Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. I ş ıl Köse Dr. Umut Ya ş ar.  …e ğ ri(wave/scalar/curve) ve çemberlerin (loop) (çember, daire) önemini kavramak  …temel kavramları ö ğ renmek 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. I ş ıl Köse Dr. Umut Ya ş ar.  …e ğ ri(wave/scalar/curve) ve çemberlerin (loop) (çember, daire) önemini kavramak  …temel kavramları ö ğ renmek "— Sunum transkripti:

1 Dr. I ş ıl Köse Dr. Umut Ya ş ar

2  …e ğ ri(wave/scalar/curve) ve çemberlerin (loop) (çember, daire) önemini kavramak  …temel kavramları ö ğ renmek  …farklı grafik ve çemberleri tanımak  …yorumlamak  …bunlar aracılı ğ ı ile hasta/ventilatör sorununu belirlemek  …tüm bunların ı ş ı ğ ında gerekli ayar/tedavileri yaparak hasta iyile ş mesine katkıda bulunmak

3 Farklı eğri ve çemberleri öğrenerek normal ve anormali ayırt ederiz Bu grafiklerle ventilatör modlarını tanımlarız Bu grafikler ışığında optimal ventilatör ayarlarını yaparız Hastalığın gidişini izleriz  I. Progresyon..  2. Tedaviye yanıt..  3. Kötüleşme..

4  Oto-PEEP’i saptarız  Hasta-ventilatör uyumunu gözleriz  Tetik düzeyini belirleyip uygun ayar sağlarız  Solunum işini (WOB) ölçeriz  Vt’yi ayarlayıp aşırı gerilmeyi (overdistension) minimalize ederiz  Bronkodilatatör tedavi etkinliğini değerlendiririz

5 Ekipman malfonksiyonunu saptarız Uygun PEEP düzeyini belirleriz PC modunda yeterli tinsp saptarız Kaçak varlığı ve düzeyini saptarız PS modunda inspirasyonu sonlandıran kriteri belirleriz Uygun çıkış süresini (rise time) belirleriz

6 GRAF İ KLER HASTA-VENT İ LATÖR S İ STEM İ N İ VE ONLARIN ETK İ LE Şİ M İ N İ YANSITAN DALGA B İ Ç İ MLER İ D İ R.

7 SOLUNUM TERAP İ STLER İ “VENT İ LATÖR GRAF İ KLER İ N İ ”, KARD İ YOLOGLARIN “EKG” YORUMLADIKLARI G İ B İ YORUMLAMAK DURUMUNDADIRLAR.

8  ÖLÇÜLEN PARAMETRELER P (basınç) F (akım) T (zaman)  HESAPLANAN PARAMETRELER V (hacim) C (kompliyans) R (rezistans) WOB (solunum i ş i) Oto-PEEP

9 DALGA 1. Basınç x Zaman 2. Akım x Zaman 3. Hacim x Zaman DÖNGÜ 1. Basınç x Hacim 2. Akım x Hacim 3. Akım x Basınç ?????

10 ÇIKAN İNEN SINUS KARE

11  SİNUS (SİNUSOİDAL) DALGA FORMU: Spontan desteklenmemiş solunum  RAMPA (Çıkan/İnen) DALGA FORMU: Değişken parametre. Akciğer mekaniklerinden etkilenir KARE DALGA FORMU: Ayarlanan ve değişmeyen parametredir. (örn: PC’de P)

12  Çıkan ve sinüs dalga formu nadiren kullanılır. Çünkü ba ş langıç akım hızı hasta tetikli solunumları desteklemeye yetmez.  Bu iki dalga formu ancak ba ş langıç akım gereksiniminin önemsiz oldu ğ u kontrollü solunumlar için kullanılabilir.

13

14  F-t (akım-zaman)  P-t (basınç-zaman)  V-t (hacim-zaman)

15 t (sec) F (L/min) Inspirasyon Ekspirasyon

16 Inspirasyon Ekspirasyon F (L/min) t (sec)

17 Inspirasyon Ekspirasyon t (sec) Flow (L/min) İnspirasyon başlangıcı ekshalasyon valfi kapalı Pik inspiratuar akım hızı PIFR İnspirasyon-ekspirasyon geçişi ekshalasyon valfi açık Total siklus süresi TCT t insp Ti t eksp t E

18 Inspirasyon Ekspirasyon t (sec) F (L/min) Ekspirasyon başlangıcı ekshalasyon valfi açık Pik ekspiratuar akım hızı PEFR Ekspiratuar akım süresi T eksp T E

19 12 3 4 56 SEC 120 EXH INSP Insp. Pause Expiration V. LPM

20

21  F-t (akım-zaman)  P-t (basınç-zaman)  V-t (hacim-zaman)

22 Inspirasyon Ekspirasyon t (sec) V (ml) Inspiratuar Tidal Volum TITITITI

23  V-t dalga formları en çok “hava hapsi” ve “hava kaça ğ ı” de ğ erlendirilmesi için kullanılır.

24

25  F-t (akım-zaman)  P-t (basınç-zaman)  V-t (hacim-zaman)

26  Solunum Tipi (P-V)  Hava Hapsi (oto-PEEP)  Havayolu Obstruksiyonu  Bronkodilatatör yanıt  Solunum Mekanikleri (Komplians/Raw)  Aktif Ekshalasyon  PIP, Pplat  CPAP, PEEP  Asenkroni  Tetik Çabası

27 P aw (cm H 2 0) t (sec) Inspiration Ekspiration

28 Inspirasyon Ekspirasyon P aw (cm H 2 O) t (sec) } TITI Pik Inspiratuar Basınç PIP PEEP TETE

29 Mekanik t (sec) P aw (cm H 2 O) Zaman tetikli solunum KONTROLLÜ SOLUNUM (t-tetikli)

30 Mekanik t (sec) P aw (cm H 2 O) Hasta Tetikli Solunum

31 t (sec) AsisteKontrollü P (cmH 2 0)

32 Mekanik t (sec) Spontan P aw (cm H 2 O) Inspirasyon Ekspirasyon Inspirasyon

33

34 Ekspirasyon Başlangıcı P aw (cm H 2 O) t (sec) Inspirasyon Başlangıcı PIP P plato (Palveolar) Transhavayolu P (P TA ) } Ekshalasyon Valvi Açık Ekspirasyon Inspiratuar Pause

35

36  Çıkı ş süresi (rise time)  Hasta-ventilatör uyumu  Hava açlı ğ ı  Hava hapsi  Sistem kaça ğ ı  Oto-PEEP  Rezistans de ğ i ş iklikleri  Kompliyans de ğ i ş iklikleri

37 Ayarlanan basınca ula ş ma süresi

38 Time Minimal Pressure Overshoot basınç azalması yavaş modere hızlı P V.

39 Hasta / Ventilatör Uyumu (V modu) Yeterli akım 123456 30 -20 Sec P aw cmH 2 O

40 Yeterli akım t (sec) Yetersiz Akım P aw (cm H 2 O)

41 Hava açlığı 123456 30 -20 Sec P aw cmH 2 O Hasta / Ventilatör Uyumu (V modu)

42 Uygun t ins ayarlaması 500 cc 450 cc Lost V T 12 3 4 56 SEC 12 3 4 56 VTVT 600 cc 120 SEC. V LPM 0

43  AKIM Ş EKL İ N İ DE ĞİŞ T İ RMEK GEREKL İ AYARLAMALAR YAPILMAZSA SORUNA NEDEN OLUR….

44 Akım ş ekli de ğ i ş tirildi ğ inde pik akım hızı (PIFR) aynı kalırsa… LPM 123456 SEC 120 -120 V.

45 Akım ş ekli de ğ i ş tirildi ğ inde pik akım hızı (PIFR) aynı kalırsa… 123456 SEC 120 -120 V. LPM t insp uzarsa, t eksp kısalır (total siklus süresi) Oto PEEP

46 Inspirasyon EkspirasyonNormalHasta T (sec) F (L/min) Hava Hapsi Oto-PEEP }

47 Pik akımı artı ş ı= Azalmı ş t insp 123456 SEC 120 -120 V. LPM

48 oto-PEEP saptanması Oto PEEP: Ekspirasyon inspirasyon geçişi; akım “0”a dönmeden olmuş 123456 SEC 120 V. LPM

49 Inspiration SEC 800 ml 234561 VTVT

50 Expiration SEC 800 ml 234561 VTVT

51 12 3 4 56 SEC 1.2 -0.4 V T Liters I-Time E-Time AB A = inspiratory volume B = expiratory volume

52 V (ml) t (sec) Volum kaybı

53

54 12 3 4 56 SEC 12 3 4 56 VTVT 600 cc 120 SEC. V LPM 0 450 cc UYGUN İ NSP İ RYUM SÜRES İ

55  Grafik Yorumu: Ayarlanan P düzeyinde istenen Vt’ye ula ş mak için inspiratuar süre yetmiyor.

56  Bronkospazma veya nemlendirme yüzünden ekspiratuar filtrede olu ş an su buharına ba ğ lı olu ş abilir.

57 Havayolu reistansında artı ş (filtrelerde su buharı vb) ekspiratuar süreyi uzatır.

58 Önce t (sec) F (L/min) PEFR Sonra Uzamış T E Yüksek PEFR Kısa T E

59 HAVAYOLU REZ İ STANSINDA ARTI Ş KOMPL İ YANSDA AZALMA

60  P-V (Basınç-Hacim)  F-V (Akım-Hacim)

61 Döngü; futbol topu biçiminde

62 Döngü; kare biçiminde P PLATO

63 KontrollüAsiste Spontan V (ml) P aw (cm H 2 O) I: Inspirasyon E: Ekspirasyon I E E E I I

64 V (mL) Inspirasyon Ekspirasyon PIP VTVT P aw (cm H 2 O)

65 V (mL) VTVT PIP P aw (cm H 2 O) PEEP

66 A: Resistif İş B: Elastik İş P (cm H 2 O) V (ml) BB AA WOB: A +B

67 P (cm H 2 O) V (mL) R eksp R insp R insp artı ş ı: Büyük ETT çapı, kink, Hastanın ısırması R eksp artı ş ı: Sekresyon, bronkospazm

68 V (mL) PIP düzeyleri Ayarlanmış V T P aw (cm H 2 O) KOMPLİYANS Artmış Normal Azalmış KOMPLİYANS Artmış Normal Azalmış Volum Hedefli Ventilasyon

69 V (mL) ayarlanmış PIP V T düzeyi P aw (cm H 2 O) KOMPLIYANS Artmış Normal Azalmış KOMPLIYANS Artmış Normal Azalmış P Hedefli Ventilasyon

70  Artmı ş Kompliyans: Amfizem, Surfaktan tedavisi  Azalmı ş Kompliyans: ARDS, KKY, Plevral Effüzyon  C dyn=Vt/PIP-PEEP

71 V (mL) P aw (cm H 2 O) Hasta eforu (kuyruk) WOB arttıkça kuyruk büyür.

72 Volume (ml) Pressure (cm H 2 O) V T ’de çok az değişiklik / değişiklik yok V T ’de çok az değişiklik / değişiklik yok P aw rises Normal Anormal

73 P (cm H 2 O) V (mL) Alt Eğilme Noktası= Alveol açılma basıncı Üst Eğilme Noktası= Alveol kapanma noktası

74 V (ml) P (cm H 2 O) Hava Kaçağı

75 P aw (cm H 2 O) V(ml) Normal Anormal Aktif İnspirasyon Yetersiz Akım

76 V (ml) P (cm H 2 O) Anormal Gecikme Normal Gecikme

77  P-V (Basınç-Hacim)  F-V (Akım-Hacim)

78 V (ml) PEFR FRC Inspirasyon Ekspirasyon F (L/min) PIFR VTVT

79 Inspirasyon Ekspirasyon V (ml) F (L/min) hava kaçağı Normal Anormal

80 Inspirasyon Ekspirasyon Volume (ml) Flow (L/min) Bazale dönmez Normal Anormal

81 Inspirasyon Ekspirasyon V (ml) F (L/min) Azalmış PEFR Normal Anormal “Oyuk” paterni

82 Inspirasyon Ekspirasyon V (ml) F (L/min) Normal Anormal

83

84 Flow Volume Peak Expiratory Flow Peak Inspiratory Flow Tidal Volume Inspiration Expiration

85

86

87 2 1 1 2 3 3 V LPS. VTVT INSP EXH ÖNCESONRA Daha kötü Daha iyi 2 1 1 2 3 3 V LPS. 2 1 1 2 3 3 V LPS.


"Dr. I ş ıl Köse Dr. Umut Ya ş ar.  …e ğ ri(wave/scalar/curve) ve çemberlerin (loop) (çember, daire) önemini kavramak  …temel kavramları ö ğ renmek " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları