Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: SONNUR TARHAN BÖTE 1. TELİF HAKLARI  Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya dü ş ünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: SONNUR TARHAN BÖTE 1. TELİF HAKLARI  Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya dü ş ünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların,"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: SONNUR TARHAN BÖTE 1

2 TELİF HAKLARI  Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya dü ş ünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli ki ş ilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır.  Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Sembolü çember içinde bir "C" harfidir, © harfi üzerinde bulundu ğ u yaratının telif haklarının korundu ğ unu belirtir ve İ ngilizce "copyright" kelimesini ifade eder.

3  Telif hakkı sahibinin izni olmaksızın, Bir yazılım programının kopyalarını yapamazsınız. Bilgisayarınız veya yerel a ğ ınız için kopyalar üretemezsiniz. İ nternet’ten kopya program indiremezsiniz. Bu kuralları çi ğ nedi ğ iniz takdirde, a ğ ır cezai yaptırımlarla kar ş ıla ş abilirsiniz.

4  Telif haklarının İ hlal edili ş ş ekilleri: Kullanıcı Kopyalaması E ş Anlı Kullanım Sabit Disk Yüklemesi Sahtecilik İ nternet Yoluyla Kopyalama BBS (Bülten Panolarından Yükleme) Yazılım Kiralama

5  Telif haklarını İ hlal eden ki ş iler: Hacker Cracker Phreaker  Telif haklarını Koruyan Kurulu ş lar: FBI – CARNIVORE Firewall Anti-Virüs Programları

6

7 CREATIVE COMMONS TELİF HAKLARI  Creative Commons Telif Hakları’nı üç grupta inceleyebiliriz: 1.Atıf 2.Ticari olmayan lisanslar 3.Zero/Kamu malı

8  Atıf 2004 yılından bu yana kullanılan tüm lisanslar atıf bilgisi gerektirmektedir. [ Atıf lisans sahibinin mevcut tüm bilgileri kullanılarak verilmelidir. Genellikle bu ş u anlama gelir; Herhangi bir telif hakkı bildirimini içerir (e ğ er varsa): Eserin kendisinde telif hakkı sahibi tarafından konulmu ş bir telif hakkı bildirimi bulunuyorsa, bu bozulmadan bırakılmalıdır veya eser yeniden yayınlandı ğ ında elde edildi ğ i ortama uygun yeni bir lisans verilmelidir. Yazarın adı, kullanıcı kimli ğ i veya mahlası: E ğ er eser internet üzerinde yayınlanmı ş sa, bu ki ş inin profil sayfasına veya eser sayfasına ba ğ lantı verilir. Eserin ba ş lı ğ ı veya adı (e ğ er varsa):E ğ er eser internette yayınlanıyorsa, orijinal eserin adı veya unvanı esere dahil edilmelidir.

9 Eser belirli bir CC lisansından alıntı bulundurmalı. E ğ er eser internette CC lisansı ile yayınlanıyorsa, alıntı yapıldı ğ ı yere ve CC lisansına ba ğ lantı yapılmalıdır. Türev bir eser ise orijinal eserden veya adaptasyonundan bahsedin, yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, ayrıca türev çalı ş ması oldu ğ unun belirtilmesi gereklidir, örne ğ in, “Bu [yazar] isimli yazarın [orijinal eser] isimli eserinin Türkçe çevirisidir.” veya “Senarya [yazar] isimli yazara ait [orijinal eser] adlı esere dayalıdır.” gibi.  Ticari olmayan lisanslar "Ticari olmayan" tanımının bazı Creative Commons lisanslarına dahil edilmesi tartı ş malıdır, çünkü bazen ne tür bir ticari kullanım için oldu ğ u konusunda Ho ş görülü özgür yazılım lisansı ile açık içeri ğ e yükseltilmesinde ba ş ından bu yana ilkelerdeki farklılıklardan dolayı, bunun bir belirsizlik oldu ğ u kabul edilebilir.

10  Zero / Kamu malı  Creative Commons CC0 lisansı aracılı ğ ı ile kamu malı olan materyalin da ğ ıtılması için bir yol sunmu ş tur ve dünya çapında yasal olarak yayınlanması için çok sayıda haktan vazgeçilmesini sa ğ layan araçtır. CC0'ın geli ş imi 2007 yılında ba ş lamı ş ve 2009 yılında yayımlanmı ş tır.  2010 yılında Creative Commons zaten kamusal alan etiketlemeleri için uygulanan bu lisansı kendi Kamu Malı i ş aretlemesi olarak duyurmu ş tur. Bununla birlikte, CC0 ve Kamu Malı İş areti yerine adıyla ABD merkezli bir yakla ş ım olan ‘Kamu Malı Ba ğ lılı ğ ı ve Sertifikasyon ‘ adıyla karı ş malar ya ş anmı ş tır.  2011 yılında, Özgür Yazılım Vakfı lisansa CC0 özgür yazılım lisansı i ş aretini eklemi ş ve bu ş ekilde kamu malı olarak ithafı için önerdi ğ i bir tercih olarak belirlemi ş tir.

11 Creative Commons Sloganbazı hakları saklıdır Kurulu ş 2001 TürKâr amacı gütmeyen kurulu ş AmaçMakul ve esnek telif hakları MerkezSan Francisco KurucuLawrence Lessig Önemli ki ş ilerJoi Ito Resmî sitehttp://creativecommons.org

12 YAZILIMLARIN TELİF HAKLARI  Türkiye’de yazılımlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) hükümlerince “eser” olarak Kabul edilip korunuyor. *Bilgisayar programcılarına ve ses kayıt prodüktörlerine kendi yapıtlarının kamuya kiralama, yasaklayabilme veya izne ba ğ layabilme hakkı verildi. *Marka olarak belli bir korumadan yararlanacak i ş aret tipleri tanımlandı ve bunlara tanınacak asgari haklar, devir ve lisans verilmesi ile kurallar belirlendi. *Endüstriyel tasarım ve modellerin en az on yıllık bir dönem için koruma altına alınması öngörüldü. Korunan hak sahipleri; korunan endüstriyel tasarım veya modelin kopyalarının üretimi, satı ş ı veya ithalatını engelleme hakkına sahip oldu.

13

14 YAZILIM KORSANLIĞI  Yazılım korsanlı ğ ı ; telif haklarıyla korunan yazılımların ve patentli materyallerinin izinsiz olarak kopyalanması, da ğ ıtılması ve kullanılmasıdır.  Korsan yazılım kullanmanın olu ş turaca ğ ı riskler Korsan yazılımlar garanti koruması olmadan satılmaktadır ve korsan yazılımla yazılımlardaki en önemli elemanları, dökümantasyonu, yükseltme gibi olanaklarını kullanamazsınız Sahte yazılımların yüklü oldu ğ u diskler virüslü olabilir, hem hard diskinize hemde a ğ ınıza zarar verebilir ve yazılımınız ile ilgili teknik destek hizmeti alamazsınız Yasal olmayan kopya lisanslar kullanarak ya da kopyalayarak telif hakları kanunlarını çi ğ nemi ş olursunuz. Korsan yazılımların sisteminize verece ğ i tahribat bilgi i ş lem harcamalarınızı arttırırsınız

15 TİPTİPAÇIKLAMA Son kullanıcı korsanlı ğ ıLisanslı olarak satın alınan yazılımın izinsiz olarak kopyalanmasıdır İ stemci – sunucu limitlerinin a ş ılarak kullanılması Satın alınan network lisansının izin verdi ğ i kullanıcı sayısı kısıtlamalarını a ş arak kullanmak Internet Korsanlı ğ ıYazılımın internet üzerindeki izinsiz bir kaynaktan yüklenmesi Sabit sürücü korsanlı ğ ı Bilgisayar satıcılarının, yazılım lisanslarını satın almaksızın lisanssız olarak sabit sürücünün üzerine yükledi ğ i yazılım programlarıdır Sahte yazılım korsanlı ğ ıLisanslı olarak satın alınmamı ş ya da internetten indirilmi ş bir yazılımın ço ğ altılması ve da ğ ıtılmasıdır.

16

17 YAZILIM TÜRLERİ  Kullanımı Serbest Olan Yazılımlar (Public Domain): Kullanımı herkese açık olan yazılımlardır. İ steyen istedi ğ i kadar kullanabilir. İ stedi ğ i kadar kopyalayıp da ğ ıtabilir.  Payla ş ılabilir Yazılımlar (Shareware): Copyright'lı yazılımlardır. Yalnız belirli bir süre (15 gün, 1 ay, 2 ay gibi) deneme amaçlı olarak kullanılabilir. Sürekli kullanım hakkı için ücretini ödemek gerekir.  İş letim Sistemi (Operating System): Kullanıcı ile bilgisayar arasında ileti ş imi sa ğ layan programlardır. Bilgisayar sisteminin tüm hareketlerini denetler. Sistemde bulunan M İ B, ana bellek vb. kaynakları yönetir.  Disk İş letim Sistemi DOS (Disk Operating System): Windows (3.1, 95, 98, 2000,XP)Windows NT,MAC OS,UNIX, LINUX …

18  Yararlı Programlar: İş letim Sistemi ile verilen format, sıkı ş tırma, hesap makinesi gibi programlara verilen isimdir  Aygıt sürücüleri (Device Driver): Çevre birimlerinin çalı ş ması için bilgisayara yüklenen programlar.  Programlama Dilleri: Bir i ş i bilgisayara yaptırmak ancak belirli kodların belirli bir sıra do ğ rultusunda kullanılması ile olanaklıdır. Kullanılan bu koda programlama dili denilir. Yazılan kaynak kod program derleyici veya yorumlayıcı tarafından bilgisayar diline çevrilir. Programlama dillerinden bazıları C, Pascal, Delphi, Java, Visual Basic, Visual C…  Ticari yazılımlar: Muhasebe, tahmin yapma, proje yönetimi gibi genellikle sektorlere hitap edep ücretli programlardır  E ğ lence yazılımları: Oyun, ekran koruyucu v.b programlar için kullanılır.

19  Uygulama Programları : Belli bir amacı gerçekle ş tirmek üzere üretilmi ş yazılımlardır. Örne ğ in, okul yönetim sistemi programları, muhasebe programı, bilgisayar oyunları, programlama dilleri derleyicileri vb. Uygulama yazılımları belirli uygulamaları çalı ş tırırlar. Bilgisayarın çok amaçlı olmasına olanak tanırlar ve i ş lerin daha iyi yapılmasına yardımcı olurlar. Kelime i ş lemci (word processor) yazılımları mektup, günlük plan, ders notu hazırlamada; Tablolama programları ö ğ renci not ortalaması hesaplama, maa ş bordrosu yapmada; veri tabanı yazılımı, ö ğ renci bilgilerinin saklanması, bulunması, güncellenmesi, düzenlenmesi ve rapor olu ş turulmasında kullanılırlar. Elektronik posta yazma, grafik hazırlama, masaüstü yayıncılık, çalı ş ma planı hazırlama, i ş akı ş ı çizimi, web sayfası olu ş turma programları da uygulama yazılımlarına örnektir.

20  E ğ itim ve Ba ş vuru Yazılımları: Bilgisayar Destekli E ğ itim yazılımları, benzetim (simulasyon) yazılımları, elektronik ansiklopedi, atlas.  Çokluortam (Multimedia) Yazılımları: Bilgisayar tabanlı medya ile bütünle ş ik olarak hazırlanırlar. Ses, video, animasyon, resim içerirler. Çoklu ortam ansiklopedileri bunlara örnektir.  Ücretsiz Yazılım (Freeware): Freeware tanımının kabul edilmi ş açık bir tanımı yoktur. Yeniden da ğ ıtımına izin verilen ancak de ğ i ş tirilmesine izin verilmeyen yazılımlardır.  Payla ş ılabilir yazılım (Shareware): Yeniden da ğ ıtımına izin verilen ancak deneme sürelerinden sonra kullanılmaya devam etmek isteyenlerin lisans ücreti ödemesi gereken yazılımlardır.

21 YASAL HÜKÜMLER  A İŞ LEME HAKKI: Madde 21 - Bir eserden, onu i ş lemek suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir.  B ÇO Ğ ALTMA HAKKI: Madde 22 - (De ğ i ş ik madde: 07/06/1995 - 4110/8 md.) (De ğ i ş ik fıkra: 03/03/2001 - 4630/13. md.) Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir ş ekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, do ğ rudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak ço ğ altma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

22  C YAYMA HAKKI: Madde 23 - (De ğ i ş ik madde: 03/03/2001 - 4630/14. md.) Bir eserin aslını veya ço ğ altılmı ş nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satı ş a çıkarmak veya di ğ er yollarla da ğ ıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir.  Ç TEMS İ L HAKKI: Madde 24 - Bir eserden, (...) do ğ rudan do ğ ruya yahut i ş aret, ses veya resim nakline yarıyan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir.

23

24 SUNUMUMU SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"HAZIRLAYAN: SONNUR TARHAN BÖTE 1. TELİF HAKLARI  Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya dü ş ünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları