Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim İlke ve Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim İlkeleri

2 Öğretim İlkeleri Öğretim ilkeleri öğretimin etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi için dikkat edilmesi gereken temel düşünce, inanç ya da prensiplerdir. Öğretim ilkeleri dikkate alınarak tasarlanan öğretim etkinliğinde öğrenme süreci kolaylaşmakta ve öğretim sürecinin verimliliğini artırmaktadır. Özellikle öğretim sürecindeki bilgi, ortam ve materyallerin öğrenmeyi kolaylaştıracak biçimde bir araya getirilmesinde öğretim ilkeleri etkili olmaktadır.

3 Öğretim İlkeleri: Tanıma İlkesi
Eğitim öğretim etkinliklerine öğrencinin tanınması ile başlanmasıdır. Öğrencinin özellikleri (ilgi, istek, zeka, beklenti, ihtiyaç, ön yaşantı, hazır bulunuşluk, gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları) bilinmeden öğretim sürecinde öğrenciye yardımcı olunamamaktadır. Tanıma ne kadar genişletilip derinleştirilirse, öğrenciye yapılacak yardım ve rehberlik o ölçüde geliştirilebilmektedir.

4 Öğretim İlkeleri: Tanıma İlkesi
Öğrencilerin tanınması için farklı kaynaklardan yararlanılabilir: Kendisi Öğretmenleri Velisi Öğrenci arkadaşları Tanımada yararlanılacak teknikler ise gözlem, görüşme ve doküman incelemesi olabilir.

5 Öğretim İlkeleri: Öğrenene/Öğrenciye Görelik İlkesi
Tüm eğitim düzenlemelerinin ve etkinliklerinin öğrenene göre düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesidir. Tanıma sürecinde belirlenen öğrenci ilgi, ihtiyaç ve gelişim özelliklerine göre öğreti düzenlemeleri yapılır ve uygulanır. Öğretim sürecinde bireysel farklılıklara uygun öğretim etkinlikleri hazırlanarak öğretim etkinliğinin her öğrenciye hitap etmesi gerekmektedir.

6 Öğretim İlkeleri: Bütünlük İlkesi
Öğrenenin bir bütün olarak alınıp değerlendirilmesidir. Bir başka ifadeyle öğrencinin bilişsel, dilsel, duygusal, bedensel, psikomotor, ahlaki olarak bir bütün olarak görülmesi ve öğretim etkinlerinin ona göre düzenlenmesidir. Düzenlenecek etkinliklerde öğrencinin her yönü dengeli bir biçimde eğitilmelidir.

7 Öğretim İlkeleri: Yakından Uzağa İlkesi
Eğitim öğretim etkinliklerinde kullanılan çevrenin, somutluk ve kolay ulaşılabilirlik açısından en yakından başlayarak daha uzak çevrelere doğru genişletilmesidir. Öğrenciye kendisi, yakın çevresi öğretilmeden uzak çevrelerin öğretilmesi için harcanan çabalar emek ve zaman kaybına neden olabilir. Öğrenenin kullanabileceği, yaşantısında bir anlamı olan bilgilerden başlayarak zaman ve yer açısından yakından uzağa doğru bilgiler öğretilmelidir.

8 Öğretim İlkeleri: Yakından Uzağa İlkesi
Eğitim uygulamalarında eğitimin yapıldığı ilçe, il, bölge, ülke tanıtıldıktan sonra uzak ülkeler, coğrafyalar ve kültürler hakkında bilgi verilmelidir. Benzer şekilde yaşadığı zamanı iyi algıladıktan ve değerlendirdikten sonra geçmiş ve gelecek algısı oluşturulmalıdır.

9 Öğretim İlkeleri: Bilinenden Bilinmeyene İlkesi
Öğretime öğrencinin bildiği ve daha önce öğrendiği bilgilerden başlanması, yeni öğrenmeleri hem kolaylaştırmakta hem de anlamlı hale getirmektedir. Öğretmenler öğrencilerin ders hakkındaki ne bildiklerini araştırdıktan sonra yeni bilgilerin var olanlarla ilişkilendirilerek öğretilmesi gerekmektedir. Bilinenden bilinmeyene doğru öğretim ilkesi yeni öğrenmeleri kolaylaştırdığı gibi yanlış öğrenmelerin yeni öğrenmeleri engellemesini de önlemektedir.

10 Öğretim İlkeleri: Açıklık İlkesi
Öğretim sürecinde öğrenciye sunulan uyaranların olabildiğince açık, kolay algılanabilir ve anlaşılabilir olmasıdır. Öğretmen öğretim sürecinde dolaylı anlatım, imalı anlatım, karmaşık anlatımdan kaçınmalıdır. Dili iyi, doğru ve etkili kullanmalıdır.

11 Öğretim İlkeleri: Açıklık İlkesi
Ayrıca öğrencilere doğrudan yaşantı elde etmeleri sağlanmalı, yapılamıyorsa gözlem yoluyla gerçeğe yaklaşmaları sağlanmalı o da olmuyorsa örnek ve benzetim yoluyla gözlem ve etkileşim sağlanması gerekmektedir. Öğretim sürecinde olabildiğince çok duyuya hitap etmek, öğrencinin öğretim sürecine etkin katılımını sağlamak, uygulama yapmasına fırsat tanımak ve olabildiğince yoğun yaşantı sağlamak açıklık ilkesinin gereğidir.

12 Öğretim İlkeleri: Somuttan Soyuta İlkesi
Öğretim sürecinde öğrencinin zihinsel gelişim dönemleri dikkate alınmalıdır. Sezgisel düşünme 4 – 7 yaş Somut işlemler 7 – 11 yaş Soyut işlemler 11 – 15 yaş

13 Öğretim İlkeleri: Somuttan Soyuta İlkesi
YÜKSEK ÖĞRETİM Sezgisel düşünme 4 – 7 yaş Somut işlemler 7 – 11 yaş Soyut işlemler 11 – 15 yaş ORTA ÖĞRETİM İLK ÖĞRETİM SOMUT

14 Öğretim İlkeleri: Somuttan Soyuta İlkesi
Öğretim sürecinde öğrencinin zihinsel gelişim dönemleri dikkate alınmalıdır. Öğrenenler somut yaşantılar edinmeden soyut düşünceye geçememektedir. Bu nedenle öğretim etkinliğinde (eğer öğrenen zihinsel gelişim dönemi uygunsa) soyut konuların öğretimi öncesi konu ile ilgili somut yaşantı ve örneklerden yararlanılmalıdır. Bunun için gerçek olay ve objelerden veya görsel işitsel araçlardan yararlanılarak öğretim somutlaştırılmalıdır.

15 Öğretim İlkeleri: Etkin Katılım İlkesi
Öğretim sürecinde öğrencilerin yaparak ve yaşarak öğrenmelerini, birinci elden yaşantı edinmelerini ifade etmektedir. Katılım ne kadar çok ve yoğunsa öğrenmenin de o kadar etkili, kalıcı ve kullanılabilir olduğudur. Öğrencinin katılımı açık ya da örtük (zihinsel) olabilmektedir.

16 Öğretim İlkeleri: Hayatilik İlkesi
Öğretim sürecinde öğretilecek konuların hayattaki izdüşümleri öğrenciye gösterilmelidir. Öğrenilen konuların gerçek yaşam ile birleştirmesi ve ilişkilendirilmesi ile öğrencinin öğrendiği şeylerin değerinin görmesi sağlanmalıdır. Öğretim sürecinde mümkün olduğunca gerçek yaşamla etkileşime gidilmelidir. Böylelikle okul ile hayat, teori ile pratik arasındaki boşluk kapatılmaktadır.

17 Öğretim İlkeleri: Güncellik İlkesi
Öğretim sürecinin güncel olay ya da sorunlarla ilişkilendirilmesidir. Öğretmenlerin ülke ve dünya ile ilgili bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal konuları öğretim sürecine dahil etmesini ifade etmektedir. Böylelikle güncel sorunları ve konuları bilen, bu konulara duyarlı ve sorunların çözümü için düşünce üreten bireyler yetiştirilebilmektedir.

18 Öğretim İlkeleri: Rehberlik İlkesi
Öğretim sürecinde öğretmenlerin bilgi aktarmasının dışında öğrencilerine hem alan hem de eğitim açısından yol göstermesi, kılavuzluk etmesi ve rehberlik etmesini ifade etmektedir. Bunun için okul ortamında öğretmenler hem öğretici hem de eğitimci olmalıdır.

19 Öğretim İlkeleri: Ekonomiklik İlkesi
Eğitim öğretim etkinliklerinde kaynakların akılcı ve verimli kullanılmasını ifade etmektedir. Eğitsel amaçlarla yapılacak tüm iş ve etkinliklerde zaman, emek, malzeme vb. kaynaklar ekonomiklik ilkesine uygun kullanılmalıdır. Bunun içinde öğretim süreci uygun biçimde planlanarak tüm kaynaklar akılcı ve verimli kullanılmalıdır.

20 KPSS-2013

21 KPSS-2012

22 KPSS-2013 Doğan Öğretmen, her dersin başında, ulaşılacak kazanımlarla ilgili öğrencilerine bilgi vermektedir. Bu uygulamanın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenmeyi somutlaştırma Öğrencide beklenti oluşturma Dersin özetini verme Öğrencileri iş birliğine yöneltme Ön bilgileri hatırlatma


"Öğretim İlke ve Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları