Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRING‘LER Karakter Kütüphanesi Fonksiyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRING‘LER Karakter Kütüphanesi Fonksiyonları"— Sunum transkripti:

1 STRING‘LER Karakter Kütüphanesi Fonksiyonları
String Dönüşüm Fonksiyonları Giriş Çıkış Fonksiyonları String İşleme Fonksiyonları String Karşılaştırma Fonksiyonları String Arama Fonksiyonları Hafıza Fonksiyonları

2 stringler “C dili” = {"C‟,‟ ‟,‟d‟,‟ i‟,‟l‟,‟i‟,‟\0‟}
char tipli karakterlerin gruplanmş haline string denilir. Bazen katar ismide kullanılabilir. C dilinde karakter "m‟ şeklinde tek tırnak içerisinde yazılan ifadelerdir. Bu karakterlerin her biri aslında bir tamsayı ile ifade edilir. C dilinde stringler “C dili” şeklinde çift tırnak içerisinde yazılırlar. C dilinde bir string aslında en sonuna " \0 " karakteri eklenmiş bir karakter dizisidir. “C dili” = {"C‟,‟ ‟,‟d‟,‟ i‟,‟l‟,‟i‟,‟\0‟}

3 stringlere ilk değer ataması
Bir stringe, stringin ilk karakterini gösteren bir gösterici ile erişilir. Bir stringin değeri, ilk karakterinin adresidir. Bu sebepten, C’de bir string, bir göstericidir demek uygundur. Bir string, bildirimlerde bir karakter dizisine ya da char* tipinde bir değişkene atanabilir. char renk[ ]=”mavi”; const char* renkPtr =”mavi”; Bir string, scanf kullanılarak diziye atanabilir. Örneğin, aşağıdaki ifade bir stringi, bir karakter dizisi olan kelime[20] dizisine atamaktadır: scanf(“%s”,kelime);

4 stringlerden oluşan diziler
Bir string ismi altında birden fazla değer saklama ve her bir string’e indis numarası vererek erişmek istenebilir. stringlerden oluşan bir dizi aşağıdaki gibi düşünülebilir. isimler “mehmet” “ahmet” “ayşe” “zeynep” “m” “e” “h” “t” “\0” “a” “y” “ş” “z” “n” “p” char isimler[4][7]={“mehmet”,”ahmet”,”ayşe”,”zeynep”}; char *a[4]={“mehmet”,”ahmet”,”ayşe”,”zeynep”};

5 Karakter Kütüphane Fonksiyonları
Açıklama int isdigit(int c) c karakteri rakam ise doğru aksi halde yanlış(0) çevirir int isalpha(int c) c karakterinin harf olup olmadığını gösterir. int isalnum(int c) c karakterinin rakam veya harf olup olmadığını gösterir. int isxdigit(int c) c karakterinin hexadecimal sayı olup olmadığını gösterir. int islower(int c) c karakterinin küçük harf olup olmadığını gösterir. int isupper(int c) c karakterinin büyük harf olup olmadığını gösterir. int tolower(int c) c karakterinin küçük harf karşılığını döndürür. int toupper(int c) c karakterinin büyük harf karşılığını döndürür. int isspace(int c) c karakteri ‘ ’,’\n’,’\r’,’\t’,’\v’ den biri olup olmadığını int iscntrl(int c) c karakterinin kontrol karakteri olup olmadığını gösterir. int ispunct(int c) c karakterinin noktalama işareti olup olmadığını gösterir. int isprint(int c) c boşluk (‘ ‘) karakteri de dahil olmak üzere bir yazdırma karakteri ise doğru bir değer,değilse 0 döndürür. int isgraph(int c) c boşluk karakteri haricinde bir yazdırma değeri ise doğru bir değer, değilse 0 döndürür.

6 Karakter Kütüphane Fonksiyonları

7 String Dönüşüm Fonksiyonları
Genel amaçlı kütüphanedeki ( stdlib ) string dönüşüm fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonlar, rakam stringlerini tamsayı ve ondalıklı sayı değerlerine dönüştürürler. Fonksiyon Açıklama double atof (const char *nPtr) ; nPtr stringini double’a dönüştürür. int atoi (const char *nPtr); nPtr stringini int’e dönüştürür. long atol (const char *nPtr); nPtr stringini long int’e dönüştürür. double strtod (const char *nPtr, char ** endPtr); long strtol (const char *nPtr,char **endPtr, int base); nptr stringini long’a dönüştürür. unsigned long strtoul(const char *nPtr,char **endPtr, int base) nPtr stringini unsigned long’a dönüştürür.

8 String Dönüşüm Fonksiyonları
atof(), atoi() ve atol() fonksiyonlarının kullanımları benzerdir. Bu fonksiyonlar bir sayıyı temsil eden rakamlar stringini istenilen tipe dönüştürürler.

9 String Dönüşüm Fonksiyonları
strtod() fonksiyonu iki argüman alır; bir string (char*) ve bu stringi gösteren bir gösterici (char**). String, double’a dönüştürülecek karakterleri içerir. Gösterici, stringin dönüştürülmüş kısmından sonraki ilk karakterin konumuna atanır.

10 Giriş Çıkış Fonksiyonları
Fonksiyon prototipi Açıklama int getchar(void) Klavyeden bir karakterlik bilgi okur.(karakter ekranda görülür ve enter a basılmasını bekler) char *gets(char *s) Enter tuşuna basılıncaya kadar string okur int putchar(int c) Verilen karakteri ekrana yazar. int puts(const char *s) Verilen stringyi ekrana yazar. int sprintf(char *s, const char *format) printf ile aynıdır. Verilen formatta çıktıyı ekrana değil s stringsi içerisine yazar int sscanf(char *s, const char *format) scanf ile aynıdır. Verilen formata göre klavyeden değil verilen stringden okur.

11 Giriş Çıkış Fonksiyonları

12 String Kütüphanesi - String İşleme Fonksiyonları
String verilerini ele almak, stringleri karşılaştırmak, stringlerde karakterler ya da başka stringler aramak, stringleri atomlara (stringi mantıklı parçalara bölmek) ayırmak ve stringlerin uzunluğuna karar vermek için kullanılan fonksiyonlardır.

13 String Kütüphanesi - String İşleme Fonksiyonları
strcpy ve strncpy strcat ve strncat

14 String Kütüphanesi - String Karşılaştırma Fonksiyonları

15 String Kütüphanesi - String Karşılaştırma Fonksiyonları

16 String Kütüphanesi - String Arama Fonksiyonları
Bu fonksiyonlar string kütüphanesinde yer alan ve stringlerin içinde karakter ve başka stringleri aramak için kullanılan fonksiyonlardır.

17 String Kütüphanesi - String Arama Fonksiyonları

18 String Kütüphanesi - String Arama Fonksiyonları

19 String Kütüphanesi - String Arama Fonksiyonları
strchr()

20 String Kütüphanesi - String Arama Fonksiyonları
strcspn()

21 String Kütüphanesi - String Arama Fonksiyonları
strstr()

22 String Kütüphanesi – Hafıza Fonksiyonları
Bu fonksiyonlar, hafıza bloklarını kullanma, karşılaştırma ve arama işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Fonksiyonlar, hafıza bloklarına karakter dizileri olarak davranmakta ve böylece veri bloklarını yönetebilmektedirler. void * memcpy(void *s1, const void *s2, size_t n) s2 ile gösterilen nesneden n karakteri s1 ile gösterilen nesneye kopyalar. Sonuçta, oluşan nesneyi gösteren bir gösterici döndürülür. void *memmove(void *s1, const void *s2, size_t n) s2 ile gösterilen nesneden n karakteri s1 ile gösterilen nesneye kopyalar. Kopyalama işlemi, s2 ile gösterilen nesnedeki karakterler önce geçici bir diziye kopyalanıp daha sonra da bu geçici diziden s1 ile gösterilen nesneye kopyalanıyormuş gibi yapılır. Sonuçta, oluşan nesneyi gösteren bir gösterici döndürülür.

23 String Kütüphanesi – Hafıza Fonksiyonları
int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n) s1 ve s2 ile gösterilen nesnelerin ilk n karakterlerini karşılaştırır. Fonksiyon, s1 s2’ye eşitse 0,s1 s2’den küçükse 0’dan küçük,s1 s2’den büyükse 0’dan büyük bir değer döndürür. void *memchr(void *s, int c, size_t n) s ile gösterilen nesne içinde c ’in (unsigned char’a dönüştürülür) ilk bulunduğu konumu belirler. Eğer c bulunursa, nesne içindeki c ’in konumunu gösteren bir gösterici döndürülür. Aksi takdirde, NULL döndürülür. void *memset(void *s, int c, size_t n) s ile gösterilen nesnenin ilk n karakterini c (unsigned char’a dönüştürülür) ile doldurur. Sonucu gösteren bir gösterici döndürülür.

24 String Kütüphanesi – Hafıza Fonksiyonları

25 String Kütüphanesi – Hafıza Fonksiyonları

26 String Kütüphanesindeki Diğer Fonksiyonlar
char *strerror(int errornum) bir hata sayısı alır ve bir hata mesajı stringi yazdırır. size_t strlen(const char *s) fonksiyonu, argüman olarak bir string alır ve stringteki karakterlerin sayısını döndürür. (sonlandırıcı NULL karakter uzunluğa dahil değildir). char *strrev(char *string); Bir stringi alır ve tersini döndürür. Standart bir C fonksiyonu değildir !!! Ancak bir çok derleyici tanır.

27 String Kütüphanesi – Diğer Fonksiyonlar


"STRING‘LER Karakter Kütüphanesi Fonksiyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları