Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK)"— Sunum transkripti:

1

2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK)

3 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 1981 yılında kurulmuştur

4 Yetkilerini bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumdur. İlgili olduğu bakanlık, Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanlığı'dır.

5 Merkezi Ankara İstanbul'da bir temsilciliği bulunmaktadır
Merkezi Ankara İstanbul'da bir temsilciliği bulunmaktadır. İstanbul Finans Merkezi olduğunda Merkezi İstanbul, yasal temsilciliği Ankara olacaktır.

6 KURUL'UN TEMEL GÖREVİ Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, Tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır.

7 KURUL'UN KARAR ORGANI Bakanlar Kurulu kararı ile atanan yedi üyeden oluşur. Bakanlar Kurulu, Başkanı atar. Prof. Dr. A. Vedat AKGİRAY ( ) Kurul, Başkanın teklifi ile üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer.

8 KURUL'UN HİZMET BİRİMLERİ
(DAİRELER) 1.Denetleme Dairesi 2.Ortaklıklar Finansmanı Dairesi 3.Aracılık Faaliyetleri Dairesi 4.Kurumsal Yatırımcılar Dairesi 5.Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi 6.Araştırma Dairesi 7.Muhasebe Standartları Dairesi 8.Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi 9.Hukuk İşleri Dairesi 10.İdari ve Mali İşler Dairesi 11.Kurumsal İletişim Dairesi 12.Strateji Geliştirme Dairesi

9 KURUL'UN MALİ YAPISI Kurul'un mali özerkliği vardır. Kurul'un bütün giderleri özel bir fondan karşılanır. Kurul giderleri > Fon gelirleri Hazine Müsteşarlığı bütçesinden alınan payla kapatılır yılından beri gelirler giderleri karşılamıştır.

10 KURUL'UN GELİRLERİ %0,005- % 0,2 % 5
Kurulca kayda alınan ve satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının ihraç değerlerinin %0,005- % 0,2 Borsaların kotasyon ve tescil ücreti ile borsa payından oluşan gelirlerin % 5

11 KURUL'UN GELİRLERİ (TL) (2010)
Sermaye Piyasası Araçları Kayıt Ücretleri 0,79 Lojman Kira Gelirleri 0,004 Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri 0,006 Borsalardan Alınan Paylar 0,18 Diğer Faizler Diğer Çeşitli Gelirler 0,014

12 KURUL'UN GİDERLERİ (TL) (2010)
Personel Giderleri 0,67 SGK Devlet Prim Giderleri 0,042 Mal ve Hizmet Giderleri 0,253 Cari Transferler 0,026 Sermaye Giderleri 0,009 Gelir fazlası

13 KURUL'UN PERSONEL YAPISI
Üst Yönetim 44 kişi Kadın 222 0,39 Diğer Birimler 526 kişi Erkek 348 0,61 Toplam 570 kişi Lisans 234 0,41 Y.Lisans 250 0,44 Doktora 23 0,04 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNA TABİDİRLER.

14 KURUL'UN PERSONEL ALIM POLİTİKASI
Kurulun Uzman Yardımcılığı ve Uzman Hukukçu Yardımcılığı Sınavı; 1- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 2- Giriş Sınavı; Yazılı Mesleki Sınav Sözlü Sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılır.

15 KURUL'UN PERSONEL ALIM POLİTİKASI 2011 yılındaki giriş sınavında:
Kurulun giriş sınavına katılabilmek için öncelikle KPSS'de başarılı olunması gerekmektedir. 2011 yılındaki giriş sınavında: Uzman Yardımcıları için KPSSP5 veya KPSSP54 puan türünde en az 80 puan ile değerlendirmeye alınan KPSS sonuç belgesinin yabancı dil testi bölümündeki toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak şartı aranmıştır. - Uzman Hukukçu Yardımcıları için KPSSP5 veya KPSSP103 puan türünde en az 80 puan ile değerlendirmeye alınan KPSS sonuç belgesinin yabancı dil testi bölümündeki toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak şartı aranmıştır.

16 KURUL'UN ŞİRKETLERLE İLGİLİ YETKİLERİ
Yerli veya yabancı şirketlerin menkul kıymetleri Türkiye’de halka arz olunacaksa Kurul kaydına alınması zorunludur. Menkul kıymetin Kurul kaydına alınabilmesi için şirketlerin gerekli belgelerle Kurula başvurmaları, yatırımcıyı bilgilendirmek için hazırlanan izahnamenin Kurulca onaylanması gerekir.

17 KURUL'UN KAYDA ALMASI GEREKEN İŞLEMLER
Hisse senetlerinin veya borçlanma araçlarının şirketler tarafından ihracı, Halka arz, Varlığa dayalı menkul kıymet, oydan yoksun hisse senedi ve hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı, Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, yatırım ortaklıklarının ve yatırım fonlarının menkul kıymet ihraçlarıdır. Ayrıca; Pay sahiplerine çağrıda bulunulması veya vekaleten oy hakkı toplanması, Kayıtlı sermayeye geçiş ve tavan tespiti Kurul iznine tabidir.

18

19 KURUL KAYDININ AMACI Kayda alma demek yatırımcının katılımcı olma veya olmama yönümdeki kararı vermek için ihtiyacı olan temel unsurları izahnamenin taşıdığını ve doğru olarak sunduğunu gösterir. Kayda alma ihraç edilen menkul kıymetin Kurulca teminat altında olduğunu veya ihracın kalitesini göstermez. Kayda alma Kurul Başkanının veya vekilinin imzasını taşıyan bir belge ile olur.

20 KURUL KAYDININ AMACI Kurul gerekli gördüğü hallerde izahnameye yatırımcılar için uyarılar koyar. Bu uyarılar işlemin veya şirketin kalitesi ile ilgili olmayıp, sadece yatırımcıların belli konulara dikkatini çekmek ve yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyladır.

21 KURUL KAYDINDAKİ İMKB’DEKİ ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ
ŞİRKET SAYISI İMKB’DE İŞLEM GÖREN ŞİRKET SAYISI İMKB’DE İŞLEM GÖRMEYEN ŞİRKET SAYISI İMKB’DEKİ ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ MİLYON TL MİLYON $ İMKB’DE HİSSE SENEDİ YATIRIMCI SAYISI KİŞİ YATIRIM FONLARI YATIRIMCI SAYISI KİŞİ

22 İZAHNAMEDE HANGİ BİLGİLER VERİLİR
Menkul kıymetlerin halka arzında yatırımcıya açıklanacak bilgiler izahnamede yer alır. İzahnamede, Şirket hakkında bilgiler, Finansal durumu belirten mali tablolar Detay faaliyetler bilgileri bulunur. Yatırım fonları ve ortaklıkların dağıtacağı izahnamede portföyün kompozisyonu yatırım kriterleri satış ve alım komisyonu bilgileri yönetim ücretleri gibi bilgiler yer alır.

23 KURULUN İZİN VERECEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
Yatırım fonları Yatırım ortaklıkları Aracı kurumlar Bağımsız denetim kuruluşları Portföy yönetim şirketleri, yatırım danışmanlığı şirketleri Gayrimenkul yatırım ortaklıkları Derecelendirme kuruluşları Genel finans ortaklıkları Risk sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının

24 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI 1104
Yatırım fonları (555), Aracı kurumlar (144), Emeklilik yatırım fonları (140) Bağımsız denetim kuruluşları(92), Gayrimenkul değerleme kuruluşları (82) Yatırım ortaklıkları (31) Portföy yönetim şirketleri, yatırım danışmanlığı şirketleri (28), Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (21), Derecelendirme kuruluşları (9), Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları (2)

25 KURULUN GÖZETİMİ Borsalardaki fiyat hareketliliği, Kamuya açıklanmamış bilgilerin kullanılarak yapıldığı işlemler (içerden öğrenenlerin ticareti), Kanuna aykırı olarak zamanında yapılamayan kamu açıklamaları, Hisse senetleri fiyatları üzerinde manipülasyon yapılması veya yanıltıcı veya yanlış bilgiler yayılması, Kurul düzenlemelerine aykırı uygulamalara girişilmesi, Sermaye piyasası kanunu ihlalleri: yetkisiz halka arzlar, yanlış bilanço açıklanması

26 KURUL YANILTICI YANLIŞ BİLGİ VARSA
Şirketten düzenleme yayınlamasını ister. Şirketin piyasaya verdiği bilgilerin tebliğlere aykırı olduğunu bildirerek dava açar. Özel durumlarda şirketin doğru bilgileri yayınlamasına kadar borsada işlem görmesinin durdurulmasını borsadan ister. İdari veya cezai yaptırımlar uygular

27 KURUL TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME VE DENETİMLERDE
2010 YILINDA Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan suç duyurusu Adet ( ) 197 Adet İçerden öğrenenler Adet Adet Manipülasyon Adet Adet Diğer Adet Adet

28 KURULA KARŞI AÇILAN DAVALAR
2010 YILINDA Açılan dava Adet ( ) 509 Adet İdari para cezası Adet Adet İşlem yasağı Adet Adet İmar bankası Adet Adet Diğer Adet Adet

29 KURULUN DENETİMLERİ Kurul'un denetleme ve inceleme yapan uzmanları;
İşlemlerin yapıldığı yerde inceleme yapma, İstedikleri bütün dokümanları kendilerine sunulması ve istenen dokümanlardan bir kopyasını alma, Bilgi verecek kişileri çağırarak görüşme yapma yetkilerine sahiptir.

30 KURUL DENETİMLERİ SONUCUNDA
Verdiği izinleri kaldırabilir yani geri çeker, Zararın tazminini isteyebilir, Mahkemeden; varlıkların dondurulmasını isteyebilir, Yapılan sermaye piyasası faaliyetini durdurabilir. Bir yaptırım koyabilir, Konuyu kapatabilir, Konuyu kanuni takibat yapılmak üzere mahkemeye verebilir, Uyarıda bulunabilir.

31 PİYASA DEĞERİ 11,4 MİLYAR TL (7,6 MİLYAR ABD$) OLAN
KURUL KAYDINA ALINAN MENKUL KIYMET İHRAÇLARI MİLYAR TL (28,6 MİLYAR ABD$) 2010 YILINDA 79 ŞİRKETE AİT PİYASA DEĞERİ 11,4 MİLYAR TL (7,6 MİLYAR ABD$) OLAN HİSSE SENEDİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU KATILIM BELGESİ 10,7 MİLYAR TL (7,1 MİLYAR ABD$) EMEKLİLİK YATIRIM FONU PAYI 15,1 MİLYAR TL (10,1 MİLYAR ABD$) BANKA BONOSU VE BANKA GARANTİLİ BONO 2,3 MİLYAR TL (1,5 MİLYAR ABD$) TAHVİL,FİNANSMAN BONOSU ,VARANT 3,3 MİLYAR TL (2,2 MİLYAR ABD$)

32 MENKUL KIYMET STOKLARI
2010 YILINDA KAMU SEKTÖRÜ MİLYON TL MİLYON ABD$ %80,3 - %32 ÖZEL SEKTÖR MİLYON TL 57.742MİLYON ABD$ %19,7 - %7,8

33 KURULUN ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ
İslami Finansal Hizmetler Kurulu'na (IFSB) yardımcı üye olarak katılmıştır. Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Uluslararası Forumu (IFIAR) üyesidir. 28 ülke ile 1999 yılından bu yana İkili Mutabakat imzalanmıştır. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Organizasyonu'na (IOSCO) üye bulunmaktadır. Ayrıca İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ve Dünya Bankası (Worldbank), Dünya Ticaret Örgütü, IMF işbirliği faaliyetleri bulunmaktadır.

34 KURULUN ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ
G20 çalışmalarına destek veren Finansal İstikrar Kurulu'nun (FSB) toplantılarına katılma hakkı elde etmiş, bu şekilde Türkiye’nin FSB toplantılarındaki koltuk sayısı birden ikiye çıkarılmıştır. AB müzakere sürecinde temel olarak "Sermayenin Serbest Dolaşımı", "Şirketler Hukuku", "Mali Hizmetler" ve "Ekonomik ve Parasal Politika" "Şirketler Hukuku" ve "Sermayenin Serbest Dolaşımı" fasıllarında AB ile müzakereler 2008 yılında açılmıştır.

35


"T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları