Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders 2- Veri türleri, Karar ve Döngü Yapıları, Görsel Kontröller

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders 2- Veri türleri, Karar ve Döngü Yapıları, Görsel Kontröller"— Sunum transkripti:

1 Ders 2- Veri türleri, Karar ve Döngü Yapıları, Görsel Kontröller
Aslı Ergün

2 Değişken türleri Sayisal : Asagıdaki tabloda verilmistir
Yazısal :string, char , char[] Mantıksal : bool

3 Veri Boyutları

4 Tür Değişimi short sayi1; int sayi2; sayi2= 257;
sayi1 = (short) sayi2;

5 SAYI <-> STRING(TEXT) CEVRIMLERI
string -> sayi  sayi = System.Int16.Parse(string1); veya sayi= Convert.ToInt16(string1); sayi->string string1 = sayi1.ToString();

6 DÖNGÜ YAPILARI for döngüsü while döngüsü do while döngüsü
foreach döngüsü

7 FOR DÖNGÜSÜ for (ifade1;ifade2;ifade3) //başlangıç-şart-arttırma deyim; ya da for (ifade1;ifade2;ifade3) { deyim1; deyim2; deyim3; }

8 For yapısı -Örnek using System; class ForDongusu { static void Main() { int n; Console.WriteLine("Bir sayı giriniz."); n=Int32.Parse(Console.ReadLine()); //klavyeden okuma for(int i=1;i<n;i++) { Console.WriteLine("{0}.sayi",i); } Console.ReadLine(); } }

9 WHILE DÖNGÜSÜ while (koşul) { deyim; deyim2; }

10 While yapısı - Örnek using System; class WhileDongusu { static void Main() { int i=1; while (i<5) { Console.WriteLine("Merhaba{0} sayısı ",i); i++; } } }

11 DO WHILE DÖNGÜSÜ do { deyim; }while (koşul);

12 Do while yapısı -Örnek using System; class DoWhileDongusu { static void Main() { string sifre; do { Console.WriteLine("Şifreyi giriniz"); Console.ReadLine(sifre); }while(sifre!="12345"); Console.WriteLine("Tebrikler,şifreyi doğru girdiniz,Sisteme Hoşgeldiniz..."); } }

13 FOREACH DÖNGÜSÜ foreach ( int k in dizi) { Console.WriteLine(k); }

14 Foreach yapısı -Örnek using System; class foreachDongusu { static void Main() { string[] sayiDizi = {"1.Ayse","2.Fatma","3.Ali"}; foreach(string x in sayiDizi) { Console.WriteLine(x); } } }

15 KARAR (ŞART) YAPILARI IF SWITCH

16 IF KONTROLÜ • if (gerçekleşecek şart) { şart gerçekleştiğinde yapılacaklar } else { şart gerçekleşmediğinde yapılacaklar } VEYA • if (gerçekleşecek şart 1) { şart gerçekleştiğinde yapılacaklar } else if (gerçekleşecek şart 2) { şart gerçekleştiğinde yapılacaklar } else { şartların hiçbiri gerçekleşmediğinde yapılacaklar }

17 If Yapısı -Örnek Console.WriteLine("Bir sayi giriniz:");             sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());             sonuc = sayi % 2;             if (sonuc == 0) {                 Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı çift..."); }             else {                 Console.WriteLine("Girdiğiniz sayı tek..."); }

18 SWITCH switch (değişken) { case değer1: değişken değer1’e eşitse yapılacaklar break; case değer2: değişken değer2’ye eşitse yapılacaklar break; case değerN: değişken değerN’e eşitse yapılacaklar break; default: değişken hiçbir değere eşit değilse yapılacaklar break; }

19 Switch Örnek switch (myInt)           {              case 1:                    Console.WriteLine("Your number is {0}.", myInt);                    break;              case 2:                    Console.WriteLine("Your number is {0}.", myInt);                    break;              case 3:                    Console.WriteLine("Your number is {0}.", myInt);                    break;             default:                    Console.WriteLine("Your number {0} is not between 1 and 3.", myInt);             break;           }

20 DİZİLER (array) Diziler aynı türden dataları sırasal olarak bellekte tutan kolleksiyonlardır. 3 farklı grupta tanımlanabilir: Sabit Çoklu Dinamik Değişken

21 Sabit,tekli dizi namespace Ornek { class Program static void Main ()
char str[10]; int[] MyArray = new int[10]; MyArray[10] = 3; for (int x = 0; x < MyArray.Length; x++) Console.WriteLine("MyArray[{0}] :{1}", x, MyArray[x].ToString()); }

22 Çoklu dizi string[][] MyArray // iki boyutlu VEYA > string[,] MyArray MyArray = new String [2,3]; MyArray [0,2] = “İzmir”;

23

24 Dinamik –ArrayList Sınıfı
using System; using System.Collections;  // ArrayList sınıfnı kullanmak için System.Collection isimalanını eklemeliyiz.. class Ornek {        static void Main(string[] args)        {               ArrayList aList= new ArrayList();        // aList isimli ArrayList nesnesi oluşturalım.               // aList nesnemize sırası ile 5, 8, 1, 17 ve 20 değerlerini , Add metodu ile ekleyelim.               aList.Add(5);               aList.Add(8);               aList.Add(1);               aList.Add(17);               aList.Add(20);               // aList'in elemanlarını ekrana yazdıryoruz:               Console.WriteLine("\t aList'in elemanları:");               foreach(int eleman in aList)               Console.WriteLine(eleman);               // aList dizimizden 8 ve 20 değerlerini çıkartalım:               aList.Remove(8);               aList.Remove(20);               // aList dizimize 66 ve 4 değerlerini ekleyelim:               aList.Add(66);               aList.Add(4);               Console.WriteLine("\n\t aList dizisinden 8 ve 20\' çıkartıp, 66 ve 4 ekledik:");               foreach(int eleman in aList)                    Console.WriteLine(eleman);               Console.ReadLine();        } }

25 Basit Konsol Program Yapısı
using System; Class Merhaba { static void Main() { Console.WriteLine ("Merhaba"); }

26 C# GÖRSEL KONTRÖLLERİ MessageBox Button TextBox Label ComboBox ListBox

27 MessageBox MessageBox, kullanıcıya bilgi göstermek için açılan mesaj kutusudur. Bu mesaj kutusu dört öğeden oluşur. · Text (Yazı): Mesaj kutusunda verilmek istenen bilgiyi tutan yazıdır · Caption (Başlık): Mesaj kutusunun başlığıdır · Buttons (Düğmeler): Mesaj kutusunda hangi düğmelerin gösterileceğini belirler. · Icon (Simge): Mesaj kutusunda gösterilecek olan simgeyi ve açıldığı zaman çıkartılacak sesi belirler. MessageBox.Show("Devam etmek istiyor musunuz?", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning); Mesaj kutusu, kapanırken hangi düğmenin basıldığını DialogResult nesnesi ile programcıya bildirir. if(MessageBox.Show("Değişiklikler kaydedilsin mi?", "Kayıt", MessageBoxButtons.YesNoCancel) == DialogResult.Cancel) { // İptal tuşuna basıldığı zaman // buraya girilir. }

28 Button Bir Windows düğmesini temsil eder. Button kontrolüne basıldığında Click olayı tetiklenir. Bu olay gerçekleştiği zaman yapılacak işlemler, ButtonIsmi_Click yordamında yazılır. private void btnRenkDegistir_Click(object sender, System.EventArgs e) { btnRenkDegistir.ForeColor = Color.Gray; }

29 TextBox Bir Windows metin kutusunu temsil eder. Kullanıcıların değer girerek program ile haberleşmesini sağlamak amacıyla kullanılır. TextBox kontrolündeki yazı değiştiği zaman TextChanged olayı gerçekleşir. private void textBox1_TextChanged(object sender, System.EventArgs e) { // TextBox içindeki yazı değiştiği zaman // aşağıdaki kod çalışır. MessageBox.Show("Yazı değiştirildi: " + textBox1.Text); }

30 Label Bir Windows etiketini temsil eder. Kullanıcıya, form üzerinde bir yazıyı göstermek amaçlı kullanılır. Bu yazının görünümü, Label kontrolünün bazı özellikleri ile değiştirilir. TextAlign (Yazı Hizalama) Yazının Label kontrolü üzerinde nerede duracağını belirler. Font (Yazı Tipi) Font özelliği birçok alt özellik taşır. Bunlardan bazıları en sık kullanılan özelliklerdir. Name Yazı tipinin ismini belirler. Varsayılan Microsoft Sans Serif seçilidir. Size Karakterlerin boyutunu belirler. Varsayılan büyüklük 8,5 değerini alır. Bold (Kalın) Yazının kalın tipte olmasını belirler. Italic (Yatay) Yazının italik tipte olmasını belirler. UnderLine (Altı Çizgili) Yazının altı çizgili olmasını belirler.

31 ComboBox Bir Windows açılan kutusunu temsil eder. ComboBox kontrolü, kullanıcıların bazı değerleri açılan bir listeden seçmesini sağlar. Listeye tasarım anında veya çalışma anında öğe eklenebilir. Listeye öğe eklemek için kontrolün Items özelliğinden faydalanılır. Tasarım anında öğe eklemek için Properties panelinden Items özelliği seçilir. String Collection Editor penceresinde, her öğenin değeri tek bir satırda yazılır.

32 ComboBox-2 Çalışma anında öğe eklemek için kod sayfasında, kontrolün Items özelliğinin Add metodu kullanılır. private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) { comboBox1.Items.Add("Lise"); comboBox1.Items.Add("Üniversite"); comboBox1.Items.Add("Yüksek Lisans"); comboBox1.Items.Add("Doktora"); }

33 ListBox Bir Windows liste kutusunu temsil eder. Kontroldeki öğeler sabit bir liste olarak görüntülenir. ListBox kontrolüne öğe ekleme işlemi, ComboBox kontrolündeki işlemlere ile aynıdır. ComboBox kontrolünden farkı, birden fazla öğe seçilebilir olmasıdır. private void btnBosSiniflar_Click(object sender, System.EventArgs e) { listBox1.Items.Add("YU6501"); listBox1.Items.Add("YM6221"); listBox1.Items.Add("YM6102"); listBox1.Items.Add("YU6412"); }


"Ders 2- Veri türleri, Karar ve Döngü Yapıları, Görsel Kontröller" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları