Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEKSOZMONOFOSFAT YOLU UZM. DR.OKHAN AKIN. GlukozGlukoz 6-P Fruktoz 1,6-BiP PFK-1 Pirüvat AKoA OAASitrat ATP Sitrat GLUKOJEN Dolu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEKSOZMONOFOSFAT YOLU UZM. DR.OKHAN AKIN. GlukozGlukoz 6-P Fruktoz 1,6-BiP PFK-1 Pirüvat AKoA OAASitrat ATP Sitrat GLUKOJEN Dolu."— Sunum transkripti:

1 HEKSOZMONOFOSFAT YOLU UZM. DR.OKHAN AKIN

2 GlukozGlukoz 6-P Fruktoz 1,6-BiP PFK-1 Pirüvat AKoA OAASitrat ATP Sitrat GLUKOJEN Dolu

3 GlukozGlukoz 6-P Fruktoz 1,6-BiP PFK-1 Pirüvat AKoA OAASitrat ATP Sitrat GLUKOJEN Dolu HMY NADPH ATP

4 Riboz-5- fosfat (C 5 ) Ribuloz-5- fosfat (C 5 ) CO 2 32 1 54 Glukoz-6-fosfat (C 6 ) 6-fosfoglukono-  -lakton (C 6 ) 6-fosfoglukonat (C 6 ) NADP + NADPH+H + NADP + NADPH+H + Ksilüloz-5- fosfat (C 5 ) Sedoheptüloz- 7-fosfat (C 7 ) Gliseraldehit- 3-fosfat (C 3 ) Eritroz-4- fosfat (C 4 ) Fruktoz-6- fosfat (C 6 ) Ksilüloz-5- fosfat (C 5 ) Gliseraldehit- 3-fosfat (C 3 ) 6 7 6 1.Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz 2.Laktonaz 3.6-fosfoglukonat dehidrogenaz 4.Fosfopentoz izomeraz 5.Fosfopentoz izomeraz 6.Transketolaz 7.Transaldolaz

5 NADP (nikotinadenin dinükleotid fosfat): NADP, NAD’den farklıdır. NADPH hücre içinde spesifik önemi olan, NADP spesifik enzimler ile ilişkilidir. NADPH: –Indirgeyici biyosentez reaksiyonlarında –H 2 O 2 indirgenmesinde –Sit P450 sisteminde –Lökositler ve fagositozda gereklidir.

6 COO - HCNH 3 + CH 2 C=O HN HS-CH 2 -CH C=O HN COO - CH 2 G-SH GLİSİN SİSTEİN GLUTAMAT (  -glutamilsisteinilglisin)

7 SORU:Aşağıdakilerden hangisinin peptid bağının oluşumunda ribozomlar görev yapmaz? a.Glutatyon b.ADH c.İnsülin d.Anjiotensin II e.Renin

8 Glutatyon, kreatin, karnitin gibi 2-3 aminoasitten oluşan di-, tripeptidlerin sentezi için ribozomlara gereksinim yoktur. Enzmatik olarak sentez yapılabilir.

9 Glukoz 6-fosfat 6-fosfo glukonat NADP + NADPH GS-SG 2 GSH Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz Glutatyon redüktaz Glutatyon peroksidaz H2OH2O 2ATP 2ADP Glukoz Glukoz 6-fosfat Glikoliz Laktat HMY H2O2H2O2 Eritrosit

10 Sitokrom P-450: Oksijenin bir substrat molekülüne doğrudan aktarılmasını ve buna katılmasını katalize eder. Amacı hücreye enerji sağlamak olan tepkimelerde yer alma yerine, bir çok farklı metabolitin yapımı ve yıkımı ile ilgilidir. Monooksijenazlar substrata moleküler O 2 ’nin sadece bir atomunu yerleştirir. Hemoglobin türü hemoproteinlerdir. Karaciğer ve ince barsaklarda en fazla oranda yer almaktadırlar fakat ihtimalen her hücrede bulunurlar.

11 Dokularda çoğunlukla düz endoplazmik retikulum zarlarında yer alırlar. Adrenal bezde mitokondri ve DER’da yer alıp steroid hormon sentezine katılırlar. Lipidler Sitokrom P450 sisteminin bileşenleridir. Tercih edilen lipid ER zarlarında bulunan ana lipid olan fosfatidilkolin’dir. Sitokrom P450 izoformlarının çoğu indüklenebilir türdür. Örneğin fenobarbital veya diğer bir çok ilaç kullanımı, 4-5 gün içinde DER’da hipertrofi ve sit P450 düzeyinde 3-4 kat artışa neden olur.

12 Bir çok ilacın detoksifikasyonunda mikrozomal sit P-450 monooksijenaz sistemleri önemlidir. Bu monooksijenazlar, karaciğer mikrozomlarında sit P-450 ve sit b- 5 ile beraber bulunurlar. Hem NADH hem de NADPH bu sitokromların indirgenmesi için gerekli indirgenmiş ekivalanları sağlar. Bu sistemle metabolize olan ilaçlar arasında benzpren, aminopirin, anilin, morfin ve benzfetamin yer alır. Sistem için NADPH varlığı önemlidir. Fakat sistem tamamen NADPH’a bağımlı değildir. NADH’larıda rahatlıkla kullanabilir.

13 redükte H2OH2O ROH RH Glukoz 6- fosfat 6-fosfo glukonat NADP + NADPH Okside Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz Sitokrom P-450 redüktaz (Fe-S) Sitokrom P-450 O2O2

14 Lökositler ve fagositoz: Nötrofiller ve monositler fagosite ettikleri mikroorganizmaları yok etmek için temel olarak iki sistem kullanırlar: Oksijen bağımlı sistem: Myeloperoksidaz sistemi (MPO) ve serbest radikal sisteminden oluşur. Oksijenden bağımsız sistem: Fagolizozomdaki pH değişiklikleri ve lizozomal enzimleri içerir. Bu sistemin çok önemli bakterisidal etkileri olduğunu söylemek çok olası değildir. Tek başına pH değişiklikleri ve lizozomal enzimlerle bakterisidal etki oluşturulamaz.

15 Nötrofillerde özellikle lizozomlarda bulunan proteinazlar ve antiproteinazlar Elastaz  1 -antitripsin Kollagenaz  2 -makroglobulin GelatinazSekretuar lökoproteinaz inhibitörü Katepsin G  1 -antikimotripsin Plazminojen aktivatörüPlazminojen aktivatör inhibitör-1

16 Fagositoz ile beraber lökosit hücre membranına yerleşmiş NADPH oksidaz enzimi çevre dokulardaki moleküler oksijeni süperoksite çevirir. NADPH oksidaz bir kaç elemandan oluşur: –Sitokrom b558: İki polipeptid içeren bir heterodimerdir. –Sistem aktive olduğunda 47 ve 67 kda’luk iki polipeptid sit b558’le birleşir ve sistem aktive olur. NADPH oksidaz dinlenim halindeki fagositik hücrelerde aktif değildir. C5a kompleman parçası veya kemotaktik peptidler gibi çeşitli ligandların plazma zarındaki reseptöre bağlanması ile aktiflenir. NADPH oksidaz, hormonal olarak düzenlenebilen ve alt birimlerinde koenzim olarak sitokrom ile flavin gruplarını taşıyan bir enzimdir. Doğumsal eksikliğinde ağır, persistan kronik piyojenik enfeksiyonlarla karakterize Kronik Granülomatöz hastalık oluşur.

17 Fe +2 O2-O2- NADP + NADPH Fenton rxn Cl - H2O2H2O2 O2O2 HOCl OH - SOD Vit.E NADPH oksidaz O2-O2- O2-O2- O2-O2- Myeloperoksidaz H2O2H2O2 H2O2H2O2 Vit.E

18 Sitoplazma NADP NADPH Malik enzim Malat dahidrogenaz OAA Sitrat liyaz Asetil KoA Sitrat Glukoz 6-fosfat Pirüvat Fosfofruktokinaz-1 Glukoz TCA Sitrat Glukoz 6-fosfat Asetil KoA Pirüvat Fosfofruktokinaz-1 Glukoz TCA Mitokondri OAA Trikarboksilat taşıyıcı Malat Yağ asidi

19 Malik enzim GlukozGlukoz 6-P Fruktoz 1,6-BiP PFK-1 Pirüvat AKoA OAASitrat ATP GLUKOJEN Dolu HMY NADPH ATP SitratOAA Sitrat liyaz KoA AKoA NADPH ATP Yağ asidi sentezi Malat Malat dehidrogenaz NADP NADPH

20 Reaktif oksijen bileşikleri (ROS), serbest radikaller ve Antioksidanlar: Serbest radikal bir veya daha fazla eşleşmemiş elektron içeren atom veya moleküllerdir. Bu maddelerin başka maddelerden elektron kazanma eğilimi göstermesi, maddeyi ileri derecede reaktif hale getirir. Bununla beraber singlet oksijen, H 2 O 2 ve NO gibi maddeler serbest radikal değildir. “Reactive Oxygen Species” terimi (ROS) hem O 2. – (süperoksid) ve OH. (hidroksil) gibi serbest radikalleri hem de H 2 O 2 (hidrojen peroksid) ve HOCl (hipklorözasid) gibi nonradikal oksijen derivelerini tanımlar

21 Hasar olmayan intakt hücre Serbest radikal hasarı Protein yıkımı Lipid peroksidasyonu sonucu hücre zarı yapısı ve hücre bütünlüğünün bozulması DNA’ya atak sonucu çift zincir helikal yapının cözülmesi ve bazların hatalı okunması Okside LDL birikimi ve köpük hücrelerinin oluşumu Atak sonucu protein kinaz benzeri enzimlerin aktiflenmesi

22 Başlıca ROS’lar Süperoksid Hidrojen peroksid Hidroksil radikali Peroksil radikali Nitrik oksid Hipokloröz asid Peroksidler Peroksinitrit Heme proteinleri Singlet oksijen

23 Çoğunluğu normal metabolizma sırasında, oksijenin kullanıldığı “Biyokimyasal redoks tepkimelerinde” sentezlenir (O 2. -, NO., H 2 O 2 ). Fagositoz sırasında kontrollü olarak HOCl, OH. ve O 2. – üretilir Radyasyon, UV ışık, çevresel kirleticiler, sigara, şiddetli egzersiz ve iskemiye bağlı olarak da O 2. -, OH., ROO. gibi radikaller üretilmektedir.

24 Kan hücreleri ve çeşitli dokularda oksidatif stresle ilişkili önemli tepkimeler Süperoksit üretilmesiO 2 + e -  O 2 4 NADPH-oksidaz2O 2 + NADPH  2 O 2 4 + NADP + H + Süperoksit dismutazO 2 + O 2 + 2H +  H 2 O 2 + O 2 KatalazH 2 O 2  2 H 2 O + O 2 MyeloperoksidazH 2 O 2 + X - + H +  HOX (X= Cl -, Br - v.b.) Glutatyon peroksidaz (Se)2GSH + R-O-OH  GS-SG + H 2 O + ROH Fenton reaksiyonuFe +2 + H 2 O 2  Fe +3 + OH. + OH - Haber-Weiss tepkimesiO 2 4 + H 2 O 2  O 2 + OH. + OH - Glukoz-6-fosfat dehidrogenazG6P + NADP  6-fosfoglukonat + NADPH+H Glutatyon redüktazGS-SG + NADPH+H  2 GSH + NADP

25 İnsanda metabolizmada süperoksit radikali üreten reaksiyonlar: –Ksantin oksidaz, –NADPH oksidaz, –Sitokrom P450 redüktaz

26 Dokuların, serbest radikal zincir tepkimelerinin başlamasını engellemek ve bunları sonlandırmak için kullandığı kişisel savunma mekanizmaları, antioksidanlardır.

27 Koruyucu antioksidanlar:Yeni ROS oluşumunu engellerler. –Serüloplazmin –Metallotinoin –Albumin –Transferrin –Ferritin –Myoglobin Vücutta kullanılan başlıca antioksidanlar:

28 Yokedici antioksidanlar: Oluşmuş ROS’ları yok ederler. Enzimler: Süperoksid dismutaz Glutatyon peroksidaz Glutatyon redüktaz Katalaz Metionin sülfoksid redüktaz Metalloenzimler Küçük moleküller Glutatyon Askorbat (vitamin C) Tokoferoller (Vitamin E) Ürik asid Karotenoidler Selenyum Flavonoidler


"HEKSOZMONOFOSFAT YOLU UZM. DR.OKHAN AKIN. GlukozGlukoz 6-P Fruktoz 1,6-BiP PFK-1 Pirüvat AKoA OAASitrat ATP Sitrat GLUKOJEN Dolu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları