Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okul Temelli Mesleki Gelişimi Planlama. OTMG SÜRECİNİN DÖNGÜSÜ 1. Öğretmenlerin bireysel gelişim planlarının hazırlanması 2. Okul temelli mesleki gelişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okul Temelli Mesleki Gelişimi Planlama. OTMG SÜRECİNİN DÖNGÜSÜ 1. Öğretmenlerin bireysel gelişim planlarının hazırlanması 2. Okul temelli mesleki gelişim."— Sunum transkripti:

1 Okul Temelli Mesleki Gelişimi Planlama

2 OTMG SÜRECİNİN DÖNGÜSÜ 1. Öğretmenlerin bireysel gelişim planlarının hazırlanması 2. Okul temelli mesleki gelişim planının hazırlanması 3. Mesleki Gelişim Planlarının uygulanması ve izlenmesi 4. OTMG’in değerlendirilmesi

3 OTMG SÜRECİNDE YER ALANLAR OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRETMEN OTMG KOORDİNATÖRÜ ZÜMRE BAŞKANI

4 OTMG Sürecinde Okul Müdürünün Sorumlulukları Pilot uygulama çalışmalarını, belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve bu yeterlikleri geliştirmeye yönelik hazırlanan Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzundaki anlayışı içselleştirerek yürütülmesinden Yaşam boyu öğrenme ilkesinin okul kültürüne kazandırılmasından Karşılıklı güvene ve özdenetime dayalı, demokratik bir okul kültürünün oluşturulmasından

5 OTMG Sürecinde Okul Müdürünün Sorumlulukları Sorunların giderilmesinde, yakın çevre olanaklarının tespit edilmesi ve işe koşulmasından Okul Temelli Mesleki Gelişim uygulama çalışmalarını izlerken, eğitimin lideri olma sorumluluğu içerisinde öğretmenin bireysel mesleki gelişim planının incelenmesi öğretmenin uygulama sürecinde ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması, öğretmene rehberlik edilmesi, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinden

6 OTMG Sürecinde Okul Müdürünün Sorumlulukları Öğretmenin mesleki gelişim planının, okul gelişimine katkısı yönünde görüş ve önerilerin, eşit ilişki düzeyinde, destekleyici ve yapıcı bir biçimde sunulmasından Öğretmenin bireysel gelişim dosyasının, öğretmenin kanıtları çerçevesinde incelenmesinden Okul Temelli Mesleki Gelişim uygulamalarının okul, ilçe ve il genelinde yaygınlaştırılmasında deneyimlerin aktarılması ve rehberlik edilmesinden sorumludur.

7 OTMG Sürecinde Öğretmenlerin Sorumlulukları Okuldaki öğretmenlerin; genel yeterlikleri ve bu yeterlikleri geliştirmeye yönelik hazırlanan Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzundaki anlayışı içselleştirerek yürütmeleri yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde kendi kişisel mesleki gelişimi için sorumluluk almaları, kendi mesleki gelişiminin yanı sıra meslektaşlarının, okulunun ve yakın çevresinin gelişiminden sorumlu olmaları

8 OTMG Sürecinde Öğretmenlerin Sorumlulukları OTMG sürecinde fırsatlar oluşturmaları öğrencilerin en iyi ve en uygun eğitimi aldıklarından emin olmaları yansıtıcı bir yaklaşımla uygulamalarını sürekli gözden geçirmeleri bilgi ve becerilerini geliştirmeleri yeni buluşları, fikirleri, yaklaşımları ve teknolojileri dikkate alarak öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirebilmeleri

9 OTMG Sürecinde Öğretmenlerin Sorumlulukları meslektaşlarını, mesleki standartları en üst düzeyde kazanmaları konusunda desteklemeleri kendi bakış açılarını ve tecrübelerini meslektaşlarıyla paylaşmaları kariyer gelişimlerinin, kişisel uygulamalarının ve başarılarının kayıtlarını içeren güncel bir OTMG ürün dosyası tutmaları beklenmektedir.

10 OTMG Koordinatörünün Sorumlulukları OTMG koordinatörü, öğretmenler kurulunca önerilen en az iki öğretmen arasından okul müdürünce belirlenir. Öğretmenler kurulu oluşturulamayan ya da en az iki öğretmen önerilemeyen okullarda koordinatör öğretmenlik görevi doğrudan okul müdürünce veya belirleyeceği bir öğretmenle yerine getirilecektir. OTMG koordinatörü, okulda OTMG çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini, bireysel mesleki gelişim planlarının toplanıp bir araya getirilerek OTMG planına ve Okul Gelişim Planına yansıtılmasında okul müdürüne yardım eder.

11 Zümre Başkanlarının Sorumlulukları Okulda OTMG çalışmalarında öğretmenleri desteklemek ve önerilerde bulunmak. Öğretmenlere rehberlik ederek onların gelişimini desteklemek. Zümresindeki öğretmenlerin bireysel veya grup olarak gerçekleştirdikleri OTMG etkinlikleri sonucunda kısa ve uzun dönemli oluşan etkileri izlemek. Öğrenci öğrenmesindeki kısa ve uzun dönemli etkileri izlemek. Zümre öğretmenlerinin gelişim ihtiyaçlarını gözden geçirmek.

12 Bireysel Mesleki Gelişimi Planlama Süreci Öğrenen (öğrenci/öğretmen) ihtiyacının karşılanması İhtiyaç Belirleme Öncelikleri Belirleme Hedef Belirleme İzlenecek Yolun Belirlenmesi İzleme ve Değerlendirme

13 1. Aşama: İhtiyaçları Belirleme Mevcut durum ile ulaşılmak istenilen durum arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla izlenecek bir süreçtir.Mevcut durum ile ulaşılmak istenilen durum arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla izlenecek bir süreçtir. Öğrencinin öğrenim gereksinimini veöğretmenin mesleki gelişim ihtiyacınıbelirlemesini amaçlar.Öğrencinin öğrenim gereksinimini ve öğretmenin mesleki gelişim ihtiyacını belirlemesini amaçlar. Öğrencinin öğrenim hedefleri - Öğrencinin mevcut performansı = Öğrencinin öğrenim gereksinimi Öğrencinin öğrenme ihtiyacını karşılayacak öğretmen yeterlikleri - Öğretmenin mevcut performansı = Öğretmenin mesleki gelişim ihtiyacı

14 İhtiyaçları belirlemek için; gözlem,gözlem, görüş almagörüş alma kayıtlı verileri incelemekayıtlı verileri inceleme öz değerlendirmeöz değerlendirme KEFE AnaliziKEFE Analiziyapılabilir.

15 KEFE (SWOT) Analizi KEFE (Kuvvetli – Eksik (zayıf); Fırsat – Endişe) Analizi, öğretmenlerin meslek yaşantısı ile ilgili güçlü yönlerini ve eksikliklerini bir bütün halinde görmesine, ayrıca zayıf yönlerini geliştirmesine yarayan fırsatları ve karşılaşabileceği güçlükleri saptamasına yardımcı olan bir tablodur.

16 KEFE (SWOT) Analizi *KUVVETLİ YÖNLER  Davranış yönetimi konusunda deneyimliyim.  Araştırma yapmayı seviyorum.  Zamanı etkili kullanabiliyorum. * Bu alana yazacağınız kuvvetli yönleriniz, zayıf yönlerinizi geliştirmede size yardımcı olacaktır. *EKSİK YÖNLER (Geliştirilmek İstenen Yönler)  Etkinliklerden istediğim sonucu alamıyorum.  Teknolojik araçları kullanmakta yetersizim.  Bireysel farklılıklara uygun plan yapamıyorum. * Sınıf içinde yaşadığınız sorunları ve kendinizle ilgili geliştirmeye ihtiyaç duyduğunuz alanlarla ilgili mevcut durumu içerir. *FIRSATLAR  Üniversitelerle iletişim kurabilirim.  Okulumda internet bağlantısı var.  Deneyimli öğretmen arkadaşlarım var. *Eksik yönlerinizi geliştirirken yararlanabileceğiniz dışsal olanaklardır. *ENDİŞELER  Alternatif değerlendirme yöntemi olarak uygulanabilecek proje çalışmalarının pahalıya mal olması.  Velilerin ilgisiz olması *Eksik yönlerinizi geliştirirken karşılaşabileceğiniz dışsal tehditlerdir.

17 2. Aşama : Öncelikleri Belirleme  Kefe Analizi’nde belirlenen eksik yönlerin önemlilik ve zorluk derecesine göre sıralanmasını sağlayan bir tablodur.  Öncelikli (daha kolay ulaşılabilir) öğrenme ihtiyacına odaklanılmasını sağlayarak zamanın ve emeğin işlevsel kullanılmasını sağlar.

18 Önceliklendirme Matrisi Çok önemli ve aşılması kolay olan yönler Çok önemli Az önemli ÖNEMDERECESİÖNEMDERECESİ ZORLUK DERECESİ Daha az önemli ancak aşılması zor olan yönler Daha az önemli ve aşılması kolay olan yönler Çok önemli ve aşılması zor olan Yönler Orta derecede önemli olan yönler

19 Geliştirilmek istenen bir yönün “ne kadar önemli” olduğu ve “ne kadar uygulanabilir” olduğunu saptamak için çok etkili bir analiz. Çok önemli Az önemli ÖNEM DERECES İ ZORLUK DERECESİKolayZor Etkinliklerden istediğim sonucu alamıyorum Teknolojik araçları kullanmakta yetersizim Öğrencilerim yorum yapamıyorlar Devamsızlık yapan öğrencilerim var. Önceliklendirme Matrisi

20 3. Aşama Ulaşılacak Hedefin Belirlenmesi Hedef belirleme nedir? Öğrencinin öğrenme ihtiyacını veya öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimini karşılamaya yönelik öğretmenin hedef/hedeflerini belirlemesi,Öğrencinin öğrenme ihtiyacını veya öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimini karşılamaya yönelik öğretmenin hedef/hedeflerini belirlemesi, Hedef belirleme, önceliklendirme çalışması sonucu belirlenen öğrenme ihtiyacı ile ilgili nerede olmak istediğimizin ifade edilmesidir.Hedef belirleme, önceliklendirme çalışması sonucu belirlenen öğrenme ihtiyacı ile ilgili nerede olmak istediğimizin ifade edilmesidir.

21 Ulaşılacak Hedefin Belirlenmesi Bu aşamada öğretmen, belirlediği öğrenme ihtiyacının çözümü ile ulaşacağı durumu, gelişim ve değişimi resim, simge, yazı veya sloganlarla ifade eder. Ulaşılmak istenen hedef belirlenirken öğretmen hayallerini de işe koşar.

22 4. Aşama Hedefe Ulaşmada İzlenecek Yolun Belirlenmesi (Strateji Geliştirme) Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gideceğim çok da fark etmez” Kedi: “O zaman hangi yolu takip edeceğin de fark etmez” Alice: “... bir yere ulaştığım sürece...” diye açıklar... Kedi: “Şüphe yok ki bunu yapabilirsin... Çok yürümeyi göze aldığın sürece...”

23 STRATEJİ GELİŞTİRME Strateji geliştirme, bilimsel süreçlerle ( veri toplama, analiz etme vb.) geliştirilmek istenen alana ilişkin fikirler üretmeye, seçenekler geliştirmeye yönelik yol haritasının çizilmesidir.Strateji geliştirme, bilimsel süreçlerle ( veri toplama, analiz etme vb.) geliştirilmek istenen alana ilişkin fikirler üretmeye, seçenekler geliştirmeye yönelik yol haritasının çizilmesidir. Mesleki gelişim planına yönelik Bireysel Mesleki Gelişim Planı yapmadan önce izlenecek yöntemin planlı ve sistematik olarak tasarlanmasıdır.Mesleki gelişim planına yönelik Bireysel Mesleki Gelişim Planı yapmadan önce izlenecek yöntemin planlı ve sistematik olarak tasarlanmasıdır.

24 ANAHTAR SORULAR Şu an neredeyim? Neleri bilmeliyim? Neler yapabilirim?

25 Bu bölümde öğretmen, öğretim sürecinde yaşadığı soruna/mesleki yeterliklerine ilişkin olarak mevcut uygulamalarını değerlendirerek “Şu an neredeyim?” sorusuna yanıt arar. Bunu yaparken öğretmenin yaptığı çalışmalara ilişkin bilgilere, veri toplayarak ve bu verileri analiz ederek ulaşması beklenir. 1. Şu an neredeyim?

26 2. Neleri bilmeliyim? Bu süreçte; geliştirilmek istenilen alana yönelik öğretmenin sahip olması gereken bilgilerin araştırıldığı bir bölümdür. Bu bölümde “Neleri bilmeliyim?” sorusunun yanıtı aranır. Bu sorunun yanıtını bulmak için kaynak taraması yapılarak ilgili kaynaklar incelenir, ihtiyaç duyulan veri toplama araçları kullanılır ve ortaya çıkan verilerin analizi yapılır.

27 3.Neleri yapabilirim? I. ve II. basamakların sonunda elde edilen bilgiler, görüşler vb. veri sonuçlarından olanaklar dahilinde hangilerinin kullanılacağına, buna bağlı olarak hangi faaliyetlerin planlanacağına karar verilir.

28 5. Aşama Bireysel – Mesleki Gelişim Planın Hazırlanması Bireysel mesleki gelişim planı, belirlenen alanda ihtiyaç duyulan iyileştirmeyi gerçekleştirmeye yönelik belli bir zaman dilimi içerisinde uygulanacak faaliyetleri kapsayan mesleki gelişim planıdır. Bireysel mesleki gelişim planı varılmak istenen hedefe giderken öğretmenlerin yol haritası olacaktır.

29 Okul Adı Sorumlu öğretmen/öğretmenler Gelişim için belirlenen Ana Yeterlik Alanı Gelişim için belirlenen Alt Yeterlik Gerekçe Hedef Görevler (Gelişime yönelik görevler) Başlama/Bitiş Tarihleri

30 Kaynaklar/Kaynak kişiler İhtiyaçlar-Tutar İşlem-Zaman Çizelgesi Başarı Göstergeleri İzleme Değerlendirme KOD GÖREVLER AYLAR EYLÜLEKİMKASIM ……

31 Bilgi Edinme ve Anlama Etkinlikleri KODETKİNLİK TÜRÜKANIT/KAYIT Kİ (Kaynak İnceleme) Okuma, Araştırma, İnceleme Rapor,tutanak Pano Hazırlama Özet ÖA Öğrenme Ağı Okulda öğrenme grupları oluşturma,  Mesleki Öğrenme Grupları;  Ağ Tabanlı Öğrenme  E-Öğrenme Fotoğraf Rapor, tutanak Video kaydı Web sitesi oluşturma DA Destek Alma Kamu ve özel kurumlardan uzman/danışman, deneyimli öğretmen, öğretim görevlisi vb. ile görüşme, davet etme, iş birliği yapma. Seminer vb. etkinlikler düzenleme. Rapor, tutanak Fotoğraflar Video kaydı ………… KİE Kurum İçi Eğitim Okul Temelli Eğitim, Okulda hizmetiçi eğitim; Öğretmen toplantıları; Öğrenme-öğretme grupları; Mesleki öğrenmenin diğer meslektaşlarla paylaşımı (yaygınlaştırma), Sunu, seminer, broşür, bildiri vb. Hazırlama, Rapor, tutanak Fotoğraflar Video kaydı Pano hazırlama Sunum örneği Broşür ve bildiri örnekleri ………… KDE Kurum Dışı Eğitim Okul dışında hizmetiçi eğitim etkinlikleri; konferans, seminer, paylaşım toplantıları Ulusal konferans ve ekinlikler Resmi yazılar Seminer raporu Seminere katılım belgesi

32 Gözlem ve İşbirliği Etkinlikleri KODETKİNLİK TÜRÜKANIT/KAYIT MG Meslektaş Gözlemi Kendi okulundan meslektaşların gözlemi meslektaşların öğrenci gözlemi, öğretmen/sınıf değişimi Veri toplama araçları (Gözlem, görüşme, anket vb.) OZ Okul Ziyaretleri Başka okullardaki okul ortamı/ders gözlemi Başka okullarla öğretmen değişimi Deneyimlerin paylaşılması Kurumsal gözlem; kendi okulundan veya başka okullardan yöneticilerin, deneyimli öğretmenlerin gözlemleri. Rol değiştirme; çalışma gözlemi; ders dışı yeni etkinlikler; sosyal çalışmalar gibi başka etkinliklerle ilgili deneyimler Gözlem formları Gözlem değerlendirme raporları Etkinlik planları, Etkinlikler ve sosyal çalışmalar için alınan resmi onaylar …………………… ATİ Aile ve Toplum İş Birliği Kurumlarla, yerel yönetimlerle vb. iş birliği Velilerle işbirliği, ev ziyaretleri Bilgilendirme etkinlikleri Görüşme raporları Tutanaklar …………….. Mİ Meslektaş İş Birliği Meslektaşlarla kuvvetli yönlerin paylaşımı İş birlikli çalışma; ortak etkinlikler planlama ve düzenleme ( kitap, gazete, dergi vb. hazırlama) Paylaşım notları Raporlar Dergi, broşür örnekleri ……………….

33 Uygulamayı İzleme ve Değerlendirme Etkinlikleri KODETKİNLİK TÜRÜKANIT/KAYIT KSY Kendi Sınıfına Yansıtma Günlük tutma; Öğrenme kayıtları tutma Uygulamanın değerlendirilmesi Öğrenci görüşü Daha sonra gelişimin etkisini değerlendirmeye yönelik kanıtlar oluşturmak için kendi sınıfından video kaydı ve meslektaş gözlemi, Öğrencilerden geribildirim alma stratejileri Günlük Öğrenme kayıtları Değerlendirme raporu Veri toplama araçları (Gözlem, görüşme, anket vb.) ……………. ÇP Çıktıların paylaşımı Bireysel mesleki gelişim planı uygulamalarından elde edilen kazanımların, çıktıların öğrenci, veli, meslektaşlar vb. ile paylaşılması Fotoğraf, rapor, ………………..

34 Güç Alanı Analizi Güç Alanı Analizi, uygulamaya geçerken karşılaşılabilecek olası engellerin ve başarıyı arttıracak güçlerin belirlenmesidir. Olumlu çıktılar almayı kolaylaştıracak yönlendirici güçler, öğretmene başarıya ulaşmada zaman ve enerji sağlayacaktır Engelleyici Güçler ( - )Yönlendirici Güçler ( + ) A B C D E F G

35 Okul Temelli Mesleki Gelişim Planının Hazırlanması YETERLİK ALANI Öğretmenin Adı-Soyadı EylülEkimKasımAralıkOcakŞubatMartNisanMayıs A Ziya AslanKİDAKIEKSY Ayşe AydınKİOAKIE B Mehmet Çakır ATIOZÇP İclal YılmazMGATIMIÇP CÖzer BaşarKİMİKDEÇP D Melike Hepşen MİDAOZKSY Ulgen ŞahinKİDAKSYKIE E Murat GönülKIATIÇP Bahar Çeliktan KIKDEATIDAÇP FAsrın EserKIDAÇP ÖĞRETMENLERİN İŞLEM-ZAMAN ÇİZELGESİ

36 Okul Temelli Mesleki Gelişim Planı GELİŞİM ALANLARI EylülEkimKasımAralıkOcakŞubatMartNisanMayıs MESLEKİ GELİŞİM C. ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ 1. “Öğrenme Stilleri” konulu seminer verilmesi 2. Teknoloji kaynaklarının etkili kullanımına yönelik kurslar açılması D.GELİŞİM İZLEME – DEĞERLENDİRME 1. Geribildirim verme 2. Ölçme Değerlendirme Birimi kurma ……………….

37 5. Aşama: İzleme ve Değerlendirme Öğretmenler, okul müdürü ve OTMG koordinatörü ile birlikte yıl boyunca okulda yürütülen bireysel mesleki gelişim çalışmalarını ve kaydedilen ilerlemeleri izler. Bunu yapabilmek için, sınıf içi gözlem, görüşme gibi yöntemler ve diğer etkinlik kayıtlarını kullanabilirler. Çalışmalarında ihtiyaçları olan desteği kimden nasıl alabileceklerini belirler.

38 İzleme ve Değerlendirme Bu süreç; OTMG çalışmalarında asıl amacın sorun çözmek değil, sorunun ortaya çıkmasını önlemek olduğu anlayışının gelişmesini, Başarı kanıtlarının ortaya konmasını, OTMG’nin Okul Gelişimine, öğretmen, öğrenci, meslektaş işbirliği ve veli gelişimine katkısının izlenmesini sağlar.

39 İzleme ve Değerlendirme İzleme  Bireysel Mesleki Gelişim Planının uygulanması sürecinde öğretmen, okul müdürü ile üç ayrı görüşme yapar. Öğretmen isterse, görüşmelere Bireysel Mesleki Gelişim Planı uygulama sürecinde kendisinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabileceğini düşündüğü bir meslektaşını da davet edebilir.

40 İL/İLÇE:OKUL ADI: ÖĞRTMENİN ADI SOYADI:ÖĞRETMENİN HİZMET YILI: ÖĞRETMENİN EĞİTİM DÜZEYİ ( ) Önlisans ( ) Lisans ( ) Lisans Üstü ÖĞRETMENİN BRANŞI: Sınıf/Sınıflar: (Bireysel gelişim planındaki etkinliklere dahil edilen) Şube/Şubeler: Toplam Öğrenci Sayısı: (Bireysel gelişim planındaki etkinliklere dahil edilen öğrenciler) Kız Öğrenci Sayısı:Erkek Öğrenci Sayısı: Yeterlik Alanı: Öğrenciler ve Sınıf Hakkında Bilgi (Öğrencilerin bireysel farklılıkları, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Bireysel Öğretim Planı…vb) GÖRÜŞME GÜNDEMİ (Toplantı sırasında birlikte doldurulacaktır.) I.Öğretmenin Beklentileri (Planın ugulanması sonucunda elde edilecek kazanımlara ve okul müdürünün verebileceği desteğe ilişkin beklentiler) II.Okul Müdürünün Önerileri ve Beklenti (Plandaki görevlere ilişkin önerileri ve okul gelişimine yönelik beklentileri) III.Yapılacak İş ve İşlemler ( detaylandırılmış işlem zaman çizelgesi) IV. Bir Sonraki Görüşme Tarihi ve Saati: Öğretmen İmzaMüdür İmza Okul Temelli Mesleki Gelişim I. Görüşme Formu Görüşme Formları

41 Okul Temelli Mesleki Gelişim II. Görüşme Formu Görüşme Formları İL/İLÇE:OKUL ADI: ÖĞRTMENİN ADI SOYADI:ÖĞRETMENİN HİZMET YILI: Yeterlik Alanı GÖRÜŞME GÜNDEMİ (Toplantı sırasında birlikte doldurulacaktır.) I-a. Gerçekleştirilen Çalışmaların Özeti I-b. Gerçekleştirilen Çalışmalara Ait Kanıtlar (Yazılı, Görsel ve Diğer Materyaller) II. Gerçekleştirilemeyen Çalışmalar Varsa Bunların Gerekçeleri III. Ortak Çözüm Önerileri IV. Bir Sonraki Görüşme Tarihi ve Saati: Öğretmen İmzaMüdür İmza

42 İL/İLÇE:OKUL ADI: ÖĞRTMENİN ADI SOYADI:ÖĞRETMENİN HİZMET YILI: Yeterlik Alanı GÖRÜŞME GÜNDEMİ (Toplantı sırasında birlikte doldurulacaktır.) I-a. Gerçekleştirilen Çalışmaların Özeti I-b. Gerçekleştirilen Çalışmalara Ait Kanıtlar (Yazılı, Görsel ve Diğer Materyaller) II. Gerçekleştirilemeyen Çalışmalar Varsa Bunların Gerekçeleri III. Öğretmenin Süreci Değerlendirmesi (Öğretmenin kişisel gelişimine, öğrenciye, okula ve çevreye katkısı) IV. Okul Müdürünün Görüş ve Önerileri (1.2.3. görüşme gündem maddeleri dikkate alınarak) Öğretmen İmzaMüdür İmza Okul Temelli Mesleki Gelişim III. Görüşme Formu Görüşme Formları

43 İzleme ve Değerlendirme Değerlendirme  Değerlendirme farklı düzeyler için yapılmalıdır.  Başlangıç değerlendirmesi hemen etkinlik sonrası yapılır ve şu sorulara cevap aranır: –Etkinlik amaçları karşılıyor mu? –Bireyin belirlenen öğrenme ihtiyaçlarını karşıladı mı? –Öğrenmenin kalitesi nasıldı?

44 İzleme ve Değerlendirme  Etki değerlendirmesi ise bir kaç hafta, bir dönem veya bir yıl gibi belirli zaman sürecinden sonra yapılır. Bu süreçte; öğretmenin öğrenme ve uygulaması üzerindeki etkisi, öğrencinin öğrenmesi üzerindeki etkisi, personel/meslektaş/tüm okul gelişimi üzerindeki etkisi, etkinlik için yapılan harcamanın fayda- maliyet ve değeri ile ilgili değerlendirme yapılır.

45

46 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Okul Temelli Mesleki Gelişimi Planlama. OTMG SÜRECİNİN DÖNGÜSÜ 1. Öğretmenlerin bireysel gelişim planlarının hazırlanması 2. Okul temelli mesleki gelişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları