Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ailenin Eğitim Sürecindeki Yeri ve Önemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ailenin Eğitim Sürecindeki Yeri ve Önemi"— Sunum transkripti:

1

2 Ailenin Eğitim Sürecindeki Yeri ve Önemi
Aile, toplumun en küçük sosyal örgütü ve en etkili eğitim kurumudur. Hiçbir kurum çocuğun büyüme çağında gereksinim duyduğu sevgiyi, güveni, morali ve sıcak aile ortamını ona aile ocağı kadar veremez. İnsan kişiliğinin gelişim temelleri ailedeki eğitimle atılmaktadır. Bu da eğitsel kimliğin şekillenmesinde ailenin ne kadar etkili olduğu göstermektedir.

3 Ailenin Eğitim Sürecindeki Yeri ve Önemi
Çocuklar, ilk ve ortaöğretim yıllarında harcadıkları zamanın 3/4’ ünü ailesi ile birlikte geçirmektedirler. Bu nedenle anne ve babalar, çocuklarının okul dışında en fazla iletişim kurdukları öğretmenleri konumundadırlar. Netice itibariyle aile, öğrencilerin akademik başarısını etkileyen en önemli çevre faktörüdür.

4 Aile Desteğinin Akademik Başarıya
Etkisi Akademik başarısı düşük olan öğrencileri, diğer öğrencilerden ayıran en önemli etken anne-baba desteği ve ilgi eksikliğidir. Eğitim açısından destekleyici bir yaklaşım içerisinde olan ailelerin çocuklarının okul başarısı daha yüksektir.

5 Aile Desteğinin Akademik Başarıya Etkisi
Çocuğun çalışma ortamını düzenleyen, çocuğun başarısızlığı durumunda onu yüreklendiren ve okul ile yakın iş birliğine giren anne babaların çocuklarının akademik başarıları yükselmektedir. Ailelerinin yanlış tutumu, ilgisizliği, baskısı, sevgisizliği ya da aşırı ilgisi gibi durumlar, öğrencileri ders çalışmaktan soğutmakta ve gerginlik duymalarına neden olmaktadır

6 Aile Desteğinin Akademik Başarıya Etkisi
Veli, öğrenci, öğretmen ve yöneticilere yönelik yapılan bir anket çalışmasında, öğrencilerin başarısızlık nedenleri sorulmuş ve katılımcıların; 1. %85’ si öğrencilerin düzenli ve planlı ders çalışmaması 2. %77’ si velilerin ilgisizliği ve bilgisizliği 3. %75’ i kolay sınıf geçme 4. %70’ i çalışma şeklini bilememe 5. %61’ i uygunsuz çalışma ortamı 6. %47’ si öğretmen yetersizliği 7. %45’ i sınav heyecanı, seçeneğini işaretlemişlerdir. Yukarıdaki anket sonuçlarının ikinci ve beşinci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde ailenin, öğrencinin başarısında en önemli etken olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

7 Ailenin Eğitim Sürecine Katılımını Engelleyen Faktörler
Türkiye’de, anne ve babaların çocuklarının eğitimine hemen her aşamada katılmaları gerektiği konusunda yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, anne ve babalar bu sürece katılmak isteseler de bunu nasıl gerçekleştireceklerini bilemediklerinden bu sürecin dışında kalmaktadırlar. Bununla birlikte ailenin eğitim sürecine katılımını engelleyen başka faktörlerde vardır. Bunlar;

8 Ailenin Eğitim Sürecine Katılımını Engelleyen Faktörler
*Anne yada babanın eğitim düzeyinin düşük olması *Anne-babalık yetileri ve çocuklarına sağladıkları destekler *Velilerin okula ve öğrenciye yeterli zamanı ayırmamaları/ayıramamaları *Velilerin çocukları hakkında olumsuz bilgi almaktan çekinmeleri *Velilerin çoğunlukla öğretmen ve yöneticilerle tanışma ihtiyacı duymamaları

9 Ailenin Eğitim Sürecine Katılımını Engelleyen Faktörler
* Ailelerin sosyo-ekonomik durumları * Çocuklarla ilgili değerlendirmelerin sadece eğitimcilere bırakılması * Öğretmen ve anne-babanın aile katılımına ilişkin farklı beklentiler içerisinde olması *Öğretmenlerin aileler hakkındaki olumsuz varsayımları *Ailelerin okul etkinliklerine gösterdikleri ilgi

10 Ailenin Eğitim Sürecine Katılımını Engelleyen Faktörler
* Ailenin katılımını artırmaya yönelik program ve politikaların oluşturulmaması * Veli toplantılarında okulun ihtiyaçları için velilerden para talep edileceğinin düşünülmesi * Aile-okul ortaklığına ilişkin düzenlemelerin yeterli olmaması * Yöneticilerin okul-aile iletişiminde isteksiz olmaları * Yönetici, öğretmen ve velilerin birbirlerini yeterince tanımamaları

11 Ailelerin Eğitim Sürecine Katılım Düzeyini Belirleyen Faktörler
*Ailelerin sorunların çözümünde öğretmen ile birlikte iş birliğine başvurmaları sosyo-ekonomik düzeyleriyle birlikte artmaktadır. *Eğitim düzeyi yüksek olan aileler, çocuklarının eğitimine daha çok katılımda bulunmuşlar, çocukların problem çözme durumlarında daha fazla destek sağlamışlar ve çocuklarından daha yüksek beklentiler içine girmişlerdir.

12 Ailelerin Eğitim Sürecine Katılım Düzeyini Belirleyen Faktörler
* Sosyo-ekonomik bakımdan iyi durumda olmayan ailelerle etkili bir iletişim kurulduğu takdirde bu ailelerin %94 oranında çocuklarının eğitimine ilgi duydukları görülmüştür. * Ailelerin eğitime katılımıyla ilgili engellerin kaldırılması bu ailelerin okula olan ilgilerinin artmasını sağlamaktadır. * Ayrıca çocukların akademik başarıları, ailelerin eğitime katılımını arttırdığı da tespit edilmiştir.

13 Ailelerle Yapılan Çalışma Düzeyleri
Ailenin eğitim sürecine katılımı, her okulun ya da her öğretmenin yaratıcılığı ile geliştirilebilecek pek çok alternatif uygulamayı içermektedir. Bu katılımları iki ana başlık halinde inceleyebiliriz. Okul Merkezli Katılımlar; Konferans, seminer toplantı, kermes vb. etkinliklere katılma, okul idarecileri ve öğretmenlerle iletişim içinde olma, akademik etkinliklerde gönüllü olma ve okul aile birliği gibi organizasyonlara katılma. Ev Merkezli Katılımlar; Öğretmenlerin ev ziyaretleri ve ebeveynlerin çocukları ile evde yapabilecekleri etkinliklerdir.

14 Ailelerle Yapılan Çalışma Düzeyleri
Birinci düzey çalışmalar: Ailelere okula ve sınıfa ilişkin genel bilgiler verilmesini ve okul etkinliklerinin ailelere duyurulmasını kapsamaktadır. Bu etkinlikler ailelerin kendilerine ve okula güvenlerinin artmasına ve kendilerini okulla ilişkilerinde daha rahat hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Bu düzey çalışmalar kapsamında; Haftalık bültenler, Açık sınıf (ailelerin belli aralıklarla sınıfa, okula davet edilerek programlar ve yapılanlara ilişkin bilgi verilmesi, karşılıklı etkileşim içine girilmesi), Okulun özel programlarına davet (tiyatro şöleni, sempozyum, seminer vb.).

15 Ailelerle Yapılan Çalışma Düzeyleri
İkinci düzey çalışmalar Daha çok sınıf düzeyinde, öğretmen ve aile arasında yürütülen çalışmalardır. Eğitim programlarına ilişkin amaçların, programların, ailelerden beklentilerin paylaşıldığı çalışmaları kapsamaktadır. Öğretmenlerin aileleri bilgilendirmesinin yanı sıra ailelerden de evdeki gözlemlerini, izlenimlerini, çocuğun gelişimine ilişkin değerlendirmelerini öğretmenlerle paylaşmaları istenir.Bu düzey çalışmaları gerçekleştirmek için aşağıdaki etkinlikler planlanabilir. Aile-öğretmen toplantıları, ev ziyaretleri, sınıf gazeteleri, panolar, telefonla iletişim, iletişim defterleri, aylık eğitim programlarının ana hatlarıyla ailelere ulaştırılması, belli aralıklarla çocukların ve ailelerin gelişimlerine ve ihtiyaçlarına uygun bilgi ve broşürler hazırlama.

16 Ailelerle Yapılan Çalışma Düzeyleri
Üçüncü düzey çalışmalar Ailelerin aktif katılımını ön plâna çıkaran çalışmalardır. Aileler sınıf içinde çeşitli çalışmalara aktif olarak katılırlar ve öğretmene bu yönde destek ve yardım sağlarlar. Aileler bu destekleri aşağıdaki biçimlerde verebilirler. *Sınıfta çeşitli etkinliklerde gönüllü olma, panoların hazırlanmasında yardım sağlama (materyal ve bilgi düzeyinde), meslekî gelişim etkinliklerinde yer alma, çeşitli sınıf etkinlikleri ve gezilerinde yer alma, yardım sağlama.

17 Aile Katılımını Arttırmanın Yolları
Aile katılım programları problem oluştuğunda müdahale temelli değil, problem oluşmadan önce düzenlemeyi içermelidir. Bu noktada aile katılımı stratejilerinin bireyselleştirilmesi önem kazanmaktadır. Ailelerin ilgilerine ve yaşam deneyimlerine göre belirlenmiş bir ortaklık katılımı da arttıracaktır. Bunun sağlanması için ailelerin geçmiş yaşam öyküleri, tutumları ve ihtiyaçları konusunda bilgi toplanmalıdır. Eğitimciler için ailenin eğitim düzeyini, dilini, kültürünü ve koşullarını göz önünde bulundurmak önemli bir başlangıçtır. Böylece, aileler kendilerini okulun bir parçası olarak görebileceklerdir.

18 Aile Katılımını Arttırmanın Yolları
Aile katılım programını geliştirirken, her aile ile görüşülerek gereksinimleri, hangi katılım alanını ya da tipini tercih ettiği, uygun olduğu zamanlar, çocuklarının eğitiminde hangi konulara ilgisi olduğu gibi başlıkların yer aldığı bilgiler alınmalıdır. Öğretmenler, ailelerle sıkça iletişim kurarak çocukların ihtiyaçları ve gelişimleri konusunda onları bilgilendirmeli ve programın amaçlarını anlatmalıdır. Bu uygulama ailelerin üstlendikleri rollerin önemini kavramalarını sağlayacak ve eğitim sürecine katılmalarını teşvik edecektir

19 Aile Katılımını Arttırmanın Yolları
Aile katılımını arttırmanın en etkili yolu aile ziyaretleridir. Aile ziyaretleri, öğrencinin yaşadığı fiziki ortam ile ailenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının çocuğun başarısını nasıl etkilediğini anlamak açısından önemlidir. Bu ziyaretler, öğretmenlerin öğrencilerini her yönü ile tanımasını sağlayacak ve öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır.

20 KAYNAKLAR ÇELENK,S. “Okul Başarısının Ön Koşulu:Aile Dayanışması.(www.rehberlik.biz) DEMİRBULAK,D. “Veli-Öğretmen Görüşmeleri ile ilgili Bir Çalışma” (www.meb.gov.tr/dergiler) KEÇELİ-KAYSILI,B. “Akademik Başarının Artırılmasında Aile Katılımı”(http://www.ankara.edu.tr) ÖZBEY,Ç. “Özel Çocuklar ve Terapi Yöntemleri (www.cetinozbey.com) ÖZCAN,H. , AYDIN, Z.“Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Yönetici,Öğretmen ve Veli Görüşleri.

21 Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesi
Projenin Adı Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesi (AZÖP)

22 Projenin Amacı Projenin temel amacı,ilköğretim / ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin ailelerinin eğitime katılımını sağlayarak, okul-aile arasındaki eğitimsel birlikteliği gerçekleştirmek ve öğrencilerin akademik başarısını arttırmaktır

23 PROJENİN UYGULAMA YERİ
Doğanhisar ilçesindeki 16 ilköğretim ve 5 ortaöğretim kurumu

24 PROJE YARARLANICILARI
Doğanhisar ilçesindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 3100 öğrenci ile bu öğrencilerin aileleridir.

25 PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI/ÇIKTILARI
Objektif olarak doğrulanabilir göstergeler olan öğrenci davranışlarındaki,tutumlarındaki olumlu değişiklik ve ders notlarındaki artış, başarılı olduğu ders sayısındaki artış, aldığı “Teşekkür”-“Takdir” belgelerindeki artış ve son olarak ilçemizin SBS, YGS ve LYS sıralamalarındaki yükselişi, uygulanacak projenin çıktılarıdır.

26 PROJENİN GEREKÇESİ Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri ülkenin geleceği olan çocukları iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir. Ülkenin geleceği olan çocukların eğitiminde ailenin, okulun, çevrenin ve öğretmenin etkili olduğu görülmektedir. Aile çocuklarının, yetiştirilmesinden ve sosyal özelliklerinin kazandırılmasından sorumludur Eğitim faaliyetleri açısından düşünüldüğünde de aile en etkili eğitim kurumu sayılmaktadır.

27 PROJENİN GEREKÇESİ Çocukların eğitimlerinde ailenin ve okulun rolünün ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde ilçemizdeki öğrencilerin akademik başarının istenilen düzeye gelebilmesi ve okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi için Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesine ihtiyaç duyulmuştur.

28 PROJE YÖNTEMİ Proje uygulamasının yöntemi ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin aileleri ile iletişimi güçlendirip, ev ve iş ortamlarını görmeye ve okullara yapılan veli ziyaretlerini arttırmaya yönelik çalışmalara dayanır. Bu amaçla; Veli görüşmeleri, gözlem, veli ve öğrenci anket uygulamaları, veli toplantıları, eğitim sunuları, açık sınıf uygulaması yöntemleri kullanılacaktır.

29 PROJE YÖNTEMİ Proje kapsamında, Şube Öğretmen Kurullarında, Öğretmenler Kurulu toplantılarında ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Toplantılarında projenin işleyişi ve öğrencilere katkıları görüşülecektir. Yapılan uygulamalar, uygulama sonuçları, projenin işleyişi ile ilgili görüş ve öneriler raporlaştırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir

30 PROJENİN ÖZETİ Öğrenme-Öğretme sürecinde okul başarısını arttıran faktörler konusunda yapılan araştırmalar, öğrencilerin akademik başarılarında okul-aile dayanışmasının çok önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ancak ilçemizde bu dayanışmadan yeteri kadar verim alınamadığı görülmektedir. Bu sebeple hazırlanan Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesi (AZÖP) ile ilçemizdeki ailelerin eğitim sürecine katılımını sağlamak, okul-aile arasındaki eğitsel birlikteliği gerçekleştirmek ve ilk/ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı düzeylerini arttırmak hedeflenmiştir.

31 PROJENİN ÖZETİ Öğretmenlerin ev ziyaretleri sırasında dikkat edecekleri hususlar tespit edilmiş, ve aile ile öğrenciyi tanımaya yönelik anketler düzenlenmiştir. Aile eğitimi ile ilgili bilgilendirme toplantıların içeriği ve kimler tarafından nasıl yapılacağı belirlenmiştir Okul yöneticileri tarafından değerlendirme sonuçlarının raporlaştırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi planlanmıştır.

32 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
“Aile Ziyareti Öğretmenliği” projesi ve faaliyet planının birer örneği okullara gönderilecektir. Aile Ziyareti öğretmenlerinin bilgi edinmelerine yönelik sunular, adresinde yayınlanacaktır. Okul yönetimi, öğretmenleri Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesi konusunda bilgilendirecektir.

33 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
Aile Ziyareti öğretmeni (Sınıf öğretmeni / şube rehber öğretmeni) tüm öğrencilerine “Öğrenci Tanıma Formu” (Ek - 1) doldurtacaktır. Okul Müdürlüğünce yapılacak bir takvim çerçevesinde, aile ziyareti öğretmeni tarafından “Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesini” tanıtmak amaçlı sınıf düzeyinde veli toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılan velilere, “Aile Anketi” (Ek-2) uygulanacaktır. (Ailenin, bu formu çocuğundan bağımsız doldurması amaçlanmıştır.) Toplantıya katılamayan ailelerle iletişim kurulacak ve Aile Anketi‟nin (Ek- 2) velilerin evine gönderilerek doldurulması sağlanacaktır.

34 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
Aile ziyareti öğretmeninden beklenen, her aileyi ziyaret etmesidir. Bu amaçla ev ziyaretleri her eğitim öğretim dönemi en az 1’er kez yapılacaktır. Ayrıca Aile Ziyareti Öğretmeni çalışan aileleri çalıştıkları mekânlarda da ziyaret edebileceklerdir. Öğrenciler, SBS, YGS ve LYS’ ye yönelik çalışmalarında dershanelerden yararlanmaktadırlar. Bu sebeple, Okul Yöneticileri / Aile Ziyareti Öğretmenleri dershanelerdeki yöneticilerle/öğretmenlerle iletişim kuracak ve öğrencilerin akademik başarıları sürekli izlenecektir.

35 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
Okul Müdürü ve Aile Ziyareti Öğretmeni, birlikte karar alarak uygun görülen ders saatlerinde ailelerin derslere katılmasına ve çocuğunun eğitim ortamını gözlemlemesine imkân verebilecektir. (Açık Sınıf Uygulaması). “Öğrenci Tanıma Formu” (Ek - 1) ve “Aile Anketi” (Ek - 2) de yer alan tüm öğrenci ve aile bilgileri ile öğrencinin akademik başarıları birlikte değerlendirilerek öncelik sırasına göre “Aile Ziyaret Takvimi” (Ek - 3/1) (2 suret) doldurulacaktır. Aile ziyareti öğretmeni tarafından 2 suret doldurulan Ek- 3 formu Okul müdürünün onayına sunulacaktır. Onaylanan formun bir örneği okul müdüründe bir örneği aile ziyareti öğretmeninde bulunacaktır.

36 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
(Ek - 3/2) Formunun “Ev Ziyareti Mümkün Olmayan Aileler” bölümünde yerleşim yeri dışında ikamet eden ve özel durumları sebebiyle güçlüklerle karşılaşılabilecek öğrenciler ve aileleri yer alacaktır. Bu gibi aileler ile iletişim araçları kullanılarak irtibat kurulacak ve aile-okul işbirliği sürekli hale getirilecektir. Aile ziyareti öğretmeni tarafından ev ziyareti yapılırken “Ev ziyaretinde Dikkat Edilecek Hususlar” (Ek - 4 ) göz önünde bulundurulacaktır.

37 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
Aile ziyareti sonrasında ailenin sosyo - demografik özellikleri ile anne ve baba tutumlarına yönelik “Ev Ziyaret Değerlendirme Formu” (Ek - 5) doldurulacaktır. Aile ziyareti akabinde müdahalesinde fayda görülen hususlar geciktirilmeden Okul Yönetimi ve Okul Rehberlik Servisi /Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu ile paylaşılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

38 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
Şube öğretmenler kurulu toplantılarında her şube için ayrı zaman diliminde, okul Yönetiminin düzenleyeceği bir takvime göre, Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesinde hedeflenen amaca ulaşmak için her bir öğrenci ve ailenin durumu özenle değerlendirmeye alınacaktır. Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesi, yapılacak her Öğretmenler Kurulu Toplantısında gündeme alınacak, projenin uygulama süreçleri değerlendirilecek, projenin uygulamasında görülen aksaklıklar, yaşanan problemler ve çözüm önerileri rapor halinde üst makamlara iletilecektir.

39 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
Projede belirtilen takvim çerçevesinde; Gelişim Dönemleri, İletişim, Anne Baba Tutumları, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Davranış Problemleri, Ergenlik Dönemi Çatışmaları, Sınav Sürecinde Ebeveyn Olmak, Çatışma Çözme Becerileri konularında aileler bilgilendirilecektir. Her bir konu, okul müdürünün görevlendireceği öğretmenler tarafından ailelere sunu şeklinde aktarılacaktır. Sunu örnekleri adresinde yayınlanacaktır.

40 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
Okul Müdürlükleri, ders yılı sonunda Aile Ziyareti Öğretmenlerinin yaptığı aile ziyaret sayısını gösteren Aile Ziyareti Öğretmenliği Yılsonu Raporunu(Ek-6) Aile Ziyareti Öğretmenlerinden alıp dökümünü yaparak 1 Temmuza kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştıracaklardır.

41 PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER
Projemizde uygulayıcı konumunda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Yönetimlerinin görevlerini titizlikle yerine getirmeleri; Aile Ziyareti Öğretmenlerinin özverili çalışmaları ve ailelerin ortaklığa gönüllü olmaları projenin başarısı için çok önemli destek noktalarıdır.

42 PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER
Projenin sürdürülebilir olması: Paydaşların görevlerini gönüllü ve özverili olarak yapmalarına Proje çıktılarının başarı göstergelerine bağlıdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje kapsamında bir sonraki eğitim – öğretim döneminde yapılacak uygulamalar planlanırken, okullardan gelen raporlar göz önüne alınacak aksayan ve eksik yönler düzeltilecektir.

43 AİLE ÖĞRETMENLİĞİ PROJESİ(AZÖP) ÇALIŞMA TAKVİMİ
SIRA NO ÇALIŞMANIN KONUSU SORUMLU BİRİM VEYA GÖREVLİLER UYGULAMA SÜRECİ AÇIKLAMALAR 1 Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesinin (AZÖP) Okullara gönderilmesi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü EKİM 2011 Proje ve ekleri adresinde yayınlanacaktır. 2 Okul Müdürlerine Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesinin(AZÖP) tanıtılması. 3 Öğretmenlere Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesinin(AZÖP) tanıtılması. Okul Müdürlüğü KASIM 2011 Aile Ziyareti Öğretmeni: İlköğretim okullarının birinci kademesinde sınıf öğretmeni, ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim okullarında sınıf rehber öğretmenidir. 4 Öğrencilere Öğrenci Tanıma Formu(Ek -1) uygulanması. Aile Ziyareti Öğretmeni 5 Sınıf düzeyinde velilere yönelik proje tanıtım toplantısı yapılması ve Aile Anketi (Ek - 2)'nin uygulanması Okul Yönetimi ve Aile Ziyareti Öğretmeni - Toplantı gün ve saati Okul Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. - Toplantıya katılamayan ailelerle iletişim kurulacak ve Aile Anketi’nin (Ek-2) velilerin evine gönderilerek doldurulması sağlanacaktır. (Bu form ailenin çocuğundan bağımsız doldurulması amaçlanmıştır). 6 Aile Ziyaret Takvimi( Ek – 3/1)'nin ve Ev Ziyareti Mümkün Olmayan Aileler Formu (Ek - 3/2)’nun doldurulması. Öğrenci Tanıma Formu (Ek - 1), Aile Anketi (Ek -2) ve Öğrencinin akademik başarıları birlikte değerlendirilerek öncelik sırasına göre doldurulacak ve onaylanacaktır.

44 AİLE ÖĞRETMENLİĞİ PROJESİ (AZÖP) ÇALIŞMA TAKVİMİ
SIRA NO ÇALIŞMANIN KONUSU SORUMLU BİRİM VEYA GÖREVLİLER UYGULAMA SÜRECİ AÇIKLAMALAR 7 Ailenin derslere katılımına ve çocuğunun eğitim ortamını gözlemlemesine fırsat verilmesi(Açık Sınıf Uygulaması). Okul Yönetimi ve Aile Ziyareti Öğretmeni DERS YILI Okul Yönetimi ve Ders öğretmenlerinin uygun gördüğü ders saatlerinde yapılabilecektir. 8 Ev ziyaretlerinin yapılması Aile Ziyareti Öğretmeni Ev Ziyaretinde Dikkat Edilecek Hususlar (Ek - 4) Göz önünde bulundurulacaktır. - Ev ziyaretleri her iki yarıyılda en az 1'er kez yapılır. - Ayrıca şartlar uygunsa işyeri ziyaretleri de yapılacaktır. - Ev ziyareti mümkün olmayan aileler ile iletişim araçları kullanılarak irtibat kurulacak ve aile- okul işbirliği sürekli hale getirilecektir. 9 Ev Ziyareti Değerlendirme Formu (Ek - 5)nun doldurulması. Ziyaret yapıldıktan sonra doldurulacaktır. 10 "Ev Ziyareti Değerlendirme Formu" (Ek - 5) nun değerlendirilmesi Okul Yönetimi Rehberlik servisi/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Danışma kurulu ve Aile Ziyareti Öğretmeni Tespit edilen sorunların çözümünde gerekli tedbirler alınacaktır.

45 AİLE ÖĞRETMENLİĞİ PROJESİ (AZÖP) ÇALIŞMA TAKVİMİ
SIRA NO ÇALIŞMANIN KONUSU SORUMLU BİRİM VEYA GÖREVLİLER UYGULAMA SÜRECİ AÇIKLAMALAR 11 Aile Öğretmenlerinin dershane yönetici ve öğretmenleri ile görüşmeleri Aile Ziyareti Öğretmeni DERS YILI Aile Ziyareti Öğretmeni dershaneye giden öğrencilerin yönetici/ öğretmenleri ile işbirliği yapacak ve öğrencilerin akademik başarılarını sürekli izleyecektir. 12 Şube Öğretmenler Kurulu Toplantılarında her bir öğrencinin ve ailenin durumunun değerlendirmeye alınması. Şube öğretmenler kurulu Her bir şube için ayrı zamanlarda Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesinin uygulanmasında hedeflenen amaca ulaşmak için her bir öğrencinin ve ailenin durumu özenle değerlendirmeye alınacaktır. Akademik başarıdaki gelişimler gözlenerek takip edilecektir. 13 Öğretmenler Kurulu Toplantılarında Aile Ziyareti Öğretmenliği Proje Uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Öğretmenler Kurulu Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesi(AZÖP) uygulama süreçleri değerlendirilerek, görülen aksaklıklar, yaşanan problemler ve çözüm önerileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilecektir. 14 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Toplantılarının yapılması Okul Yönetimi Rehberlik servisi/ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Kurulu ve Aile Ziyareti Öğretmeni Bu toplantılarda Aile Ziyareti Öğretmenliği uygulamalarının verimliliği, aksayan yönler, çözüm önerileri tespit edilecek ve Öğrencilerin ders başarılarındaki değişim dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

46 AİLE ÖĞRETMENLİĞİ PROJESİ (AZÖP) ÇALIŞMA TAKVİMİ
SIRA NO ÇALIŞMANIN KONUSU SORUMLU BİRİM VEYA GÖREVLİLER UYGULAMA SÜRECİ AÇIKLAMALAR 15 Veli eğitimlerinin yapılması a) Gelişim Dönemleri b) İletişim c) Anne baba tutumları d) Verimli Ders Çalışma Yöntemleri e) Davranış Problemleri f) Ergenlik Dönemi Özellikleri g) Sınav Sürecinde Ebeveyn Olmak h) Çatışma Çözme Becerileri Okul Yönetimi DERS YILI Her bir konu Okul Müdürünün görevlendireceği öğretmenler tarafından sunu şeklinde aktarılacaktır Sunu örnekleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp adresinde yayınlanacaktır. 16 Aile Ziyareti Öğretmenliği Yıl Sonu Raporu(Ek -6)nun doldurularak gönderilmesi -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Okul Yönetimi -Aile Ziyareti Öğretmeni DERS YILI SONU Aile Ziyareti Öğretmenlerinin doldurduğu formlar Okul Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra tek forma indirgenerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. 17 Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesi(AZÖP)nin değerlendirilmesi Milli Eğitim Komisyonu EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Öğretim Yılı sonunda Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesi(AZÖP)nin Doğanhisar İlçesinde uygulama sonuçlarının genel değerlendirmesi 18 Okul yönetici ve öğretmenlerin performans değerlendirmeleri -Kaymakamlık Aile Ziyareti Öğretmenliği Projesi’nin uygulanmasında performans değerlendirme ölçütlerine göre öne çıkan okul yöneticileri ve Aile Ziyareti Öğretmenleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödüllendirilecektir.

47 EV ZİYARETLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• Aile Ziyaret Takvimini okul yöneticileri ile öğretmenler birlikte hazırlayacaktır. (Bu takvim hazırlanırken velilerin çalışma saatleri göz önünde bulundurulacaktır.) • Aile öğretmenleri, aile ziyaretleri sırasında karşılaşılabilecekleri muhtemel problemleri, okul yöneticileri ile paylaşacaklar ve birlikte çözüm yolu bulacaklardır. • Aile Öğretmeni, ziyaretine gittiği aileye en fazla bir çay içilebileceğini söylemeli, onları ikram ile ilgili herhangi bir sıkıntıya sokmamalıdır.

48 EV ZİYARETLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•Ziyaret sırasında öğrenciyi ve ailesini daha yakından tanımak ve sohbet etmek amaçlı gelindiği vurgulanmalıdır. •Hoşgörülü, samimi, eleştirel olmayan, karşıdaki kişiyi yargılamayan, bir iletişim dilinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. • Ziyaretin amacı unutulmamalı, ziyaret mümkün olduğunca kısa süreli olmalı, zaman verimli bir şekilde kullanılmalı ve ziyarette amacı dışındaki konulara girilmemelidir.

49 EV ZİYARETLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• Ziyaret esnasında öğrencinin günlük hayatı, aile ortamı ve aile içi iletişimle ilgili bilgiler alınacaktır. Ancak, bu sırada herhangi bir belge doldurulmayacak not alınmayacaktır. Zira böyle bir davranış veliyi rahatsız edebilir. Ev Ziyareti Formu’(EK – 5) aile ile görüşüldükten sonra, kimsenin görmediği bir ortamda doldurulacaktır.) •Ziyaret esnasında öğrencinin ders çalışma şekli, ortamı, sevdikleri ve sevmedikleri, rahatsızlıkları, istekleri, hedefleri üzerinde durulabilir.

50 EV ZİYARETLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
•Genel anlamda zararlı alışkanlıklar, arkadaş ilişkileri ve çocukların içinde bulundukları dönem hakkında özet bilgi verilebilir. •Ziyaret sonunda aile ve öğrenciden kesinlikle hediye vb. kabul edilmemelidir. •Ziyaret edilen aile ve öğrenciyle ilgili özel bilgiler hiçbir şekilde deşifre edilmemeli ve gizlilik ilkesine uyulmalıdır.

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61


"Ailenin Eğitim Sürecindeki Yeri ve Önemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları