Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör. Elif ÜNALAN ÖZÇELİK Evde Hasta Bakımı Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör. Elif ÜNALAN ÖZÇELİK Evde Hasta Bakımı Programı"— Sunum transkripti:

1 Öğr. Gör. Elif ÜNALAN ÖZÇELİK Evde Hasta Bakımı Programı
ETİK Öğr. Gör. Elif ÜNALAN ÖZÇELİK Evde Hasta Bakımı Programı

2

3 Doğru olanı savunmak cesaret ister… Yönetici; bu cesarete gösterebilme davranışını kurumsal kültürün bir parçası haline getirmelidir. Cesaret; inandığımız şeyleri yapmak değildir! Cesaret; doğru olanı, etik olanı yapabilmektir. (Anonim)

4 Etik; Yunanca alışkanlık ve gelenek anlamında kullanılan «ethos» kelimesinden türemiştir. Almanca ‘ehtik’ Fransızca ‘ethigque’ İngilizce ‘ethics’ Latince ‘ethike’

5 Kavramın kökeni ethos, her şeyden önce ‘iyi insan olma’ anlamında bireysel karakter anlamını içermektedir. Türkçede ‘ethos’ un kelime karşılığı ise, gelenek ve alışkanlıktır.

6 Etik ;genel olarak ahlaki açıdan doğru- yanlış ya da iyi- kötü ile ilgilidir.

7 Etik? Bir bireyin izlemesi gereken ahlaki standartlar ve kurallardır.
Bireylerin doğru olarak nasıl davranacağını açıklayan ve tanımlayan ilkeler, değerler ve standartlar sistemidir. İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir.

8 Türk Dil Kurumu Sözlüğünde Etik,
«Töre bilimi, bir meslek grubunun uymak zorunda olduğu davranışlar bütünü ve etik bilimi» olarak ifade edilmektedir.

9 Genel anlamda etik; «Bireyin diğer bireyler, kurumlar ve devlet ile olan ilişkilerinde toplumun deneyimlerinden, gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan, akıl ürünü olan, toplumsal uyuşum, birliktelik ve dayanışmayı artırıcı, dolayısıyla toplumun ekonomik, politik ve sosyal yapılarına istikrar sağlayıcı prensiplerin, standartların ve değerlerin bütünüdür.»

10 Etik, bir pusulaya benzer.
Pusula gidilecek yeri tarif etmez. Ancak gidilecek yerin yönünü belirtir. Etik de kişiye belirli bir eylem ya da davranışı değil doğru olduğu kabul edilen davranışı gösterir ve izlenmesini ister. Bireyi bu davranışa zorlamaz ancak birey kendi özgür iradesiyle bu davranışı uygular.

11

12 ETİK GÜNÜ Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kuruluşuna ilişkin 5176 sayılı Kanun, 25 Mayıs 2004 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucu, okullarda 25 Mayıs günün Etik Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştı.

13 ETİK GÜNÜ T.C. Başbakanlık Kamu görevlileri Etik kurulu, yasal görev ve yetkileri arasında kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve uygulamayı gözetmek hususlarının da bulunmasını dikkate alarak, 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde ‘Etik Günü’, aynı günü yer aldığı haftanın da ‘Etik Haftası’ olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

14 Etik kutsaldır; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit kıymetle ölçülemez.

15 ÖRNEK OLAY 1 Bir işyerinde yönetici asistanısınız. Firmanız küçülmeye gidiyor ve çalışanların bir kısmını işten çıkarılması gerekiyor. Aynı firmada çalışan çok yakın bir arkadaşınız var. Onunla sadece iş arkadaşı olmaktan öte yakın bir dostluk içindesiniz. Özel hayatınızda da sık sık görüşüyorsunuz. Bu arkadaşınız ev almak için çeşitli araştırmalar yapıyor. Hatta bir kısmına birlikte gidiyorsunuz. Arkadaşınız bir gün size sevinçle tam aradığı gibi bir ev bulduğunu söylüyor. ‘birlikte gidip bakalım, sonrada gidip kredi işlerini tamamlayalım’ diyor. Ama siz arkadaşınızın işten çıkarılacaklar listesinde olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşınızın işten çıkarıldığı zaman evin taksitlerini ödeyecek maddi gücü kalmayacağını da biliyorsunuz.

16 Böyle bir durumda ne yapardınız?

17 YANIT: Ne olursa olsun söylememek gerekir
YANIT: Ne olursa olsun söylememek gerekir. Karar nasıl olsa birkaç gün içerisinde kendisine tebliğ edilecektir. Birlikte evi görmeye giderim ve evi beğenmem. Onu vaz geçirmeye çalışırım. Böylelikle iş ahlakına ve yöneticiye bağlılığıma uygun davranmış olurum. Ama arkadaşımın da sıkıntıya girmesini önlemiş olurum. SONUÇ: İş ortamında yazışmalardan, telefon konuşmalarından ya da yüz yüze konuşmalardan elde ettiğim bilgileri, bana yakınlıkları ne olursa olsun asla kimseyle paylaşmamam gerekir.

18 Aristotales, etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozoftur. Etik, pratik felsefenin bir bölümü olarak insan eylemleri ve onların ürünlerini konu alır.

19 ETİK KURALLARI Bir toplumun üyesi olmanın ilk koşulu, var olan
ahlaki çerçeveyi kabul etmektir. Etik, toplumun bakış açısını dikkate alarak bireylerin uygun olmayan davranışlarını belirler. Etik ilkeler yıllarca süren tartışmalar sonunda ortaya çıkar.

20 Yasal düzenlemeler genellikle etik tartışmalardan sonra
gerçekleşir. Yani belli konuya ilişkin etik tartışmalar başlayıp, dikkatler bu konu üzerinde odaklaştıktan sonra, etik sorunlara yol açan konuların çözümünü sağlayan yasalar düzenlenir. Toplumsal yaşam içerisinde kişilerin topluma, toplumun da kişilere karşı uyması gereken birtakım ahlaki kurallar vardır. Bu kurallar genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir. Toplumun bütün üyelerine saygılı olmak, farklı kültürlere ve düşüncelere karşı hoşgörü, kişilerin eşitliğinin kabul edilmesi, kaynakların adil olarak dağıtılması vb.

21 ETİK KURALLAR(DEĞERLER)
Doğruluk, dürüstlük Güvenilir olma Sadakat Adalet Başkalarına yardım etmeBaşkalarına saygı gösterme Vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma Yalan söylememe Başkasının hakkını yememe Karşısındakinin güç durumundan yararlanmama Acısı olanın acısını paylaşma Dayanışma Bireylerin eşitliğinin kabul edilmesi Kaynakların adil dağıtılması Mükemmeliyeti arama vb.

22

23 ETİK SİSTEMLERİ Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir.

24 Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olması üzerinde durur.
İnsan hakları, bireylerin varlığı, bütünlüğü ve temel insan hakları üzerinde durur. Faydacılık, herkes için iyi olacak kararın verilmesini üstlenir. Bireysellik, bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel kazançlarını artırmak olduğunu savunur.

25 Etik Sistemleri Amaçlanan Sonuç Etiği Kural Etiği Toplumsal Sözleşme Etiği Kişisel Etik Sosyal Yaşam Etiği

26 Amaçlanan Sonuç Etiği: Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları tarafından belirlenir. Kural Etiği: Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar tarafından belirlenir. Toplumsal Sözleşme Etiği: Bir eylemin ahlaki doğruluğu, belli bir toplumun normları ve gelenekleri tarafından belirlenir. Kişisel Etik: Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı Sosyal Yaşam Etiği: Kişinin yaşamında uyması gereken sosyal ve ekolojik kurallar.

27

28 ETİK TOPLUM İLİŞKİSİ Etik davranışlar ve ahlak önce aileden öğrenilir.
Aile toplumun temelidir. Aile içerisinde davranış biçimleri ile teorik ahlak öğretisinin uyumlu olması gerekmektedir. Aksi takdirde bireyin ahlaki gelişimi olumsuz yönde etkilenir.

29 Bazı toplumlarda ahlaki olarak iyi sayılabilecek davranış biçimleri başka toplumlarda kötü olarak nitelenebilir. Toplumu oluşturan, toplumda insan ilişkilerini düzenleyen ana unsurlar; norm, kültür, değer, hukuk, ahlak, etik ve din olarak belirtilebilir.

30 Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenler ise üç başlık altında toplanabilir.
Kültür Değerler Normlar

31 Kültür Kültür, bir toplumun yaşayış biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal ekinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır. Bireyler, içinde yaşadıkları grup,toplum ve kültürün sunduğu değerleri, kültürleşme yoluyla öğrenirler. Çünkü kültürel değerlere uygun davranmayan bireylerin toplumca dışlandığı, benimsenmediği göz ardı edilmemelidir.

32 Toplumun her kesiminde yaşayan insanlar, olumlu ve dengeli ilişkiler kurabilmek için insan ilişkilerini düzenleyen kültürel değerleri bilmek ve yaşamlarına katmak durumundadırlar. Kültür, insanın yarattıklarının tümüdür. Geniş kapsamlı olarak bakıldığında kültür, bir toplumun tüm yaşam biçimidir. Toplumun duygu, düşünce hareketlerinden oluşan kalıplar, kültürü oluşturur.

33 Değerler Değerler, bireyin yaşamındaki farklı etmenlere yüklediği önemdir. Değer, birey için önemli her türlü düşünce yapısı, obje veya etkinlik olarak da tanımlanabilir. Değerler, bireylerin düşünce, tutum duygu gibi tüm davranışlarını yönlendiren birer ölçüt olarak kabul edilir. Değerler toplumsal bütünlüğün ayrılmaz bir öğesini oluşturur. Bireyin toplum içinde dengeli yaşayabilmesi için toplumda yerleşmiş değerlerin neler olduğunu bilinmesi gerekir.

34 Değer yargıları, bireylerin düşünce, tutum, duygu v. b
Değer yargıları, bireylerin düşünce, tutum, duygu v.b. tüm davranışlarını yönlendiren ölçütler olarak kabul edilir. Değer yargıları, toplumsal bütünlüğün ayrılmaz bir parçası olduğu gibi aynı zamanda toplumsal yaşantıdır. Değişen koşullar, bir kısım değer yargılarının düzenlenmesine neden olur. Bu nedenle birey, yaşadığı çağa uyabilmek için geçerliliği kalmamış olan değer yargılarına sahip çıkmaktan sakınmalıdır.

35 Normlar Normlar; değerlerin, belirli rollerle ilişkili olarak ele alınması ve uygulanmasıyla oluşur. Norm; karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde kişiye yol gösterir. Bireyin tutum ve davranışları norma göre değerlendirilir.

36 Normlar yazılı ve yazısız olmak üzere ikiye ayrılabilir.
Yazılı normlar; yasalar, tüzükler, yönetmelikler biçiminde yetkili organlarca düzenlenir ve yürürlüğe konulur. Gerektiğinde yazılı normlar değiştirilir. Yazılı normlarla devletin ve toplumun düzeni sağlanır. Yazısız normlar; örfler, adetler, töreler, gelenek ve göreneklerdir.

37 Yaygın ve nüfusun büyük bir bölümü tarafından uzun zamanlardan beri tekrar edilip gelen ve açıklanan nitelikleri taşıyan normlara “adet” deniyor. Örn. Gelin ılcası Bu niteliği taşımakla beraber, yüksek derecede değerlendirmeye konu olan sosyal normlar ise “örf” olarak adlandırmakta. Örflerin bir zamanlar doğru saydığı davranışlar sonradan yanlış kabul edilebilirler. Örneğin, kan davası, başlık parası vb.

38 Gelenek; bir toplumda, eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, töre ve davranışlar, anane olarak tanımlanmaktadır. Görenek; herhangi bir davranışı ya da hareketi eskiden beri gördüğü gibi yapma alışkanlığıdır. Görgü kuralları; uyulması gereken ayrıntılı biçimler, formalitelerdir. Bu kurallar insanın sosyalleşmesi süreci içinde öğrenilirler.

39 ETİK DEĞERLERE UYGUN DAVRANIŞLAR
Etik değerlere uygun davranışların çeşitli sonuçları vardır. Bunlar olumlu ya da olumsuz sonuçlar olabilir.

40 Etik değerlere uygun davranışların olumlu sonuçlara baktığımızda şunları görebiliriz:
Saygınlık kazanma Güvenirlik İyi bir imaja sahip olma Problem çözümünde yardım görme Etik değerler özellikle sosyal çalkantı dönemlerinde ahlaki çöküşü azaltır ve oplum açısından kötü niyetli girişimlere karşı önleyici rol oynar. Toplumda kabul görme vb.

41 Etik değerlere uymayan davranışların sonuçları
BİREYSEL KURUMSAL TOPLUMSAL İşini kaybetme Saygınlığını yitirme Yozlaşmanın kurumsallaştırılması Saygınlığını kaybetme Müşterisini kaybetme Etik değerlerin önemini yitirmesi Toplumdan soyutlanma İmajının zedelenmesi Anemik davranışların yaygınlaşması Güvenirliğini yitirme İş birliğinin zayıflaması Kişisel benliğin zarar görmesi Grup çalışmalarının etkililiğini yitirmesi Mesleksel ve örgütsel bağlılığın zayıflaması Kurum içi iletişimin zarar görmesi Özsaygının yitirilmesi Örgütsel bağlılığın zayıflaması Çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin bozulması Kişisel imajın bozulması

42


"Öğr. Gör. Elif ÜNALAN ÖZÇELİK Evde Hasta Bakımı Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları