Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ Psikolojik Danışman Şerife Kalkan Dişbudak MEHMET APİ TİCARET MESLEK LİSESİ PDR SERVİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ Psikolojik Danışman Şerife Kalkan Dişbudak MEHMET APİ TİCARET MESLEK LİSESİ PDR SERVİSİ."— Sunum transkripti:

1 OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ Psikolojik Danışman Şerife Kalkan Dişbudak MEHMET APİ TİCARET MESLEK LİSESİ PDR SERVİSİ

2 ÇOCUK YAŞADIĞINI ÖĞRENİR E ğ er Bir Çocuk  Sürekli eleştirilmişse; Kınama ve ayıplamayı ö ğ renir.  Kin ortamında büyümüşse; Kavga etmeyi ö ğ renir.  Alay edilip, aşa ğ ılanmışsa; Sıkılıp utanmayı ö ğ renir.  Devamlı utandırılarak terbiye edilmişse; Kendini suçlamayı ö ğ renir.  Hoş görü ile yetiştirilmişse; Sabırlı olmayı ö ğ renir.  Desteklenip, yüreklendirilmişse; Kendine güven duymayı ö ğ renir.  Övülmüş ve be ğ enilmişse; Takdir etmeyi ö ğ renir.  Haklarına saygı duyularak büyütülmüşse; Adil olmayı ö ğ renir.  Güven ortamı içersinde yetişmişse; İ nançlı olmayı ö ğ renir.  Kabul ve onay görmüşse; Kendini ve insanları sevmeyi ö ğ renir.  Aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse; Bu dünyada mutlu olmayı ö ğ renir. DOROTHY NOLTE

3 ÇOCUK YAŞADIĞINI ÖĞRENİR

4 BAŞARISILIK NEDENLERİ Aileye Bağlı Nedenler:  Anne babanın arasında sa ğ lıklı bir iletişimin olmaması, huzursuz ve kaygı verici bir ev ortamı,  Anne babanın, kendi hayatlarındaki sıkıntılarından dolayı eleştirel ve sabırsız olması, çocu ğ un hatalarını görmezden gelememesi baskıcı tutumu, çocu ğ u zorlamaları, çocu ğ un iyi yanlarından ziyade yetersiz yanlarına yo ğ unlaşması, çocukta kendine güvensizli ğ e ve kaygıya bu da başarısızlı ğ a yol açmaktadır.  Anne babanın çok kaygılı olması çocu ğ unda kaygılanmasına neden olur. Anne babalardaki başarısızlık kaygısı başarısızlık var olmadan hatta daha çocuk okula başlamadan önce de görülür ve bazen tüm okul yaşamı boyunca sürer. Çocu ğ a da bulaşan bu kaygı çocu ğ un gerçek performansını ortaya koymasını engelleyerek başarısızlı ğ a sebep olur.

5

6 Aileye Bağlı Nedenler:  Çocuk üzerine gerçekçi olmayan beklentiler ve çocu ğ a güven duymama önemli bir nedendir. Ebeveynlerin çocu ğ un potansiyelinin üzerinde olan beklentilerini çocuklara yansıtmaları çocukta kaygı ve başarısız olma korkusu geliştirir. Çocuktan başarılı olması konusunda çok fazla beklenti içinde olmak, onun kişilik de ğ erinin sadece başarıyla de ğ erlendirilmesi anlamına geldi ğ i için, de ğ erini anne babasının gözünde başarılı olmaya ba ğ lanması çocukta kaygı yaratmaktadır. Başarıda en önemli engellerden biri olan kaygı veya korku böylece ailede yaratılmış olur.  Anne babanın zamanı etkili kullanma, okuma, sorumluluklarını yerine getirme konularında olumsuz model olup, bir taraftan çocu ğ un çok fazla televizyon izlemesine, gezmesine kızarken di ğ er taraftan zamanlarını hep bu şekilde geçirmeleri.

7 Aileye Bağlı Nedenler:  Ödül verme yöntemini do ğ ru kullanamayarak çocu ğ un, başarıyı başlı başına bir ödül olarak görmesinin engellenmesi,  Çocu ğ un ders çalışmaktan başka sorumlulu ğ u yokmuş gibi davranarak aslında gelişimi için gerekli olan arkadaşlarıyla oyun oynama, sportif faaliyetlere katılma, resim yapma, müzik dinleme, yetişkinlerle vakit geçirme gibi etkinliklerin anne baba tarafından gereksiz görülmesi hatta çocu ğ a bunları gerçekleştirmesi için izin verilmemesi. Bu tutumların yol açtı ğ ı yüksek kaygının sadece kendisi bile başarısızlı ğ ın oluşmasında önemli bir etkendir.

8 Aileye Bağlı Nedenler:  Ailenin e ğ itim hataları, ana baba tutumundaki kararsızlık, anne babanın e ğ itim anlayışındaki farklılık başarıyı engelleyici olabilmektedir. Çocu ğ un gere ğ inden fazla koruyup güvensiz bir birey haline getirmek yada aşırı baskı ve otorite yoluyla e ğ itmek hatalı davranış modelleridir. Bunun yanı sıra anne babanın geçimsizli ğ i gibi nedenlerde aileden kaynaklanan başarısızlık faktörleridir.  Başarısızlık en çok bir işte çalışan çocuklarda görülmektedir. Bu çocuklar ders çalışmaya zaman ayıramamakta, yeteri kadar dinlenememekte, maddi sıkıntılar nedeniyle duygusal, zihinsel ve bedensel gelişimleri olumsuz etkilenmektedir.  Aile bireylerinden birini hastalanması veya ölmesi, ana babanın ayrılması, yeni kardeşin do ğ ması gibi de ğ işiklikler başarı üzerinde etkili olabilmektedir.  Gencin anne babasına karşı duydu ğ u, ancak do ğ rudan ifade edemedi ğ i kızgınlı ğ ı anne baba otoritesini reddetmek için kullanarak başarısız olması ve bu yolla anne babasından intikam almaya çalışması başarısızlı ğ ın nedenlerinden biri olabilmektedir. Ailenin tutumu gerçekte çocu ğ un algıladı ğ ı biçimde olmayabilir. Arzulanan başarıyı gösteremeyen genç aile otoritesinin bu do ğ rultuda algılayabilir.

9 Aileye Bağlı Nedenler:  Başarısız çocukların yarıdan ço ğ unun babalarının kendilerine zaman ayıramayacak kadar meşgul oldukları, yarıya yakınının ailesinde anne baba ilişkisinin iyi olmadı ğ ı görülmektedir. Ailedeki bu ilgisiz ve sorunlu ortam sadece çocu ğ un okul başarısını etkilememekte bununla birlikte duygusal gelişiminde de sorunlar yaratmaktadır. Başarısız çocukların yarıya yakınında dikkatsizlik ve dalgınlık, 3/1'inde arkadaş ilişkilerinde sorunlar, otoriteyle çatışma, yalan söyleme ve tırnak yeme gibi belli davranış problemleri gözlenmektedir. Okul başarısızlı ğ ıyla birlikte çocukta davranış problemi de görülüyorsa başarısızlı ğ ın kayna ğ ının anne babanın hatalı tutumu oldu ğ u inancı güçlenmektedir.

10 Aileye Bağlı Nedenler:  Bazı anne babalar ilk çocukluktan itibaren çocuklarında zeka belirtisi ararlar. Her gülümseme, her davranış, her düşünce, her soru onlar için zeka belirtisidir. Daha sonra çocuklarına bunları sergiletmeye başlarlar. En küçük bir hataya bile müdahale ederler. Alınan notlar, sıralamadaki düşüş, ö ğ retmenlerin uyarısı ana babaların şiddetli tepkilerine yol açar. Bunun çocuk için zararlı olabilece ğ ini akıllarından geçirmezler. Gelecekteki engelleri bir türlü düşüncelerinden silemezler ve çocuklarını bunlardan haberdar etme gere ğ ini duyarlar. " İ yi çalışmıyorsun, böyle giderse sefalet içinde yaşayacaksın", "hayatını kurtarmazsan ömür boyu pişmanlık çekersin" gibi yo ğ un endişe dolu konuşmalarla çocuklarının duygusal dengelerini bozabilmektedirler. Onlardaki bu karamsarlık çocukları da olumsuz etkiler. Başarısızlık duygusu anne babaların çocukların güçlüklerine do ğ rudan katılmalarına neden olur. Çocuklarının her ödeviyle ilgilenerek kontrol ederek, adım adım izleyerek yardım ettiklerini zannederler.

11 Aileye Bağlı Nedenler:  Okul başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri de çocu ğ un sorumluluk almaya ve başladı ğ ı işi bitirmeye alışmasıdır. Bu hemen gelişen bir durum de ğ ildir. Bebeklikten itibaren gelişen ve anne babanın kazandırdı ğ ı bir süreçtir. E ğ er anne baba bu duyguyu kazandırmak için fırsatlar yaratmamışsa ve okul zamanı geldi ğ inde derslerinin sorumlulu ğ unu almasını istiyorsa bu konuda bir sorun yaşamaları ihtimali kuvvetlidir.  İ yi niyetle sunulan bilgisayar, TV oyunları gibi teknolojik olanakların kullanımına sınır getirilmemesi sonucu çocukta ba ğ ımlılık yaratması,  Evde çocu ğ un kendine ait bir çalışma mekanının (oda, masa, bunlar mümkün de ğ ilse en azından bir köşe) olmaması,

12

13

14 KIYASLAMA  Kıyaslama, çocu ğ un olumsuz davranışına odaklanarak, tercih edilen davranışı bir kişi üzerinden örneklendirmek suretiyle yapılır.  Bu ise çocukta görülmesi arzu edilen davranışa ulaşmaktan ziyade, odaklanılan olumsuz davranışı pekiştirir. Ders masasını toplamasını istedi ğ imiz bir çocu ğ a “Ayşe’nin masası ne kadar düzenli, bir de kendi masana bak.” demek, asla bizi istenilen noktaya götürmeyecek, aksine kıyaslandı ğ ını hisseden çocuk masasını da ğ ınık bırakmaya devam edecektir.

15 Anne - baba çocuğunu neden kıyaslar? Anne - baba kıyaslama yaparken aslında tamamen iyi niyetlidirler. Amaçları çocuklarındaki aksayan yönleri düzeltip, zihinlerinde taşıdıkları ideal çocu ğ a kavuşmaktır. Özellikle ders çalışma hususunda anne - babanın kıyaslamaya daha sık başvurdu ğ u gözlemlenmektedir. “Ahmet’in yazısı ne güzel, keşke sende onun gibi yazabilsen.”, “Ayşe seni yazılıda geçti mi?” gibi.

16 KIYASLANAN ÇOCU Ğ UN;  Kendine güveni sarsılır, engellenir.  Kişili ğ i incinir.  Başarmak için çaba harcamaz.  Saldırgan ya da içedönük davranışlar geliştirir.  Kendisini olumsuz, de ğ ersiz de ğ erlendirir.

17 EMRETME  Çocukların davranışlarını sınırlarken kabul edilmeyen davranışın ne oldu ğ u ve yerini ne alaca ğ ı açıkça belirtilmelidir.  Sınır koyarken, kısa ve kişisel olmayan ifadeler kullanıldı ğ ında çocuk daha kolay kabul eder. Ör. ‘Artık ona ba ğ ırma’ yerine ‘birbirinize ba ğ ırmak yok’ diyebiliriz.

18 AHLAK DERSİ VERME  Çocu ğ a yapması gerekenleri söylemektir. "Böyle davranmamalısın. Büyüklerine karşı her zaman saygılı olmalısın.“  Bu iletiler çocu ğ a otoritenin, görevin ve zorunlulu ğ un gücünü yükler. Çocuklar bu "-meli, -malı" ifadelerine karşı koyarak tepki verirler.  Bu ifadeler çocu ğ a anne babasının çocu ğ un yargılarına güvenmedi ğ ini düşündürür. Çocukta suçluluk duygusu uyandırabilir. ("Böyle düşünmemelisin... Kardeşini kıskanmamalısın..."

19 Uyarma, Tehdit Etme (Gözdağı Verme) ‘Döverim’, ‘bırakırım annen olmam’, öldürürüm seni

20 Yargılama, Eleştirme, Suçlama “Olgunca düşünmüyorsun…” “Sen zaten tembelsin…”

21 Ad Takma, Gülünç Duruma Düşürme “ Koca bebek…” “Hadi bakalım süpermen” “Geri zekalı” “Hadi sen de sulu göz!”

22 Tahlil Etme, Teşhis Koyma “Senin derdin nedir biliyor musun?” “Herhalde çok yorgunsun” “Aslında sen öyle demek istemiyorsun”

23 İncelemek, Araştırmak, Soruşturmak “Neden?...” “Kim?...” “Sen ne yaptın?...” “Nasıl…”

24 Konu Değiştirme, İşi Alaya Vurma

25

26

27 VAK İ T AYIRIN!!!

28 VERD İĞİ N İ Z SÖZÜ UNUTMAYIN.

29 TUTARLI DAVRANIN

30 İSTEDİKLERİNİZİ ÇOCUKLARINIZIN YAPMASINI NASIL SAĞLARSINIZ?

31  Söyleyerek yaptırmaya çalışmak,  Umarak yaptırmaya çalışmak,  Yalvararak yaptırmaya çalışmak,  Rüşvet vererek yaptırmaya çalışmak,  Tehdit ederek yaptırmaya çalışmak,  Emir vererek yaptırmaya çalışmak,

32 SEVGİ DOLU BİR İLİŞKİ İÇİN: Açık ve net cümleler kullanın, Çocukla ilgili de ğ il, durumla ilgili bir ifade kullanarak konuşun, Sorumlulukları yerine getirerek kazanmalarını sa ğ layın, Seçenekler sunun,

33 İLETİŞİMİN AMACI: ANLAŞILMAKTIR

34


"OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ Psikolojik Danışman Şerife Kalkan Dişbudak MEHMET APİ TİCARET MESLEK LİSESİ PDR SERVİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları