Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenim Hedefleri Plevranın Anatomisini PE oluşum mekanizmalarını PE epidemiyolojisini Güncel Tanı yaklaşımı –Tanı yöntemleri: Noninvaziv tanı yöntemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenim Hedefleri Plevranın Anatomisini PE oluşum mekanizmalarını PE epidemiyolojisini Güncel Tanı yaklaşımı –Tanı yöntemleri: Noninvaziv tanı yöntemleri."— Sunum transkripti:

1 Öğrenim Hedefleri Plevranın Anatomisini PE oluşum mekanizmalarını PE epidemiyolojisini Güncel Tanı yaklaşımı –Tanı yöntemleri: Noninvaziv tanı yöntemleri İnvaziv tanı yöntemleri Güncel tedavi yaklaşımlarını –fibrinolitik tedavi –plöredezis Bazı nadir görülen plevra hastalıklarında tanı ve tedavi yaklaşımlarını

2 Önerilen Kaynaklar 1.Gözü O, Köktürk O (eds). Plevra Hastalıkları Kitabı. Toraks Kitapları Sayı 4. Ekim 2003. 2.Light RW. Pleural Disease. Fifth edition. Lippincott. Williams and Wilkins. 2007 baskısı. 3.Lee YC, Light RW. Textbook of Pleural Diseases. 2008. 4.BTS guidelines for the investigation of a unilateral pleural effusion in adults. Thorax 2003;58(Suppl II) 5.Light RW. N Engl J Med 2002; 346: 1971 6.Plevra Bülteni (www.toraks.org.tr)

3 Sunum Planı 1-Tanışma, öğrenim hedefi ve sunum planı (10 dak.) 2-Teorik ders (65 dak.) 1- Dr. Öner DİKENSOY-(35 dak.) 2- Dr. Abdurrahman Şenyiğit (30 dak.) Ders Arası: 30 dakika 3-Olgu sunumları: (75 Dakika) Dr. Öner Dikensoy (35 Dakika) Dr. Abdurrahman Şenyiğit (40 Dakika)

4 Plevra Teorik Sunum-1 Doç. Dr. Öner Dikensoy Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD. 2009-TTD-MGK

5 Sunum Planı Plevranın anatomi ve fizyolojisi Sıvı oluşum mekanizmaları Plevral efüzyonların tanımı Plevral efüzyonların sınıflandırılması Etyolojileri Makroskopik görünümleri Tanı yöntemleri

6 Anatomi Visseral Plevra Parietal Plevra Mediastinal Kostal Diafragmatik

7 Plevra Akciğer

8 Parietal Plevra Visseral Plevra

9 Parietal Plevra Visseral Plevra

10 Parietal Plevra Visseral Plevra

11 Anatomi

12

13 Fizyoloji Qf = Lp x A[(Pcap - Ppl) - s ( πcap - πppl) Qf=akım, Lp=Filtrasyon katsayısı, A=membran yüzey alanı, P=HSP π=OP, cap=kapiller, pl=plevral aralık, S=total protein için refleksiyon katsayısı (membranın büyük molekülleri geçirme yeteneği) Starling Eşitliği 15µm 40µm  0.01 mL/kg/saat; 17mL/gün - yetişkin

14 Qf = Lp x A[(Pcap - Ppl) - s ( πcap - πppl) ParietalVisseral Hidrostatik Onkotik +30+24 - 5 30-(-5)= 35 24-(-5)= 29 Light RW. Pleural Diseases.Lippincott.2001 +34 +5 34-(5)= 29 60

15 Plevral Efüzyon Oluşum Mekanizmaları Sıvı oluşumunun : 1.Interstisyel sıvı –En sık mekanizma –KKY, ARDS, PPE 2.Hidrostatik P gradient –SağKY, solKY, pericardial eff, SVCS 3.Kapiller geçirgenlik –Starling Lp artması, VEGF, inflamasyon 4.Onkotik P gradienti –Çok nadir 5.Üçüncü kompartmandan –Periton, ductus torasikus, intratorasik kan damarları Sıvı absorbsiyonun : 1.Lenfatik obstrüksiyon –En sık –Malin PE –0.01 mL/kg ~15 ml/gün –Salınımda artmış olmalı 2.Sistemik venöz basınç artışı –SVCS, sağKY 3.Plevradaki aquaporin sist. Bozulması –Suyun membranlardan transportunu sağlayan protein ailesi

16 Tanımlar Hemorajik sıvı: –Hematokrit ≥ % 1 –Malin, PTE, Travmatik Hemotoraks: –Hct ≥ ½ Serum Hct –Malin, travma, –tüb Şilotoraks: –Trigliserid ≥ 110 mg/dL Psödoşilotoraks: –Kolesterol kristalleri Ampiyem: –Püy Kolesterol kristalleri

17 Plevral Efüzyonların Sınıflandırılması Transüda Konjestif kalp yetmezliğiKonjestif kalp yetmezliği Siroz Nefrotik sendrom Hipoalbuminemi S. vena kava obstrüksiyonu Konstriktif perikardit Fontan prosedürü Ürinotoraks Periton dializi Glomerülonefrit Miksödem Eksüda NeoplastikNeoplastik İnfeksiyözİnfeksiyöz Pulmoner EmboliPulmoner Emboli GIS Post-CABG Jinekolojik Kolajen doku İlaçlar Hemotoraks Şilototaks Diğer Light RW.Pleural Diseases 4th ed.2001

18 Plevral Efüzyonların Etyolojisi-1 KKY500,000 (%36) PNÖMONİ300,000 (%22) MALIGN EFÜZYON200,000 (%14) PULMONER EMBOLİ150,000 (%11) TEŞHİSSİZ (?VIRAL)100,000 POST-CABG 50,000 SİROZ-ASİT 50,000 GASTROINTESTINAL 25,000 BAĞ DOKUSU HAST 6,000 TUBERKÜLOZ 3,000 Light RW.Pleural Diseases 4th ed.2001 %83 %17 1.384.000 olgu/yıl

19 Metintaş S. Plevra Hastalıkları, TD Yayınları; 2003 KKY 80 000 (%40) Bakteriyel pnömoni 40 000 (%20) Metastatik malign plevral sıvı 30 000 (%15) Tüberküloz plörezi 1 500 (%1) Mezotelyoma 600 Diğerleri 50 000 Plevral Efüzyonların Etyolojisi-2 200,000 olgu / yıl %76 %24

20 Makroskopi Plevra sıvısının ilk muayenesi –Koku: Ürinotoraks, anaerobik enf. –Renk: Sarı: seröz (eksüdatif sıvıların çoğu) Kırmızı: Hemorajik, hemotoraks Bulanık: PPE, Ampiyem, Romatolojik Beyaz: Şilotoraks, Psödoşilotoraks

21 Tanı Yöntemleri Non-invazif Tanı: –Anamnez semptomlar –Fizik muayene bulgular –Görüntüleme Radyoloji: –Akciğer grafileri –USG –BT –MRI PET-BT İnvazif Tanı: –Torasentez Biyokimya Sitoloji –Plevra biyopsisi Kör Klavuzlu –Torakoskopi –Torakotomi

22 Asemptomatik Göğüs ağrısı parietal (visseral değil) plevranın infiltrasyonu Nefes Darlığı (özellikle egzersizde) Noninvazif Tanı: Semptomlar

23 Noninvazif Tanı: Bulgular Perküsyonda matite en klasik bulgudur Perküsyonda matite en klasik bulgudur Dr. Josef Leopold Auenbrugger (1722- 1809)

24 Auenbrugger teorisini farklı düzeylerde doldurduğu fıçılarda gösterdi. References: www.whonamedit.com www.umanitoba.ca/faculties/medicine/units/history/ Noninvazif Tanı: Bulgular

25 Noninvazif Tanı: Akciğer Grafi Her 100 olgunun 100 ündede PE var demek için: –P-A grafide: 500 mL –Lateral: 200 mL –USG: <200 ml –BT: en duyarlı

26 Noninvazif Tanı: Akciğer Grafi

27 Noninvazif Tanı: Yan Akciğer Grafi Neden Yan Grafi Daha Duyarlı? Light RW. Pleural Diseases.Lippincott.2001

28 Noninvazif Tanı: Akciğer Grafi Atipik filmler Qureshi NR Clin Chest Med 2006

29 Noninvazif Tanı: Akciğer Grafi Atipik filmler

30 Qureshi NR Clin Chest Med 2006

31 Noninvazif Tanı: Radyoloji Lateral dekübitis grafi: –İki taraflı çekilmeli –Yüksek voltaj –Sıvı varmı? –Sıvının altındaki parankim normalmi? –Eğer K-F sinüs minimal künt ise –Sıvı kalınlığı> 1 cm ise: Torasentez yapılabilir

32 Qureshi NR Clin Chest Med 2006 Noninvazif Tanı: BT

33 Radyoloji:USG Donnelly E. Plevra Bülteni 2008;2:81

34 Radyoloji:USG Bitner RC,Eurp Resp Mono 2002

35 Radyoloji:MRI Sagittal T2W MRI Qureshi NR Clin Chest Med 2006 MPM da: Göğüs duvarı Endotorasik fasya Diafram

36 PET-BT

37 İnvazif Tanı: Torasentez Kime? –KKY olmayan –KE olmayan Nasıl? –FM –Radyoloji –Alttaki kotun üstü –Lokal anestezik Ne kadar sıvı? –10-30 mL

38 Plevra Sıvısında Neler İsteyelim? Rutin istenecekler: –Protein, LDH –Ayırıcı hücre sayımı Malin: –Sitoloji PPE: –Mikrobiyoloji –pH TB plörezi: –ADA

39 Plevra Sıvısı Ayırıcı Hücre Sayımı Nötrofil+Parankimal infiltrat: –Akut bir durum, –PPE, PTE, Malin Nötrofil+Parankim normal: –PTE, viral enf, GIS, asbest pl, malin, akut tbc Mononükleer hücreler: –Kronik bir durum –Malin, tbc, PTE, Post-CABG Light RW.Pleural Diseases 4th ed.2001

40 Plevral Sıvı Sitolojisi Kör biyopsiden daha duyarlı İlk örnek 60% pozitif 3 örnek >80% pozitif ADENOCARCINOMA için çok etkili Lenfoma, skuamoz hüc, mezotelioma için daha az etkili

41 Plevranın İğne Biyopsisi Malignite veya Tbc düşünülüyorsa anlamlı Yöntem: –Posterior daha güvenli –BT de kalınlaşma varsa tanı yüksek –Lokal anestezi –Cilt cilt altı kesisi –Kontrollü giriş –Çok parça

42 Sitoloji ve histoloji için Sensitivite (%) A, 208 malignant plevral efüzyon. B, 100 tüberküloz plevral efüzyon Loddenkemper R: Eur Respir J 1998;11:213–221,

43 Tanı şansı genel olarak % 50 kabul edilir. TanıKapalı plevra iğne biopsisi Dr. Muzaffer Metintaş’ın izniyle

44 Prospective randomised trial of ‘blind’ Abrams’ pleural biopsy vs CT guided cutting needle pleural biopsy in cytology negative undiagnosed pleural effusions. Maskell NA et al. Lancet 2003 l Abrams’: dyrlk: %47, özgnlk: %100 l BT-guided tru-cut: dyrlk : %87, özgnlk: %100 l BT eşliğinde plevral biopsi plevral malinite tanısında (MPM dahil) Abrams’ biyopsiden daha etkin. l Sitoloji negatif olgularda tercih edilebilir. BT eşliğinde kesici biyopsi

45 Torakoskopi (>90%) Hastada MPM dahil malinite tanısı (>95%) Tbc tanısını Diğer bening patoloji tanısında nadiren faydalı Plöredezis yapılabilir –Plöral abrazyon veya şimik ajan

46 Yeni Semi-rijit Torakoskop Daha sempatik Pahalı Küçük biyopsi Herth F. Plevra Bülteni 2008;3:67


"Öğrenim Hedefleri Plevranın Anatomisini PE oluşum mekanizmalarını PE epidemiyolojisini Güncel Tanı yaklaşımı –Tanı yöntemleri: Noninvaziv tanı yöntemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları