Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Mediastinal Hastalıklar Doç.Dr. Cansel Atinkaya Öztürk Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Mediastinal Hastalıklar Doç.Dr. Cansel Atinkaya Öztürk Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi."— Sunum transkripti:

1 1 Mediastinal Hastalıklar Doç.Dr. Cansel Atinkaya Öztürk Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

2 2 Mediastinal tümörler

3 3 Mediasten; diafragmadan toraks duvarına kadar uzanan, toraksın kompleks anatomik yapısıyla önemli bir bölümüdür Mediasten; diafragmadan toraks duvarına kadar uzanan, toraksın kompleks anatomik yapısıyla önemli bir bölümüdür

4 4 Anterosuperior Mediastinum Timus Ascending Aorta Büyük arter ve venler Lenf bezleri Yağ ve gözeli doku Önde sternum, arkada perikard ve çıkan aorta ile sınırlı diyafragma ile torasik giriş arasındaki alandır.

5 5 Visseral (Orta) Mediastinum Kalp ve Perikardium Trakea Akciğer hilusları VCS ve VCI N.Phrenicus Lenf bezleri Gözeli doku Perikardın ön yüzünden başlar arkada Columna vertebralis ön yüzüne kadar uzanır.

6 6 Paravertebral sulkus Torakal sempatik zincir N.Vagus Ductus Thoracicus Özofagus Descending aorta V.Azygos Lenf bezleri Gözeli doku Columna vertebralisin her iki yanında ve columna vertebralis ile komşu kostalar arasındaki potansiyel alandır

7 7 Mediastinum sınırları Posteriorda: Torasik vertebra Anteriorda sternum ve kostal kartilajlar Lateralde mediastinal plevra Superiorda torasik inlet İnferiorda diafragma

8 8 Mediastinal yapılar

9 9 Timus

10 10 Anterosuperior mediastinal kitleler Primer Timoma (benign-malign) Lenfoma Retrosternal-intratorasik goitre Germ hücreli tümörler

11 11 Lenfoma

12 12 Terato-dermoid tümör

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Orta Mediasten Perikardiyal kist Bronkojenik kist Enterik kist

18 18 Perikardiyal Kist

19 19 Perikardiyal Kist

20 20 Bronkojenik Kist

21 21 Posterior Mediastinal Kitleler

22 22 Nörojenik Tümörler A)Periferik Sinir Kökenli Nörojenik Tümörler Nörofibroma Nörilemmoma (Schwannoma) Nörosarkoma B)Sempatik Ganglion Kökenli Nörojenik Tümörler Ganglionöroma Nöroblastoma Ganglionöroblastoma C)Paraganglionik Dokudan Köken Alan Tümörler Feokromasitoma Paraganglioma (Kemodektoma)

23 23 Nörilemmoma

24 24 Ganglionöroma

25 25 Ganglionöroma

26 26 Mediastinal Lezyonlarla Yaş ve Lokalizasyona Göre Malignite İlişkisi İnfant ve çocuklarda sırayla; nörojenik tümörler, benign germ cell tümörler, lenfomaİnfant ve çocuklarda sırayla; nörojenik tümörler, benign germ cell tümörler, lenfoma Yetişkinde; nörojenik tümörler, timik tümörler, lenfoma, germ cell tümörler görülür.Yetişkinde; nörojenik tümörler, timik tümörler, lenfoma, germ cell tümörler görülür.

27 Yaşa göre malignite olasılığı da mediastinal tümörlerde değişmektedir. 20– 40 yaş arasındaki olguların 1/2’i malign,Yaşa göre malignite olasılığı da mediastinal tümörlerde değişmektedir. 20– 40 yaş arasındaki olguların 1/2’i malign, Anterosuperior kitleler % 59 oranında, orta mediastinal kitleler % 29, posterior mediastinal kitleler % 16 oranında maligndir.Anterosuperior kitleler % 59 oranında, orta mediastinal kitleler % 29, posterior mediastinal kitleler % 16 oranında maligndir.

28 28 Mediastinal Neoplazmlarla İlişkili Semptomlar TimomaMG Red cell aplazisi Lökosit hücre aplazisi Aplastik anemi Hipogamaglobulinemi Progresif sistemik sklerozis Hemolitik anemi Megaözofagus Dermatomyozitis SLE Myokarditis Kollagen vasküler hastalıklar LenfomaAnemi,MG NörofibromaVon RecklingHausen Hastalığı KarsinoidCushing’s sendromu Karsinoid, timomaMultipl endokrin adenomatozis Timoma, nörofibroma,Osteoartropati Nörilemma, mezotelyoma, Hodgkin hastalığıAlkole ilişkili ağrı Pel Ebstein ateşi NöroblastomaEritrosit anormalikleri

29 29 Mediastinal Kitlelerin Teşhis Yöntemleri Teşhis yöntemlerini noninvaziv ve invaziv olarak ayırabiliriz.Teşhis yöntemlerini noninvaziv ve invaziv olarak ayırabiliriz. Mediastinal kitlelerin histolojik teşhisindeki amaç; optimal tedaviyi planlamaktır.Mediastinal kitlelerin histolojik teşhisindeki amaç; optimal tedaviyi planlamaktır.

30 30 Noninvaziv PA akc gr ve lat grafi rutin olarak yapılması gereken tetkiklerdir.PA akc gr ve lat grafi rutin olarak yapılması gereken tetkiklerdir. Bilgisayarlı tomografi:Bilgisayarlı tomografi: MRI:MRI: Kontrastlı diğer metodlar: Baryumlu grafi,Kontrastlı diğer metodlar: Baryumlu grafi, DSA,DSA,

31 31 Konvansiyonel angiogramKonvansiyonel angiogram USGUSG Radyonüklid görüntülemeRadyonüklid görüntüleme Biokimyasal markerlar: Tüm genç, yetişkin erkeklerde, anterior mediastinal kitlesi olan, semptom ya da bulgusu olsun ya da olmasın AFP- ßhCG bakılmalıdır. Bu markerlar özellikle nonseminomatöz germ hücreli tümörlerde yükselir.Biokimyasal markerlar: Tüm genç, yetişkin erkeklerde, anterior mediastinal kitlesi olan, semptom ya da bulgusu olsun ya da olmasın AFP- ßhCG bakılmalıdır. Bu markerlar özellikle nonseminomatöz germ hücreli tümörlerde yükselir. Tüm infant ve çocuklardaki paravertebral kitlelerde NA ve A üretim, değerlendirilmelidir. Özellikle nöroblastom ve ganglionöroblastomada yükselir.Tüm infant ve çocuklardaki paravertebral kitlelerde NA ve A üretim, değerlendirilmelidir. Özellikle nöroblastom ve ganglionöroblastomada yükselir.

32 32 İnvaziv Biopsi Yöntemleri Fiberoptik bronkoskopi: TBBFiberoptik bronkoskopi: TBB CT eşliğinde İnce İğne Aspirasyon BiopsisiCT eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi MediastinoskopiMediastinoskopi Anterior mediastinotomiAnterior mediastinotomi Sternal splitSternal split Median sternotomiMedian sternotomi Torakoskopi/VATSTorakoskopi/VATS TorakotomiTorakotomi

33 33 MEDİASTENE CERRAHİ YAKLAŞIM

34 34 Timomalar % 95’ i anterior kompartmanda yer alır.% 95’ i anterior kompartmanda yer alır. Timomada Klinik:Timomada Klinik: Çoğu adult ve 5- 6 dekadda gözlenir. Çocukta tesadüfen bulunur. E=K. Sıklıkla asemptomatiktir (%50-60’ı).Çoğu adult ve 5- 6 dekadda gözlenir. Çocukta tesadüfen bulunur. E=K. Sıklıkla asemptomatiktir (%50-60’ı). En yaygın birlikte görüldüğü hastalık MG’dir ( %30).En yaygın birlikte görüldüğü hastalık MG’dir ( %30). Otoimmün hastalıklarla prognoz kötüleşmektedir.Otoimmün hastalıklarla prognoz kötüleşmektedir.

35 35 LENFOMA HodgkinHodgkin Non HodgkinNon Hodgkin Teşhis Kemo RT BronkoskopiBronkoskopi MediastinoskopiMediastinoskopi TorakoskopiTorakoskopi Anterior MediastinotomiAnterior Mediastinotomi ToracotomiToracotomi Genç hastalar

36 36 LENFOMA Compression of the airway Chest wall invasion Pleuro - Pericardialeffusion

37 37 MEDİASTENİN GERM HÜCRELİ TÜMÖRÜ Klinik olarak mediastinal germ cell tümörü olan ve beraberinde palpabl testiküler kitle,Klinik olarak mediastinal germ cell tümörü olan ve beraberinde palpabl testiküler kitle, büyük supraklaviküler lenf nodu, pulmoner nodül veya retroperitoneal kitle veya LAP olmayan bir olgunun gonad yayılımlı olduğu kabul edilmez ve primer mediastinal kökenli olduğu kabul edilir.

38 38 Benign germ cell tümörler, seminomlar, nonseminomatöz germ cell tümörler (NSGCT) olarak ayrılır( NSGCT aynı zamanda malign teratomlar olarak da adlandırılır ).Benign germ cell tümörler, seminomlar, nonseminomatöz germ cell tümörler (NSGCT) olarak ayrılır( NSGCT aynı zamanda malign teratomlar olarak da adlandırılır ). Nonseminomatöz germ cell tümörler; koryokarsinoma, yolk sac karsinoma, embrional karsinoma ve teratokarsinomayı da kapsamaktadır.Nonseminomatöz germ cell tümörler; koryokarsinoma, yolk sac karsinoma, embrional karsinoma ve teratokarsinomayı da kapsamaktadır. Tüm mediastinal tümörler içinde en agresif tümörlerdir. Çoğunlukla anterior mediastende gözlenir.Tüm mediastinal tümörler içinde en agresif tümörlerdir. Çoğunlukla anterior mediastende gözlenir. Germ cell tümörlerin %25-30’ u seminomlar oluşturur.Germ cell tümörlerin %25-30’ u seminomlar oluşturur.

39 39 Benign Germ Cell Tümörler Benign germ cell tümörler (BGCT) aynı zamanda epidermoid kist, dermoid, benign teratom veya sadece teratom olarak da isimlendirilir.Benign germ cell tümörler (BGCT) aynı zamanda epidermoid kist, dermoid, benign teratom veya sadece teratom olarak da isimlendirilir. Benign teratomlar yavaş büyür.Genelde asemptomatiktir. Eğer tümör havayolunu erode ederse hasta öksürükle saç ( trikofitozis ) veya sebum çıkarabilir.Benign teratomlar yavaş büyür.Genelde asemptomatiktir. Eğer tümör havayolunu erode ederse hasta öksürükle saç ( trikofitozis ) veya sebum çıkarabilir.

40 40 TERATOMA YAĞ YAĞ KEMİK KEMİK KARTİLAJKARTİLAJ BRONŞ EPİTELİBRONŞ EPİTELİ İNTESTİNAL EPİTELİNTESTİNAL EPİTEL PANKREASPANKREAS SİNİR DOKUSUSİNİR DOKUSU TİROİDTİROİD

41 41 Primer Seminomlar Nadir görülmelerine karşın malign germ cell tümörlerin en sık rastlanılan tipidir. Anterior mediastenden kaynaklanır.Nadir görülmelerine karşın malign germ cell tümörlerin en sık rastlanılan tipidir. Anterior mediastenden kaynaklanır. Çoğunlukla genç erkeklerde gözlenir.Çoğunlukla genç erkeklerde gözlenir. Günümüzde agresif kemoterapi veya kemoradyoterapi tedavi şemaları uygulanmaktadır.Günümüzde agresif kemoterapi veya kemoradyoterapi tedavi şemaları uygulanmaktadır.

42 42 SEMİNOMA

43 43 NON SEMİNOMLAR Anterior mediastinumAnterior mediastinum Seminomadan daha agresifSeminomadan daha agresif AFP, βHCG, LDH seviyeleri kanda artarAFP, βHCG, LDH seviyeleri kanda artar Multimodal yaklaşımMultimodal yaklaşım Testisinde kitlesi olmayan, genç, erkek, büyük anterior mediastinal kitlesi olan ve/ veya AFP, ßhCG yüksek olanlarda primer NSGCT’ den şüphelenilmelidir.Testisinde kitlesi olmayan, genç, erkek, büyük anterior mediastinal kitlesi olan ve/ veya AFP, ßhCG yüksek olanlarda primer NSGCT’ den şüphelenilmelidir.

44 44 Nörojenik Tümörler En yaygın posterior mediastendir (%90).En yaygın posterior mediastendir (%90). Sinir kılıfı tümörleri sıklıkla adultlar, sempatik ganglion tümörleri ise sıklıkla çocuklarda gözlenir.Sinir kılıfı tümörleri sıklıkla adultlar, sempatik ganglion tümörleri ise sıklıkla çocuklarda gözlenir.

45 45 Nörojenik Tümörler A)Periferik Sinir Kökenli Nörojenik Tümörler Nörofibroma Nörilemmoma (Schwannoma) Nörosarkoma B)Sempatik Ganglion Kökenli Nörojenik Tümörler Ganglionöroma Nöroblastoma Ganglionöroblastoma C)Paraganglionik Dokudan Köken Alan Tümörler Feokromasitoma Paraganglioma (Kemodektoma)

46 46 SCHWANNOMA

47 47 NÖROBLASTOMA Primer tümör Plevral metastaz Kosta invazyonu

48


"1 Mediastinal Hastalıklar Doç.Dr. Cansel Atinkaya Öztürk Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları