Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI."— Sunum transkripti:

1 CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI

2 YARIŞMACI GRUPLAR 5/C 5/D 5/F

3 TÜRKÇE

4 SORU 1 “ Şekil - biçim” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi, aşa ğ ıdakilerin hangisinde vardır? A) Giysi - kıyafet B) Kolay - zor C) Raf - dolap D) Defter – kâ ğ ıt

5 CEVAP A) Giysi - kıyafet

6 SORU 2 “ Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı.” cümlesinde aşa ğ ıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Ne zaman? B) Ne? C) Neyi? D) Nereden?

7 CEVAP C) Neyi?

8 SORU 3 (1) Diyelim ki yolda yıllardır karşılaşmadı ğ ınız bir arkadaşınıza rastladınız. (2) Hemen“Aman, ne güzel bir tesadüf böyle!” dersiniz.(3) Oysa bunun gerçekleşmesi sizin onu fark etmenizle ba ğ lantılıdır. (4) Bu da demek oluyor ki hayatımızı tesadüfleri fark ederek ya da etmeyerek gerçekleştirdi ğ imiz eylemlerle ilerletiyoruz. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi bu metnin ana fikridir? A)1 B) 2 C) 3 D) 4.

9 CEVAP D) 4

10 SORU 4 Aşa ğ ıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? A)Onun kitapları, okurun duygularını dile getirdi ğ i için seviliyor. B)Yazar, seçti ğ i romanları tanıtırken iyi de ğ er­lendirmeler yapmış. C)Bir araştırmacı, okudu ğ u kaynak kitaplar­dan not alır. D) İ rem konuşmasını bir tekerlemeyle başlattı

11 CEVAP A)Onun kitapları, okurun duygularını dile getirdi ğ i için seviliyor.

12 MATEMAT İ K

13 SORU 5 I.Köşegenler dik kesişir II.Karşılıklı kenarları pareleldir III.Tüm kenarları eşittir. IV.Köşegenleri eşittir. Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi kare ve eşkenar dörtgen için ortak özelliktir? A)1 B)2 C)3 D)4

14 CEVAP D)4

15 SORU 6 3 4 6 7 9 ………. Yukarıdaki örüntüde sonraki iki adımın toplamı kaçtır? A)10 B)22 C)21 D)23

16 CEVAP B)22

17 SORU 7 80 TL. ye satılan bir kundura mevsim sonu dolayısı ile % 20 indirimli olarak satın alındı ğ ına göre kundura kaç TL. ye satın alınmıştır. A. 58 B. 64 C. 72 D. 78

18 CEVAP B. 64

19 SORU 8 Saat 13:45 ‘de ders çalışmaya başlayan Ahmet 1,5 saat çalıştıktan sonra 20 dakika ara veriyor ve 1 saat daha ders çalışıyor. Ders çalışmayı bitirdi ğ inde saat kaç olur A)16:15 B)16:25 C)16:35 D)16:45

20 CEVAP C)16:35

21 FEN B İ LG İ S İ

22 SORU 9 Bir kişi ö ğ le yeme ğ inde yo ğ urtlu çorba, tavuk ve sütlaç yemiş. Bu yiyeceklere ilave olarak hangisini yerse dengeli beslenmiş olur ? A ) Ayran B ) Baklava C ) Köfte D ) Salata

23 CEVAP

24 SORU 10 Aşa ğ ıdaki olaylardan hangisi büzüşmeye örnek gösterilemez? A ) So ğ uk zemine bırakılan balonun şişkinli ğ inin azalması B ) Demir yolu raylarının uçları arasındaki boşluklar kışın artar C ) Enerji nakil hatlarındaki teller yazın daha gevşek durur. D ) Fırından yeni çıkan kekin hacmi so ğ udukça küçülür.

25 CEVAP C ) Enerji nakil hatlarındaki teller yazın daha gevşek durur.

26 SORU 11 Isı ve sıcaklık ile ilgili verilen karşılaştırmalardan hangisi do ğ rudur? A ) Isı ve sıcaklık bir enerji çeşididir. B ) Isı ve sıcaklık termometre ile ölçülür. C ) Isının birimi kalori; sıcaklı ğ ın birimi ˚C’dir. D ) Her ikisi de aynı maddede aynı miktarda de ğ işir.

27 C ) Isının birimi kalori; sıcaklı ğ ın birimi ˚C’dir.

28 SOSYAL B İ LG İ LER

29 SORU 12 Aşa ğ ıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Her grupta üstlendi ğ imiz rol aynıdır. B) Gruplar sosyal yaşamı kolaylaştırır. C) Grup üyelerinin ortak amaçları vardır. D) Birden fazla gruba üye olabiliriz.

30 CEVAP A) Her grupta üstlendi ğ imiz rol aynıdır

31 SORU13 Verilen eşleştirme tablosundaki (?) işareti olan yere aşa ğ ıdakilerden hangisi getirilmelidir? İ LLER TAR İ H İ ESER İ stanbul Süleymaniye Camii Adıyaman Nemrut Da ğ ı Denizli Pamukkale Travertenleri Çanakkale ? A) Kuş cenneti C) Yunus Emre Çeşmesi B) Ilıca Şelalesi D) Truva Atı

32 CEVAP D) Truva Atı

33 SORU 14 Cumhuriyet döneminde yapılan; I. Aşar vergisinin kaldırılması II. Tevhid-i tedrisat kanunun kabul edilmesi III. Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi Uygulamaları sırası ile aşa ğ ıdaki alanların hangileriyle eşleştirilebilir? I II III A) Ticaret E ğ itim Siyaset B) Tarım Hukuk E ğ itim C) Tarım E ğ itim Hukuk D) Hukuk Ticaret Hukuk

34 CEVAP C) Tarım E ğ itim Hukuk

35 İ NG İ L İ ZCE

36 SORU 15 Germany—England—Turkey—French ( Farklı olanı seçiniz ) a) Germany b) England c) Turkey d) French

37 CEVAP c) Turkey

38 SORU 16 What is the weather like in Aydın? A) It is sunny. B) It is snowy. C) It is foggy. D) It is windy.

39 CEVAP A) It is sunny

40 Soru 17 The lorry is………………….…… bus and car. A) behind B) between C) in front of D) next to

41 CEVAP B) between

42 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLKA B İ LG İ S İ

43 SORU 18 İ hlas suresinde Allah’ın hangi özelli ğ inden söz edilmemektedir? A)Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmaması B)Bir olması C)Do ğ maması ve do ğ rulmaması D)Evrene düzen vermesi

44 CEVAP

45 GENEL KÜLTÜR

46 SORU 19 Aşa ğ ıdakilerden hangisi Ülkemizin en büyük gölüdür? A)Tuz Gölü B)Van Gölü C)Beyşehir Gçlü D)Tortum Gölü

47 CEVAP B)Van Gölü

48 SORU 20 Ülkemizin en yüksek da ğ ı hangisidir? A)A ğ rı B)Süphan C)Nemrut D)Erciyes

49 CEVAP A)A ğ rı

50 YEDEK SORULAR

51 YEDEK SORU 1 (1) Kitapla e ğ er yaşınız daha pek küçük iken dost olmamışsanız yaşlılık günleriniz­de onu sevip onunla arkadaş olmanız pek mümkün de ğ ildir. (2) Sizi e ğ lendiren, gül­düren, düşündüren, sizi alıp başka âlemlere götüren kitaplar vardır. (3) Gerçekten de yaşlı insanlarımızın ço ğ u türlü sebeplerle çocukluklarında kitapla arkadaşlık kurama­ dıklarından bugün de kitaptan uzak kalmış­ lardır. (4) Bu yüzden de dünyanın bütün yaşlılarından daha yalnız kalıyorlar. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi, bu paragrafın anlam bütünlü ğ ünü bozmaktadır? A1 B) 2 C) 3 D) 4

52 CEVAP C) 3

53 YEDEK SORU 2 Saatteki hızı 80km olan bir otomobil 360 km’lik yolu kaç dakikada alır? A)180 B)210 C)240 D)270

54 CEVAP D)270

55 YEDEK SORU 3 Maddenin hacminin ısı etkisiyle küçülmesine ne denir? A ) Genleşme B ) Büzülme C ) Donma D ) Erime

56 CEVAP B ) Büzülme

57 YEDEK SORU 4 Can : Türküler kültürümüzün en önemli unsurlarından biridir. Ece: Türküler sadece şehir kültürünün özelliklerini yansıtır. Özgür: Türkülerin oluşmasında göç, askerlik, acı, sevgi ve ekonomik konular etkili olmuştur. Yukarıdaki ö ğ rencilerden hangileri türkülerimiz hakkında yanlış bilgi vermiştir? a) Yalnız Eceb) Yalnız Can c) Ece ve Cand) Özgür ve Can

58 CEVAP d) Özgür ve Can

59 YEDEK SORU 5 Sivas is famous for its,,,,,,,,,,,,,, a-) cat b-) dog c-) goat d-) rabbit

60 CEVAP b-) dog

61 YARIŞMA SONA ERD İ


"CUMHUR İ YET ORTAOKULU 5. SINIFLAR ARASI B İ LG İ YARIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları