Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NARMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NARMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 NARMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SUNUSU meb_ _stratejik_plan_hazirlik_programi.pdf

2 Stratejik Plan Yapma Zorunluluğu
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 sayılı Genelgesi MEB Stratejik Plan Hazırlama Programı

3 5018 sayılı Kanunda (Madde 9) Kamu idarelerine,
Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izlemesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 3

4 Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 sayılı Genelgesi
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013/26 sayılı genelgesinde ilçe,okul/kurumlarda stratejik plan yapmayı zorunlu kılmış ve bu planlama sürecinde danışmanlık,eğitim,rehberlik hizmetlerinin verilmesi için ARGE birimlerini görevlendirmiştir.

5 MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Programı
Hazırlık programı, Bakanlık merkez teşkilatı, il - ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okulların ve kurumların stratejik planlarının ( ) hazırlık sürecini kapsamaktadırdegisim.DAT

6 Strateji Nedir? Kelimenin kökeni konusunda anlaşmazlık olmasına rağmen, genel bir yaklaşımla tüm tanımlamaların da benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir. Bu da; yön göstermeyle ilgilidir.

7 Bir Konunun Stratejik Olabilmesi İçin
Önemli sorunları içermesi Uzun vadeli bakışla oluşturulmalı Riskleri yönetmemizi sağlamalı Kaynak temini ve kullanımını göstermelidir. RİSK: BİLİNMEYEN

8 Stratejik Planlama İle
Kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır. Stratejik yönetimin aracıdır.

9 Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2015 2019 2016 2017 2018

10 Stratejik Planlama Sonuçların ve değişimin planlanmasıdır,
Gerçekçidir, Kaliteli yönetimin aracıdır, Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur, Katılımcı bir yaklaşımdır. Girdilere değil, sonuçlara odaklıdır. Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi,

11 Günü kurtarmaya yönelik değildir, Bir şablon değildir,
Salt bir belge değildir, Sadece bütçeye dönük değildir. Uzun vadeli bir yaklaşımdır. Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır. SPSS şablonu değildir. Asıl olan stratejik plan dokümanı değil, stratejik planlama sürecidir. Plan amaç değil araçtır. Planın sahiplenilmesi gerekir. Planın bütçeye göre değil, bütçenin plana göre oluşturulması gerekir. PLAN AMAÇ DEĞİL BİR ARAÇTIR. ARAÇ OLMAKTAN ÇIKARSA PLAN BİZİ YÖNETMEYE BAŞLAR PLAN AKIL GİBİDİR; İYİ BİR UŞAK, KÖTÜ BİR EFENDİDİR

12 STRATEJİK PLAN AŞAMALARI
NEREDEYİZ? Durum Analizi Kurum içi Analiz Çevre Analizi Paydaş Analizi GZFT Analizi Stratejik Konular NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Faaliyetler Projeler BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ? İzleme Performans Değerlendirmesi

13 STRATEJİK PLAN BAŞLIKLARI
Durum Analizi /Değerlendirme Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Performans Göstergeleri Politika ve Stratejiler Faaliyetler ve Projeler İzleme ve Değerlendirme Maliyetlendirme

14 DURUM ANALİZİ 1-Tarihi gelişim
2-Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi 3-Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi 4-Kurum içi ve dışı analizler (paydaş analizi,PEST analizi,GZFT…) 5-Üst Politika Belgeleri 6-Sorun (Gelişim)Alanları Analizi

15 1-Tarihi Gelişim Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir. bakanlığa gidecek güncelleme\1-Tarihsel Gelişim.docx

16 2-Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır.bakanlığa gidecek güncelleme\2-Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi.xlsx

17 3.Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi
Yasal yükümlülükler gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak okul/kurumun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir. Paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir. bakanlığa gidecek güncelleme\3-Faaliyet Alanları.docx

18 Faaliyet Alanları ve Hizmetler(okul/kurum örnek)
BİRİMLER A-Faaliyet Alanı: Eğitim …………………………….. B-Faaliyet Alanı: Öğretim C-Faaliyet Alanı: Yönetim İşleri D-Faaliyet Alanı:…………….. …………………………………

19 4-Kurum İçi ve Dışı Analizler
a)Paydaş Analizi b)Örgütsel Yapı c)Beşeri Kaynaklar d)Teknolojik Düzey e)Mali Durum f)İstatistiki Veriler g)PEST Analizi h)GZFT Analizi

20 a-Paydaş Analizi Paydaş:
Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Liderler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır

21 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar)
Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)

22 İç Paydaşlar(Çalışanlar)
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları yöneticiler vb.

23 Dış Paydaşlar Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, sendikalar, ilgili sektör birlikleri

24 Stratejik Ortak Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. Bu tür ortalılarda gönüllülük esastır. ÖRNEK: Medya

25 Temel Ortak Kanunla bağlı olduğumuz, hiçbir zaman ayrılamayacağımız işbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl milli eğitim müdürlükleri için Valilik

26 Yararlanıcı, Hedef Kitle
Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar

27 Paydaş Görüşleri Alınması
Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kurumun olumlu yönleri nelerdir? Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri? Kurumdan beklentileriniz

28 Paydaş Görüşleri Alınması
Mülakat Anket uygulanması Atölye çalışması Toplantı

29 Paydaş Analizi Belirleme
Çalışan Müşteri Temel Ortak Strateji Tedarikçi Paydaş analizi örnek

30 MEB’in Paydaşları İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR Kurum İçi Birimler
Eğitim yöneticileri Anne, Baba ve Veliler Sendikalar Öğretmenler vb gibi. Üniversiteler vb gibi.

31 MEB Paydaş Matrisi müşteri Temel ortak Stratejik ortak Çalışan
Üniversiteler Yerel yönetimler Öğretmenler Öğrenciler Medya vb.gibi

32 b)Örgütsel Yapı c)Beşeri Kaynaklar d)Teknolojik Düzey e)Mali Durum f)İstatistiki Veriler bakanlığa gidecek güncelleme\5-Kurum içi ve kurum dışı analizler (Paydaş Analizi, Örgütsel Yapı, Teknolojik Düzey, İnsanKurum içi ve Dışı Analiz 2.docx

33 g)PEST Analizi Politik/Hukuki Ekonomik Sosyal/Kültürel Teknolojik

34 Politik/Hukuki Faktörler
İlgili yasalar Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslar arası ilişkiler

35 Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum
Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları

36 Sosyal Kültürel Faktörler
Çevreye olan hassasiyet Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler

37 Teknolojik Faktörler Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler
Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transferi

38 h-GZFT (SWOT) Analizi Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler zaman.DAT
Güçlü yönler Zayıf yönler Fırsatlar Tehditler zaman.DAT

39 GZFT (SWOT) F G Z T

40 Kuruluş İçi Analiz Kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek iç ortamdan kaynaklanan ve kurumun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin değerlendirilmesi

41 Güçlü Yönlerin Saptanması
Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm karakteristiklerinizi sıralayın

42 Zayıf Yönlerin Saptanması
Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

43 Kuruluş Dışı Analiz Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi

44 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ?
Çevrede ne gibi gelişmeler yaşanmakta ?

45 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız?
Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı? bakanlığa gidecek güncelleme\GZFT.docx

46 5-Üst Politika Belgeleri
bakanlığa gidecek güncelleme\6-Üst Politika belgeleri.docx

47 6-Sorun Alanları (Gelişim Alanları) Analizi
Örgütün durum analizi ile ortaya koyduğu temel sorun alanlarının, bir başka deyişle gelişim veya gelişmeye açık alanlarının belirlendiği bölümdür. Temel olarak GZFT analizi ve üst politika belgeleri analizi verilerinden faydalanılır. İlk olarak tüm sorun alanları liste halinde tespit edilir. Ardından bu alanlarda istenen gelişimin sağlanabilmesi yani hedefleme yapılabilmesi için belirli başlıklar halinde gruplamalar yapılır. 47

48 6-Sorun Alanları (Gelişim Alanları) Analizi
Belirli başlıklar altında yapılan gruplamalar; stratejik planda ele alacağımız gelişim alanı gruplarını yani Temaları belirtir. Ancak Tema başlıklarının Misyon ve Vizyondan hareketle de netleştirileceği unutulmamalıdır. Tema başlıklarının belirlenmesinin ardından, ilgili tema başlığı için eksik kalan gelişim alanı önerileri başlık altına eklenir. Elde edilen listeler durum analizi verileri ve tutarlılık açılarından kontrol edilerek gelişim alanları listeleri tamamlanır. 48

49 Temalar Birimin temel görev alanlarını belirler.
Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi gerekir. Tema başlıkları birimler görev dağılımları, sorun alanları grupları ile misyon-vizyon kavramlarından çıkarılırlar. Ancak birebir görev tanımları olmamalıdır. Görev ayrımları sadece örnek olarak alınmalı ve gruplama yapılmalıdır. İdeal olan tema başlığı sayısının 2-3‘ü geçmemesidir. Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabit kalabilir. bakanlığa gidecek güncelleme\7-Gelişim Alanları.docx 49

50 Temalara Örnek (İl Millî Eğitim Müdürlükleri için)
1. EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ Eğitim kalitesi (Öğrenci akademik başarısı OKS, SBS, ÖSS, sınıf başarısı,taşımalı eğitim, memnuniyet) Rehberlik ve Yönlendirme, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim, Yaşam Boyu Eğitim, Sosyal-kültürel sportif faaliyetler 2. EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ Personel Hizmetleri, Denetim, Okul ve derslik yapımı, arsa temini Araştırma, yayın, İstatistik,proje-işbirliği Donatım- onarım Bilgi-iletişim teknolojisi Yurt-burs Atama (Yönetici, Usta öğretici)

51 Okul ve Kurumlar İçin Tema Başlıkları(örnek)
Tema Başlıkları Tema Başlıkları 1. Eğitim‐Öğretim Paydaş ilişkileri 2. Eğitime Destek Hizmetleri İnsan Kaynakları 3.Fiziki Durum 4.Mali Kaynaklar 5.Akademik Başarı 6.Sektörel İşbirliği 7.Sosyal,Kültürel,Sportif Faaliyetler

52 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"NARMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları