Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Dr. Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı

2 YÇBT endikasyonları AC grafisi normal veya normale yakın olup semptomatik olan hastaların incelenmesi: akut-kronik dispne, göğüs ağrısı, nedeni bilinmeyen ateş, anormal PFT, hemoptizi, kemik iliği- organ nakli sonrası veya AIDS’li hastalarda enfeksiyon süphesi varsa

3 YÇBT endikasyonları Parenkimal hastalığın analizi (sarkoidoz, lenfanjitis karsinomatoza, LHH, interstisyel fibrozis) Parenkimal hastalık aktivitesinin araştırılması- tedaviye yanıtın değerlendirilmesi Açık AC biyopsisi veya transbronşial biyopsi endikasyonunun konulması ve uygun bölgenin araştırılması Küçük hava yolu hastalığının araştırılması Bronşektazi şüphesi

4 YÇBT-Akciğer biyopsileri Biyopsi tipi ne olmalı? Transbronşial Açık akciğer Torakoskopik biyopsi Nereden yapılmalı?

5 YÇBT ile Tanı Konabilen Hastalıklar 1. İdyopatik pulmoner fibrozis (IPF)= (UIP) 2. Lenfanjitik karsinomatozis 3. Sarkoidozis 4. Silikozis veya kömür işçisi pnömokonyozu 5. Langerhans hücreli histiyositozis 6. Lenfanjioleiyomyomatozis 7. Alveolar proteinozis 8. Ekstrensek alerjik alveolit (EAA) 9. Kriptojenik organize pnömoni 10. Bronşiolitis obliterans

6 İdyopatik İnterstisyel Pnömoniler İdyopatik pulmoner fibrozis (IPF)= (UIP) Nonspesifik İnterstisyel Pnömoni Kriptojenik Organize Pnömoni Akut İnterstisyel Pnömoni Respiratuvar Bronşiolit ile ilişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni Lenfoid İnterstisyel Pnömoni

7 İdyopatik İnterstisyel Pnömoniler Hemen her hastada YÇBT endikasyonu vardır. YÇBT’nin primer rolü, IIP’leri IIP olmayan durumlardan (sarkoidoz, LHH, PAP gibi) ayırmak ve UIP’leri, UIP olmayan lezyonlardan veya diğer idyopatik interstisyel pnömonilerin spesifik olmayan bulgularından ayırt etmektir.

8 Olağan İnterstisyel Pnömoni (Usual IP) UIP’nin en belirgin özelliği dağınık fibroblastik odakların varlığıdır. Tipik olarak, tutulum heterojen olup interstisyel inflamasyon ve bal peteği alanları arasında normal alanlar bulunur. Yamalı tutulum nedeniyle, farklı biyopsi spesimenlerinin histolojik incelemesi uyumsuz sonuçlar verebilir. Bu nedenle, UIP düşünülen vakalarda birden fazla lobdan biyopsi alınmalıdır. YÇBT, biyopsi için uygun lokalizasyonu saptamada yardımcı olarak kullanılmalıdır.

9 Olağan İnterstisyel Pnömoni (Usual IP) Retiküler çizgiler-interlobüler septal kalınlaşmalar Parenkimal distorsiyon ve traksiyon bronşektazileri- bronşiolektazileri Balpeteği %24-90 Fokal buzlu cam dansiteleri Dağılım: bazal %70 periferik, subplevral % 80-95

10 Olağan İnterstisyel Pnömoni (Usual IP) YÇBT: Bulgu triadı: (% 80- 95) Apikobazal gradient Subplevral retiküler opasiteler Makrokistik balpeteği - traksiyon bronşektazileri YÇBT, UIP’yi diğer kronik interstisyel hastalıklardan %95 doğrulukla ayırt edebilir.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Pat: UIP

26 UIP

27

28

29 3259230 mustafakırat Patoloji:UIP

30 IPF

31

32 Olağan İnterstisyel Pnömoni (Usual IP) Doku tanısı gerektiren bulgular: Yaygın buzlu cam dansiteleri Nodüller, konsolidasyon Peribronkovasküler dağılım gibi atipik görüntüleme bulguları

33 Patoloji:UIP

34 Akciğer tutulumu homojen olur. Sellüler subtipi: Alveolar septumlarda başlıca inflamatuvar hücrelerden oluşan kalınlaşma vardır. Fibrotik subtipi: Hafif inflamasyona ek olarak interstisyel fibrozis görülür. Sellüler NSIP, fibrotik NSIP’den daha az görülür ancak steroidlere daha iyi yanıt verir ve prognozu daha iyidir. Nonspesifik İnterstisyel Pnömoni (NSIP)

35 YÇBT: Yamalı buzlu cam dansiteleri – en belirgin bulgu İrregüler, lineer veya retiküler opasiteler İleri hastalık: Traksiyon bronşektazileri Balpeteği ve konsolidasyon sık değil Subplevral kistler UIP’den daha küçük ve daha sınırlıdır. Dağılım: Subplevral ve nispeten simetrik dağılım. Nonspesifik İnterstisyel Pnömoni (NSIP)

36 Nonspesifik İnterstisyel Pnömoni Mikrokistik bal peteği: NSIP Makrokistik bal peteği: UIP Fibrotik NSIP: balpeteği, traksiyon bronşektazileri ve intralobüler retiküler opasiteler. UIP ile %32, hipersensitivite pnömonisi ile %20, OP ile %14 karışabilir.

37 NSIP vs UIP NSIP lehine olan anahtar YÇBT özellikleri: Akciğerin homojen tutulumu Belirgin apikobazal gradient olmaması Yaygın buzlu cam dansiteleri Daha ince retiküler patern

38 NSIP vs UIP İzlem: UIP: buzlu cam dansitelerinin balpeteğine progresyonu sıktır ve geri dönüşü olmayan fibrozisi gösterir. NSIP: buzlu cam dansitelerine traksiyon bronşektazisi eşlik etse bile balpeteğine ilerlemez.

39 NSIP

40

41

42

43 Lenfanjitik Karsinomatozis Ety: Akciğer, meme, mide, tiroid, pankreas, larinks, serviks CA Fokal/ diffüz, unilateral/bilateral 10-25 mm çapında keskin kenarlı kalınlaşmış poligonal retiküler ağ (kalınlaşmış interlobüler septumlar) İnterlobüler septumlarda düzgün/ nodüler (beaded) kalınlaşma Sentral peribronkovasküler demette düzgün/ nodüler kalınlaşma Fisürlerde- subplevral interstisyumda kalınlaşma Akciğer de distorsiyon, bal peteği yoktur Plevral efüzyon, LAP

44

45 Lenfanjitis karsinomatoza (kolon CA)

46 Kolanjio CA

47

48

49 Opere AC CA

50 Sarkoidozun Evreleri Evre 0: Akciğer grafisi normal %5-10 Evre 1: Lenf nodlarında büyüme %50 Evre 2: Lenf nodlarında büyüme ve %25-30 parenkimal opasite Evre 3: Parenkimal opasiteler %15 (lenfadenopati ve fibrozis bulgusu yok) Evre 4: Akciğer fibrozisi

51 Sarkoidoz Perilenfatik küçük, keskin sınırlı nodüller, (1-5 mm) Üst- orta zonlarda daha fazla, perihiler- peribronkovasküler alanlarda kümeleşebilirler Peribronkovasküler düzgün veya nodüler kalınlaşma Büyük (>1 cm) nodüller veya konsolidasyonlar

52 Sarkoidoz Yama tarzında buzlu cam dansiteleri + süperimpoze interstisyel nodüller- fibrozis Pulmoner fibrozis: Septal kalınlaşmalar, traksiyon bronşektazileri, balpeteği Perihiler alanlarda konglomere kitleler Üst lob ve ana bronşlarda posteriora çekilme tipiktir.

53

54

55

56

57 Eyllül 2005

58

59

60 Sarkoidoz

61 Sarkoidoz-fungus topu

62

63 Silikozis/ Kömür İşçileri Pnömokonyozu Erken Dönemde: 2-5 mm çapında kesin sınırlı nödüller (nadiren daha büyük) Sentrilobüler – peribronşiolar, subplevral Kalsifik olabilirler Üst ve arka zonlarda daha fazla

64 Silikozis/ Kömür İşçileri Pnömokonyozu Geç dönemde: Nodüllerin birleşmesi sonucunda daha büyük nodüller (>1 cm) Büyük, irregüler kenarlı konglomere kitleler Kitleler üst zonların orta kısmında veya periferinde başlayıp hilusa doğru ilerlerler Paraskatrisyel amfizem pulmoner masif fibrozisi işaret eder

65

66

67

68

69

70 Langerhans H.li Histiositozis Pat: Bronş duvarlarında ve komşu damarlarda Langerhans’ histiositleri ve eozinofillerinden oluşan brokiolosentrik granulomatöz reaksiyon >%90 hastada sigara öyküsü vardır

71 Langerhans H.li Histiositozis Erken dönem: Sentrilobüler nodüller, genellikle <5mm, daha az olarak 10 mm’den büyük Solid veya lüsent merkezli “kavitasyon” : dilate bronş + çevresindeki granülomlar ve interstisyel kalınlaşma Kaviter nodüller, hava kistlerine dönüşür Kist ve nodüller üst loblarda daha fazladır, akciğer bazalleri ve kostofrenik sinüsler korunur Akciğer hacmi artar

72

73

74

75

76

77

78 Langerhans H.li Histiositozis İleri dönem: Nodüller azalırken ince duvarlı kistler artar Kistler yuvarlak veya acaip şekilli olabilir Birleşerek 20 mm’yi geçebilirler Fibrozis ve septal kalınlaşma yoktur

79

80

81

82 Langerhans H.li Histiositoz

83 Lenfanjioleimyomatozis Kadınlarda, üretken dönemde Pat: Bronkovasküler demette, lenfatiklerde ve pulmoner venlerde immatur düz kas hücresine benzer iğsi hücre artışı Bronşiol obstruksiyonu: Hava hapsi, amfizem, ince duvarlı hava kistleri, pnömotoraks Ven obst: Hemoptizi, pulmoner hemoraji, Lenfatik obst: Şilöz plevral efüzyon Tuberoskleroz: Renal anjiyomyelolipom, lenfanjiyom

84 Lenfanjioleimyomatozis Çok sayıda ince duvarlı kistler, 2mm- 5 cm çapında Genellikle yuvarlak Kist duvarı zorlukla seçilebilir, 4 mm’ye kadar olabilir Aralarında normal akciğer parenkimi Diffüz olarak dağılırlar, zonal tercih yoktur Parenkimel nodül çok nadir %50 mediastinal, hiler LAP

85 Lenfanjioleimyomatozis- Ayrıcı tanı LAMLHH Tutulum diffüz bazal ve kostofrenik sinüsler korunur Nodül--+ Kistleryuvarlakfarklı şekillerde Sigara -+

86

87

88

89

90 Alveolar Proteinozis Alveollerde lipidden zengin PAS+ proteinöz madde birikir “Arnavut kaldırımı” bulgusu: Buzlu cam dansiteleri üzerine süperpose düzgün retiküler septal kalınlaşmalar Septal kalınlaşmalar sadece buzlu cam dansiteri olan alanlarda Buzlu cam dansiteleri- konsolidasyonlar yamalı veya çoğrafi paternde olup normal parenkimden keskin sınırla ayrılırlar

91

92

93 Ekstrensek Allerjik Alveolit Organik tozların inhalasyonu sonucu gelişen tip3 ve tip 4 immün reaksiyona bağlı bronşiolit ve alveolit saptanır. Subakut EAA: Diffüz bilateral veya yamalı buzlu cam dansiteleri Küçük, sınırları belirsiz 1-5 mm çapında sentrilobüler dansiteler Orta ve alt zonlarda daha fazla Bronş duvarlarında hafif belirginleşme

94 Ekstrensek Allerjik Alveolit Kronik EAA: Orta veya alt zonlarda Fibrozis ve parenkimal distorsiyon Fibrozis: subplevral, yamalı veya peribronkovasküler Bal peteği: subplevral

95

96 Ekstrensek allerjik alveolit

97

98

99

100 Kriptojenik Organize Pnömoni (KOP/BOOP) Pat: Alveol duktuslarında ve respiratuvar bronşiollerde granülasyon dokusu polpleri, %50 idyopatik Yamalı, bilateral konsolidasyonlar (%80) Buzlu cam dansiteleri (%60) (gezici olabilir) Bronş duvarlarında kalınlaşma ve hafif genişlemeler Küçük sentrilobüler nodüller (%50) Büyük nodüller (%15) Dağılım: subplevral ve/veya peribronkovasküler,

101

102

103

104 Meme CA, RT sonrası OP

105 31 temmuz 31 Temmuz

106 19 Ağustos

107

108 Aralık 2003

109 Bronşiolitis Obliterans (BO) Pat: Bronşiolleri tıkayan konsentrik submukozal- peribronşiolar fibrozis Ety: Toksik gaz inhalasyonu, postenfeksiyöz, ilaçlar, kollajen doku hast, GVHD, idyopatik Dispne, kuru öksürük, PFT’ lerinde bozulma

110 Bronşiolitis Obliterans (BO) “Mozaik perfüzyon” (yamalı) : hava hapsine bağlı düşük dansiteli alanlar- normal dansiteli alanlar Bronş duvarlarında kalınlaşma Bronşlarda dilatasyon “Tomurcuklanmış ağaç” bulgusu: sentrilobüler dallanan yapılar ve nodüller Sentrilobüler buzlu cam dansiteleri

111

112 BO, Swyer-James McLeod send.

113 İnspriumda Ekspriumda

114 İnspriumda Ekspriumda

115 Allojenik KİT sonrası GVH

116 Allojenik KİT sonrası Bronşiolitis Obliterans

117 YÇBT ile Tanı Konabilen Hastalıklar 1. İdyopatik pulmoner fibrozis (IPF)= (UIP) 2. Lenfanjitik karsinomatozis 3. Sarkoidozis 4. Silikozis veya kömür işçisi pnömokonyozu 5. Langerhans hücreli histiyositozis 6. Lenfanjioleiyomyomatozis 7. Alveolar proteinozis 8. Ekstrensek alerjik alveolit (EAA) 9. Kriptojenik organize pnömoni 10. Bronşiolitis obliterans

118 Zeugma’dan Çingene Kızı, Gaziantep Müzesi


"Dr. Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları