Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İŞ GÜVENLİĞİ 2 GİRİŞ Dersimize, ustalık eğitimi sırasında öğrendiğimiz iş güvenliği ve iş kazasının tanımını hatırlayarak başlayalım. İş güvenliği:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İŞ GÜVENLİĞİ 2 GİRİŞ Dersimize, ustalık eğitimi sırasında öğrendiğimiz iş güvenliği ve iş kazasının tanımını hatırlayarak başlayalım. İş güvenliği:"— Sunum transkripti:

1

2 1 İŞ GÜVENLİĞİ

3 2 GİRİŞ Dersimize, ustalık eğitimi sırasında öğrendiğimiz iş güvenliği ve iş kazasının tanımını hatırlayarak başlayalım. İş güvenliği: İş güvenliği: İşin yapılması sırasında, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli, planlı ve bilimsel çalışmalara “iş güvenliği” denir. Diğer bir tanıma göre ise; işçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemlere “iş güvenliği” denir.

4 3 İş kazası: İş kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

5 4 Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan, bedenen ya da ruhen özre uğratan olaya “iş kazası” denir. (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde:13)

6 5 2009 çalışan 1.171 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2009 yılı verilerine göre, ülkemizde; 3.562 kadın, 60.754 erkek olmak üzere toplam 64.316 çalışan iş kazasına uğramış ve bunlardan 1.171 tanesi ölümle sonuçlanmıştır.

7 6 İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler

8 7 Meslek Hastalığı Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerine “meslek hastalığı” denir. (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde:14)

9 8 2009 yılı 421 erkek, 8 kadın olmak üzere toplam 429 çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2009 yılı verilerine göre ülkemizde; 421 erkek, 8 kadın olmak üzere toplam 429 çalışan meslek hastalığına yakalanmıştır.

10 9 Meslek Hastalıklarının Meydana Gelme Nedenleri Nelerdir? Yapılan bilimsel araştırmalar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının temelinde ekonomik, sosyal, psikolojik ve çevresel bazı etkenlerin olduğunu göstermektedir. Ülkemizde ekonominin tarıma dayalı oluşu ve henüz tam olarak sanayi toplumu olamayışımız, kazaların en önemli sebeplerindendir.

11 10 Son yıllarda, sanayileşmenin artmasıyla birlikte, tarım kesiminden sanayi kesimine işgücü kaymaktadır. Bu ise, çok sayıda niteliksiz iş gücünün üretim sürecine katılmasını doğurmuştur. Öte yandan, ülkemizde küçük ve orta boyutlu işletmelerin, iş güvenliği, işçi eğitimi ve denetimi konularına yeterli önemi vermemesi, bu işlere yönelik finansman kaynaklarının sınırlı tutulması, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını arttırıcı bir etki yapmaktadır.

12 11 Meslek Hastalıklarından Korunma Yolları İşyerlerinde, meslek hastalıklarına sebep olan faktörleri tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir. Ancak, bazı önlemler alınarak insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri en aza indirilebilir. Bu önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz: Tıbbi korunma önlemleri, Çalışma çevresine ait korunma önlemleri, İşçiye ait korunma önlemleri.

13 12 Tıbbi Korunma Önlemleri Tıbbi korunma önlemleri birkaç safhadan meydana gelir: İlk işe giriş tıbbi kontrolleri, Periyodik tıbbi kontroller, Eğitim ve uyarma.

14 13 Çalışma Çevresine Ait Korunma Önlemleri Sağlığa zararlı kimyasal maddelerin mümkün olduğunca kullanılmaması, İşyeri ortamında periyodik olarak analizler ve kontroller yapmak, Gürültünün zararlı etkilerini azaltıcı önlemler almak, Sürekli temizlik ve bakım yapmak, Havalandırma sistemi kurmak.

15 14 İşçiye Ait Korunma Önlemleri İşyerindeki çalışma çevresine ait koruyucu önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda meslek hastalıklarının önlenmesi için kişisel korunma önlemlerine başvurulur. Kişisel korunmayı iki ana başlık altında toplayabiliriz: Solunum sisteminin korunması (Solunum cihazları veya maskeler). Vücudun korunması (Ellerin, gözlerin, başın, ayakların, kulakların vb korunması).

16 15 Meslek Hastalıklarının Toplum Üzerindeki Etkileri İs kazaları ve meslek hastalıklarının maliyeti ve toplum üzerindeki etkilerini tam olarak bilemek mümkün değildir. Ancak, sadece çalışanın ve ailesinin üzerinde değil, toplumun bir çok kesiminin üzerinde de olumsuz etki yapacaktır. Bu bakımdan, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda kimin üzerine hangi görev düşüyorsa titizlikle yerine getirilmelidir.

17 16 İş Kazalarının Ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Eğitimin Önemi Hayatının her alanında olduğu gibi iş hayatında da eğitim önemli bir yer tutar. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için iş yerlerinde aşağıdaki eğitimler verilmelidir: Çalışanlar, yaptıkları iş ve tehlikeleri konusunda eğitilmeli, işe yeni alınan işçi bir süre usta nezaretinde çalıştırılarak işe ve iş ortamına alıştırılmalıdır.

18 17 İşçiye, çalıştığı makine ve kullandığı malzemelerin özellikleri, ortaya çıkabilecek tehlikeler öğretilmeli ve bu tehlikelerden korunma yöntemleri anlatılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, iş kazalarının en önemli sebeplerinden biri bilgi eksikliğidir.

19 18 İş Güvenliğinin Amacı Nedir? Çalışanlara sağlıklı ortam sunarak, iş kazalarına karşı korumak, İş ve işçi arasında ki en iyi uyumu sağlamak, Üretim güvenliğini sağlamak, İşletme güvenliğini sağlamak. İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek.

20 19

21 20 İş Güvenliği Neden Önemlidir? İş güvenliğinin önemine geçmeden önce, iş güvenliği çalışmalarının neleri kapsadığını inceleyelim. İş güvenliği çalışmaları: Öncelikle, çalışanların can güvenliğini, Daha sonra makine, araç ve gereçlerin güvenliğini, İşyerinin güvenliğini, Çevre güvenliğini, Son olarak, üretilen malın güvenliğini kapsar.

22 21 Bu açıdan bakınca, iş güvenliği çalışmalarının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Çünkü, iş güvenliği çalışmaları, çok sayıda insanı, makineyi ve çevreyi etkiler. Dolayısıyla; bir iş yerinde iş güvenliği varsa, orada sağlık ve mutluluk vardır. İş güvenliği yoksa, can kaybı, sakatlık, hastalık, para ve zaman kaybı vardır.

23 22 İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Sebep Olduğu Kayıplar ve Ekonomiye Etkileri Nelerdir? İş kazalarının ve meslek hastalıklarının maliyetini, çalışan ve işveren açısından ayrı ayrı inceleyelim.

24 23 İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İşverene Maliyeti Nelerdir? İş kazaları ve meslek hastalıklarının işverene maliyetini, genel olarak iki başlık altında toplayabiliriz: Doğrudan Kayıplar, Dolaylı Kayıplar.

25 24 Doğrudan Kayıplar İş kazası anında yapılan ilk yardım masrafları. Kazazedeye ödenen geçici ve sürekli iş göremezlik ödenekleri. Kazazedeye veya ailesine ödenen tazminatlar. Mahkeme giderleri. Ölümlü iş kazalarında uygulanacak cezai hükümlerin bedelleri.

26 25 Dolaylı Kayıplar Dolaylı kayıpları genel olarak beş guruba ayırabiliriz: İş gücü kaybı, Üretim kaybı, Siparişlerin gecikmesinden doğan kayıplar, Üst makamlar tarafından yapılan soruşturma masrafları, Ülke ekonomisinin uğradığı kayıplar.

27 26 Özetle, iş kazası ve meslek hastalığının fazla olması aşağıdaki sorunları ortaya çıkarır: Sosyal güvenlik sistemi ile hastane, rehabilitasyon merkezi gideri gibi toplumun tümüne yüklenen maliyetler artar. Bütçeden sağlık için ayrılan pay artar. Ülke ekonomisinin üretken kapasitesi olumsuz yönde etkilenir. Milli kaynaklar yok olur. Milli kalkınma yavaşlar ve refah seviyesi azalır.

28 27 İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Çalışan Açısından Maliyeti Nelerdir? İş kazalarının ve meslek hastalıklarının çalışan açısından en önemli sonucu, çalışanın hayatını kaybetmesidir. Bu açıdan bakıldığında, insan yaşamının değerini ölçmek ve maliyetini değerlendirmek mümkün değildir. Bununla birlikte aşağıda belirttiğimiz çeşitli sorunlar da yaşanmaktadır: Hayatını kaybeden işçinin ailesi maddi ve manevi yıkıma uğramaktadır.

29 28 Çalışan, sosyal güvenlikten yoksun ise ailesi herhangi bir tazminat alamamaktadır. Çalışan, yaşamını yitirmese bile beden ve ruh sağlığında açısından önemli kayıplar oluşabilmektedir. Çalışma gücü azalan işçiyi, işsizlik sorunu beklemektedir. Çalışan, (eğer sosyal güvenlik kapsamında ise) sürekli iş göremez duruma düştüğünde, düşük gelir getiren bir işte çalışmak zorunda kalacaktır.

30 29 Çalışan kişi, sosyal güvenlik kapsamında değilse, düşük gelirli bir işi dahi bulma ihtimali ortadan kalkmaktadır. Ülkemizde, çalışanların çoğunluğunun sosyal güvenlik kapsamında olmadığı düşünülürse konunun işçi açısından önemi ve iş kazalarının maliyeti daha iyi anlaşılacaktır.

31 30 İş Kazalarına Karşı Alınabilecek Tedbirler İlk görev işverene düşmektedir. İşveren, iş güvenliği ile ilgili koruyucu malzemeleri temin etmelidir. İşveren, iş güvenliği konusunda periyodik olarak eğitim çalışmaları düzenlemelidir. Çalışanlar, yaptıkları iş ve tehlikeleri konusunda bilgilendirilmelidir. İşe alınan yeni işçiye, işiyle ilgili bilgiler verilmeli, işçi bir süre usta nezaretinde çalıştırılarak işe alıştırılmalıdır.

32 31 İşçiye, çalıştığı makine ve kullandığı malzemelerin özellikleri, ortaya çıkabilecek tehlikeler öğretilmeli ve bu tehlikelerden korunma yöntemleri anlatılmalıdır. Unutulmamalıdır ki iş kazalarının sebeplerinden en önemlisi bilgi eksikliğidir. İşveren, işçilerin iş güvenliği kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmeli ve uymaları için gerekli tedbirleri almalıdır.

33 32 % 80’i Ülkemizde, iş kazalarının yaklaşık olarak % 80’i çalışanların hatasından ve iş güvenliği kurallarına uyulmamasından meydana gelmektedir.

34 33 İş güvenliği mevzuatı KanunlarYönetmeliklerTüzükler

35 34 Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (1992). 4857 Sayılı İş Kanunu (2003). 4841 Sayılı Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve görevleri hakkında kanun (1946). 1593 Sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanunu (1972). 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu (1930). 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (1986). 4702 Sayılı Kanun (2001).

36 35 Tüzükler İlgili tüzüklerin bazıları şunlardır: Ağır ve tehlikeli işler tüzüğü, Fazla çalışma tüzüğü, İş süreleri tüzüğü, İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, Bedensel engellilerin istihdamı hakkında tüzük, Gebe veya emzikli kadınların çalıştırılma şartlarına dair tüzük.

37 36 Yönetmelikler İlgili yönetmeliklerin bazıları şunlardır: Yıllık ücretli izin yönetmeliği, Engelli indiriminden yararlanacak hizmet erbabının sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulanması hakkında yönetmelik, İşyerlerinde özürlü ve eski hükümlü çalıştırılmasına ilişkin tebliğ, Özürlü ve eski hükümlülerin istihdamı ile ilgili tebliğ.


"1 İŞ GÜVENLİĞİ 2 GİRİŞ Dersimize, ustalık eğitimi sırasında öğrendiğimiz iş güvenliği ve iş kazasının tanımını hatırlayarak başlayalım. İş güvenliği:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları