Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dell Veri Koruma Portf ö y ü hakk ı nda bilmeniz gereken ger ç ekler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dell Veri Koruma Portf ö y ü hakk ı nda bilmeniz gereken ger ç ekler."— Sunum transkripti:

1 Dell Veri Koruma Portf ö y ü hakk ı nda bilmeniz gereken ger ç ekler

2 Dell Yedekleme ve Kurtarma Yaz ı l ı m ı, d ü nyan ı n her yerine da ğı lm ış, aralar ı nda k üçü k i ş letmelerden tutun da Fortune 500 listesinde yer alan b ü y ü k ş irketlerin de bulundu ğ u 82,000’den fazla m üş terinin g ü ven duydu ğ u bir çö z ü md ü r. Gerçek 1

3 Dell Veri Koruma Yaz ı l ı m ı n ı kullanan m üş teriler, profesyonel hizmet maliyetleri ve yaz ı l ı m bak ı m maliyetlerinde %70’in ü zerinde bir tasarruf sa ğ lad ı klar ı n ı belirtiyorlar. TechValidate www.techvalidate.com/product-research/dell-data-protectionwww.techvalidate.com/product-research/dell-data-protection Gerçek 2

4 3 Yedeklemelerinizi i ş letmenizin faaliyetleriyle uyum i ç inde ger ç ekle ş tirmenize olanak sa ğ layan tek tedarik ç i firma, Dell Veri Koruma’d ı r.

5 Gerçek 4 Dell Veri Koruma; Storage Magazine 2013 Kalite Ö d ü l ü ’n ü kazanm ış bir çö z ü md ü r.

6 Gerçek 5 Dell DR4x00 h ı zl ı ve kolay geri y ü kleme yapma olana ğı sa ğ lar. “Bu cihaz ger ç ekten de m ü kemmel ç al ışı yor. Veriler yerel bir sabit diskte tutuldu ğ u halde, geri y ü klemeler son derece h ı zl ı ve kolay bir ş ekilde ger ç ekle ş tiriliyor. Bu da yedekleme stratejimiz a çı s ı ndan ola ğ an ü st ü bir katma de ğ er. ” - Joe Hagan, IT Uzmanı, University of Southern Indiana TechValidate ID: 006-074-131

7 Gerçek 6 Dell Veri Koruma y ö netim giderlerinin d üşü r ü lmesinde yard ı mc ı olmaktad ı r. Dell NetVault m üş terilerinin %60’ ı n ı n, ger ç ekle ş en yedeklemeleri izlemek ve y ö netmek i ç in ay ı rd ığı vakit haftada 2 saati ge ç memektedir. TechValidate. TVID: 809-2B7-5EC

8 Dell Veri Koruma ile Microsoft Exchange ortamlar ı n ı da koruma alt ı na alabildi ğ iniz i ç in t ü m e-postalar ı n ı za ç ok daha h ı zl ı bir ş ekilde yeniden eri ş meniz m ü mk ü n olmaktad ı r. Gerçek 7

9 Dell Veri Koruma ile yedekleme i ç in harcad ığı n ı z zaman ı yar ı s ı na d üşü rebilirsiniz. NetVault Yedekleme ve DR4100 cihaz ı n ı n birlikte kullan ı m ı sayesinde yedekleme i ç in harcanan zamanda ö nemli ö l çü de d üşüş sa ğ layabilir, veri ç ekme h ı z ı n ı 7.5TB/saat’e kadar çı kartabilirsiniz. Kurtarma s ü recini de ayr ı ca h ı zland ı rarak- 2TB/saat gibi olduk ç a y ü ksek bir kurtarma oran ı na ula ş abilirsiniz. Gerçek 8

10 Dell Veri Koruma’n ı n kullan ı m ı ç ok kolayd ı r ESG Lab taraf ı ndan haz ı rlanan bir rapora g ö re, DL 4000’in kurulum s ü reci 20 dakikadan az s ü rmekte olup, bu s ü recin kullan ı c ı etkile ş imi gerektiren k ı sm ı on dakikan ı n alt ı nda seyretmektedir. Gerçek 9

11 Dell Veri Koruma m üş terilere zaman ve paradan tasarruf etme olana ğı sunar. “NetVault Yedekleme ile her g ü n bir ila iki saat vakit alan yedekleme s ü recinin kontrol ü ve idaresi i ç in sadece bir ki ş iye ihtiya ç duyduk. Zaman kullan ı m ı ndaki bu y ü zde 93’l ü k tasarruf sayesinde bak ı m maliyeti kaleminden de tasarruf edebildik.” - Sven Dietrich, CC Altyap ı Y ö neticisii RUAG Services Gerçek 10

12 Dell Veri Koruma yaz ı l ı m ı Dell AppAssure 5.3.3. ile birlikte Sanalla ş t ı r ı lm ış Ortamlara Y ö nelik Depolama ve Yedekleme kategorisindeki “En İ yi VMworld 2013” ö d ü llerinde finalist olmu ş tur. Gerçek 11

13 Dell Veri Koruma sorunsuz bir yedekleme ve kurtarma imkan ı tan ı r. “ NetVault harika ç al ışı yor. Kurulum ger ç ekle ş tirilip de yap ı land ı rma do ğ ru bir ş ekilde tamamland ı ktan sonra bizim yapmam ı z gereken ba ş kaca hi ç bir ş ey kalmad ı.” – Robby Wright, K ı demli Teknik M ü d ü r, Abtech Systems TechValidate. TVID: A5F-B8B-DC0 Gerçek 12

14 Dell Veri Koruma, hayati ö neme sahip makinelerinizin g ü nde 288 adede kadar snapshot’ ı n ı al ı r. AppAssure, al ı nan bir yedekleme ü zerinden bir sunucunun tamam ı n ı sadece saniyeler s ü ren bir RTO ile kurtarman ı n yan ı s ı ra g ü nde 288 adede kadar onar ı m noktas ı yla sadece birka ç dakika ile ifade edilebilen bir RPO’ya ula şı lmas ı n ı sa ğ lar Gerçek 13

15 Dell Veri Koruma yedekleme depolama ayak izinizi 15:1’e kadar azalt ı r. DR 4100 cihaz ı yla birlikte sunulan tekille ş tirme ve s ı k ış t ı rma teknolojileri sayesinde m üş terilerin tam anlam ı yla 15:1’lik veri azaltma seviyelerine ula ş malar ı m ü mk ü n olmaktad ı r. Gerçek 14

16 Dell Veri Koruma sayesinde y ö neticilerin kendi Microsoft Exchange, SQL ve SharePoint yedeklemelerini do ğ rulamalar ı na gerek kalmamaktad ı r. Gerçek 15

17 Dell Veri Koruma sayesinde m üş teriler yedekleme i ş lemleri i ç in ç ok daha az zaman harc ı yorlar. “…yedekleme ve kurtarma s ü re ç leri i ç in y ü zde 94 daha az zaman harcamak, dikkatimi ç ok daha ö nemli ve de ğ er yaratan projelere ay ı rabilmem anlam ı na geliyor. ” - Lakhvir Rai, Sistem Y ö neticisi II, Pacific Biosciences Gerçek 16

18 Dell Veri Koruma zamandan tasarruf sa ğ lar. M üş terilerin %55’inin Dell NetVault Yedekleme kurulumu yapmalar ı ve ilk yedeklemelerini yap ı land ı rmalar ı 3 saatten daha az bir zaman alm ış t ı r. TechValidate. TVID: FE2-6C3-D19TVID: FE2-6C3-D19 Gerçek 17

19 Dell Veri Koruma yedekleme ba ş ar ı oran ı n ı z ı y ü kseltir. Symantec NetBackup çö z ü m ü n ü Dell NetVault Yedekleme ile de ğ i ş tiren 10 m üş teriden 9’u yedekleme ba ş ar ı oranlar ı n ı y ü kseltmi ş lerdir. TechValidate. TVID: 3D2-8E8-30D Gerçek 18

20 Dell Veri Koruma sayesinde yedekleme pencereleri k üçü l ü yor. “Art ı k yedekleme pencerelerimiz yok, her be ş dakikada bir yedekleme alan makinelerle dahi ş ebeke performans ı nda dikkate de ğ er hi ç bir kay ı p ya ş am ı yoruz, t ü m bunlar Dell AppAssure sayesinde.” - Ralph Eggeling, IT Manager, Mädler GmbH Gerçek 19

21 Dell Veri Koruma sizlere prod ü ksiyon web sunucusunun bir klonunu alma olana ğı tan ı yarak, gerekli durumlarda, sistemi yedeklemeye ve tekrar ç al ış t ı rmaya ç abucak d ö n üş yapabilmenizi sa ğ lar. Gerçek 20

22 Dell Veri Koruma yeniliklere a çı k ve yarat ı c ı d ı r. H ı zl ı Veri Eri ş imi (Rapid Data Access -RDA) kaynakta tekille ş tirme yapma imkan ı veren bir yaz ı l ı m eklentisi (plug-in) olup, yedekleme verilerinin ş ebeke ü zerinden ta şı nmas ı i ç in gerekli olan bant geni ş li ğ ini ö nemli derecede d üşü r ü r. Gerçek 21

23 Dell Veri Koruma, sanal makinelerin buluta replike edilmesinde %120’ye varan bir iyile ş tirme sa ğ lar. Gerçek 22

24 Dell Veri Koruma, hayati ö neme sahip makinelerinizin sanal yedeklerini her 5 dakikada bir buluta g ü nceller. Gerçek 23

25 Dell Veri Koruma, zaman ve maliyet kalemlerini d üşü rmede yard ı mc ı olur. Atlanta Belediyesi (Amerika), Dell ™ DR4000 cihaz ı n ı etkin bir ş ekilde kullanarak yedekleme i ç in harcanan zaman ı y ü zde 70 kadar azaltm ış, depolama maliyetlerini ise y ü zde 60 kadar d üşü rm üş t ü r. Gerçek 24

26 Dell Veri Koruma daha fazla bilgi depolaman ı zda sizlere yard ı mc ı olur. “Bizim tekille ş tirme ve s ı k ış t ı rma rakamlar ı m ı z y ü zde 90’lar civar ı nda. Bu da, kulland ığı m ı z Dell çö z ü m ü sayesinde 16 terabyte’l ı k bir disk alan ı na yakla şı k olarak 164 terabyte’l ı k bir veri yerle ş tirmi ş oldu ğ umuz anlam ı na geliyor.” - James Pardon, Sistem Y ö neticisi, Yeovil District Hospital NHS Foundation Trust Gerçek 25

27 Dell Veri Koruma, size istedi ğ iniz zaman ve istedi ğ iniz yerde kendi bulutunuzu olu ş turma imkan ı tan ı r. Hi ç bir ilave maliyete girmeksizin, istedi ğ iniz say ı da AppAssure Core sunucusu kurup kullanabilir; sunucular ı n aras ı nda -ister yerinde (onsite), ister uzakta ofiste (offsite), ister herkese a çı k buluta veya ö zel buluta- replikasyon yapabilirsiniz. Gerçek 26


"Dell Veri Koruma Portf ö y ü hakk ı nda bilmeniz gereken ger ç ekler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları