Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yoğun Bakım Ünitesinde Dahili Sorunlar Gastrointestinal Kanama Neşe İmeryüz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yoğun Bakım Ünitesinde Dahili Sorunlar Gastrointestinal Kanama Neşe İmeryüz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Yoğun Bakım Ünitesinde Dahili Sorunlar Gastrointestinal Kanama Neşe İmeryüz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

2 oYoğun bakım ünitesine özgü kanamalar oStresle ilişkili mukozal hastalık oTanım, klinik görünüm oSıklık, Patogenez oRiskli gruplar oProfilaksi oTedavi oYoğun bakım takibi gerektiren kanamalar oVaris kanaması oÜlser kanaması

3 Damarlar submukozadadır İNCE BARSAK

4 ÖZOFAGUS MİDE

5 Mukozal bütünlük - Zararlılar oAsid oPepsin oToksinler oİlaçlar oMukozal kan dolaşımı bozulması

6 Mukozal Bütünlük - Yararlılar oMukus – bikarbonat –fosfolipid bariyeri oEpitel hücreleri ve sıkı bağlantıları oYeni hücre yapılması (EGF, TGF – IGF) oAlkali salgısı oMukozal mikrosirkülasyon (PG, NO, HS) oMukozal duysal sinirler (CGRP, SP, NO) oPGE2, PGI2 oNörohormonal (Vagal aktivasyon, mukus salgısı, pH, CRF, santral stres cevabı, beyin barsak peptidleri - CCK, ghrelin, gastrin)

7

8 Kanamanın kontrolu ya da devamı oTrombosit agregasyonu için optimal pH 5,5-6 oPıhtının stabil kalması için pepsinojen aktif hale gelmemeli, pH >4.5 olmalı oMukozal iyileşme pH yüksekse daha iyi

9 Stresle ilişkili mukozal hastalık Stres ülseri- hemorajik gastrit-erozif gastrit oStresle ilişkili mukozal hasar oStres ülseri MUKOZA SUBMUKOZA MUSKULARİS MUKOZA

10 Epidemiyoloji oYoğun bakım ünitesine alınanlarda ilk 24 saat içinde üst GIS endoskopi yapılırsa mukozal lezyon görme ihtimali %74-100 oDışkı ya da nazogastrik aspiratta gizli kan bulma ihtimali % 15-50 oAşikar kanama ihtimali % 5-25 oKlinik olarak önemli kanama ihtimali o1999 dan önce profilaksi yoksa % 2-6 o2000 den sonra profilaksi varsa %0.1, yoksa %4

11 A. Mukozal HasarB. Stres ülseri Septik yoğun bakım hastalarında üst gastrointestinal sistemde kan akımı %60 azalır, Erken lezyonlar çoklukla hipoksik hasara daha duyarlı olan proksimal mukozada yerleşir Hasarın en temel nedeni iskemi ve reperfüzyondur

12 Fizyopataloji Kritik hastalık Katekolamin Kardiak output Hipovolemi Proinflamatuvar Sitokin artışı Splankinik hipoperfüzyon HCO3 Mukozal kan akımı GI motilite Vazokonstriksiyon Asit geri difüzyonu STRESLE İLİŞKİLİ MUKOZAL HASTALIK Stollman N, Metz DC. J Critical Care 2005;20:35-45.

13 İ/R hasarı oAna patogenetik faktör vasküler permeabilite artışıdır. Bunun aracıları: oROM Süperoksit: antiadhesiv NO’i inaktive ederek proadhesiv etki gösterir. H 2 O 2 : PAF aracılı nötrofil adezyonuna yol açar. oKsantin oksidaz: H 2 O 2 kaynağı oNötrofil akümülasyonu (ROM, PAF, LTB4) oPAF: İ/R sonrası doku düzeyi artar. oLTB4: İ/R sonrası doku düzeyi artar. oAdezyon molekülleri

14 oMekanik ventilasyon oPozitif end ekspiratuvar basınç (PEEP) yüksekse venöz dönüş azalır, kardiyak debi düşer oPlasma renin angiotensin aktivitesi artar, katekolaminler artar oPulmoner yataktan sitokinler salgılanır oİnsanda ne kadar geçerli? oİlaçlar; ovazopressorler, antibiotikler, sedatifler

15 oAltta yatan hastalık oH pylori o874 hasta yoğun bakım ünitesinde 6 hafta izlenmiş, stres ülseri geliştirenlerde (%8.7) H pylori Ig A bulunması bağımsız risk faktörü oYoğun bakım ünitesindeki ilk günlerde mukozal hasar ihtimalini artırır, geç dönemdeki etkisi?

16 Gastrointestinal Sistem Kanaması – Risk Faktörleri o>16 yaşında, dahili ve cerrahi YBÜ ne alınan, yatıştan 48 saat önce ve 24 saat sonra kanaması olmayan profilaksi verilmemiş, 2252 kişi prospektif izlenmiş oAşikar kanama; hematemez, kanlı/kahve telvesi gibi nazogastrik aspirat, hematokezya, melena oÖnemli kanama; SKB da 20 mm Hg düşme, kalp atımında dakikada 20 vuru artma, ortostatik SKB da 10 mm düşme ya da hemoglobin de 2g/dl düşme oSIKLIK ÖNEMLİ KANAMA İÇİN %1.5, Cook et al. NEJM 1994; 330 (6): 377-381

17 Önemli Gastrointestinal Kanama İçin Risk Faktörleri Risk faktörüORp Solunum yetmezliği (>48 saat Mekanik Ventilasyon) 15.6<0.001 Koagülopati4.3<0.001 Hipotansiyon3.70.08 Sepsis2.0 Karaciğer yetmezliği1.6 Böbrek yetmezliği1.6 Steroid kullanımı1.5 Organ nakli1.5 Antikoagülan tedavi1.1 Cook et al. NEJM 1994; 330 (6): 377-381

18 Önemli Gastrointestinal Kanama İçin Risk Faktörleri oBağımsız risk faktörlerinden biri varsa klinik olarak önemli kanama ihtimali % 3.7 (GA 2.5-5.2) oHiç risk faktörü yoksa klinik olarak önemli kanama ihtimali %0.1 (GA 0.02-0.5) oKoagulopati: INR> 1.5 ya da trombosit 2xnormal Cook et al. NEJM 1994; 330 (6): 377-381

19 Gastrointestinal Sistem Kanaması-Ölüm Hızı Cook et al. NEJM 1994; 330 (6): 377-381 *** ÖLÜM ORANI %40

20 Bildirilmiş Diğer Risk Faktörleri oŞok oSepsis oKaraciğer yetmezliği oBöbrek yetmezliği oMultipl travma o% 35 den daha geniş bir yüzeyi kaplayan yanık oOrgan transplantasyonu oKafa travması oSpinal travma oGeçmişte peptik ülser hikayesi oGeçmişte gastrointestinal kanama

21 Riskli Olgularda Profilaksi Yararlı mı? oAkut kanama riskleri oSolunum yetmezliği oEktraabdominal sepsis oPeritonit oSarılık oRenal yetmezlik oHipotansiyon Hastaların yarısı ph 3.5 dan büyük kalacak şekilde 2 saate bir antiasit almış Hastings PR, NEJM 1978;298:1041 Kanama insidensi %

22 Profilaksi Verilmeli mi? oRisk faktörü olmayanların ancak %0.1 inde klinik olarak önemli kanama vardır oProfilaksinin mortaliteyi azalttığı gösterilmemiştir oİntragastrik pH ı yükselten ilaçlar nazokomiyal pnomoni ihtimalini artırabilir oYüksek riskli hastalarda tavsiye edilir oAmaç intragastrik pH’ı genellikle 4’ün üzerinde tutarak pepsini inaktive edip pıhtının sindirilmesini önlemektir

23 Kimlere Profilaksi Verilmeli? oKoagülopati (trombosit 1,5 veya PTT> 2xULN o48 saatten uzun mekanik ventilasyon oGeçmiş yıl içinde ülser ya da kanama hikayesi oAşağıdakilerden 2 ya da daha fazlasının bulunması oSepsis o1 haftadan uzun yoğun bakım tedavisi oGizli kanamanın 6 günden uzun sürmesi o250 mg ve üzerindeki dozlarda hidrokortizon ve eşdeğeri tedavisi

24 Kanama Profilaksisinde Yararlı Olan İlaçlar oHistamin Reseptör Antagonistleri oProton Pompa İnhibitörleri oAntiasitler oKarşılaştırmalı çalışmaların sayısı az, tasarımı yetersiz

25 Profilakside Kullanılan İlaçlar oPPI ve H2 RA karşılaştıran çalışmalar o359 hasta, omeprazol oral, simetidin iv, 14 gün Önemli kanama PPI ile %4.5, H2RA ile %6.8, farksız oBaşka bir çalışmada oral omeprol ile %6, iv rantidin ile %31 kanama, randomizasyonda PPI grubu daha az riskli oPPI ile antiasid ve sukralfatı karşılaştıran iyi kalitede çalışma yok

26 Crit Care Med 2010 Vol. 38, No. 4:1197 Risk farkı%95 GAp Kanama-0.04-0.09–0.01.08 Kanama*-0.020.05– 0.01.19 Pnomoni 0.00-0.04–0.05.86 Ölüm 0.02-0.04–0.08.50 GA Güven aralığı * homojen gruplarda

27 Profilakside Kullanılan İlaçlar H2RA Sukralfat oSükralfat oBir meta analizde antiasitlere göre daha az pnomoni !! omekanik ventilasyon yapılan 1200 hasta osukralfat PO 1g 4 defa iv ranitidinle karşılaştırıldı oPnomoni aynı kanama daha çok bulundu Cook D,N Engl J Med 1998;338:791- 7.

28 H2 Reseptör Antagonistleri - Antiasidler oAşikar ve önemli kanamalarda ranitidin ve simetidin plasebo antiasit ve sükralfattan daha etkili oSürekli infüzyonla pH 4 den yüksek, aralıklı doz klinik olarak etkili oNazokomiyal pnomoni riskini artırdığı gösterilemedi pH>4%ranitidinPPI 1. gün6793 3. gün4396 Merki HS Gastroenterology 1994;106:60 - 4. Cook DJ JAMA 1996;275;308.

29 Sukralfat oPO günde 4 defa 1 g verilir oKoruyucu bir tabaka oluşturur oKan akımı ve prostoglandin sentezini artırır oBazı ilaçların emilimini bozar oDuodenal ve jejunal tüplerden verilince etkisiz oVeno-venöz hemofiltrasyon yapılanlarda kan aliminyum seviyesi artar oSimetidin oDigoksin oFlorokinolonlar oKetakanazol oL tiroksin oFenitoin oKinidin oRanitidin oTetrasiklin oTeofillin

30 H2 Reseptör Antagonistlerii oSimetidin o50 mg / kg sürekli infüzyon, Klirens<30 ise 25 mg/saat oPO ya da NG 300 mg her 6 saatte, Klirens<30 300 mgx2 oRanitidin o50 mg bolus, 0.25 mg/kg/saat oHer 4 saatte bir 50 mg iv oSimetidine üstünlüğü gösterilememiş! oOral beslenenlerde etki azalır oEtkiye karşı tolerans gelişir

31 oFamotidin oIV 1.7 mg/kg sürekli infüzyon, klirens<30 ise 0.85 mg /kg oPO, IV 20 her 12 saatte, klirens<30 ise 24 saatte 20 mg o20 mg bolusu takiben sürekli infüzyonla verilirse daha etkili, çift doz verilince zamanın %63 ünde pH 4 ün üzerinde kalır oMSS yan etkisi yok, trombositopeni nadir oCYP enzim sistemini etkilemez Heiselman DE, Am J Gastroenterol 1995 Feb;90(2):277-9 H2 Reseptör Antagonistlerii

32 oH2RA karşı üstünlükleri; dozun bölünebilmesi, tolerans gelişmemesi, toklukta da etkili olması oNazogasatrik sondadan uygulamakta zorluk oCYP enzim sistemi ile yıkılan ilaç metabolizması etkilenir oOmeprazol o80 mg bolus, sonra 8 saat ara ile 40 mg iv oPO 6-8 saat ara ile 2 defa 40 mg, daha sonra 20-40 mg7gün o40 mg her 12-24 saatte iv Proton Pompa İnhibitörleri (PPİ)

33 oLansaprazol oPO 15- 30 mg/gün oPantaprazol oPO, IV 40 mg/gün oIV 40-80 mg 12-24 saat ara ile oEsomeprazol oPO IV 40 mg/gün Proton Pompa İnhibitörleri (PPİ)

34 Enteral Beslenme Faydalı mı? oMukoza bütünlüğünü korur, bakteri translokasyonunu azaltır oKanama riskini azalttığını gösteren gözlemsel çalışmalar var; 526 yanık hastasında erken enteral beslenme tek başına H2RA dan daha iyi oGözlemsel bir çalışmada aşikar kanama riskini 0.13-0.67 azaltır oKontrollu çalışma yok oDeneysel hayvan modellerinde intragastrik pH ı daha fazla düşürüp kanama riskini artırdığı gösterilmiş (besinle uyarılmış asit salgısı, splankinik oksijen ihtiyacında artış)

35 Ne yapmalı? oSplankinik kan akımını artıracak genel tedbirler alınmalı oKoagülopatisi olanlara, 2 günden uzun mekanik ventilasyon yapılanlara, iki ve daha fazla minör risk faktörü olanlara profilaksi verilmeli oOral beslenebilenlerde PPI daha uygun oOral beslenemeyenlerde iv H2RA aynı derecede etkin, maliyeti daha az oEnteral beslenme yararlı, tek başına yeterli değil oYüksek riskli durum ortadan kalkınca profilaktik tedavi sonlandırılmalı

36 Gastrointestinal kanama oÜst gastrointestinal kanama o Varis kanaması oVaris dışı kanamalar oAlt gastrointestinal kanama oKaynağı bilinmeyen kanama (obscure)

37 Bozukluksayı% Peptik Ulser12349.2 Gastrik/bulber erozyon4819.2 Mide tümörü2710.8 Hemorajik gastrit52 Vaskülar lezyon20.8 Polipler20.8 Ösofajit10.4 Diğer**135.2 Çift lezyon*2811.2 Bilinmeyen20.8 Toplam250100

38 Gastrointestinal Sistem Kanamasına Yaklaşım oKanama lokalizasyonu oHemodinamik stabilitenin değerlendirilmesi oResusitasyon ihtiyacının karşılanması oOlası neden oHikaye oİlaç kullanımı NSAİİ, antiagregan, antikoagulan oKaraciğer hastalığı, önceki kanamalar, ülser oVasküler hastalıklar, anevrizma

39 Kanamaya Yaklaşım: Lokalizasyon oHematemez (Treitz proksimali) oMelena (>50 ml, çıkan kolon ve proksimali) oHematokezya (üst kanamaların % 10 unda görülebilir) oGizli (occult) oNazogastrik sondada kan varsa fikir verebilir oÜst GIS kanamada barsak sesleri artmış olabilir oÜst GIS kanamada BUN/kreatinin oranı artar o22.5 ± 11.5 a karşı 15.9 ± 8.2

40 Tehlikesiz kanama oBUN 18 mg/dL den az oHgb erkekte 13 g/dL, kadında 12 g/dL den çok oSistolik kan basıncı 100 mm Hg den yüksek oNabız sayısı dakikada 100 vurudan az oBU KRİTERLERE UYANLARIN ANCAK %32 SİNDE GİRİŞİM GEREKMEZ oBU NEDENLE ERKEN ENDOSKOPİ SKORLARDAN DAHA YARARLI

41 Klinik Olarak Önemli Kanama oAşikar kanama oHematemez, ağızdan NG sonrada taze kan ya da kahve telvesi gibi materyel, melena veya hematokezya oİzleyen 24 saat içinde aşağıdakilerden en az biri oKan basıncında 20 mm Hg düşme oNabız sayısında dakikada 20 vurudan çok artma oOrtostatik değişiklik (nabız >20 vuru/dakika, KB >10 mm Hg oHgb değerinde 2 g/dl den çok düşme (24- 72 saatte) oTransfüzyon gerektirme oTransfüzyondan sonra Hgb değeri transfüzyon sayısı -2 den daha fazla yükselmemesi

42 Klinik Olarak Önemli Kanama oKan basıncı, EKG ve pulse oksimetre ile takip oİki ayrı periferik damar yolu ya da santral damar yolu sağlanmalı oHedef Hct değeri; yaşlılar için %30, göreceli sağlıklı gençler için %20-25, varis kanaması için % 27 oCerrahi konsultasyon oKoagülopati düzeltilmeli oINR>1.5 ise kanama durana kadar TDP, variste dikkat oTrombosit <50.000 ise trombosit suspansiyonu

43 Tanı - Endoskopi oTerapötikse prognozu iyileştirir oHemodinamik stabilite sağlanmalı, Hava yolu korunmalı oYoğun bakım ünitesinde yapılmal oEndoskopiden 20-120 dakika önce iv eritrosin midedeki kanı temizleyebilir oİşlemden önce iv PPI başlanması kanamayı kontrol edebilir oYüksek riskli hastalar: oAMI, 30 gün içinde oİşlemden önce hipotansiyon oAPACHE II >16

44 Tanı oTeknesyumla işaretli eritrositlerle sintigrafi oKanama hızı 0.1-0.5 ml/ dakika ve fazla ise hızlı yerini gösterir oOlguların % 78 inde lokalizasyon doğrudur oCerrahi yapılacaksa başka yöntemlerle doğrulanmalı oAngiografi oKanama hızı 0.5-1ml/ dak ve daha fazla olmalı oÖnce sintigrafi ile kanamanın devam ettiği gösterilirse tanı ihtimali artar oArteriyel tromboz, kontrast reaksiyonu ve akut böbrek oDiğer görüntüleme yöntemleri (BT angiografi, MRI) oÇift balon enteroskopi, push enteroskopi, kapsül endoskopi

45 Peptik Ülser Kanamasında Tedavi oEndoskopik tedavi oAktif kanama (%90 nükseder) oGörünür damar (%50 nükseder) oYapışık pıhtı (%25-30 nükseder) oMedikal tedavi endoskopik tedaviye eklenirse etkinlik artar oOmeprazol; 80 mg bolus, sonra 8 saat ara ile 40 mg iv oPantaprazol: 80 mg bolus, 8 mg/saat iv infüzyon oSomatostin/oktreotid endoskopi imkanı yoksa denenebilir

46 Peptik Ülser Kanamasında Tedavi oCerrahi tedavi oİki defa endoskopik girişim yapıldığı halde devam eden kanama oGünde üç üniteden daha fazla transfüzyon gereksinimi oÜç üniteden daha çok transfüzyon yapıldığı halde hemodinamik stabilite sağlanamaması oTekrarlayan kanamanın hipovolemik şoka neden olması oAngiografi ve embolizasyon oKoagülopati varsa oCerrahi risk yüksek ise tercih edilir

47 Özofagus Varis Kanaması oSirozda kanama nedeni % 60 olguda varistir oMortalite: % 10 – 20 arasında değişir oİlk kanama ihtimali yılda %5-15 arasındadır

48 Siroz Portal akıma direnç Portal basınç artışı Vazodilatatörler NO Splankinik vazodilatasyon Portal akımda artma Angiojenik faktörler Yeni damar oluşumu Varisler Mevcut damarlarda genişleme Varislerde akım artışı Variste genişleme Variste rüptür

49 Varis Kanaması oKanamayı belirleyen faktörler; oTıkalı hepatik venöz basınç ve serbest hepatik venöz basınç arasındaki fark oMELD /CHİLD skoru oVaris çapı oVaris üzerindeki kırmızı çizgilerdir

50 Hastalık Ağırlığının Değerlendirilmesi Child-Turcotte-Pugh Sınıflandırması Değişken123 AsitYokHafifOrta - Ağır EnsefalopatiYokHafif /ortaOrta - Ağır Bilirubin<22 - 3>3 Albumin> 3.52.8 – 3.4< 2.8 PTZ uzaması saniye 1-34-6> 6 SkorSınıf 5 - 6A 7 - 9B 10 - 15C

51 Hastalık Ağırlığının Değerlendirilmesi MELD skoru MELD skoru= 9.57 X ln(kreatinin) + 3.78 X ln(bilirubin) + 11.20 X ln(INR) + 6.43 www.unos.org/resources/meldpeldcalculat or.asp www.mayoclinic.org/meld/mayomodel6.htm l

52 Varis Kanaması Tedavi oGenel önlemler oHemodiamik destek oKoagulopatinin tedavisi oAntibiyotikler Norfloksasin/Seftriakson oPortal basıncı azaltan tedbirler oSomatostatin/Oktreotid/Terlipressin/Vapreotid oTIPS oPortal basıncı değiştirmeyen lokal tedaviler oBand ligasyonu / skleroterapi

53 Antibiyotikler oNorfloksasin o 400 mg günde 2 defa, 5-7 gün oKinolon direnci ihtimali azsa oSeftriakson o1 g iv günde 1 defa, 5-7 gün oKinolon direnci ihtimali yüksekse

54 Vazokonstriktörler oOktreotid o50 mcg bolus, 50 mcg/saat, 2-5 gün oSomatostatin o250 mcg bolus, 250 mcg /saat 2-5 gün oTerlipressin o2 mg iv, her 4 saatte, 48 saat, daha sonra her 4 saatte 1 mg iv oVapreotid o50 mcg bolus, 50 mcg/saat, 2-5 gün oEtkisizse TIPS

55 Lokal Tedaviler oBand ligasyonu, Basıncı düşüren tedavilerle birlikte daha etkili oSkleroterapi, Medikal tedaviden daha etkili değil oZamk uygulaması, Gastrik varisler için daha uygun oBalon tamponadı mide balonu 250 ml, özofagus balonu 40 mm Hg, 12 cm su oTIPS (Transjuguler Intrahepatik Portosistemik Şant), Ensafalopatiyi ağırlaştırabilir, %20-78 tıkanabilir

56 Cerrahi Tedaviler oKontrol edilemeyen kanama oCTP skoru 7 den azsa oPortosistemik şant oSelektif: distal splenorenal oSelektif olmayan portokaval, tam ya da kısmi oŞant dışı cerrahi oÖzofageal tansseksiyon oDevaskülarizasyon oCTP skoru 7 ve üstünde ise TIPS – Transplantasyon

57 Akut varis kanaması Resusitasyon vazoaktif ajanlar antibiyotik Band ligasyonu ya da skleroterapi Kanama kontrolu Var Sekonder profilaksi Yok Tekrar endoskopi Başarılı Sekonder profilaksi Başarısız Balon tamponadı CHİLD ACHİLD B-C TIPS Cerrahi şant TIPS

58 TEŞEKKÜR EDERİM

59

60

61

62

63 Riskli Olgularda Profilaksi İşe Yarar mı? oAkut kanama riskleri oSolunum yetmezliği oEktraabdominal sepsis oPeritonit oSarılık oRenal yetmezlik oHipotansiyon Hastaların yarısı ph 3.5 dan büyük kalacak şekilde 2 saate bir antiasit almış Hastings PR, NEJM 1978;298:1041 Kanama insidensi %

64

65 Önem oYoğun bakımda ortaya çıkan kanamaların mortalitesi diğer gastrointestinal kanamalardan daha yüksektir oStres ülseri nedeniyle kanaması olan yoğun bakım hastalarında mortalite % 46, kanaması olmayanlarda % 21 bulunmuştur oCritical Care 2001;5:368-375.

66 Journal of Gastroenterology and Hepatology 24 (2009) 1701–1709

67 Comorbiditiesnumber% No comorbidities10642.4 Malignancy of any origin5120.4 Cardiocerebrovascular disease4216.8 Peptic ulcer disease3514.0 Orthopedic diseases72.8 Acute or chronic renal failure31.2 Migraine20.8 Others (diabetes, cirrhosis, ??1 each) 41.6 Total250100

68 Location of Lesionsnumber% Stomach10040 Duodenum8433.6 Gastrojejunostomy114.4 Aesophagus114.4 Dual lesions*4216.8 Unknown20.8 Total250100

69 Tablo 1 Yaş (yıl)63 (21-98) Cinsiyet Kadın Erkek 44 (% 37) 75 ( % 63.0) Apache II18.9 (6-43) Hemoglobin (gr/dL)7.52 (2.4-14.7) Transfüzyon (Ünite)6.6 U (1-21) Komorbidite (n)107 (% 89.9) Entübasyon (n)47 (% 39.5) Kanama yeri Alt Üst 5 (% 5.4) 88 (% 94.6)

70 Tedavi oGirişimsel oEndoskopi: 44 oCerrahi:8 oTİPS:2 oEndoskopi-Cerrahi:5 oEndoskopi-tips-gastrik arter embolizasyon:3 oEndoskopik-gastrik arter embolizasyon- cerrahi:1 oMedikal:56 oEndoskopik girişim:53 o22 bant o15 skleroterapi o6 heat prob o8 heat probe ve SF ya da adrenalin injeksiyonu o2 SF ya da adrenalin injeksiyonu

71 TedaviN (%)Mortalite Endoskopik44 (% 37.0)% 11.4 Cerrahi8 (% 6.7)% 12.5 Tips2 (% 1.7)% 50 Endoskopik - Cerrahi5 (% 4.2)% 40 Endoskopik-tips - gastrik arter embolizasyonu 3 (% 2.5)% 0 Endoskopik- gastrik arter embolizasyonu – cerrahi 1 (% 0.8)% 100 Medikal tedavi56 (% 47.1)% 41.1

72 Kollateraller gelişkindir

73 Profilakside Kullanılan İlaçlar PPI o * PO IV PPI LERİNİN ETKİLİ OLDUKLARINI GÖSTERECEK YETERLİ SAYIDA PLASEBO KONTROLLU ÇALIŞMA YOK

74 Özofagusu bronşial arterler Mide, ince ve kalın barsak abdominal aorta ve dalları Kanlanma

75 Pantaprazol İntragastrik pH yükseltir Kanama Üstündeki Etki? Crit Care Med 2002;30 (supl):A34

76 Üst Gastrointestinal Kanama Nedenleri oMide ülseri oDuodenal ülser oÖzofagus varisleri oMallory Weiss yırtığı oMide erozyonları – gastropati oÖzofajit oKameron lezyonu (herni poşunda ülser) oDieulafoy lezyonu oTelengiektaziler oPortal gastropati oGastrik varisler oNeoplazmlar oÖzofagus ülseri oErozif duodenit oAortaenterik fistül

77 Alt Gastrointestinal Kanama Nedenleri oDivertiküler hastalık oAV malformasyon oNeoplasm oİnflamatuvar barsak hastalığı oKolit oİskemik oRadyasyon oNonspesifik oHemoroid oİnce barsak kökenli lezyon oÜlser oAV malformasyon oLeiomyoma oPolip oHızlı proksimal gastrointestinal kanama oKolon ülserleri oRektal varisler

78 Kaynağı Bilinmeyen Kanama Nedenleri oAngiodisplazi oİnce barsak tümörü oHemobili oAorta-enterik fistül oHemosukkus pankreatikus oDielafoy lezyon oMekkel divertikülü oÖzofagus dışında yerleşen varisler oİnce barsak divertikülleri

79 Nazogastrik sonda oNazogastrik sondadan kan gelmemesi gasrointestinal kanama varlığını reddettirmez oAktif kanamayı tanımaktaki sensitivitesi %75, spesifisitesi %50 oKullanılması mortalite ve morbiditeyi değiştirmez oKlinik takip sonda takmaktan daha yararlı olabilir

80 Karaciğer HV GİS Dalak PV Hepatik Arter Portal venöz sistem 5-10 mm HG 2 mm HG 1000-1200 ml/dakika 400 ml/dakika 100 mm HG 1000-1200 ml/dakika Kandaki oksijenin %95 ini kullanır


"Yoğun Bakım Ünitesinde Dahili Sorunlar Gastrointestinal Kanama Neşe İmeryüz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları