT BY NUMBERS 387 Yargıtay üyesi, 1001 Tetkik Hakimi, 229 Cumhuriyet Savcısı, 1500 Personel, 23 Hukuk Dairesi Başkanlığı, 15 Ceza Dairesi Başkanlığı, Ve idari birimler, 387 Member of the Supreme Court, 1001 Rapporteur judges, 229 Supreme Court prosecutor, 1500 Personnel, 23 Civil Chambers, 15 Criminal Chambers, And administrative units,

7 NUMBER OF HARWARE EQUIPMENT
DONANIM SAYILARI NUMBER OF HARWARE EQUIPMENT 2000 adet dizüstü bilgisayar, 1031 adet masa üstü bilgisayar, 1377 adet yazıcı, 313 adet tarayıcı, 10300 adet network ucu, Müzakere Salonu Sistemleri, E-imza altyapısı, Görsel Dosya inceleme, Her türlü veriye erişim, 2000 pcs notebook computers, 1031 pcs desktop computers, 1377 pcs printers, 313 pcs scanners, 10300 pcs network ends, Court Room Systems , E-signature infrastructure, Visual File review, Access to any kind of data,

8 UYGULANDIĞI BİRİMLER APPLICATION UNITS
Yargılama faaliyetlerinde, İdari Birimlerde, Özel Kalem Müdürlüğünde, Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğünde, Personel ve Eğitim Müdürlüğünde, Eğitim ve Sosyal İşlerde, İdari Mali İşlerde, Tasnif Kurulunda, Yayın Kurulunda, Poliklinikte, Tedavi Bürosunda, Kütüphanede, 11. Sivil Savunma Uzmanlığı Alanında, 12. Lojman Müdürlüğünde 13. Üye Sicil Bürosunda Trial Activities, Administrative Units, 1. private secretariat 2. Data Processing Center 3. Personnel Directorate, 4. Education and Social Affairs, 5. Administrative and Financial Affairs 6. Classification Board, 7. Editorial Board 8. Clinic, 9. Health Directorate 10. Library, 11. Sivil Defence 12.Public Housing Directorate 13.Member Record Bureau

9 UYGULANDIĞI BİRİMLER APPLICATION UNITS
14. Daire Müdürlüğünde 15. Strateji İşleri Müdürlüğünde 16. Genel Yazı İşleri Müdürlüğünde 3. Siyasi Parti kayıtlarında 4. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ile tüm idari birimlerin yazışmalarında, 14. Chamber Directorate 15. Strategical Affairs Bureau, 16. General Office Directorate 3. Political Party Records, 4. Document Management System

10

11

12 ENTEG. SAĞ. BİRİMLER INTEGRATED UNITS Anayasa Mahkemesi, Danıştay,
İlk Derece Mahkemeleri, (UYAP) MERNİS, ADLİ SİCİL, TAKBİS, POLNET, VEDOP, BANKALAR, PTT, GSM Operatörleri, SGK, …… Constitutional Court , Council of State, Courts of first instance , (UYAP) MERNİS - Ministry of Interior, ADLİ SİCİL - Judicial statistics and records, TAKBİS - Land Registry, POLNET - Police, VEDOP - Tax Automation System, BANKALAR - Banks, PTT – Turkish Post, GSM Operators, SGK - Social Security Association …………………..

13 ENTEG. SAĞ. BİRİMLER INTEGRATED UNITS UYGULAMA

14 Noterler-Barolar Birliği.
Adliye Adalet Bakanlığı Nüfus ve Vat. Müd. Tapu ve Kad. Müd. YARGITAY Diğer Kamu Kurumları Adliye Kolluk Kuvvetleri

15

16 ELEKTRONİK DOSYA ELECTRONICAL FILES
İlk derece mahkemelerinden dosyalar elektronik dosya olarak gelmektedir. Bu dosyaların; Esas kayıt işlemleri, Otomatik Esas ve karar numarası verme işlemleri, Duruşma işlemleri, Tebligat/davetiye hazırlama, Dosya inceleme / rapor, ilam hazırlama işlemi, Her türlü defterin tutulması işlemi, Files come from courts of first instance as an electronic files. These files; Registration, Automatically numbering system of registration and decision, Records of the trial, Preparation of Notification / Trial Invitation, File review / report and verdict draft preparation, Process of keeping all kinds of records electronically,

17 ELEKTRONİK DOSYA ELECTRONICAL FILE
Seri dava dosyaları işlemleri, Şablon özelleştirme işlemleri, Her türlü evrak içinde arama işlemi, Adli yazışmaların tamamı sistem üzerinden yapılabilme, Bütün kullanıcılara e-posta hesapları tanımlanmıştır. Bu hesaplar Portal hesabı ile entegre edilmiştir. Vekil bilgileri devamlı olarak güncellenmekte, Her türlü rapor ve istatistik sistem üzerinden alınabilmektedir. Serial case records, Template customization, Full text search through all kinds of documents, All judicial correspondence could be done via UYAP, All users’ adresses are created and integrated with users’ Portal accounts. Information of personal representatives are updated continuously, All kinds of reports and statistics could be taken from the system.

18 SİSTEM GÜVENLİĞİ-KÜTÜK BİLGİLERİ SYSTEM SECURITY-LOG INFORMATION
Ekran görüntüsü Ekran görüntüsü

19 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI E-SIGNATURE APPLICATIONS
Hukuk Dairelerinden 23/23, Ceza Dairelerinden 15/15 Üyelerin 387/387* (YO) Tetkik hakimlerinin 1001/1001, C. Savcılarının 229/229, Personelin %90 e-imzası mevcuttur. Adli ve idari faaliyetler, Sisteme güvenli erişim, Bilgisayar açılışı, UYAP erişimi, ******* Civil Chambers 23/23, Criminal Chambers 15/15 Members 387/387,* Investigating judges 1001/1001 Public Prosecutors 229/229 90% of Staff have/use e-signature. Judicial and administrative activities, Secure access to the system, Computer Start-Up, UYAP access, *******

20 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI E-SIGNATURE APPLICATIONS
Not fişlerinde kağıt ortamı terk edilmiştir, Tüm daire başkanlıklarında ilk derece mahkemelerine kağıt ortamında ilam gönderilmemektedir, **** Tehiri icra kararları elektronik imzalı olarak gönderilmektedir, Kağıt ortamı terk edildiğinde yıllık, Top kağıt= sh.= TL Kağıt tasarrufu, 1000 Adet toner= TL Toner tasarrufu + Yazıcı= Çevreye katkısı, Note slips could be sent to Ministry of Justice electronically, All of the Chambers send verdicts to the Firs Instance Courts only electronically not physically, Bill to suspend a decree is sent with e-signatue. When paper environment leaved, reams of paper= pg.= TL saved paper, 1000 pieces toner= TL Toner saved + Printer= TL Contribution to environment,

21 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI E-SIGNATURE APPLICATIONS

22 Supreme Court Of The Negotiation Halls

23 The Hall of Assembly of Criminal Chambers

24 Hearing/Negotiation Rooms

25 MÜZAKERE SALONUNDA

26 WHAT CAN BE DONE WITH THE SYSTEM SET UP IN NEGOTIATION HALLS?
Decision Search Access to legislation Access to intranet Access to internet Review of files Sharing of reports between Rapporteur Judges Watch audial and visual broadcasting Collective e-signature and many more…

27 ELEKTRONİK DOSYA ELECTRONIC FILE
Nüfus kayıtları, Adli Sicil kayıtları, Trafik Tescil kayıtları, Tutuklu/hükümlü bilgileri, Bir kısım tapu kayıtları, Pasaport bilgileri, Sosyal güvenlik bilgileri, Tebligat safahat aşamaları, ……………. Online alınabilmektedir. Birth records, Judicial records, Traffic registry records, Convict/prisoner information, Some of land register records, Passport information, Social security information, Notification stages, ……………. are received online.

28 YASAL DÜZENLEME LEGAL ARRANGEMENT
6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ELEKTRONİK İŞLEMLER Madde ) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır. No CIVIL PROCEDURE LAW ELEKTRONICAL TRANSACTIONS Article ) National Judiciary Network System(UYAP) Information System is created for the execution of justice services electronically. The case and other trial procedures where carried out in electronical environment by using UYAP data is recorded and stored.

29 YASAL DÜZENLEME LEGAL ARRANGEMENT
6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ELEKTRONİK İŞLEMLER Madde 445-. 2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir. ……………. No CIVIL PROCEDURE LAW ELECTRONIC TRANSACTIONS Article 445-. 2) In the electronic environment, by using the secure electronic signature the case can be filed , advance and fees can be paid and the case files can be reviewed. Within the scope of legislation, the reports and documents which are envisaged for physical preparation can be prepared and sent electronically with the secure electronic signature. ………………

30 ELEKTRONİK HİZMETLER** ELECTRONICAL SERVICES**
Doküman Yönetim Sistemi, Karar Arama, Dosya Sorgu, Emsal Karar Arama, UYAP Mevzuatı, UYAP Bilgi Bankası, AİHM Kararları, SMS Bilgi Sistemi, Document Management System Decision Search, File Query, Precedent Search, UYAP Legislation, UYAP Data Bank, ECHR Decisions, SMS Information System,

31 Doküman Yönetim Sistemi
Document Management System

32 ELEKTRONİK HİZMETLER- Karar Arama ELECTRONICAL SERVICES-
Verdigt Search Hakim-savcılar, AYM, Sayıştay, Barolar Birliği

33 Verdigt search

34 ELEKTRONİK HİZMETLER- Dosya Sorgu ELECTRONICAL SERVICES-File Query
,

35 ELEKTRONİK HİZMETLER - Emsal Karar Arama
ELECTRONICAL SERVICES - Precedent Search

36 ELEKTRONİK HİZMETLER-UYAP Mevzuatı
ELECTRONICAL SERVICES-UYAP Legislation

37 ELEKTRONİK HİZMETLER - AİHM Kararları
ELECTRONICAL SERVICES - ECHR Judgements

38 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER INTERNATIONAL AWARDS
UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KAMU HİZMETLERİ ÖDÜLLERİ ARASINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI UYAP SMS BİLGİ PROJESİ “KAMU HİZMETLERİNDE YOLSUZLUĞU ÖNLEME VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE” kategorisinde ABD’nin New York şehrinde Haziran 2012’de gerçekleştirilecek olan törende birincilik ödülünü alacaktır. UYAP SMS INFORMATION SYSTEM WAS AWARDED FIRST PRIZE BETWEEN PUBLIC SERVICES AWARDS UYAP SMS INFORMATION PROJECT will take the first prize in the category of "Preventing and Combating Corruption in the Public Service" in the ceremony which will be held in New York in June 2012

39 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER INTERNATIONAL AWARDS
UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ AVRUPA E-DEVLET ÖDÜLLERİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI İsveç'in Malmö şehrinde 20 Kasım 2009 tarihinde yapılan Avrupa e-Devlet Ödüllerinde toplam 31 devlete ait 259 proje arasından İdari Etkinliği ve Etkililiği Artıran e-Devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP Projesi finalist olmuş, vatandaşlara Yönelik e-Devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP SMS Bilgi Sistemi Birincilik ödülünü kazanmıştır. UYAP SMS INFORMATION SYSTEM RECEIVED THE FIRST PRIZE OF EUROPEAN E-STATE AWARD In Swedish city of Malmo the European e-Government Awards on 20 November through total of 259 projects from 31 state-owned in the category of Enhancing Administrative Efficiency and Effectiveness of e-Government Applications UYAP became a finalist, and UYAP SMS Information System gained a first prize in the category of e-government applications for citizens.

40 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER INTERNATIONAL AWARDS
UYAP, Oracle Tarafından Düzenlenen En Çevreci Projeler Yarışmasında Ödül Kazandı. ABD’nin San Francisco şehrinde 12 Ekim 2009 tarihinde yapılan "Oracle Açık Dünya" etkinliğinde, çevreye faydalı bir etki oluşturan, kağıt tüketimini azaltan, iş süreçlerini etkili hale getirip zaman, işgücü ve kağıttan tasarruf sağlayan proje olarak en çevreci proje seçilmiştir. UYAP, was selected as one of the winners of Oracle's 'Enable the Eco-Enterprise‘ award. In San Francisco, the city of United States, “Oracle Open World” event held on October 12, 2009, UYAP has been selected as the most environment-friendly project which creates beneficial effect for environment, reduces paper consumption and streamlines business processes to save the time, labor and paper.

41 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER INTERNATIONAL AWARDS
UYAP, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi “Adaletin Kristal Terazisi” yarışmasında İkinci olmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Adaletin Kristal Terazisi yarışmasında Ekim 2008 Avrupa hukuk ağından 38 proje arasından finale kalan 4 proje arasına girmiş ve birinciliğe aday olarak seçilmiştir. UYAP came in second in the competition of ''Crystal Scales of Justice'' which was held by the European Commission and The Council of Europe. In the competition of ''Crystal Scales of Justice'' on October 2008 which was arranged by the European Commission and the Council of Europe, UYAP was selected as the candidate for the first place between 4 finalists from 38 projects in European Law Network.

42 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER INTERNATIONAL AWARDS
ABD BİLGİSAYAR DÜNYASI ONUR PROGRAMINDA (The Computer World Honors Programme) “Seçkin (Laureate)” onuruna layık görülerek altın madalya almıştır. UYAP, 21. Yüzyıl başarı ödüllerinde e-devlet alanında dünya çapında en iyi e-Adalet projesi olma başarısını göstermiştir. UYAP received its laureate gold medal in the USA COMPUTER WORLD HONORS PROGRAMME. UYAP demonstrated the success of “best e-Justice project around the world” between the Achivement Awards of 21st Century in the field of e-government.

43 UYAP HAKKINDA İNCELEME YAPAN ÜLKELER COUNTRIES MAKING RESEARCH ON UYAP
İNGİLTERE ALMANYA KAZAKİSTAN İSVEÇ MISIR HOLLANDA BOSNA-HERSEK SURİYE ÇEK CUMHURİYETİ GÜRCİSTAN MAKEDONYA POLONYA AZERBAYCAN …………………….. ENGLAND GERMANY KAZAKHSTAN SWEDEN EGYPT HOLLAND BOSNIA-HERZEGOVINA SYRIA CZECH REPUBLIC GEORGIA MACEDONIA POLOND AZERBAIJAN ……………………..

44 SMS Projesi Project of SMS

45 Abone sayısı:

46 WHAT IS SMS INFORMATION SYSTEM ?
The SMS judicial information system provides an outstanding service for the citizens and lawyers which enables them to receive SMS messages containing legal information such as ongoing cases, dates of court hearings, the last change in the case and suits or dept claims against them. Therefore, they can be instantly informed by SMS about any kind of legal event related to them without going to courts. A cooperation agreement has been signed with the GSM operators in order to establish this system that makes it possible to send SMS to the concerning parties� mobile phones. This system aims to automatically inform all related parties of cases when any legal event, data or announcement (which has to be sent parties) realized by the judicial units such as courts, public prosecutor offices and enforcement offices. Sending a SMS does not replace official notification as it provides information to the parties so that they can take necessary measures in time without delay in order to prevent loss of legal rights.

47 Dr. Servet YETİM Rapporteur Judge-Supreme Court
Teşekkürler-Thanks Dr. Servet YETİM Rapporteur Judge-Supreme Court


"UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ (UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları