Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜFTÜ AHMET HULUS İ İ LKOKULU ŞAH-MAT SATRANCI HAYATINA KAT PROJES İ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜFTÜ AHMET HULUS İ İ LKOKULU ŞAH-MAT SATRANCI HAYATINA KAT PROJES İ 1."— Sunum transkripti:

1 MÜFTÜ AHMET HULUS İ İ LKOKULU ŞAH-MAT SATRANCI HAYATINA KAT PROJES İ 1

2 Proje teklifi sunmaya karar verme Ülkemizin gelece ğ inin güvencesi olan gençlerin ve çocuklarımızın satranç oynayarak yaratıcılık,eleştirel düşünme,karar verme,problem çözme gibi fiziksel ve ruhsal açıdan iyileştirilmesi, e ğ itilmesi ve desteklenmesinin gereklili ğ i ve sa ğ lıklı bir toplum oluşturma ihtiyacının duyulması. 2

3 Projenin Uygulanabilirli ğ i: Proje uygulanabilir bir projedir. Ailelerin, ö ğ rencilerin ve gençlerin e ğ itilerek sa ğ lıklı toplum ve nesiller oluşturulması için; ildeki mevcut kurumlardan ve burada çalışan personellerinden, e ğ itim kurumlarından, e ğ itimcilerden, yerel yönetimlerden ve sivil toplum örgütlerinin imkanlarından yararlanılacak olup, di ğ er ihtiyaçların Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından karşılanabildi ğ i ölçüde bu proje uygulanacaktır. 3

4 1 Proje Teklifi ve Proje sahibi: Müftü Ahmet Hulusi İ lkokulu ve ö ğ retmenleri. 2 Proje Teklifi Kısa Adı: satranç oynayalım. 3 Proje Uygulayıcısı: Müftü Ahmet Hulusi İ lkokulu. 4 Projenin uygulanaca ğ ı Yer: Müftü Ahmet Hulusi İ lkokulu Binası. 4

5 5 Süre: Projenin süresi 2014 Ekim ayı sonunda başlar ve 2015 Mayıs ayı sonuna kadar devam eder. 6 Projenin Kapsamı: Denizli-Pamukkale İ lçesi Müftü Ahmet Hulusi İ lkokulu personeli,ö ğ rencileri ve ö ğ renci velilerini kapsar. 5

6 7 Kuruluşun resmi adı: Müftü Ahmet Hulusi İ lkokulu 8 Kuruluşun kısa adı: 9 Adres irtibat Telefonu: Telefon : 0(258) 261 19 22 Belgegeçer : 0(258) 242 86 10 E-Posta : 756396@meb.k12.tr 6

7 10 Yasal Statü: Yasal yönden projenin uygulanmasına engel bir durum bulunmamaktadır. 7

8 11 Proje Finansmanı: İ htiyaç duyulan finansman okulumuzun mevcut imkanları, resmi ve sivil toplum örgütleri ile Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Yerel yönetimlerin katkılarıyla temin edilebilecektir. 12 Projede Kullanılacak Materyalin Temini: - Okulumuzun imkanları. -Okul aile Birli ğ i ve vatandaşlar -Ö ğ renciler ve ö ğ renci velileri. -Türkiye Satranç federasyonu. -Yerel yönetim.Pamukkale Belediyesi 8

9 13 Proje Hakkında Genel Bilgiler : Ülkemizin gelece ğ inin güvencesi olan gençlerin ve çocuklarımızın satranç oynayarak yaratıcılık,eleştirel düşünme,karar verme,problem çözme gibi fiziksel ve ruhsal açıdan sa ğ lıklı aileler, bireyler ve sa ğ lıklı nüfus oluşturulması. 9

10 14 Proje Öncesi Durum : Sa ğ lıklı birey, sa ğ lıklı toplum ve sa ğ lıklı nesiller oluşmasında uzmanlarca tespit edilen, bireylerce ihtiyaç duyulan alanlarda insanların ve ö ğ rencilerin taleplerin karşılanması. 10

11 15 Projenin Amaç ve Gerekçesi: Toplumumuzun sa ğ lıkı düşünebilme düzeyini yükseltmek, daha sa ğ lıklı daha güzel ve yaşanabilir bir dünyada hayat sürebilmek, gelecek nesillerin daha iyi şartlarda büyümesini sa ğ lamak amacıyla insanlara sa ğ lıklı düşünme,birlik ve beraberlik duygusunu geliştirme bilincini vererek gerekli alt yapıyı oluşturmak. 11

12 16 Projenin Bilimsel ve Teknolojik Hedefleri ve Teknolojinin Ulaştı ğ ı Son Durum: Kendisiyle ve çevresiyle barışık bir toplum oluşacaktır. İ nsanların sa ğ lıklı düşünebilme ve yaşama standartlarını yükselecektir. Ö ğ rencilerin ve gençlerin spor yaparak sa ğ lıklı yaşamaları sa ğ lanacak. Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmaları sa ğ lanacaktır. Ailenin sa ğ lam temellere oturtularak kurulması ve aile bireylerinin mutlulu ğ unun devamlı olması sa ğ lanacaktır.. İ nsanların birlik,beraberlik içinde yaşamalarını sa ğ lamak. 12

13 17 Projenin Mali ve Ekonomik Yönü: Proje ve Yatırım Giderleri Toplam maliyet aşa ğ ı yukarı 5000.00 TL. 13

14 Mali Ve Ekonomik Yönü Maliyet Toplamı (YTL) Danışma ve Eğitim Merkezi Müftü Ahmet Hulusi İlkokulu ve okul öğretmenleri. Uzman, Eğitici ve Yardımcı Personel Okulumuz öğretmenleri.Konuya vakıf uzman kişiler. Donanım (Araç- Gereç- Materyal) 5000,00 TL. 14

15 Bütçe modelleri: Gerçek-do ğ rudan giderler : Proje malzemeleri ö ğ renci velileri, Okul Aile Birli ğ i Yönetimi tarafından karşılanacaktır. Proje malzemelerini sponsur bulunursa dışarıdan da sa ğ lanmaya sa ğ lanacaktır. Dolaylı giderler : Di ğ er hususlarda yerel imkanlardan yararlanılacaktır. 15

16 18 Projenin Gelirleri: Projeden gelir beklenmiyor. 19 Projenin Gelir-Gider Çizelgesi: Projede kar amacı gözetilmemiştir. 20 Mali Rantabilite: Projede kar amacı gözetilmemiştir. 21 Geri Dönme Süresi: Projede kar amacı gözetilmemiştir. 16

17 .22 SONUC VE DE Ğ ERLEND İ RME Taslak Uygulama Planı: Projeye İ htiyaç Duyulması : Ülke kalkınmasında anahtar rol oynayan “Sa ğ lıklı Nesillerin” oluşturulmasının hedeflenmesi. Arsa Temini: -- Proje Teklifi: Müftü Ahmet Hulusi İ lkokulu ö ğ retmenleri tarafından teklif edilmiştir. Projenin Kabulü: Ülke projesidir. Her iki bakanlık tarafından da (Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı ve Sa ğ lık Bakanlı ğ ı) bu tür projeler desteklenmektedir. Projenin Gerçekleştirilmesi: Gerekli alt yapının, personel ve donanımın sa ğ lanması durumunda proje uygulanabilecektir. 17

18 .23 PROJEDE GÖREV ALACAKLAR Müftü Ahmet Hulusi İ lkokulu ö ğ rencileri.180 Ö ğ renci. Ö ğ renci velileri ve Okul Aile Birli ğ i. Projede görevli ö ğ retmenler.1.2.ve 3.sınıf ö ğ retmenleri. Projeden sorumlu idareciler.Müdür ve md.yrd. Projeden sorumlu di ğ er personel. 18

19 PROJEYE SORUMLULARI Metin KOLAK Ümit KALAYCIFikri Ç İ MEN ÜyeProje sorumlu Bsk. Üye İ lnaz KARULŞerife SATILMIŞHasret MUN İ S Üye üye Üye Teslime SARIVeli ÇÖLGEÇENCeyhun KOCALAR Üye Üye Üye Şeref ERB İ LGökhan AKSOYNurşen ERŞAH İ N Üye Üye Üye Ertu ğ rul CANATAN Mustafa BAK İ Hayati BAZ Projeden Sorumlu Md.Yrd. Müdür Başyard.Okul Müdürü 19

20 PROJE İ LE İ LG İ L İ FOTO Ğ RAFLAR PROJE İ LE İ LG İ L İ FOTO Ğ RAFLAR 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 SATRANÇ TURNUVASI 1.TUR 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 "Satranç hakkında, hayat için çok uzun oldu ğ u söylenir ama bu satrancın de ğ il, hayatın kusurudur." Irning Chernev "Satranç hakkında, hayat için çok uzun oldu ğ u söylenir ama bu satrancın de ğ il, hayatın kusurudur." Irning Chernev 40

41 ŞAH-MAT SATRANCI HAYATINA KAT PROJES İ NDE GÖREV ALAN Ö Ğ RETMEN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDER İ Z. PROJE YÖNET İ M İ ŞAH-MAT SATRANCI HAYATINA KAT PROJES İ NDE GÖREV ALAN Ö Ğ RETMEN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDER İ Z. PROJE YÖNET İ M İ 41


"MÜFTÜ AHMET HULUS İ İ LKOKULU ŞAH-MAT SATRANCI HAYATINA KAT PROJES İ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları