Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİNE GİRİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİNE GİRİŞ"— Sunum transkripti:

1 ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİNE GİRİŞ

2 Kalça eklemi Kalça eklemi ilium iskium ve pubisin birleşmesiyle oluşan acatebulum ile femur başı arasında meydana gelen spheroid tipi bir eklemdir.

3 Asetabulum Pelvisin üç komponentinden şekillenir
-İlium ve ishium %80 oranında -pubis ise %20 oranında katkıda bulunmaktadır. Labrumla derinliği artar. Asetabulum ile femur sadece lunat yüzey boyunca temas eder.

4 FEMUR Femur başı : medial, superior ve anterior yöne doğrudur
Dik duruş pozisyonunda femur başı asetabulum içinde yukarı,içe ve öne doğru durur. Bu durum flex sırasında geniş bir hareket yeteneği sağlar Femur başının 2∕3 ünü acetabulum kaplar

5 Kalça eklemini kontrol eden yapılar
Eklem yüzlerinin uyumu Eklem kapsülü Eklem içi negatif basınç (11-18 kg negatif basınç) Labrum(fibrokartilajinöz ) Ligamentler Kaslar Mediolateral: M.gluteus medius primer olarak sorumlu bir miktar gluteus max ve TFL’dir Anterior-post: Önde İliopsoas,rektus femoris ve sartorius arkada gluteus max ve hamstringlerdir. Rotasyonel: rotator kaslar tarafından karşılanır.

6 Ligamentler 1- iliofemoral bağ 2- İschiofemoral bağ 3- Pubofemoral bağ
4- Lig. Capitis femoris (teres)

7 Iliofemoral Ligament Y ligament olarak bilinir
Vücudun en kalın ve en güçlü ligamentidir.(300kg) Anterior eklem kapsulünü destekler Kalça hiper- ekstansiyonunu kısıtlar Stabilizasyon sağlar. Az kas aktivitesi ile ayakta durmada yardımcı olur.

8 Pubofemoral ligament Abduksiyonu kısıtlar İschiofemorale Ligament İç rotasyonu engeller

9 Ligamentum Teres Femur başınının arteriyal beslenmesini sağlar
Kalça dislokasyonu için önemli bir yapıdır Eks ve abd hrktini limitler

10 Kalça ekleminin kas dinamiği;
Abduktörler: 1- M. Gluteus Medius 2- M. Tensör Fasia Latae 3- M. Gluteus Minimus 4-M. Gluteus maksimus

11 Adduktörler; 1- M. Add. Magnus, longus, brevis 2- M. Pectineus
3- M. Gracilis

12 Ekstansörler; 1- M. Gluteus Maksimus 2- M. Gluteus Medius 3- M. Gluteus Minimus 4- Hamstringler

13 Kalça fleksörleri; M. Tensör Fasia latae M. İliopsuas M. Rectus femoris M. Sartorius

14 Kalça iç rotatörleri M. Tensör fasia latae M. Gluteus medius M. Gluteus minimus Kalça dış rotatörleri M. Piriformis M. Gemellus süperior M. Gemellus İnferior M. Obturatorius internus M. quadratus femoris

15 DİZ EKLEMİ Ağırlık taşıma için stabilite sağlamak
Bacağın hareketlerini sağlamak Üst gövdenin ağırlığını bacağa ve ayağa aktarmak Yürümede ekstremitenin boyunu kısaltmak

16 Menteşe tarzı eklem Gynglimus 16

17 ANATOMİ KEMİKLER Femur Tibia Fibula Patella ARTİKÜLASYONLAR
1. Tibiofemoral 2. Patellofemoral 3. Tibiofibular 17

18 PATELLA Patella, diz eklemi önünde quadriseps femoris tendonunun derin lifleri arasına yerleşmiştir. 18

19 PATELLA 19

20 PATELLANIN FONKSİYONLARI:
Dizin ön kısmını korur (Femur üzerinde kemik bir kılıf oluşturur.) Ekstansiyona destek olur Fleksiyon ve ekstansiyon sırasında ekstansör tendonların kolay kaymasını sağlar. Fleksiyon sırasında quadriceps kuvvetinin tibia’ya iletilmesini sağlar. Yük altında femura stabilite sağlar. 20

21 EKLEMLER Medial Tibiofemoral Eklem Lateral Tibiofemoral Eklem
Patellafemoral Eklem Proximal Tibiofibular Eklem

22 Medial – Lateral Tibiofemoral eklem(diz eklemi)
Hareketleri:Diz fleksiyonu- ekstansiyonu Tibianın iç/dış rotasyonu sadece diz fleksiyonda meydana gelir. İstirahat pozisyonu: hafif diz fleksiyonu (10º) Kilitli pozisyon: Full diz ekstansiyonu

23 Patella femoral eklem Hareketleri: diz fleksiyonu ile inf. Gliding
Diz ekstansiyonu ile sup. Gliding Medial lateral gliding

24 Dizin stabilitesi Ligamentlere Kaslara Menisküslere Yüzey geometrisine
Yük uygulanmasına bağlıdır.

25 Diz ekleminin ligamentleri
1- intrakapsüler Ligamentler 2- ekstrakapsüler Ligamentler

26 İntrakapsüler ligamentleri:
Menisküs ve cruciat (çapraz) ligamentlerden oluşur. Cruciat ligamentler femur ve tibiaya bağlanır Eklemin artiküler kapsülü içinde yer alır Cruciat ligamentler eklem merkezinde yer alır ve birbirlerini X şeklinde çaprazlarlar Diz ekleminin stabilitesini sağlarlar.

27 Anterior Cruciat ligament (ACL):
2 cruciat ligamentin en zayıfıdır Tibianın anterior interkondiller bölgesinden başlar, medial menisküsün posterioruna tutunur

28 ACL’nin kanlanması kötüdür
Diz fleksiyonda gevşer, tam ekstansiyonda gerilir. Tibiada femurun posteriora yer değiştirmesini ve diz ekleminin hiperekstansiyonunu önler.

29 Posterior cruciat ligament (PCL):
2 cruciat ligamentin en güçlüsüdür. Tibianın posterior interkondiler bölgesinden başlar, superior, anteriora doğru uzanır

30 PCL, diz fleksiyonda gerilir
PCL, diz fleksiyonda gerilir. Tibia üzerinde femurun anteriora yer değiştirmesini ya da femur üzerinde tibianın posteriora yer değiştirmesini önler. Diz ekleminin fleksiyonunu limitler ağırlık taşıma sırasında diz fleksiyonda PCL femurun ana stabilizatörüdür.(yokuş aşağı yürüyüşte)

31 Menisküsler Menisküsler şok absorban, fibrokartilajinöz yapılardır
Tibianın interkondiler bölgesinde sonlanır Meniscos – Hilal

32 MENİSKÜSLER Diz eklemini destekleme ile görevli kıkırdak yastıkçıklardır. Binen yükün tüm eklem yüzeyine eşit dağılmasını sağlar.

33 MENİSKÜSLER Primer rolü varus/valgus stabilitesinde rol oynamaktır.
Eklem sürtünmesini azaltarak hareket kabiliyetini artırır, gelen darbeleri emer. Eklemin stabilizesine de yardımcı olur.

34 Menisküskler Özetle Yük iletme Şok emici Eklem stabilitesi
Kayganlık sağlama Rotasyon sağlama

35 Medial menisküs C şeklindedir. Arka kısmı önden daha geniştir.
Her iki menisküs önde transvers ligamanla birbirine bağlanır.

36 Lateral menisküs Şekli sirkülere yakındır.
Daha küçüktür. Daha hareketlidir.

37 Ekstrakapsüler ligamentler
Fibröz kapsül 5 ekstrakapsüler ligament tarafından güçlendirilmiştir; Patellar ligament fibular(lateral) kollateral ligament tibial(medial) kollateral ligament oblig popliteal ligament arcuat popliteal ligament.

38 AYAK-AYAKBİLEĞİ BİOMEKANİĞİ

39 Ayak yapılarının fonksiyonu;
Stabilite Destek Şok absorbe Adaptasyon Kuvvet dağılımı İleri hareket

40 Distal tibiofibular eklem :
Eklem yüzü: incissura fibularis- fibulanın distal ucu arasındadır. Eklem tipi: Syndesmosis

41 Talocrural eklem; Tibia ve fibulanın distali ile talus arasındaki eklem Hareketleri: talusun ant. ve post. gliding’i ile dorsi ve plantar fleksiyon İstirahat pozisyonu: 10º plantar flek. Kilitli pozisyonu: full dorsi flek.

42 Artrokinematik hareketler
Talocrural eklemde: dorsi fleksiyon ile talusta post. gliding Plantar fleksiyon ile anterior gliding

43 Ayak yapıları(eklemleri)
Subtalar Midtarsal MTP PIP DIP

44 Subtalar eklem: Talusun inferioru, calcaneusun superioru arasındadır.
Hareketi: inversiyon-eversiyon

45 Midtarsal eklem(Chopart):
Talonavikular-calcaneocuboid eklemdir Ayağı ön ve arka ayak olarak 2’ye ayırır Dengenin sağlanmasında ve stabilitede önemli Subtalar eklemle birlikte çalışır. Arka ayakta inv., ever. olurken ön ayağın yere temasını sağlar. Hareketleri: kayma ve rotasyon yapılabilir.

46 Tarsometatarsal eklem(Lisfrank)
Medialde 1.,2. ve 3. metatarslar ile ilk 3 cuneiform kemik arasında Lateralde ise 4. ve 5. metatarsler ile cuboid kemik arasındadır Fonksiyonu: stabilite

47 Metatarsophalangeal eklemler:
Metatars başları ile falankslar arasındadır. Fleksiyon, ekstansiyon ve çok az rotasyon Streslere açık bir eklemdir. Sıklıkla subluksasyonlar meydana gelir.

48 Proksimal ve distal phalangeal eklemler:
Menteşe tip özelliktedir. Fleksiyon - Ekstansiyon

49 Ayak arkları; 1- Medial longitudinal ark 2- Lateral longitudinal ark
3- Transvers ark

50 Medial longitudinal ark:
Apeks: Navikula Yüksekliği: 15-18mm

51 Lateral longitudinal ark:
Apeksi: Cuboid Yüksekliği: 3-5mm.

52 Transvers ark: 3 bölümden meydana gelmiştir:
1- Anterior transvers ark; 1. ve 5. metatars başları arasında 2- Mid transvers ark: 3 cuneiform ve cuboid kemik tarafından oluşturulur 3- Posterior transvers ark: Cuboid ve navikula arasında

53 Arkların fonksiyonu: Bu arklar, plantar fasianın, plantar kasların ve bağların fonksiyonu ile korunur. Bağlar ayağa yük binmesi ile gerilir. Vücut ağırlığı sınırlı bir yüzey tarafından desteklenir. Ayağın plantar yüzeyindeki damar ve sinirler korunur.

54 Ayak tabanındaki yük dağılımı:
Ayağa ağırlık binip, statik olarak durulduğunda her iki ekstremiteden eşit şekilde geçer(%50, %50). Tibiadan yüklerin 5/6’sı Fibuladan 1/6’sı geçer. Calcaneustan yüklerin %60’ı, Metatars başlarından %40’ı geçer. Metatarslardan geçen yüklerin 1/3’ü 1. Metatarsta, 2/3’ü diğer metatarslardan geçer.

55 Ayak ayakbileği kas dinamiği

56 Dorsi fleksiyon yaptıran kaslar:
M. Tibialis anterior, M. Ekstansör digitorum longus, M. Ekstansör hallusis longus M. Pereneus longus - brevis

57 Plantar fleksiyon yaptıran kaslar:
M. Gastrocnemius M. soleus M. Tibialis posterior M. Fleksör digitorum longus

58 İnvertör kaslar; M. Tibialis posterior
M. Tibialis anterior (ayağı dorsi fleksiyonda iken inversiyona götürür.)

59 Evertör kaslar: M. Peroneus longus
M. Peroneus brevis, primer olarak fonksiyonları dorsi fleksiyonda eversiyon

60 ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ

61 Ağrının azaltılması Ortez Endikasyonları
Ligaman ve tendonların gerilmesi Sinovyal membranın irritasyonu Anormal hareket İnflamasyon

62 Ortez Endikasyonları Hareketsizlik sağlamak Kırıklarda
Aksiyel yüklenmenin azaltılması Skolyozda Servikal spinal kırıklarda

63 Ortez Endikasyonları Deformitenin önlenmesi ve düzeltilmesi
Erken takılmalı Deformite oluştuktan sonra sadece germe Germe aşırı olmamalı Ortez aralıklı kullanılmalı

64 Ortez Endikasyonları Fonksiyonun düzeltilmesi
İstenilen harekete izin vermeli İstenmeyen hareketi kısıtlamalı Sağlam fonksiyonları korumalı Enerji tüketimi en az olmalı Bireyin fonksiyonlarını artırmalı

65 Kullanılan Materyaller
Çelik En sık kullanılan temel maddedir Dayanıklı, ucuz Diğer malzemelerle kombine edilebilir Ağır Kolay paslanır Paslanma nikelajla önlenir Yan bar ve kilit yapımında

66 Kullanılan Materyaller
Aluminyum Hafif Kolay şekillenebilir Paslanmaz Dayanıklı değildir Alaşımları genellikle kullanılır

67 Kullanılan Materyaller
Plastik Termosetting Termoplastik (polipropilen) Yüke dayanıklı, uzun ömürlü

68 Kullanılan Materyaller
Deri, kösele, kalın kumaşlar Bağlama için Velkro Lastikler

69 Ortez Bakımı ? Haftada bir kez kilitler temizlenip yağlanmalı
Deri kısımlar sabunlu su ile temizlenmeli Sökükler hemen onarılmalı Plastik kısımlar sökülüp yıkanmalı Giymeden önce yıpranma gevşeme olup olmadığı kontrol edilmeli Çıkarılınca cilt deri bütünlüğü açısından kontrol edilmeli

70 Ortez Tipleri Statik Ortezler Harekete izin vermezler İstirahat
İmmobilizasyon Atrofiye yol açarlar

71 Ortez Tipleri Statik Ortezler Kontraktüre yol açarlar
Günde bir-iki kez çıkarılmalı Aktif-pasif egzersizler yapılmalı Kayıp fonksiyonun yerine geçebilir

72 Ortez Tipleri Dinamik Ortezler Hareketi artırırlar
Eklem hareketinin kontrollü yapılmasına neden olurlar Dinamik ve statik ortez komşu iki eklemde aynı anda kullanılabilir

73 Ortez Tipleri Dinamik Ortezler
Eksternal veya internal güç kaynakları ile eklem hareketini kontrol ederler Eksternal güç elastik band veya yaylar olabilir İnternal güç vücut segmenti de olabilir

74 Alt Ekstremite Ortezleri

75 YÜRÜME ANALİZİ

76 Yürüme Normal yürüme Yürüme Siklusu Kadans

77 Normal Yürüme ile İlgili Parametreler
İki adım uzunluğu saniye Adım uzunluğu saniye Adım açıklığı santimetre Kadans 113 Yürüme hızı dakikada 80 metre

78 Yürüyüşün Fazları Basma fazı salınma fazı Çift Destek Fazı

79 Basma dönemi Topuk vuruşu Tam basma Basma dönemi orta noktası İtme

80 Basma dönemi; Kalça 25 derece fleksiyon, diz tam ekstansiyon,
ayak bileği (AB) 90 derece dorsİfleksiyonda iken başlar - Aynı anda karşı ekstremite diz 15 derece fleksiyondadır

81 Basma dönemi; Ayakta 5 derece plantar fleksiyon vardır,
Tam basma; Ayakta 5 derece plantar fleksiyon vardır, Gövde de basmakta olan ekstremite üzerinde öne doğru ilerler Sonlara doğru kalça ve diz 5 derece fleksiyona, AB 10 derece DF’a gelir

82 Basma dönemi; Basma dönemi orta noktası; Kalça nötral, diz 5 derece,
AB ise 2-3 derece DF’dadır

83 Basma dönemi; Topuk kalkışı (itme);
Kalça hiper ekstansiyondan nötrale, diz 10 derece fleksiyonda, AB DF’dan 20 derece PF’a geçer

84 Salınma Dönemi Hızlanma Salınma dönemi orta noktası Yavaşlama

85 Salınma Dönemi Hızlanma;
Kalça 20 derece fleksiyon, diz derece fleksiyon, AB DF’dan nötrale gelir

86 Salınma Dönemi Salınma dönemi orta noktası;
Kalça 30 derece fleksiyonda, diz 60’dan 30 derece fleksiyona, AB’de nötral pozisyondadır

87 Yavaşlama; Kalça 30 derece flex, diz 30 derece flex’den nötrale,
AB ise nötraldedir

88 Yürüyüş Kinematiği

89

90 Spesifik Yürüme Anormallikleri
Gövdenin yana eğilmesi Gövdenin öne eğilmesi Gövdenin arkaya eğilmesi Fonksiyonel bacak uzunluk farkı Aşırı diz fleksiyonu Anormal ayak teması Yetersiz push-off

91 Gövdenin yana eğilmesi;
Trendelenburg Gait

92 Gövdenin Öne Eğilmesi;
İki taraflı ise, gövde yürüme fazı boyunca fleksiyonda kalır

93 Gövdenin Arkaya Eğilmesi;

94 Fonksiyonel Bacak Uzunluk Farkı
Spastisite Kas kuvvet kaybı

95 Sirkümdiksiyon ve Stepaj Yürüyüşü

96 Anormal Ayak Teması; Talipes kalkaneus Talipes ekinus
Talipes ekinovarus

97 Yetersiz push-off; Nedeni aşil rüptürü,


"ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİNE GİRİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları