Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞEVKET ŞAHİN MAARİF MÜFETTİŞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞEVKET ŞAHİN MAARİF MÜFETTİŞİ"— Sunum transkripti:

1 ŞEVKET ŞAHİN MAARİF MÜFETTİŞİ
TEMEL EĞİTİM KURUMLARI İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDAKİ BENZER VE FARKLI YÖNLER ŞEVKET ŞAHİN MAARİF MÜFETTİŞİ

2 FİZİKİ UNSURLAR AÇISINDAN BENZER YÖNLER
Temel eğitim kurumlarında ve ortaöğretim kurumlarında okul binaları genel olarak birbirine benzeyen ortak mekanlardır.(Kurum binalarının genel fiziki durumu, Türk Bayrağı ve Atatürk Köşesi, Atatürk Büstü, okul bahçesi, kurum binasının kullanımı, çevre duvarı, tören, spor ve uygulama alanı ve ağaçlandırılma ile ilgili hususlar vs… İlköğretim kurumları ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim sistemi vardır.

3 FİZİKİ UNSURLAR AÇISINDAN FARKLILIKLAR
1.Anaokullarının binaları, bahçeleri, sınıf dizaynları ilkokul-ortaokul ve lisedeki binalardan farklıdır. 2.Anaokulu ve İlkokullarda Pansiyonu olan kurumlar bulunmazken genel olarak ortaokullarda ve özelliklede liselerde pansiyonu olan kurumlar bulunur. 3.Anasınıflarında bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Bu sayı zorunlu hallerde 25’e kadar çıkarılabilir. İlkokul ve Ortaokullar için sınırlama yok. (Eski yönetmelikte bir sınıftaki öğrenci mvcudunun 30 olması esastır)

4 FİZİKİ UNSURLAR AÇISINDAN FARKLILIKLAR
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; diğer okullarda ise 34’tür. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez. Fen, sosyal bilimler ve spor liselerinde hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2’şer şubeyi geçemez. (Sınıf mevcutlarını belirleyen ölçütlere genel olarak hem temel eğitim kurumlarında hem de ortaöğretim kurumlarında uyulmamakta, sınıf mevcutları fizikî imkanlar doğrultusunda belirlenmektedir.)

5 EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU BENZER YÖNLER
1. Derslerin planlanarak işlenmesi benzerlik arz eder.(Ünitelendirilmiş yıllık planlar, günlük planların öğretmen klavuz kitapları kullanılarak telafi edilmesi, kılavuz kitabı olmayan dersler için günlük plan yapılması…) 2. Genel olarak; Öğretmenler Kurulu, Zümre Başkanları, Zümre Öğretmenler Kurulu, Sınıf ve Şube öğretmenler Kurulu, Sosyal Kulüpler, Kurulacak pek çok kurul ve komisyonlar ana hatlarıyla benzerlik arz etmektedir. 3. Programlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulanma şekilleri yine ana hatlarıyla benzerlik arz eder.

6 EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU BENZER YÖNLER
4-Ders yılı süreleri aynıdır.(180 İş günü) 5-İlkokul-Ortaokul ve Liseler zorunlu eğitim kurumları kapsamındadır. 6-Tüm kurumlarda eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durumlarda il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülkî idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır. 7-MEB Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi” kapsamındaki süreçler benzerdir. (Bakanlık Makamının tarih ve 20/ sayılı olurlar)

7 EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU FARKLILIKLAR
1.Temel eğitim kurumları ile ortaöğretim kurumlarının haftalık ders programları, müfredat programları hepsi birbirinden farklılık arz eder. (Özellikle liselerde bu fark daha bariz) 2. İlkokul ve anasınıflarında sınıf öğretmenliği ön plandayken ortaokul ve liselerde branş öğretmenliği ön plandadır. 3. Liselerde; bölgesel, ülke geneli ve uluslar arası düzeydeki sosyal ve kültürel etkinlikler temel eğitim kurumlarına oranla daha fazladır. 4.Ortaokulda öğrencilerin hangi ortaöğretim kurumlarına devamının uygun olacağı yönünde yöneltme işlemleri varken ortaöğretim kurumlarında böyle bir uygulama yoktur.

8 EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU FARKLILIKLAR
5-Derslerdeki öğrenci öğretmen iletişimi anaokulu ve ilkokullarda informal iken, ortaöğretim kurumlarında formaldir. 6. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında; İşletmelerde mesleki eğitim ile staj çalışmaları varken temel eğitim kurumlarında böyle bir uygulama yoktur. 7.İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir. İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. .

9 EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU FARKLILIKLAR
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. Ortaöğretim kurumlarında ise öğrenci başarısı; dersin özelliğine göre yazılı sınavlar,  uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit ediliyor. Performans çalışmalarından en az 1’nin ders ve etkinliklere katılım çerçevesinde değerlendirilmesi, katılımın da değerlendirme kriterlerinin/ölçeğinin belirlenmesi (OÖKY M:50/8),

10 EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU FARKLILIKLAR
8.Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. 9. Ders saatleri açısından okul öncesi eğitim kurumlarında bir ders saati 50 dakika, ilkokul – ortaokul ve liselerde 40 dakikadır. Mesleki ve Teknik Liselerde stajlar vardır ve stajlarda bir ders saati süresi 60 dakikadır.

11 EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU FARKLILIKLAR
10-Puanla değerlendirme açısından farklılıklar var. İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir. Liselerde de yüzlük sistem hakim ancak 0-49,99 Geçmez 50,00 üzeri geçer puan olarak derecelendirilmiştir. 11. Toplum hizmeti çalışmaları saati sayısında farklar var.( Sınıflarda.5 saat, 4.-8.sınıflarda:10 saat Liselerde:15 saat) 12. Bazı ortaöğretim kurumlarında hazırlık sınıfları var.

12 ÖĞRENCİ İŞLERİ BENZERLİKLER
1.İlköğretim ve ortaöğretimde okula devam zorunludur. 2.Okul Öğrenci Meclisi ile ilgili iş ve işlemler benzerlik teşkil eder. 3.Ortaokullarda ve Liselerde öğrenci nöbetleri benzerlik teşkil eder. 4.Sınıf başkanlığı seçimleri benzerlikler teşkil eder.

13 ÖĞRENCİ İŞLERİ FARKLILIKLAR
1-Öğrencilerin okullara kayıtları nakil ve geçiş işlemleri farklılık arz eder. 2-Öğrencilerin geç gelme, devam-devamsızlık iş ve işlemleri tüm kurumlarda farklılık teşkil eder.(Ortaokullarda 20gün, Liseler için 10-45) 3-Anaokullarında ve İlkokullarda öğrenci nöbeti bulunmamaktadır. 4-İlkokul sınıflarla sınırlı olmak üzere sınıf yükseltme varken , ortaokul ve liselerde böyle bir uygulama yoktur. 5-Ödül ve disiplin iş ve işlemleri farklılık arz eder.

14 ÖĞRENCİ İŞLERİ FARKLILIKLAR
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden , diğer derslerin her birinden puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması olanlar "Teşekkür" EK-6, puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir. (2) İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi" EK-8 ile ödüllendirilir.

15 ÖĞRENCİ İŞLERİ FARKLILIKLAR
Ortaöğretimde; Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan Madde161 deki örnek davranışları gösterenleri “Onur Belgesi” ile ödüllendirir.

16 ÖĞRENCİ İŞLERİ FARKLILIKLAR
Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, olumsuz davranışlarının özelliğine göre a)Uyarma, b)Kınama c)Okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. Liselerde; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okul değiştirme, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma yaptırımlarından biri uygulanır.

17 PERSONEL İŞLERİ BENZER YÖNLER
1-Personel özlük hakları aynıdır. 2. Ücretli ve sözleşmeli çalışan personelle ilgili sigorta vb. işlemleri benzerlik arz eder. 3.Adaylık işlemlerinin yürütülmesi , personel bilgilerinin MEBBİS ortamında güncel olarak tutulması, kantinde ve mutfakta çalışanların gerekli hijyen eğitimi aldıklarını gösterir belgeler benzerlik gösterir.

18 PERSONEL İŞLERİ FARKLI YÖNLER
1.İlkokullarda sınıf öğretmenleri, ortaokul ve liselerde branş öğretmenliği sayıca daha fazladır. 2. Yüksek lisans yapan öğretmenlerin sayısı liselerde temel eğitim kurumlarına göre sayıca daha fazla.

19 BÜRO İŞLERİ BENZER YÖNLER
1- Ana hatlarıyla büro işleri tüm kurumlarda benzerlik arz etmektedir. (e-okul, Standart Dosya Planı, resmi yazışma kuralları, arşivleme sistemi) 2-Stratejik Planların hazırlanış süreci ana hatlarıyla benzerlik teşkil eder. (Önümüzdeki dönem için Stratejik Planları)

20 BÜRO İŞLERİ FARKLI YÖNLER
1.Tutulacak defter ve dosyalar ile düzenlenecek formlar, belgeler, tutanaklar vb evraklarda kısmi farklılıklar var. (Acil durum Başvuru Formu, öğrenim belgesi…gibi). MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları yönetmeliği Ek:16 da tutulacak defter ve dosyalar detaylı yazılı iken Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde bunlar ek halinde verilmemiş ancak yönetmelik maddelerinde dolaylı atıfta bulunulmuştur.(OÖKY.Madde:67/1) 2.Her kuruma ait stratejik planlar özelde farklılık teşkil eder. 3. Çalışma takvimleri ana hatlarıyla benzerlik göstermekle birlikte özelde farklı farklıdır.

21 HESAP AYNİYAT İŞLERİ BENZERLİKLER
1-Maaş bordroları, ekderslerin hesaplanması, okul aile birliği ile ilgili işlemler, Spor klüpleri ile ilgili iş ve işlemlerde mali unsurlar ana hatlarıyla benzerlik gösterir. 2. Okul pansiyonlarıyla ilgili mali iş ve işlemlerdeki hususlar benzerlik arz eder. (Mal ve hizmet alımları, ambarlar, vs…)

22 HESAP AYNİYAT İŞLERİ FARKLILIKLAR
Temel eğitim kurumlarında döner sermaye ile ilgili iş ve işlemler bulunmazken özellikle “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları’nda döner sermaye iş ve işlemleri vardır. 2. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında ek derslerle ilgili hususlarda özellikle alan şefleri vb öğretmenlerin ekderslerinde farklılıklar vardır.

23 TAŞINIR MAL İŞLERİ BENZERLİKLER
1. Taşınır Mallara ilişkin iş ve işlemlerin tamamı tüm kurumlarda benzerdir.

24 MEVZUAT AÇISINDAN BENZER YÖNLER
Temel mevzuat açısından benzerlik gösterir. (657 Devlet Memurları Kanunu, Mali Hususlarla ilgili mevzuat, Ekdersler, Okul Aile Birliği Yön. MEB Personel İzin Yönergesi, İlk ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yön….)

25 MEVZUAT AÇISINDAN FARKLI YÖNLER
1.Özel mevzuat açısından farklılıklar vardır. (Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 5580 Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, İlköğretimde Yöneltme Yönergesi…gibi)

26 DİĞER HUSUSLAR Ortaöğretimde Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler
Ortaöğretim Kurumları Yönetmelinin yürürlüğe girmesiyle aşağıdaki Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır: a) 8/11/1989 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, b) 6/9/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği, c) 10/1/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği,

27 DİĞER HUSUSLAR ç) 5/11/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği, d) 3/7/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, e) 17/11/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği, f) 8/12/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, g) 19/1/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,

28 DİĞER HUSUSLAR ğ) 16/6/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği, h) 31/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, ı) 31/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği,. Bu Yönetmeliğin 225’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile yürürlükten kaldırılan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve turizm eğitim merkezlerinin işleyişi ile yaygın eğitim uygulamalarına dair hükümleri, bunlara ilişkin Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar yürürlükte kalır.

29 DİĞER HUSUSLAR 5/4/2004 tarihli ve B.08.0.PGM /22692 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Nisan 2004/2559 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Ek ve Değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

30 ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM.


"ŞEVKET ŞAHİN MAARİF MÜFETTİŞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları