Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTEN YÖNETİMİ’NİN TARİHİ GELİŞİMİ-1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTEN YÖNETİMİ’NİN TARİHİ GELİŞİMİ-1"— Sunum transkripti:

1

2 TOPLAM KALİTEN YÖNETİMİ’NİN TARİHİ GELİŞİMİ-1
Toplam Kalite Yönetiminin önce endüstride “Kalite Muayene” ile başlayan tarihsel serüveni ardında “Kalite Kontrol”, daha sonra da “Kalite Güvencesi” dönemi ile devam etmiştir. Bütün bu uygulamaların ardından rekabet,kalite, değişim, ve müşteri beklentileri gibi dış faktörler yönetim bilim literatüründe “Toplam Kalite Yönetimi” kavramının yer almasına zemin hazırlamıştır. Bilindiği üzere II. Dünya savaşını izleyen yıllarda TKY anlayışının sistemleşmesinde Amerikalı Kalite Uzmanı DEMİNG, JURAN ve Japon ISHIKAWA’nın rolleri büyük olmuştur.

3 TOPLAM KALİTEN YÖNETİMİ’NİN TARİHİ GELİŞİMİ-2
Bunlardan DEMİNG’ın TKY ile ilgili 14 temel kuralı, JURAN’ın “Kalite Yönetimin Sorumluluğudur” ilkesi ve ISHIKAWA’nın “Kalite Herkesin İşidir” diyerek “Kalite Kontrol Çemberleri”ni oluşturması ve CROSBY’ nin “Üretimde Sıfır Hata” yaklaşımını uygulamaya koyması, aslında bir anlamda TKY Felsefesinin temellerini oluşturan fikirlerini zemin hazırlamıştır. Bugün etkin ve verimli bir yönetim yaklaşımı olarak biçimlendirilmiş olan TKY’de kullanılan teknikler ve unsurlar, bu kalite uzmanlarının ortaya koydukları teknik unsurların bir hamulesinden (toplamından) ibarettir.

4 Beş Yıl İçinde Dünya’yı
TKY ÖNCÜSÜ Eğer Beni Dinlerseniz Beş Yıl İçinde Dünya’yı Yakalayabilirsiniz, Eğer Dinlemeye Devam Ederseniz Dünya Sizi Yakalamak İçin Çok Uğraşır Dr. Edwards DEMING 1951

5 Toplam Kalite Yönetimi
Çağdaş bir yönetim düşüncesi. TKY felsefe ve ilkeler bütünü olma yanında, uygulama araçlarıyla bir yönetim biçimidir. GENEL AMAÇLARI Savurganlığın Önlenmesi, Verimliliğin Artırılması, Kalitenin Artırılması, Maliyetin Düşürülmesi, İşlem Zamanlarının Kısaltılması, Sürekli İyileşme ve Gelişmenin Sağlanması.

6 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR ?
Toplam Kalite Yönetimi (TKY); her kademedeki personelin bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini, yönetimde katılımcılığın sağlanmasını, personelin iş (görev) tanımına uygun olarak çalıştırılmasını, birim içi koordinasyonun sağlanması ile çalışanlar arasında güvene dayalı bir iş ortamının oluşturulmasını hedefleyen bir yönetim felsefesidir.

7 TOPLUM MEB OKULLAR Aileler Toplam kalite yönetimi sosyal paydaşların
dengeli mutluluğunu hedefler. MEB OKULLAR TOPLUM Öğrenci Eğitim çalışanları ÜNİVERSİTELER Önceki okullar Tedarikçiler (ulaşım, gıda, vs.) Aileler İşverenler Rakip okullar

8 KALİTE ÜRÜNDE FİKİR ALANINDA HİZMETTE İLETİŞİMDE HER ALANINDA
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İFADESİNDE YERALAN “TOPLAM” KELİMESİ ÜRÜNDE FİKİR ALANINDA YÖNETİMİN HER ALANINDA HİZMETTE KALİTE İLETİŞİMDE

9 Z. CAFOĞLU Toplam Kalite Yönetimi, Gönülleri kazanmaktır.
İdeali yakalamaktır. Çalışana örnek olmaktır. “Önce insan” demektir. İnsandaki bireysel dönüşümü gerçekleştirmektir. Çalışanı motive etmektir. TKY’de bireysel olarak başlamak ilk şarttır. Z. CAFOĞLU

10 İnsanı vizyon sahibi yapar.
Toplam Kalite Yönetimi; İnsanı vizyon sahibi yapar. Çalışanın ayrı dünyasını kurmasına fırsat verir. Stratejik düşünme gerektirir. Güven kazandırır. Ufkunuzu değiştirir. Külfet değil, güç getirir. Z. CAFOĞLU

11 KALİTE NEDİR ? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN)
Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY) Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır (TS 9005-ISO 8402) Kalite, müşteri memnuniyetidir. Kalite, bir hayat felsefesidir. Kalite, bir yaşam tarzıdır.

12 Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir
Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir: - Kurum dışında vatandaşlara saygı, - Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı, - Çalışma grupları içinde, iş görenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

13 İnsanlık tarihi kadar eski olan kalitenin birçok tanımı yapılmaktadır.
TKY içinde yer alan kalite kavramının öncelikle incelenmesi gerekmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan kalitenin birçok tanımı yapılmaktadır. Kalitenin klasik tanımı “standartlara uygunluktur”, ancak bu tanım bugün yeterli olmayıp kalite, “müşteri ihtiyaçlarına uygunluk” olarak düşünülmektedir (Kavrakoğlu 1996 s:47) .

14 Kalite kavramının birbirini tamamlayan çeşitli tanımları da yapılabilir. (Akgül 1999, s: 37):
Kalite, mutlu vatandaştır. Kalite, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve makul beklentilerinin karşılanmasıdır. Kalite rekabet gücünün yükseltilmesidir. Kalite verimliliğe giden, maliyeti en fazla etkileyen fakat en az yatırım gerektiren bir yoldur. Kalite, daimi bir iyileştirme sürecidir.

15 Kalite tanımlarında görülen bu çeşitlilik kalitenin bir
göreceli kavram olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Üretilen mal ya da hizmete ve bunları kullanan hedef kitlenin gereksinimlerine göre, uygun olan bir kalite tanımının ifade edilmesi gerekmektedir.

16 Ayrıca bir kurumda kaliteyi sağlaya-bilmek için;
insan gücü materyal, makine, yöntemden oluşan dört unsurun mükemmel olarak işlemesi gerekmektedir (Cafoğlu. 1996, s:10).

17 Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları : Liderlik Kalitesi Yönetim Kalitesi İnsan Kalitesi Sistem Kalitesi Süreç Kalitesi Donanım Kalitesi İş Kalitesi Hizmet Kalitesi İletişim Kalitesi Hedeflerin Kalitesi

18 TKY ile ilgili belirlenen ilkeleri genel olarak;
Liderlik, Müşteri memnuniyeti, Sürekli gelişme (kaizen), Verilerle yönetim, Herkesin katılımı, Takım çalışması, Öğrenen birey ve öğrenen organizasyon oluşumunu ve ortamını sağlama şeklinde toparlamak mümkündür.

19 Marifet iltifata tabidir İltifatsız marifet zayidir. Türk Atasözü

20 Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Rapor Format
Bu kategoride başvuracak okul/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan başlıkları ve açıklamaları dikkate alarak 40 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır. Raporlarda Times New Roman harf karakteri ve 11 punto ile bir buçuk satır aralığı kullanılır. Okul/kurumla ilgili varsa fotoğraf, video kaydı vb. ilaveler raporun sonuna konabilir. Bu ilaveler 40 sayfalık rapor limitinin dışındadır.

21 Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Rapor Formatı
OKUL/ KURUM RAPORU ARA BAŞLIKLARI İl/İlçe: Okulun/Kurumun bulunduğu il ve ilçe adını belirtiniz. Okul/Kurum Adı: Okulun/Kurumun adını belirtiniz. Adres: Okulun/Kurumun posta adresini belirtiniz.

22 Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Rapor Formatı
İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi: Okul/Kurum müdürü ile ekip liderinin adı, soyadı, telefonu (varsa cep telefonu) ve e-posta adresini belirtiniz. Okulun/Kurumun Tarihçesi ve Bugünkü Durumu (kısa) Bu bölümde okulun kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç kısaca özetlenir. Bugünkü durumu anlatılırken; okulun yerleşim yeri, bina durumu, okulda yürütülen programlar vb. genel bilgilere yer verilir.

23 Kurumsal özdeğerlendirme artık bir zorunluluktur.
“Kurumlar, ilerlemeye başlayan toplumlara dar gelen elbiseler gibidir.” Henry Ford

24 NEDEN KURUMSAL ÖZDEĞERLENDİRME?
Okulun daha iyi olma yönünde bir arayışa girmesi Okulun sürekli gelişim ve kendini yenileme ihtiyacı Okulda yapılanları sorgulayanların (yönetici, öğretmen, çalışanlar, öğrenci, veli, STK, sektör) artması Öğrenci, veli tarafından okulun başka okullarla karşılaştırılması ve kıyaslanması Okulun kendini çevresindeki ve ülke genelindeki benzer okullarla karşılaştırmak istemesi

25 KURUMSAL ÖZDEĞERLENDİRMENİN YARARLARI -1-
Okul güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varır. Okul zayıf yönlerini düzeltme gayretlerinde sürekliliği sağlar. Okulda herkesin gelişim ve iyileştirmeye amacıyla kendisini ve okulu sorgulaması ve değerlendirmesi gelişme fırsatları verir. Okul açık bir şekilde belirlenmiş kriterler, göstergeler, hedefler doğrultusunda yapacaklarını planlar. Okulun iş ve işlemlerinde kriterlere uymayan alanlarda iyileştirmeler yapılır.

26 KURUMSAL ÖZDEĞERLENDİRMENİN YARARLARI -2-
6.Okul çeşitli yöntemlerle sürekli değerlendirme ve gözden geçirme yapar. 7.Okul her şeyini kayıt altına alarak kuramsal hafızasını oluşturur. 8.Okul sürekli gelişme için ekip ruhuyla çalışmaya başlar. 9. Okulda kalite ve mükemmellik yolculuğu başlar. 10.Okulda iletişim kalitesi ve motivasyon artar. 11.Gelecek için planlamalar somutlaşır.

27 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Liderlik %10 Müşteri ile İlgili Sonuçlar %15 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar Çalışanlar Strateji İşbirlikleri ve Kaynaklar Süreçler, Ürünler ve Hizmetler Temel Performans Sonuçları GİRDİLER SONUÇLAR ÖĞRENME , YARATICILIK veYENİLEŞİM Toplumla İlgili Sonuçlar EFQM Mükemmellik Modeli

28 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Şekilde de görüldüğü üzere EFQM Mükemmellik modeli; beşi “girdi” kriterlerini, dördü “sonuç” kriterleri olmak üzere dokuz Ana kriterden oluşan ve zorunluluk içermeyen bir modeldir. Ayrıca 46 (32) Alt kriter, 174 Göstergeden oluşmaktadır. Girdi Kriterleri; bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri ve bunları nasıl yaptığını içerir. Sonuç kriterleri ise; kuruluşun neler gerçekleştirdiğini gösterir. 28 28 28

29 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
“Sonuçlar” “girdilerden kaynaklanır ve “Girdiler” “Sonuçlardan elde edilen geri bildirmeler ile iyileştirilir. Şeklin alt üst taraflarındaki oklar ise modelin dinamik yapısını ortaya koyar. Bu oklar, girdilerdeki iyeleştirmeleri sağlayan ve böylece sonuçlardaki iyileştirmelere yol açan “Öğrenme, yaratıcılık ve yenileşim” yaklaşımını gösterir. Her kriterin genel anlamını açıklayan bir tanımı vardır. Her bir kriter, daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, çeşitli sayıda alt kriterlerle desteklenmiştir, Alt kriterler; uygulamada mükemmel kuruluşlarda tipik olarak görülebilecek ve bir değerlendirme sırasında dikkate alınması gereken ayrıntıları açıklayan ifadelerdir. 29 29 29

30 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Son olarak, her alt kriterin altında ilgili alanlar bulunur. Bu maddelerin bir çoğu daha önce açıklanmış olan Temel Kavramlar’la doğrudan ilişkilidir. İlgili olanlar listesinin kullanımı zorunlu ya da değişmez değildir. Alt kriterin daha iyi anlaşılmasını amaçlar. Okul/kurum ve kuruluşların iş mükemmelliğindeki ilerlemesini ölçmeyi amaçlayan ÖZDEĞERLENDİRME’de de bu kriterler esas alınmaktadır. 30 30 30

31 EFQM Modeli ve Atasözlerimiz
Negatif Bakış Süreçler (Saldım çayıra Mevla’m kayıra) Liderlik (Balık baştan kokar) Ana Performans Sonuçları (Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın) (Takdiri İlahi) Ortaklık Kaynaklar (Ayağını yorganına göre uzat) İnsan Kay. (Emir demiri keser) Strateji (Gün Ola harman ola) İnsan Kay.Sonuç (Ne kadar köfte o kadar iş) Toplum. Sonuç. (El elin eşeğini türkü söyler arar) Müşteri Sonuç. (Satılan mal geri alınmaz) Inovasyon ve Öğrenme (Eski köye yeni adet getirme) Üstüne vazife olmayan işlere karışma 31

32 Canan ÇAKIR BURSA İL MEM ARGE BİRİMİ TKY FORMATÖRÜ
İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER... Canan ÇAKIR BURSA İL MEM ARGE BİRİMİ TKY FORMATÖRÜ


"TOPLAM KALİTEN YÖNETİMİ’NİN TARİHİ GELİŞİMİ-1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları