Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA,İSTATİSTİK, ARAŞTIRMA, ve KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA,İSTATİSTİK, ARAŞTIRMA, ve KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA,İSTATİSTİK, ARAŞTIRMA, ve KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ (ocak 2014) DETAYLI BİLGİ İÇİN: KONAK İLÇE STRATEJİ 1 BİRİMİ İLE İLETİŞİM KURUNUZ TEL: / STRATEJİK PLANLAMA,İSTATİSTİK, ARAŞTIRMA, ve KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ

2 AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönerge’nin amacı; Millî Eğitim
Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına bağlı kurumlarda, eğitimde kalite yönetim sisteminin kurulmasına ve sistemin emsallerine göre üstün başarı gösteren kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

3 KAPSAM: MADDE 2 Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı
Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması ile kalite uygulamalarında başarı gösteren Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve her türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsar.

4 DAYANAK: MADDE 3 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu (13-14 maddesi) 5018 sayılı Kamu Mâli Yönetimi ve Kontrol Kanunu (9.maddesi) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2. maddesi)

5 TANIMLAR Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında bu Yönerge ile oluşturulan organizasyon ve belirtilen görevler çerçevesinde hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı faaliyetler bütününü,

6 Kalite belgesi: Yılın kaliteli kurum kategorisinde il ve ilçe düzeyinde dereceye giren okul/kurumlara verilen belgeyi, Kalite beratı: Yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde Bakanlık değerlendirmesi sonucu dereceye giren kurumlara verilen belgeyi,

7 Okul gelişim yönetim ekibi(OGYE): Okullarda, paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin nitelik ve kalitesini, öğrenci başarısını artırmak, okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirmek, okulun kurumsal performansını değerlendirmek için stratejik planı yaparak eğitimde planlı ve sürekli bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulan ekibi,

8 Öz değerlendirme: Kurumların kalite yönetim sistemlerini Toplam Kalite Yönetimi Modeli girdi ve sonuç kriterleri ile kıyaslayarak kapsamlı sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme faaliyetlerini,

9 İLKOKUL-ORTAOKUL-GENEL LİSE ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Kriter: Liderlik 100 Puan 6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 80 puan 2. Kriter: Kurumun Planı 100 puan 7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 60 puan 3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi 7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 70 puan 4. Kriter: İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi 8. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 50 puan 5. Kriter: Süreç Yönetimi 9a. Kriter: Finansal Sonuçlar 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 40 puan 9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 120 puan 6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 30 puan

10 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki, Sorumluluklar ile İzleme ve Değerlendirme; Okul ve kurumların görev ve sorumlulukları: MADDE 6 (1) Kurumlar, yılda bir kez model kriterlerini esas alarak öz değerlendirme yapar. (2) Kurumlar, öz değerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirme konularını, stratejik planı da dikkate alarak öncelikli olarak iyileştirir.

11 (3)Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, bu Yönerge’de açıklanan rapor formatına uyarak hazırlayacakları kurum ya da ekip başvuru raporu ile en az bir kategoride eğitimde kalite ödülü sürecine katılır.

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödüllendirme-Ödül kategorileri
MADDE 7 Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarında başarı gösteren kurumlar, Yılın kaliteli kurumu, Yılın kaliteli ekibi ödülü olmak üzere iki kategoride ödüllendirilir.

13 YILIN KALİTELİ KURUMU YILIN KALİTELİ EKİBİ Temel eğitim kurumları
Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, temel eğitim düzeyindeki özel öğretim ve özel eğitim kurumları, Temel eğitim kurumları Mesleki ve teknik eğitim vermeyen, Ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi, özel öğretim ve özel eğitim kurumları ile Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip liseleri, Genel ortaöğretim kurumları Mesleki ve teknik eğitim kurumları Ortaöğretim düzeyindeki her tür mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile Mesleki eğitim veren özel öğretim ve özel eğitim kurumları, İl-ilçe millî eğitim müdürlükleri,Öğretmenevleri,Akşam sanat okulları, Rehberlik ve araştırma merkezleri, Halk eğitim merkezleri, Mesleki eğitim merkezleri,Hizmet içi eğitim merkezleri, Olgunlaşma enstitüleri, Bilim sanat merkezleri ve Bakanlığa bağlı diğer eğitim kurumları Öğrencisiz kurumlar

14 Yılın kaliteli ekibi kategorisinde tüm kurumlar başvurabilir.

15 OKUL/KURUM KATEGORİSİ FORMATI EKİP KATEGORİSİ FORMATI
ÖDÜLE BAŞVURU MADDE 8 (1) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar ödüle başvurabilir. (2) OKUL/KURUM KATEGORİSİ FORMATI EKİP KATEGORİSİ FORMATI 40 SAYFA RAPOR 15 SAYFA RAPOR 40 SAYFA EK 15 SAYFA EK TİMES NEM ROMAN KAREKTELİ 11 PUNTO 1,15 SATIR ARALIĞI

16 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
MADDE 9- (1) Ödül için yapılacak değerlendirmelerde; yılın kaliteli kurumu ve yılın kaliteli ekibi kategorilerinde Bakanlık tarafından belirlenmiş olan kriterler kullanılır. Her değerlendirme, kriterlere bağlı olarak puanlama usulüne göre yapılır. (2) Raporların değerlendirilmesi, bu Yönergeye göre seçilen değerlendiriciler tarafından yapılır. Değerlendirme sonuçları il-ilçe kalite kurullarına sunulur. Kalite kurullarının değerlendirmesinden Sonra il birincisi raporlar Bakanlığa gönderilir.

17 DEĞERLENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
MADDE 10- (2) Ekiplerin değerlendirilmesinde kurumun bulunduğu çevrenin şartları dikkate alınır. (3) Ödül başvuru raporunda ifade edilen her bir husus okulun gerçek durumu ile uyumlu olmalı, kriterler Arasında tutarlılık ve neden-sonuç ilişkisi bulunmalıdır. (4) Kurum değerlendirme raporlarının hazırlanmasında dışarıdan hizmet alınamaz, hizmet alımının tespit edilmesi hâlinde rapor, değerlendirme dışında tutulur.

18 ÖDÜLLENDİRME (2) YILIN KALİTELİ KURUMU KATEGORİSİNDE;
MADDE 13 (2) YILIN KALİTELİ KURUMU KATEGORİSİNDE; A) İLÇE VE İL düzeyindeki değerlendirmelerde : BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ALAN KURUMLARA : Kalite Belgesi, derece ödülü ve plaket B) BAKANLIK düzeyindeki değerlendirmelerde : BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ALAN KURUMLARA: Kalite Beratı, derece ödülü, plaket ve Öz değerlendirme ekip üyelerinin her birine Başarı Belgesi

19 ÖDÜLLENDİRME MADDE 13 C) İLÇE düzeyindeki değerlendirmeler sonucunda;
KURUM KATEGORİSİNDE EN AZ 500 PUAN ALANLARA: “İlçe Kalite Belgesi” Ç) İL düzeyindeki değerlendirmeler sonucunda; KURUM KATEGORİSİNDE EN AZ 600 PUAN “İl Kalite Belgesi” D) BAKANLIK düzeyinde yapılan değerlendirmelerde; SAHA DEĞERLENDİRMESİNE KALDIĞI HÂLDE DERECEYE GİREMEYEN KURUMLARA: “ Teşvik ödülü ve plaket ” verilir.

20 ÖDÜLLENDİRME (3) YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİNDE;
(A) İLÇE VE İL düzeyindeki değerlendirmelerde; BİRİNCİLİK,İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ALAN KURUMLARA : Derece ödülü ve plaket B) BAKANLIK düzeyindeki değerlendirmelerde; Derece ödülü, plaket ve ekip üyelerinin her birine başarı belgesi verilir C) BAKANLIK düzeyinde yapılan değerlendirmelerde; SAHA DEĞERLENDİRMESİNE KALDIĞI HÂLDE DERECEYE GİREMEYEN KURUMLARA: Teşvik ödülü ve plaket verilir

21 ÖDÜLLENDİRME İlçe düzeyinde herhangi bir ödül kategorisinde değerlendirme yapılabilmesi için o kategoride en az 3 başvurunun olması gerekir. Başvuru sayısının üçün altında olması hâlinde; başvuru raporları ilçe değerlendirilmesi yapılmaksızın başvuru raporları il düzeyinde değerlendirilir.

22

23

24

25 (5)Her bir kategoride il-ilçe düzeyinde Gerçekleştirilecek ödül töreni ve Paylaşım toplantıları ödül süreci takvimine göre düzenlenir. (6)Başarı belgeleri, ilçe ve il düzeyinde derece ödülü alan kurum ya da ekibin bulunduğu mahallin mülki amirince, Bakanlık düzeyinde, Bakan yada Müsteşar tarafından verilir. (7)Derece ve teşvik ödülü alan kurum ve ekiplere yukarıda sayılan Ödüllerin yanında ayni ödüller de verilebilir.

26 TARİH FAALİYET SORUMLULAR
21 Şubat 2014 Okul-kurum raporlarının İlçe Kalite Kuruluna teslimi Kurum Müdürlüğü 14 Mart 2014 İlçe’de ilk üçe giren raporların İl’e teslimi İlçe Kalite Kurulu 17-21 Mart 2014 Tüm ilçelerde paylaşım toplantısı ve ödül töreninin yapılması 17 Mart -4 Nisan 2014 İl değerlendirmesi İl Kalite Kurulu 7-18 Nisan 2014 Kategorilerde il birincileri olan raporların Bakanlığa teslimi 21Nisan – 12 Mayıs 2014 Bakanlık değerlendirmesi Bakanlık 21-25 Nisan 2014 Tüm illerde paylaşım toplantısı ve ödül töreninin yapılması 05-30 Mayıs 2014 Saha ziyaretine kalanların açıklanarak ziyaretlerinin yapılması 02 Haziran 2014 Finale kalanların açıklanması Haziran 2014 Eğitimde Kalite Yönetimi Uygulamaları 10. Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni’nin yapılması

27 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
MADDE 15 (1) İlde, Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi yayınlanan eklerde belirlenen göstergeler esas alınarak yapılır. Bu form, Millî Eğitim Müdürlüklerinin kalite kurulları tarafından yılda bir kez, tüm ili esas alarak doldurulur ve temmuz ayının ilk haftasında Başkanlığa gönderilir.

28 EKYS UYGULAMALARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Yılı GERÇEKLEŞME DURUMU AÇIKLAMA (Gerçekleşmeme durumunda nedenler) Eğitim öğretim yılında Okul/Kurumumuz "Yılın Kaliteli Okul/Kurum" kategorisinde eğitimde kalite ödülüne başvurmuştur. EVET HAYIR Eğitim öğretim yılında Okul/Kurumumuz "Yılın Kaliteli Ekibi" kategorisinde eğitimde kalite ödülüne başvurmuştur. 3.Okul/Kurumumuzda, Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi (EKYS) temsilcisi vardır. VAR YOK 4. Okul/Kurumumuzun stratejik planı bulunmaktadır. 5. Okul/Kurumumuzda,yılda bir kez öz değerlendirme yapılmaktadır. 6. Okul/Kurumumuzda, özdeğerlendirme sonuçlarına göre iyileştirme çalışması yapılmaktadır. 7. Okul/Kurumumuzda, memnuniyet anketleri (öğrenci, veli, çalışan vb.) düzenli olarak uygulanmaktadır. 8. Okul/Kurumumuzda "Eğitimde Kalite Ödülü Değerlendirici Eğitimine" katılan kişi sayısı. 9. Okul/Kurumumuzda Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan "Tazeleme Eğitimine" EKYS temsilcisinin katılım durumu 10. Okul/Kurumumuzda Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan "Tazeleme Eğitimine" katılan EKYS temsilcisine verilen hizmet içi eğitim saati. 11. Okul/Kurumumuzda Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, yöneticilerin yönetim ve işletme becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimlere katılan sayısı. 12. Okul/Kurumumuzda,Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında EKYS temsilcilerine ve yöneticilerin yönetim ve işletme becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen (**) eğitim alanları sayısı.

29 YENİ MATRİSLER (KURUM RAPORU)

30 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Ödülü Modeli
Öğrenci, Veli, İşletme ve Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Sonuçlar % 25 Çalışanlar ile İlgili Sonuçlar % 13 Okul/Kurum Planı % 9 İnsan Kaynakları Yönetimi % 6 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi % 4 Süreç % 12 Finansal ve Temel Performans Sonuçları % 17 GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Sonuçları % 5 İŞLEMLER Liderlik

31 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Ödülü Modeli
Öğrenci, Veli, İşletme ve Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Sonuçlar % 15 Çalışanlar ile İlgili Sonuçlar % 13 Okul/Kurum Planı % 10 İnsan Kaynakları Yönetimi Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi Süreç Finansal ve Temel Performans Sonuçları % 17 GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Sonuçları % 5 İŞLEMLER Liderlik

32 YENİ MATRİSLER (EKİP RAPORU)

33 EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU
PUANLAMA MATRİSİ ESKİ YENİ

34 EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ EKİP RAPORU
PUANLAMA MATRİSİ ESKİ YENİ

35 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler-Ödül takvimi
TEKRAR BAŞVURMA MADDE 17- (1) Yılın kaliteli kurumu kategorilerinde Bakanlıktan “Kalite Beratı” alan kurum üç yıl süre ile aynı kategoride ödüle başvuramaz. “Kalite Beratı” nın geçerlik süresi, alındığı tarihten itibaren üç yıldır. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT MADDE 18- (1) Bu Yönerge’nin yürürlüğe girmesiyle aşağıdaki Yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır: a) Kasım 1999 tarihli ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, b) Ocak 2005 tarihli ve 2568 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi. YÜRÜRLÜK MADDE 19- (1) Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.


"STRATEJİK PLANLAMA,İSTATİSTİK, ARAŞTIRMA, ve KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları