Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir.  Her insanda olduğu gibi özel eğitime muhtaç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir.  Her insanda olduğu gibi özel eğitime muhtaç."— Sunum transkripti:

1

2  Engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir.  Her insanda olduğu gibi özel eğitime muhtaç birey de sevilmek, takdir edilmek, beğenilmek, değer görmek ve kimseye bağımlı olmadan yaşamak ister.  Özel Eğitim ihtiyacı olan bireylere verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun sonuçta onu, içinde yaşadığı toplumun üyesi haline getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitim işe yaramayacaktır.

3  Çocuğu normal hale getirmek değil,  Onun ilgi ve yeteneklerini  En iyi şekilde kullanmasını sağlamak  Toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

4  İkinci dünya savaşı sonrası 1950’li yıllarda çok nadir dile getirmeye başlanan engelli bireylerin engelli olmayan yaşıtlarıyla aynı eğitim ortamını paylaşması fikri 1960’lı yıllarda giderek daha fazla taraftar bulmaya başlamıştır.  Kaynaştırmaya başlayan ilk engel grubu görme engelliler oluşturmuştur.

5  573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (Madde 12) (30.05.1997)  Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği  Anayasa (Madde 42)

6  Özel Eğitime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır  Kaynaştırma, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.  Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır.  Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir.

7  Kaynaştırma erken başlamak esastır.  Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır.  Eğitim normal insanlarla ve doğal ortamlar da verilmelidir.  Eğitim, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

8  Kaynaştırma uygulamalarına devam edecek öğrencilerin birden fazla yetersizliği olmamasına, erken yaşta tanılanmış, ailesinin iş birliğine açık ve eğitim almaya yatkın, cihaz kullanması gerekenlerin mutlaka cihazlandırılmış, zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olmalarına dikkat edilir.  Kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları bireye uyarlanarak uygulanır, bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenir.

9  Müdür ; kaynaştırma uygulamaları için kurumda gerekli düzenlemeleri plânlar ve uygulanmasını sağlar, özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapar.  Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen; bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygular, değerlendirir, gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir.  Öğretmen; özel eğitim gerektiren öğrencilerin sınıf tarafından sosyal kabulü için önlemler alır, bireysel ve gelişim özelliklerini dikkate alarak değerlendirme yapar, programını bireyselleştirerek uygular. Bu çerçevede aileler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışır.  Rehber öğretmen-psikolojik danışman, kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen öğrenciler için, uygun eğitim ortamının düzenlenmesinde ve uygulamada yer alan öğretmenlere, öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında rehberlik eder.  Aile; programın uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç-gereç desteği sağlayabilir.

10  Özel e ğitime ihtiyacı olan bireylere,  Normal çocuklara  Ailelere  Öğretmenlere

11  Kendine güven, takdir edinme, işe yarama, cesaret, sorumluluk gibi sosyal değerleri gelişir.  Özelliklerine uygun ortamdan dolayı uyum ve başarı artacaktır.  Olumsuz davranış yerine olumlu davranış artacaktır.

12  Normal öğrencilerle birlikte çalışmaları daha büyük başarılar için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır.  Bu öğrenciler normal öğrencilerden bazı davranışları öğreneceklerdir.  Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel ve serbest zaman etkinlikleri sayesinde öğrenmeleri gelişir.

13  Özürlü bireye karşı kabul, hoşgörü, yardımlaşma, demokrasi ve ahlaki anlayışlar gelişir.  Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterir.  Özürlülerle birlikte yaşamayı öğrenir.  Lider, model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

14  Okula bakış açıları değişir.  Çocukların ilgi ve ihtiyaçları konusunda daha sağlıklı bilgi edinir.  Aile içi çatışmalar azalır ve aile sağlığı artar.  Çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda yeni yollar öğrenirler.

15  Şartsız kabul, sabır, hoşgörü, bireysel özelliklere saygı davranışları gelişir.  BEP hazırlama ve uygulama daha başarılı olurlar.  Kaynaştırma öğrencisi ile yapılan çalışmalar sayesinde öğretim becerileri gelişecek ve deneyimleri artacak.

16  A- Tam Zamanlı Kaynaştırma  B- Yarı Zamanlı Kaynaştırma

17  Özel Eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca sınıfta eğitim almaktadır.  Kaynaştırma uygulamaları yapılan okullarda, sınıf mevcutlarının okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf mevcudu 1 öğrenciye 20, 2 öğrenciye 10’u geçmeyecek şekilde, ilköğretim kurumlarında 2 öğrenciye 25,1 öğrenciye 35 öğrenciyi aşmamasına dikkat edilir. Özel eğitim gerektiren öğrenciler her sınıfa eşit olarak dağıtılır, bir sınıfta yetersizliği aynı olan en fazla iki öğrenci uygulamaya katılır.

18  Özel Eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır.

19  Kaynaştırma uygulamasındaki öğrenciler,devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.  Bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.  Öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır.

20  Zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilere, ilköğretimde sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ancak, yaşı ve fiziksel gelişimi uygun öğrenciler, sınıf öğretmeninin önerisi ve ailelerinin onayı ile birinci sınıfı iki yıl tekrar edebilirler. İlköğretim programını başarı ile tamamlayanlara diploma; alınan her türlü özel eğitim önlemine rağmen, ilköğretim programı/uyarlanmış ilköğretim programının amaçlarını gerçekleştiremeyen öğrencilere öğrenim belgesi verilir.

21  Görme yetersizliği olan öğrencilere; yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilir. Braille-kabartma yazı olarak verilen yanıtlar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Yazılı yoklamalarda daktilo, bilgisayar gibi cihazlardan yararlanılabilir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.  İşitme yetersizliği olan öğrenciler; ilköğretim ve orta öğretimde istekleri doğrultusunda, yabancı dil programlarının bazı konularından veya tamamından muaf tutulurlar. Bu öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilir.  Ortopedik yetersizliği olan öğrencilerden; yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü olarak değerlendirilir. Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizliği olanlar ise, çoktan seçmeli testler ile değerlendirilebilir.  Dil ve konuşma güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesinde yazılı sınavlar, ödevler ve projeler dikkate alınır.

22  Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler; güçlükten etkilenme durumlarına göre yazılı sınav veya sözlü değerlendirmelerin herhangi birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.  Hiperaktivite ve dikkat yetersizliği olan öğrencilerin bu özellikleri göz önüne alınarak, kısa yanıtlı ve az sorulu yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilirler.  Otistik ve duygusal uyum güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmeleri; öğrencilerin hazır oldukları zamanlarda yapılır.

23 › Alınan özel eğitim önlemlerine rağmen, her tür ve kademede bir dersin öğretim programında başarısız olan öğrenci; diğer derslerindeki ortalamaya bakılarak, genel başarı ortalamasının altında bir not ile değerlendirilmez.

24  Madde 77- Özel eğitim yaygın eğitim kurumları ile eğitim ve uygulama okullarında, kurumun en az iki defa yazılı uyarısına rağmen mazeret göstermeksizin üç ay sürekli devamsızlık eden öğrenciler, kurumun o yıl ki devam eden öğrenci listesinden çıkarılır. Devamsızlık eden öğrenciler eğitim ve uygulama okullarında ertesi yıl tekrar çağrılırlar. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciye sınıf tekrar ettirilir. Öğrenci, ertesi yıl da devam etmezse kaydı silinir.

25  Normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır.  Eğitim okul kadar okul dışı ortamlarda da devam ettirilmeye çalışmalıdır.  Çocuğu normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak en önemli hedef olmalıdır.

26  Ders konularının analizleri yapılmalı konular parçalara ayrılmalıdır.  Sosyal, kültürel, iş ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık vermelidir.  Yetersizliği ne olursa olsun bireyi olduğu gibi kabul etmek esas alınmalıdır.

27  Öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir.  Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirimler verilmeli, geldiği durum hakkında bilgi verilmelidir.  Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir BEP hazırlanmalıdır.

28  En iyi öğretim bireyselleştirmeden toplumsallaştırmaya, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeye, yakından uzağa doğru giden yoldur.Öğretmenlerin öğrenciye sunacakları bilgi alanlarını bu eğitim ilkelerine göre düzenlenmeleri yararlı olacak.  En iyi öğrenilen şeylerin kendi kendine yaparak ve yaşayarak öğrenme durumlarıyla ortaya çıkar.Öğretmen bu yöntemi tüm etkinliklerini temeline almalıdır.

29  Öğretim etkinliklerinde görsel-işitsel materyaller kullanılması uygun olur. Çünkü öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar çoksa öğrenme o kadar iyi, unutma o kadar geç olacaktır.  Öğretmen ders anlatırken öğrenci ile sürekli göz iletişiminde bulunmalıdır.

30  Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve olgunluk düzeyleri ve bazı özellikleri dikkate alınarak en uygun pekiştireçler seçmeli ve bunlar başarıyı ödüllendirici olarak kullanmalıdır.  Olumsuz davranışlarda çok olumlu davranışların, yetersizliklerinden çok çocuğun yeterli yönlerinin görülüp pekiştirilmesi daha uygun olur

31 KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ


" Engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir.  Her insanda olduğu gibi özel eğitime muhtaç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları