Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOLUNUM YETMEZLİĞİ Doç. Dr. Sait Karakurt

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOLUNUM YETMEZLİĞİ Doç. Dr. Sait Karakurt"— Sunum transkripti:

1 SOLUNUM YETMEZLİĞİ Doç. Dr. Sait Karakurt
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

2 Tanım Solunum sisteminin dokuların gereksinmesini karşılayacak düzeyde O2 sağlayamaması ve/ya da metabolizma ürünü CO2’i atamaması ile karakterize olan bir sendromdur. PaO2<60 mm Hg PaCO2>45 mm Hg

3 Solunum yetersizliği- klinik sınıflandırma
Akut Kronik

4 Solunum yetersizliği- patofizyolojik sınıflandırma
Tip I Hipoksemik Tip II Hiperkapnik Tip III Perioperatif Tip IV Şokda rastlanan solunum yetersizliği

5 Tip I Hipoksemik solunum yetersizliği
Solunan havadaki oksijenin azalması Hipoventilasyon Diffüzyon bozukluğu Şant Ventilasyon perfüzyon dengesinin bozulması

6 Ventilasyon perfüzyon ilişkisi
Ölü boşluk solunumu Normal Şant V/Q=sonsuz V/Q=1 V/Q=0

7 Tip I solunum yetersizliği-ventilasyon perfüzyon oranının bozulması
Havayolu hastalıkları Alveol hastalıkları İnterstisyel akciğer hastalıkları Pulmoner vasküler hastalıklar

8 Tip I solunum yetersizliği-şant
Alveol kollapsı (atelektazi) Alveol içi sıvı dolması (transüda, eksuda, kan ) İntrakardiyak şant Akciğer içi vasküler şant

9 Hipoventilasyon YETERLİLİK YÜKLER Solunum merkezi Nöromüsküler ileti
Kas gücü Elastik yükler Rezistif yükler

10 Hipoventilasyon Solunum merkezinden uyarı çıkışında azalma
Nöromusküler hastalıklar Göğüs duvarı hastalıkları Hava yolu hastalıkları

11 Solunum kasları Solunum kaslarının fonksiyonları güçleri ve dayanıklıkları ölçülerek değerlendirilir. Kas gücü kontraktil elemanlar olan miyofibrilerin sayısı ile doğru orantılıdır. Kas dayanıklığı ise kasın kapiler ve mitekondri yoğunluğu ile oksidatif enzim kapasitesine bağlıdır.

12 Solunum kaslarının değerlendirilmesi
FVC’de sırtüstü yatma ile normaller ve restriktif akciğer hastalığı olanlarda %25, obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda %35 azalma solunum kaslarının incelenmesini gerektirir. Maksimum inspirasyon (-80 cm H2O) ve ekspirasyon (100 cm H2O) ağız içi hava basınçları ölçülür. Transdiyafragmatik basınç.

13 Hipoksemi ayırıcı tanısı
PaCO2 ventilasyonun objektif ölçütüdür. %50 oksijen ile 15 dakikada hipokseminin düzelmemesi şantı düşündürür. Şant oranı %30’un üzerine çıktığında hipoksemi oksijen tedavisine dirençlidir.

14 Hipoksemi ayırıcı tanısı-Alveolo-arteriyel O2 gradyantı
Alveolo-arteryel oksijen gradyantı hipoventilasyon ve solunan havadaki oksijen konsantrasyonunda azalma durumlarında normaldir. PAO2=(760-PH2O)xFiO2-1.25PaCO2 PA-aO2=PAO2 -PaO2 (N:15 mm Hg, 30 yaş üzeri her 10 yılda 3 mm Hg artar)

15 Operasyon ve akciğer Üst abdominal cerrahide ilk 24 saatte vital kapasite %50 azalıp 7. gün normale döner, alt abdominal cerrahide ise %25 azalıp 3. gün normale dönmektedir. Koroner arter bypass operasyonlarında tüm akciğer volümlerinde birkaç ay sürebilen %30’a ulaşan azalma bildirilmiştir.

16 Tip III Perioperatif solunum yetersizliği
Akciğer dışı nedenler Solunum merkezinin baskılanması Diyafram paralizisi, frenik sinir hasarı Obstrüktif uyku apne sendromu Akciğerlerle ilgili nedenler Atelektazi Pnömoni Aspirasyon ARDS Volüm yüklenmesi, kalp yetersizliği Pulmoner emboli Bronkospazm, KOAH

17 Tip III solunum yetersizliğinde atelektazinin önlenmesi
Hastanın 1-2 saatte bir pozisyon değiştirmesi Fizyoterapi Hastanın derecede yatması. Karın ağrısının giderilmesi. Karın içi basıncın azaltılması. Tri-floya üfleme, pozitif basınçlı solunum. Sigaranın operasyondan en az 6 hafta önce kesilmesi atelektazi ve aşırı sekresyonu engellemektedir.

18 Tip IV solunum yetersizliği
Hipoperfüzyon kasın dayanıklılığını azaltıp solunum yetersizliğine neden olmaktadır. Hipoksemi, anemi, asidoz, beslenme bozukluğu, elektrolit bozukluğu gibi doku oksijenasyonunu ve fonksiyonunu bozan faktörler önlenmeye çalışılır.

19 Klinik yaklaşım KLİNİK ARTER KAN GAZI KRONİK HİPOKSEMİ BULGULARI
Takipne Yardımcı solunum kaslarının kullanılması İnterkostal ve supraklaviküler çekilme Paradoks solunum Burun kanadı solunumu ARTER KAN GAZI KRONİK HİPOKSEMİ BULGULARI Polisitemi Pulmoner hipertansiyon Kor pulmonale

20 Klinik yaklaşım Akciğer kaynaklı solunum yetersizliği nedenleri, şok, özellikle de sepsis aranmalıdır Hipotiroidi Pulmoner emboli (Dispne ve takipne dışında belirgin bulgusu olmayan hastalarda)

21 Tedavi Yeterli doku oksijenasyonu sağlanmalı
Hava yolu açıklığı sağlanmalı Yeterli ventilasyona başlanmalı O2 tedavisi Kan transfüzyonu Solunum depresyonu, kas ve sinir fonksiyonunun etkileyebilecek ilaçlar kesilmeli Primer neden tedavi edilmeli Semptomatik tedavi

22 Oksijen tedavisi PaO2 60 mm Hg (O2 satürasyonu %90) olacak şekilde oksijen verilir. 1-5L/dak O2 nazal kanül 5-8L/dak O2 yüz maskesi >8L/dak O2 yüz maskesi+rezervuar torba Non-invazif ya da invazif pozitif basınçlı ventilasyon

23 NAZAL KANÜL O2 AKIMINDAKİ HER 1L DEĞİŞİKLİK SOLUNAN HAVADAKİ O2 KONSANTRASYONUNU %4 ETKİLER

24

25

26 MEKANİK VENTİLASYON ENDİKASYONLARI
Solunum işindeki artmanın solunum yetersizliğine neden olma eğilimi Solunum yetersizliği Solunum durması ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Sekresyonların atılması İnvazif mekanik ventilasyon gereksinmesi

27 Kapalı alveollerin açılması-atelektazinin düzelmesi

28 Pozitif basınçla açık alveollerin genişlemesi

29 Pozitif basınçla interstisyum sıvısının yeniden dağılımı

30 BIPAP EV VENTİLATÖRÜ BIPAP YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ

31

32 NIMV-uygun hasta tanımı
Koopere, hava yolunu koruyan hasta Stabil klinik Maskenin uygulanabilirliği

33 NIMV

34 Basınç kontrollü ventilatörlerde kaçak kompansasyonu

35 NIMV-hasta uyumu

36 NIMV-monitorizasyon NIMV’ un 1. ve 4-6. saatlerinde arter kan gazı, hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilir.

37 NIMV- Başarıya etki eden faktörler
BAŞARI -Yüksek PaCO2 ve düşük PA-aO2 -pH -1 saat sonra pH, PaCO2 ve solunum sayısında düzelme -Açık bilinç BAŞARISIZLIK -Yüksek APACHE -Pnömoni -Yapışkan sekresyon -Diş sorunları -Kötü beslenme durumu -Bilinç bozukluğu Non-invasive ventilation in acute respiratory failure. British Thoracic Society Standarts of Care Committee. Thorax 2002;57:

38 Akut solunum yetersizliğinde NIMV deneyimi
KOAH alevlenme Akut kardiyojenik pulmoner ödem İmmünosupresif hastalar KOAH’lı hastaları mekanik ventilatörden ayırma dönemleri Astım Kistik fibroz Postoperatif solunum yetersizliği DNI hastalar Ekstübasyon sonrası başarısızlık Üst hava yolu obstrüksiyonu ARDS Travma Obstrüktif uyku apne sendromu, Obesite hipoventilasyon KANIT TİPİ Güçlü Az güçlü Zayıf Lieshhing T, Kwok H, Hill N. Acute applications of noninvasive positive pressure ventilation. Chest 2003:124;

39 Hastanın monitörizasyonu
Solunumsal: Solunum sayısı, solunum paterni, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, siyanoz, oksimetre, arter kan gazı Hemodinamik: - Şok ya da kontrolsüz kalp yetersizliği varlığında santral kateterizasyon ile santral venöz basınç, pulmoner arter tıkanma basıncı monitörize edilmelidir. - Arteryel kan basıncının invazif monitörizasyonu

40 Komplikasyonlar Pulmoner emboli (%25)
Pulmoner barotravma (pnömotoraks, interstisyel amfizem, pnömomediastinum, subkutan amfizem, subplevral hava kisti) Pulmoner fibrozis Kateterizasyon, endotrakeal entübasyon ve trakeostomi ile ilgili komplikasyonlar. Pnömoni, kateter infeksiyonu, sinüzit, sepsis

41 Komplikasyonlar Hipotansiyon, aritmi, miyokard infarktüsü
Stres ülseri, GİS kanaması, ileus, diyare Şok, karaciğer ve böbrek yetersizliği Sıvı elektrolit bozuklukları, anemi, enteral ve parenteral beslenme ile ilgili komplikasyonlar Psikiyatrik komplikasyonlar

42 KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİ

43 MEKANİK VENTİLATÖR GEREKSİNMESİ
1- Destek tedavisi (solunum sisteminin otonomisi daha iyi) 2-Yaşamı sürdürmek (günde 12 saatten daha fazla ventilatör gereksinmesi olanlar)

44 MEKANİK VENTİLATÖR DESTEĞİ
Yaşam kalitesi düzelmeli Hastalığa bağlı mortalite azalmalı

45 EVDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ
NIMV? TRAKEOSTOMİ?

46 Trakeostomi endikasyonları
Havayollarını koruyamama (öksürük ve yutma fonksiyonu) NIMV tolere edememe Günde 16 saatten fazla NIMV gereksinmesi (beslenme ve iletişim sorun olabilir)

47 RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI
HİPERKAPNİ (PaCO2>45 mm Hg) GECE DESATÜRASYONU (<%88, 5 dakika ya da monitörizasyon süresinin %10’undan fazla sürede) FVC<%50 MIP (Maksimum inspirasyon basıncı) <-60 cm H2O

48 Kronik solunum yetersizliğinde NIMV: KOAH
Optimal medikal tedavi (bronkodilatatör±steroid, O2) almasına rağmen semptomlu olan bir hastada PaCO2>55 mm Hg ya da PaCO2= mm Hg VE gece desatürasyon (2L/dakika O2 alırken kesintisiz 5 dakika ya da monitörizasyon süresinin %10’undan fazla oksijen satürasyonu <%88 ise) PaCO2=50-54 mm Hg VE bir yılda 2’den fazla hastaneye yatmayı gerektiren akut hiperkapnik solunum yetersizliği

49 Kronik solunum yetersizliğinde NIMV’a hasta uyumu
Restriktif hastalıklarda (kifoskolyoz, tüberküloz sekeli) uyum 3 yılda %80. KOAH’lılarda 3 yıllık uyum %50.

50 Kronik solunum yetersizliği ve NIMV süresi
Kronik solunum yetersizliğinde NIMV’un kesintisiz kullanılması önerilmektedir. Stabil hastalarda kullanımının kesilmesinden sonra 3. günden itibaren solunum yetersizliği gelişebilmektedir. S Karakurt, F Fanfulla, S Nava. Is it safe for patients with chronic hypercapnic respiratory failure undergoing home noninvasive ventilation to discontinue ventilation briefly? Chest 2001;119:

51 NIMV KOAH etkili olabilir Parenkimal akciğer hastalığı etkili olabilir
Nöromüsküler hastalıklar ETKİLİ Göğüs duvarı hastalıkları ETKİLİ Uyku ile ilgili solunum bozuklukları ETKİLİ


"SOLUNUM YETMEZLİĞİ Doç. Dr. Sait Karakurt" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları