Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Hasan GÜLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Hasan GÜLER."— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Hasan GÜLER İl Performans ve Kalite Koordinatörleri Toplantısı 27-29 Haziran 2007

2 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  Performans Yönetimi Şube Müd.  Kalite Ölçütleri Geliştirme Şube Müd.  Analiz ve Verimlilik Şube Müd.

3 MEVZUAT  209 Sayılı Kanun  Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik  Kaliteyi Geliştirme Ve Performans Değerlendirme Yönergesi

4 UYGULAMALAR  Daire Başkanlığı Web Sayfası  Yeni Performans Takip Sistemi (2.ve 3. basamak)  1. Basamak Ek Ödeme Takip Sistemi (1. basamak)

5 Performans uygulamasının kapsama alanı  Yaklaşık 760 hastane  5453 sağlık ocağı  58.631’ i hekim olmak üzere 277.673 çalışan personel

6 PERFORMANS SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ & SİSTEM NASIL İŞLİYOR ?

7  Sistemin ana unsurlarından birisi hastanelerde yapılmakta olan 5200 işlemin bağıl değerlerinin belirlenerek puanlandırılmasıdır.  Bu puanlamada hekimler tarafından başından sonuna kadar bire bir bulunarak zihinsel ve bedensel mesleki katkı ile bizzat sonuçlandırılan işlemler puanlandırılmıştır. (Örnek: muayene, ameliyat, vb.).  Bunun dışında hekim sorumluluğunda olsa da cihaz ve yardımcı sağlık personeli tarafından yapılan işlemler puanlandırılmamıştır. (Örnek: enjeksiyon, laboratuar işlemleri, vb.).

8 Her dönem hekimlerin yapmış oldukları bütün işlemlerin puanları toplanarak direkt olarak kendi bireysel performansları tespit edilmektedir. Hastaneden çalışan tüm hekimlerin performans puanlarının aritmetik ortalaması ile o dönem kurumun performans puan ortalaması tespit edilmektedir. Hastaneden çalışan tüm hekimlerin performans puanlarının aritmetik ortalaması ile o dönem kurumun performans puan ortalaması tespit edilmektedir. 1000 21 300 10 30 1000 21 300 10 30 10 21 300 10 30 21 300 13.0007.00015.0005.000 17.000 ++++ Dr 1Dr 2Dr 3Dr 4Dr 5 57.000 AÇGK TOPLAMI 11.400

9  Hekim dışındaki diğer sağlık personeli ve laboratuar branşı hekimler ile hastane yöneticilerinin unvanı, görevi, çalışma şartları ile süresi ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak tespit edilen katsayıları oranında kurum performans puan ortalamasından (dolaylı) bireysel performans puanları tespit edilmektedir. 11.400 BİYOKİMYA UZM. 2 x 11.400 HİZMETLİ 0,25 x 11.400 MEMUR 0,25 x 11.400 HEMŞİRE 0,40 x 11.400 ANES.TEK 0,50 x 11.400 MÜDÜR 1 x = 22.800 = 2.850 = 4.560 = 5.700 = 11.400 DİĞER 11.400 BAŞHEKİM 5 x = 57.000

10  Bu şekilde klinisyen hekimlerin doğrudan, laboratuar branşı hekimlerin ve diğer personelin ise dolaylı performansları ölçülmektedir. Bunun dışında sitemde bulunan çeşitli ödüllendirme ve cezalandırma unsurları ile tüm personelin biraz önce açıklandığı şekilde belirlenen net performans puanları artarak veya azalarak sonuçlanmaktadır.

11  Personelin puanları her ay tespit edilen parasal bir katsayı ile çarpılarak performanslarına göre alacakları ücretler belirlenmektedir.

12 Tavan ek ödeme katsayıları Katsayı Klinik şef ve şef yardımcılarından serbest çalışmayanlar 8 Uzman tabip, tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışmayanlar 7 Pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışmayanlar 5 Klinik şefi, şef yardımcısı, uzman tabip, tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlar 3,5 Pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışanlar ile hastane müdürü ve eczacılar 2,5 Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi, acil servis-poliklinik ve ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servisleri gibi özelikli hizmetlerde çalışan personel ile başhemşireler 2 Bunların dışında kalan diğer personel 1,5

13 Performans siteminde hastanelerde; “döner sermaye komisyonu”, “inceleme heyeti” gibi çeşitli birim ve komisyonlar kurularak sistemin kendi içinde oto kontrolü sağlanmıştır.

14 -Hastanelerde yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması -Kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesi -İşlemlerin Bütçe Uygulama Talimatı ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi -İşlemlerin yapılmasından, tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetlenmesi sağlanarak, hastane içinde bir oto kontrol sistemi kurulmuştur. Heyete ayrıca 2 ile 6 ay arasında ceza verebilme yetkisi verilmiştir. İnceleme heyeti

15 Döner sermaye komisyonu Döner Sermaye Komisyonu üyeleri 1- Baştabip 2-Döner sermaye hizmetlerinden sorumlu Baştabip Yardımcısı, 3-Hastane Müdürü, 4-Döner Sermaye Saymanlık Müdürü, 5-Başhemşire, 6-Dahili ve Cerrahi Klinikleri ile Laboratuar ve Röntgen birimlerini temsilen birer Sorumlu Uzman Tabip (Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Klinik Şefi), 7-Bir Pratisyen Tabip, 8-Bir Diş Tabibi, 9-Bir Sağlık Lisansiyeri (Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Biyolog gibi) 10- Bir Sağlık Hizmetleri Sınıfı Hemşire, Ebe veya Sağlık Memuru Temsilcisi, 11-Bir Teknik Hizmetler Sınıfı Temsilcisi, 12-Bir Yardımcı Hizmetler Sınıfı Temsilcisi, 13-Bir Genel İdari Hizmetler Sınıfı Temsilcisi, 14-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından o kurum için yetki verilen en çok üyeye sahip sağlık ve sosyal hizmet işkolu sendika temsilcisi. Döner sermaye komisyonu aracılığıyla hastanelerde personel, yatırım, hizmet alanlarının genişletilmesi gibi konularda katılımcı bir yönetimin prototipi oluşmuştur.

16 PERFORMANS SİSTEMİNİN SONUÇLARI

17 Bireysel performans değerlendirme sistemi, personel verimliliğini artırarak sağlık hizmet talebinin karşılanmasında en önemli araç oldu.

18  2004 yılında “ortak kullanımdan” dolayı artan SSK’lı başvurusu,  2005 yılında sağlık kuruluşlarının “tek çatı” altında toplanması  SSK mensuplarına ayaktan ilaç ödemesi,  Yeşil kartlıların ayaktan ilaç ve tedavi giderlerinin ödenmesi,  Sağlık hizmeti almak için gerekli bürokratik işlemlerin azaltılması, gibi yeni uygulamalar 2004, 2005 ve 2006 yıllarında sağlık hizmet talebini önceki yıllara göre önemli oranda artırmıştır.

19 Hastanelerde yıllara göre bakılan hasta sayıları

20 Sistem sayesinde hekimlerin kamuda tam zamanlı çalışma konusunda önceki dönemlere göre daha istekli hale geldikleri görülmüştür.

21 Son dört yılda sağlık ocaklarında muayene olan kişi sayısı %75 arttı. Aynı dönemde hekim başına düşen hasta sayısı ise % 20 azaldı. Sağlık Ocaklarında Yapılan Muayene Sayısı Sağlık Ocakları Sağlığına Kavuştu Not : 2002 yılındaki sayıya SSK Dispanserleri dahildir.

22 2002 yılına göre 2006 yılında devlet hastanelerinde muayene olan kişi sayısı % 75 arttı. Aynı dönemde hekim başına düşen hasta sayısı ise % 25 azaldı. Devlet Hastanelerinde Yapılan Muayene Sayısı Not : 2002 yılındaki sayıya SSK hastaneleri dahildir.

23 Düzenli bir kayıt sisteminin oluşmasını sağladı. Hastanelerimizin % 99’unda otomasyona geçildi. Bilgi sistemleri kuruldu. Kayıt dışı işlemler ve kaçaklar asgariye indi. Bu şekilde sağlık finansmanının doğru yönetilebilmesi için gerekli olan sağlıklı veri oluşumuna katkı sağladı.

24  Hastanelerde mesai saatlerinin uzaması, ameliyathane, laboratuar, görüntüleme hizmetlerinin daha uzun süre verilmesi sağlanmıştır.  Ameliyathaneler daha verimli ve etkin kullanılmaya başladı.  Ameliyat için bekleme süreleri kısaldı.  Görüntüleme ve patoloji laboratuarlarındaki bekleme süreleri kısaldı.

25  Sağlık kurumlarının gelir-gider dengeleri bir işletme gibi hassasiyetle takip edilir hale geldi.  Hekim seçme hakkını kolaylaştırdı.

26 Yapılan tetkiklerin katkı payına etkisizliği sağlanarak kurumların aşırı tetkik yapmaları önlenmiştir. Kongre desteği ile bilimsel çalışmaların teşviki ve Eğitim hastanelerinde Asistan eğitimi ve yayın yapma takip edilir hale gelmiştir. Bütün hastane çalışanlarının adeta kurumun ortakları haline gelme bilincini elde etmesi, yapılanları sorgulaması, gelişme, kapasite ve kalite artırımına ilişkin atılan adımları benimsemesi, destek vermesi, görev almasını sağlamıştır.

27 Sağlık Ocağı Hizmetlerinden “Memnun” Olanların Oranı (%) Kamu Hastaneleri Hizmetlerinden “Memnun” Olanların Oranı (%) Cepten Sağlık Harcaması Oranı (%) Genel Olarak Sağlık Hizmetlerinden Memnun Olanların Oranı (%) Kaynak: TUİK TUİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması

28 PERSONELE YAPILAN EK ÖDEMELER EK ÖDEMELER

29 EK ÖDEME ORTALAMALARI EK ÖDEME ORTALAMALARI İdari ve Mali Özerkliğe Doğru: Verimli Sağlık İşletmeleri Döner Sermayeli Kurumlarda Dağıtılan Net Ek Ödemenin Tahsilata Oranı (%) Full-Time Uzman Hekim Net Ek Ödeme Ortalaması (YTL)

30 Branşlara göre ek ödeme ortalaması(2006) 2006 YILI BRANŞ ORTALAMALARI Serbest Çalışmayan Uzman Tabip Serbest Çalışan Uzman Tabip Ortopedi ve Travmatoloji 4.2271.807 İç Hastalıkları 4.1611.816 Nöroloji4.1071.833 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 4.0731.651 Radyoloji4.0331.455 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 4.0261.666 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 4.0211.652 Dermatoloji4.0001.596 Kardiyoloji3.9501.825 Göz Hastalıkları 3.9441.675 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3.8491.391 Göğüs Hastalıkları 3.8401.650 Genel Cerrahi 3.7971.477 Psikiyatri3.7551.734 Beyin ve Sinir Cerrahisi 3.6481.639 Çocuk Cerrahisi 3.6161.514 Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 3.6051.342 Kalp ve Damar Cerrahisi 3.6041.278 Aile Hekimliği 3.5581.459 Üroloji3.5151.344 Enfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları 3.5071.321 Kadın Hastalıkları ve Doğum 3.4911.402 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 3.4261.227 Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya 3.4121.157 Göğüs Cerrahisi. 3.2681.444 Tıbbi Patoloji 3.0981.168

31 Bazı unvan ve sınıftaki personelin ek ödeme ortalaması Sağlık Müdürü 3.180 Başhekim 4.801 Sağlık hizmetleri sınıfı personeli 536 Genel idare hizmetleri sınıfı personeli 382 Teknik hizmetler sınıfı personeli 366 Yardımcı hizmetler sınıfı personeli 296

32 SONUÇ OLARAK  Bireysel performans sitemi dinamik bir şekilde devam etmektedir.  Uygulamaya 2. yılında “kurumsal performans” ile nitelik ölçütleri getirilerek yeni bir boyut kazandırılmıştır.

33 KALİTEYİ GELİŞTİRME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ KALİTEYİ GELİŞTİRME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

34 Yönergenin Dayanağı  Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (öö) bendinin,  “ Kurumsal performans katsayısının hesaplanmasına esas olacak performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartları Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile belirlenir.” ifadesidir

35 Kurumsal Performans katsayısı  O dönem gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Bakanlık payı düşüldükten sonra kalan miktarın %50’sinin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçemez.

36 Kurumsal Performans Katsayı Hesaplanması *Hesaplanan katsayı (1) den büyük ise, (1) olarak kabul edilir. Kurumsal performans katsayısı= Muayeneye erişim katsayısı + kurum alt yapı ve süreç değerlendirme katsayısı + hasta ve hasta yakınları memnuniyet anket katsayısı + kurum verimlilik katsayısı 4 Kuruluşlarda; Kurumsal performans katsayısı= Muayeneye erişim katsayısı + kuruluş verimlilik katsayısı 2 Kurumlarda;

37 HASTANE GELİRLERİ % 47-94 % 6 Kurum ihtiyaçları Hazine, SHÇEK payı ve Bakanlık merkez payı %0-47 Personele dağıtılabilecek ek ödemenin üst oranı Kurumsal performans uygulamasından sonra personel dağıtılabilecek ek ödemenin üst sınırı X = KURUMSAL PERFORMANS KATSAYISI Muayene erişim katsayısı+ Kurum alt yapı ve süreç değerlendirme ölçütleri katsayısı+ Hasta ve yakınları memnuniyet anket katsayısı+ Verimlilik katsayısı Katsayı 0 ile 1 arasında değişmektedir. Kurumsal performans kriterlerinin tamamı yerine getirilmişse katsayı 1 olur. Ancak bu durumda kurum, kanunun izin verdiği üst sınırda ek ödeme dağıtabilir. Bu oran düştükçe ek ödemenin üst sınırı aşağıya çekilmektedir. 5 DÖNER SERMAYE KOMİSYONUNCA KARAR ALINAN DAĞITILACAK TUTAR

38 TEŞEKKÜRLER


"PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Hasan GÜLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları