Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKLI KİŞİLERARASI İLETİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKLI KİŞİLERARASI İLETİŞİM"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKLI KİŞİLERARASI İLETİŞİM
Uzman Öznur SARIAHMETOĞLU İstanbul Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Aday Memur Eğitimleri

2 İLETİŞİM Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek
her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Aday Memur Eğitimleri

3 Kişilerin iletişimdeki temel amacı anlaşılmak’dır.
Aday Memur Eğitimleri

4 İLETİŞİM SÜRECİNDEKİ UNSURLAR
Aday Memur Eğitimleri

5 İLETİŞİM SÜRECİNDEKİ UNSURLAR
Kaynak (verici), kodlama, mesaj, kanal (araç), alıcı , alıcının eşik değeri, alıcının şablonları, kod çözme geribildirimdir. Aday Memur Eğitimleri

6 Kaynak Kaynak (Verici) iletişimi başlatandır.
Kaynak,mesajı iletilmek üzere veren, iletiler zinciri üreten, bir insan veya bir makine olabilir. Aday Memur Eğitimleri

7 Kodlama Kaynak iletmek istediği bilgileri bir dizi sembole çevirerek, sinyaller halinde kodlar. Kodlama olamadan, bilgilerin bir insandan diğerine nakledilmesi mümkün değildir. Aday Memur Eğitimleri

8 Mesaj Konuşmacı ile dinleyici veya kaynak ile hedef arasındaki ilişkiyi sağlayan unsurdur. Harf, rakam, renk, ses, ses tonu, yüz ifadesi, (jest ve mimik) her türlü görsel ve işitsel işaretler, her türlü sözlü ve yazılı ifadeler kaynağın alıcıya ulaştırmak istediği duygu, düşünce ve davranışların kodlanmış halidir. Bir mesajın istenilen amaca ulaşabilmesi ya da hedef kitle tarafından verilmek istenilen şekilde anlaşılabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir. Aday Memur Eğitimleri

9 Mesaj, hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde kurgulanmalı ve sunulup dağıtılmalıdır.
Mesaj; anlamı bozmadan aktarabilecek şekilde hem kaynağı, hem hedef kitlenin ortaklaşa sahip oldukları yaşam deneyimlerini ifade eden işaretlerle verilmelidir. Mesaj, hedefte ihtiyaç uyandırmalı ve bu ihtiyaçların karşılanıp giderilmesi için bir şeyler önermeli ve yol gösterici olmalıdır. İhtiyaçların giderilmesinde ileti ile önerilen yol bireyin içinde bulunduğu grup normuna uygun düşmelidir. Aday Memur Eğitimleri

10 Kanal Kanal kaynakla alıcı arasındaki mesajın aktarılmasını,geçmesini sağlayan yoldur. Bu kavramın içine ışık ve ses dalgalarından iletişim araçlarına kadar mesajı aktaran tüm yollar girer. İletişimde kanal, önemli işlevi olan unsurlardan biridir. Kanal olmadan iletişimin olması mümkün değildir. Yüz yüze iletişimde kişinin bedeni, yüzü, giysileri ve sesi kanal olarak nitelendirilirken, kitle iletişiminde ise gazete, radyo ve televizyon birer kanaldır. Aday Memur Eğitimleri

11 Hedef (Alıcı) Vericinin mesajını algılayan kişi alıcıdır. Alıcının işlevi vericinin karşıtıdır. Alıcının gelen mesajı alabilmesi için, mesajı almaya hazır olması gerekir. Mesajın algılanmasında alıcının içinde bulunduğu psikolojik durumun, vericiye ait ön yargılarının, eşik değerlerinin ve şablonlarının da rolü vardır. Aday Memur Eğitimleri

12 Geribildirim Geri besleme ya da yansıma olarak da ifade edilebilen feedback iletişim sürecinin son aşamasıdır. Feedback, kaynağın gönderildiği mesaja karşılık hedef kitlenin verdiği cevap mesaj olarak tanımlanabilir. Geribildirimler birkaç şekilde olabilir. Karşıdakine bakış şekli Kişinin beden hareketleri Kişinin sözlü olarak söyledikleri Bütün bunların hepsinin beraber ortaya konması Sessiz kalma Aday Memur Eğitimleri

13 KİŞİLERARASI İLETİŞİMİ ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER
Aday Memur Eğitimleri

14 İletişimde Algının Rolü
Algılarımız bize dış dünyadaki olaylar,nesneler ve insanlarla ilgili bilgi sağlar. İnsan organizması dış dünyadan gelen mesajları duyu organlarıyla alır ve beynin ilgili bölgesine iletir. Farklı algılamalar insanların birbirleri ile ilişkilerini belirler. Alıcı, kendisine ulaşan sözcükleri, gördüğü hareketleri ve olayları kendi değer yargılarının ve çevre baskılarının etkisi altında kalır. Aynı mesaj, bir aile toplantısında başka, cenazede başka algılanabilir. Aday Memur Eğitimleri

15 Örneğin; İşine aksatmadan erken gelen bir memurun yöneticisi tarafından takdir edilmesi onun gururlanmasına, mutlu olmasına sebep olurken,çevresi bu davranışı “müdüre yaranma” diye değerlendirilebilir. Burada erken gelme davranışını bırakarak gurup dayanışmasına geçebilir. Aday Memur Eğitimleri

16 İletişimde Duyguların Rolü
Duygular yaşamımızda büyük yer tutar çünkü dış dünyayı algılama biçimimizi ve ona nasıl tepkide bulunacağımızı belirler. Verici ve alıcının içinde bulunduğu duygusal durum mesajın verilmesini etkilediği gibi yorumlanmasını da etkiler. Özellikle korku ve kızgınlık duyguları vericinin ses tonu ve beden dilini kullanmada farklı vurgulara neden olacağı gibi, alıcının da mesajları gereksiz yere tehdit edici mahiyette algılayıp yorumlanmasına sebep olabilir. Aday Memur Eğitimleri

17 Örneğin; Depresyon da olan biri etrafında olan bitene olumsuz yönden bakar ve ortamdaki işaretleri yanlış değerlendirebilir. Sevinçli olduğumuz bir günde başımıza gelen tersliklere daha hoşgörülü bakabiliriz. Çok sevdiğimiz birinin hatalarını görmeyebiliriz. Mutluysak mutlu olmanın işaretlerini sergileriz. Aday Memur Eğitimleri

18 İletişimde Kültürün Rolü
İletişim söz konusu olduğu zaman,kültürler arasında büyük farklılıklar oluşur.Bu nedenle vericinin mesajları farklı anlamlara ve yorumlara yol açabilir. Anlamla ilgili engeller: Sözcükler farklı kültürdeki insanlara farklı anlamlar ifade edebilir.Örneğin Türkçede birbirine yakın iki insanın karşılıklı konuşmayı başlattığı ”Ne var ne yok” cümleciğinin karşılığı İngilizce de yoktur. Algılama farklılıklarıyla ilgili engeller: Farklı dillerde konuşan insanların dünyayı algılaması da farklı olur. Bir ülke insanı,kullandığı çevre ile ilgili bir çok farklı sözcükler üretir ki bu sözcüklerin diğer kültürlerde yeri yoktur. Aday Memur Eğitimleri

19 İletişimde Çevresel Faktörlerin Rolü
Bir ortam içinde mobilyaların düzenlenişi, oturma düzeni gibi fiziksel çevre unsurları da iletişimi etkiler. Aday Memur Eğitimleri

20 Örneğin; Yumuşak koltuklar, güzel dizayne edilmiş olan odalar çalışanları rahatlatır. Bunun yanında bir ortamdaki insanların oturma düzenleri de kimin kiminle daha fazla etkileşime gireceğini belirlemede önemli olabileceği gibi, etkileşimin nasıl olacağını belirleyebilir. Aday Memur Eğitimleri

21 İletişimde Kişisel Özelliklerin Rolü
Cinsiyet Fiziksel Görünüm Kişilik yapıları Geçmiş deneyimler olarak sayılabilir. Aday Memur Eğitimleri

22 Cinsiyet Sosyal etkileşimlerde karşımızdaki kişinin kadın veya erkek oluşuna bağlı olarak onlara farklı biçimlerde tepkide bulunabilir veya onlardan farklı davranış beklentiler içinde olabiliriz. Kadınların beden diline yönelik olarak, örneğin daha fazla gülümsedikleri, daha az kişisel alan kullandıkları, daha fazla göz teması kurdukları saptanmıştır. Ayrıca kadınlar daha açık, ifade edici ve yakın davranmaktadır. Aday Memur Eğitimleri

23 Fiziksel Görünüm Diğer insanların fiziksel görünümü onlara karşı davranışlarımızı ve iletişim kurma biçimlerimizi etkileyebilir. Genel kanı fiziksel yönden çekici olmanın ilişkiler üzerinde olumlu etkisi olduğudur. Kısacası, fiziksel görünüm birbirini hiç tanımayan kişilere olan ilk tutumları olumlu yönde etkileme özelliği olsa bile, diğer özelliklere kıyasla (bilgi düzeyi, kişilik, sosyal beceriler vb.) uzun vadeli ilişkileri olumlu yönde etkileme özelliği sınırlı görünmektedir. Aday Memur Eğitimleri

24 Kişilik Yapıları Kişilik yapıları üzerinde sürdürülen çalışmalarda kişilerarası iletişimi etkileyebilecek önemli boyutlar arasında nevrotiklik ve içe dönüklük alınabilir. Her insan nevrotik olma ve olmama uçları arasında kalan bir çizgi üzerinde belli bir yerde bulunur. Nevrotik bireylerin insanlarla olan etkileşimlerinde olumsuzluklara odaklanmaları olasıdır. Yüksek düzeyde nevrotik bireylerin daha fazla kişisel çatışma yaşadıkları gözlenmiştir. Diğer bir kişilik özelliği dışa dönüklük/içe dönüklüktür. İçe dönükler iz bırakabilecek olayları (bir araba kazası, bir arkadaş toplantısında yaşanan utandırıcı bir durum, sarhoş olma gibi) daha fazla hatırlar ve etkisinden kurtulamayabilirler. Dışa dönükler ise bu tür olayları daha çabuk unutup, kolayca yaşamlarına devam edebilirler. Aday Memur Eğitimleri

25 Bazı insanlar bir şey sorulmadıkça konuşmayı başlatmaz veya olabildiğince kısa keserler.
Bazıları ise sadece belli ortamlar da konuşurlar. Kişi ne derece içe dönükse iletişim kurmak için o derece az ihtiyaç duyarlar veya iletişime az önem verirler. Aday Memur Eğitimleri

26 Geçmiş Deneyimler Kişiler duymak istedikleri şeyleri duyarlar. Geçmişteki tecrübeleri yüzünden, benzer durumlarda aynı mesajları duymayı veya mesajı veren kişi olarak verdikleri aynı mesajın daha önceki gibi algılanmasını beklerler. Örneğin, yaptığı iş sürekli olarak tenkit edilen bir insan bir defasında yaptığı iş karşısında, samimi bir övgü bile alsa inanmakta güçlük çeker, alay edildiğini sanabilir. Aday Memur Eğitimleri

27 SAĞLIKLI İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
Aday Memur Eğitimleri

28 İletişimde… Bireysel Ayrılıklar Vardır.
İlişkilerde Gönüllülük Esastır. Her Birey Karar Verebilme Gücü Ve Hakkına Sahiptir. Tüm İnsanlar Saygıdeğerdir. Onları Sevmeyebiliriz Ama Saygı Göstermemiz Gerekir. Gizlilik, Kişi Kendine Veya Başkasına Zarar Vermediği Sürece Korunmalıdır. Aday Memur Eğitimleri

29 KİŞİLERARASI İLETİŞİM
SÖZEL İLETİŞİM KONUŞMA SIRASINDAKİ SÖZCÜKLER SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM SESE DAYALI OLANLAR SES DIŞINDAKİLER Aday Memur Eğitimleri

30 İLETİŞİMİ %7 KELİMELER %38 SES TONU %55 BEDEN DİLİ ETKİLER !!!
Aday Memur Eğitimleri

31 SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM
Sese Dayalı Olanlar Ses Dışındakiler Aday Memur Eğitimleri

32 SESE DAYALI OLANLAR Duraksamalar Sesin Tonu Sesin Yüksekliği
Eee,ıhm Sözcükleri Duygu Tonu Tekrarlar Söze Yanlış Başlama Gereksiz Sözcükler Akıcılık Doğallık Seçilen Sözcükler Aday Memur Eğitimleri

33 ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN Konuşurken Gözlere Bakın Tebessümü Unutmayın
Dinlediğinizi Gösterin Yakın Olun Kendinize Özen Gösterin Jestleri Unutmayın Fazla Ve Hızlı Konuşmayın Ayaktaysanız Dik Durun Oturuyorsanız Arkanıza Yaslanın Konuşurken Öne Eğilip İlginizi Gösterin Aday Memur Eğitimleri

34 NEDEN DİNLERİZ Bilgi Almak İçin Zevk İçin Geri Bildirim Vermek İçin
Anlamak İçin Kişisel Çıkar İçin Güç Elde Etmek İçin Aday Memur Eğitimleri

35 İLETİŞİMİ GELİŞTİREN İYİ DİNLEMENİN ÖZELLİKLERİ
Sessizlik (Söz Kesmeden) Anlatılmak İstenenin Ne Olduğunu Anlamaya Çalışmak, Anlatılanın Altında Yatan Duyguyu Anlamaya Çalışmak, Koşulsuz Kabulle Dinlemek, Dürüst Olarak Dinlemek (Tuzak Kurmadan Dinlemek) Aday Memur Eğitimleri

36 ETKİN DİNLEMENİN FAYDALARI
Kişi kendini dinleyen kişiye yakın hisseder, Sorununu ilk baştaki kadar önemli görmeyebilir, Sorununu rahatlıkla dile getirdiği için, çözüm yollarını da daha rahat düşünebilir. Aday Memur Eğitimleri

37 BİR İLETİŞİM BECERİSİ OLAN İYİ SORU SORMANIN ÖZELLİKLERİ
Soru Sormanın Farklı Amaçları Olabilir. İlişkiyi Zenginleştirmesi İçin Nasıl Soru Sorulmalıdır? Açık Uçlu Sorular Kapalı Uçlu Sorular Aday Memur Eğitimleri

38 HANGİ AMAÇLA SORU SORULUR
Bilgi almak amacıyla, Bilgi vermek amacıyla, Anlayıp anlamadığını sınamak için, Karara ulaşmak için, Konuya dikkat çekmek için Aday Memur Eğitimleri

39 İLİŞKİYİ ZENGİNLEŞTİRMEYE YÖNELİK SORU NASIL SORULMALIDIR?
Çok Özenle, Fazla Olmayacak Biçimde, Yargılayıcı, Hesap Sorucu İzlenim Bıraktığı İçin ”Neden, Niçin, Niye” Soru Sözcüklerinden Kaçınarak ; Bunların Yerine “Ne, Nasıl” sözcüklerini Kullanarak, Konuşmayı Sürdürecek Açık Uçlu Sorular Sorulmalıdır. Aday Memur Eğitimleri

40 KAPALI UÇLU SORULAR Evet Yada Hayır Gibi Kısa Yanıtlanır,
Yanıtlayıcı Az Düşünür, Belli Gerçeklerin Elde Edilmesinde Yararlıdır, İstenilen Alanla İlgili Konuşmayı Yönlendirir, Olumlu İfadeleri Pekiştirmek İçin Kullanılır. Aday Memur Eğitimleri

41 ÖRNEK SORU ÇEŞİTLERİ Yönlendirici yol / gösterici /rehberlik edici soru; “Emniyet kemeri takmanızın,takmamaktan, yararlı olduğunu biliyor musunuz?’’ Seçme şansı vermeyen soru; “Size bu enjeksiyonu yapacağım tamam mı?’’ Kapalı-uçlu soru: “Ne kadar zamandır bu ağrınız var?’’ Evet yada hayır sorusu: “Şimdi ağrınız varmı?’’ Seçme şansı kısıtlı soru: “Toz alçımı yoksa elyaflı alçımı istersiniz?’’ İkili soru: “susadınız mı? Biraz su ister misiniz?’’ Açık uçlu soru: “Düştükten sonra kendinizi nasıl hissettiniz’’; anlatmasına fırsat verilir.’’ İndirekt (dolaylı) soru: “Bana kazayı anlatınız;iletişimi arttırmada önemli olur.’’ Aday Memur Eğitimleri

42 İletişimde; *Ben Dili *Sen Dili Aday Memur Eğitimleri

43 SEN DİLİ Kişiyi Suçlayıcıdır, Davranıştan Çok Kişiliğe Yöneliktir,
Yeniden Konuşma İsteğini Engelleyicidir, Kişi Kendini Suçlanmış Ve Anlaşılmamış Hisseder, Neye Kızıldığının Anlaşılmamasına Neden Olur, Kişiyi Gücendirir ,Kırar, Kişinin Direnmesine Neden Olur. Aday Memur Eğitimleri

44 BEN DİLİ Özellikle Olumsuz Duyguların Yaşandığı Durumlarda,
Olumsuz Duyguların Yaşandığı Kişiye Önce Davranış Yada Durum Tanımlanarak, Bu Davranış Veya Durumdan Nasıl Etkilendiği Belirtildikten Sonra, Ne Hissedildiğinin Söylenmesine Dayalıdır. Aday Memur Eğitimleri

45 ODASI DAĞINIK OLAN AYŞE’YE ANNESİ
“Ne Pasaklı Şeysin, Senin Kadar Düşüncesiz Birini Görmedim, Bir İşide Söylemeden Yap.” Şeklinde Konuşmak Yerine “Odan Böyle Dağınık Olduğu Zaman, Toplamak Zorunda Kalıyorum Ve Yoruluyorum . Bu Da Beni Rahatsız Ediyor.” Aday Memur Eğitimleri

46 Müziğin Sesini Çok Açan Ahmet’e Babası
“Sana Şu Müziğin Sesini Kes Demedik Mi, Ne Kadar Anlayışsız Birisin.” Gibi Kişiliği Eleştiren Bir İfade Yerine “İşten Çok Yorgun Geldim , Müziğin Sesi Bu Kadar Yüksek Olduğunda Başım Ağrıyor Ve Dinlenemiyorum.” Aday Memur Eğitimleri

47 BEN DİLİNİN YARARLARI Sen Dilindeki Gibi Kişiler Savunmaya Geçmezler,
Birey Karşısındakini Suçlu Hissettirmez, Dili Kullanan Kişinin Neden O Duyguyu Yaşadığı Anlaşıldığı İçin İletişim Sağlıklı Olur. Ben Mesajı Alan Kişi Başkalarını Düşünmeyi De Öğrenir. Yakınlığı Artırıcıdır, Anlaşmazlıkları Azaltır, Konuşan Kişiyi Duygularını Biriktirmediği, Etkili Olarak Dile Getirdiği İçin Rahatlatır. Aday Memur Eğitimleri

48 İLETİŞİMİN ENGELLERİ Aday Memur Eğitimleri

49 İletişimde Güven Azaltmak
Konuyu Hiçbir Açıklama Yapmadan Değiştirmek Değiştirilemeyecek Türden Konulara Odaklaşmak Gereksiz Ve Yıkıcı Eleştirilerde Bulunmak Öğüt Vermek Ve İkna Etmeye Çalışmak Şiddetle Karşı Çıkmak Belirsiz Şekilde Hemfikirmiş Gibi Görünme Yorum Yapma Aday Memur Eğitimleri

50 Karşıdaki Kişiyi Sınamak Ve Sorguya Çekmek İçin Soru Sormak
Soru Sormak, Sınamak, Sorguya Çekmek, Çapraz Sorgulamak Aday Memur Eğitimleri

51 Karşıdaki Kişiyle İlgilenmemek Yada Onun Dikkatini Başka Yöne Çekmek
Sözünden Dönmek, Oyalamak, Alay Etmek, Şakaya Boğmak, Konuyu Saptırmak Aday Memur Eğitimleri

52 NELER YAPILMALI ? Aday Memur Eğitimleri

53 İyi ilişkiler kurabilmek için “Karşımızdaki insan, bizden neler bekler” sorusu üzerinde yoğunlaşmamız faydalı olacaktır. Aday Memur Eğitimleri

54 Unutmayın ki insanların bizden beklediği, gerçekte bizim diğer insanlardan beklediklerimizdir.
Aday Memur Eğitimleri

55 “Ne kadar BİLİRSEN BİL, söylediklerin, Karşıdakinin anlayabildiği kadardır… Mevlâna
Aday Memur Eğitimleri

56 Karşınızdakinin yansıttığı kişiliği kabul edin.
İnsanlar arası ilişkileri bozmak açısından geçerliliği kanıtlanmış olan kesin bir formül vardır. “Karşınızdakini değiştirmeye çalışın” Göreceksiniz en sevdikleriniz bile sizden uzaklaşmaya başlayacaktır. İyi bir ilişki kurmanın altın anahtarı, karşınızdaki insanın yansıttığı kişiliği kabul etmektir. Aday Memur Eğitimleri

57 Öfke Mümkün olduğunca öfkeyi tırmandırmayın.
Öfkenizi kontrol etmenizin hem size hem de hizmet verdiğiniz kişilere zincirleme olarak büyük yararı olacaktır. Aday Memur Eğitimleri

58 Öfkeli İnsanlar karşısında Yapılmaması gerekenler.
Asla “sinirlenmeyin”, “sinirlenmeye gerek yok” demeyin. Münakaşa etmeyin, tartışmaya girmeyin. Eğer o şaka yapmıyorsa, şaka yapmaya kalkışmayın. Konuyu espri ile hafifletmeyin. Aday Memur Eğitimleri

59 Karşınızdakine seçim hakkı tanıyın.
Hayat tecrübemiz ve birikimimiz, ancak karşımızdaki ona ihtiyaç duyar ve bize sorarsa, onun açısından bir anlam ifade eder. İnsanların kendi yanlışlarını yapmalarını ve sonuçlarını yaşamaları eğitici olur. Herkes hayatı kendi yanlışlarını yaparak öğrenir. “Bir tek doğru var, oda benim söylediğimdir” havasını verdiğiniz zaman, dirençle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Aday Memur Eğitimleri

60 Karşınızdaki kişiyi asla utandırmayın.
Hatası ne olursa olsun, başkalarının yanında utandırdığınız, teşhir ettiğiniz kişiyle bütün köprüler yıkılır. Bu kişi size kin besler, hınç duyar. Aday Memur Eğitimleri

61 Eleştiri Yalnızken dile getirilmeli. Kızgınken vazgeçilmeli.
Haklı övgülerle birleştirilmeli. Yapıcı ve heveslendirici olmalı. Açıkça anlaşılması sağlanmalı. Uygun beden diliyle sunulmalı. Aday Memur Eğitimleri

62 Karşınızdaki Kişiler Övgü ve Onay Beklerler
İnsanlarla olumlu ilişkiler içinde olmanın, onların gönüllerinde farklı bir yere sahip olmanın ve onlara sözümüzü dinletebilmenin yolu onların olumlu özelliklerini fark etmek ve doğrularını yakalamaktan geçer. Aday Memur Eğitimleri

63 Övgü Olabildiğince sık yapılmalı. Başkalarının duyması sağlanmalı.
Mümkünse bir ödülle sunulmalı. İçten duygular belirtilmeli. Uygun bir beden dili seçilmeli. Aday Memur Eğitimleri

64 Karşınızdakine size yardım etme fırsatı verin.
Kendisine ihtiyaç duyulduğunu bilmek herkesi mutlu eder. Onlara size ve çevrelerine yardımcı olabilecekleri fırsatları yaratın ve bu özelliklerinden yararlanın. Böylece kendinize başlamış, onun kendine olan güvenini yükseltmiş olursunuz. Aday Memur Eğitimleri

65 Karşınızdakine doğru bilgi verin.
Hangi nedenle olursa olsun karşınızdakine gerçek dışı bilgi vermeyin ve samimi olmayan ifadeler kullanmayın. Verdiğiniz bilgi hoşlarına gitmese de, davranışlarınız hoşlarına gidecek ve size güven duyacaklardır. Aday Memur Eğitimleri

66 Giyiminize ve dış görünüşünüze özen gösterin.
İnsanların karşısına mümkün olduğu kadar temiz, düzenli, bakımlı ve iyi giyimli olarak çıkın. İnsanın kendine bakımı, kendisine olan saygının aynasıdır. Kendine özen göstermeyen bir kişi, başkalarından da kendisine saygı beklemiyor demektir. Aday Memur Eğitimleri

67 Sonuç olarak: İyi ilişkiler kurabilmenin temeli “Saygı-sevgi ve hoşgörü”dür.
Aday Memur Eğitimleri

68 YÜZÜNÜZDEN GÜLÜMSEME HİÇ EKSİK OLMASIN…
Aday Memur Eğitimleri


"SAĞLIKLI KİŞİLERARASI İLETİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları