Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Olgu Sunumu 7 Şubat 2013 Uzm. Dr. Mehmet Baha Aytaç Doç. Dr. Kenan Bek

2 ■ 25 günlük erkek bebek YAKINMASI: ■ Ateş ■ İdrar yaparken ağlama

3 HİKAYESİ: ■ 2-3 günden beri idrar yaparken ağladığı farkedilmiş. ■ Son 2 gündür ateşi 39 C olarak ölçülmüş. ■ Emmesi hafif azalmış. ■ Bu şikayetlerine ishal veya kusma eşlik etmemiş.

4 ÖZGEÇMİŞ: ■ Gebeliğin 7.ayında yapılan USG’de her iki böbrekte genişleme olduğu söylenmiş. ■ Miadında, C/S ile, 4300 gr olarak doğmuş. ■ Doğum sonrası küvöz bakımı almamış. ■ İdrarını doğum sonrası ilk 24 saat içinde yapmış. ■ İşeme fonksiyonu normalmiş, zayıf idrar akımı yokmuş.

5 SOYGEÇMİŞ: ■ Anne-baba arasında akrabalık yok. ■ 29 yaşında, sağlıklı anne 39 yaşında, sağlıklı baba 13 yaşında, sağlıklı kız kardeş ■ Ailede bilinen bir hastalık yok.

6 FİZİK MUAYENE: ■ Vücut tartısı: 4370 gr Boyu: 52 cm ■ Genel durumu iyi ■ KTA: 140/dk DSS: 36/dk TA: 95/57 mmHg. ■ Oral mukoza ıslak Turgor normal. ■ Skrotal hiperpigmentasyon yok.

7 LABORATUAR-1: ■ Tam İdrar Tahlili: pH: 7, Dansite:1015, Protein(-), Eritrosit(-), Bilirubin(-), Ürobilinojen(N), Keton(-), sedimentte lökosit ■ Üriner Sistem USG: - Her iki böbrek parankim ekosunda grade 2 parankimal hastalık ile uyumlu olarak artış (+). - Bilateral grade 3 hidroüreteronefroz (+). - Bilateral üreterler tortiyoze. - Sağ böbrekte büyüğü 11 mm çaplı 3-4 adet kortikal kist (+). - Mesane konturlarında trabekülasyon (+).

8 ?

9 ■ İdrar yolu enfeksiyonu
■ Posterior Üretral Valv ■ Vezikoüreteral Reflü ■ Üreterovezikal Bileşke Darlığı ■ Konjenital non-obstrüktif megaüreter

10

11 TANI POSTERİOR ÜRETRAL VALV

12 POSTERİOR ÜRETRAL VALV:
■ Erkeklerde alt üriner sistem obstrüksiyonunun en sık nedenidir. ■ İnsidansı 1 : canlı doğumdur. ■ Siyah ırkta ve Down Sendromlu hastalarda daha sık görülür. ■ Hipospadias, Prune-Belly Sendromu, UPJ darlığı gibi diğer konjenital anomalilerle birlikte görülebilir.

13 İşeme bozukluğu ⃰ Adolesan dönemde İdrar damlatma ⃰ Hematüri ⃰
■ Günümüzde PUV tanısı, rutin prenatal USG kontrollerinde hidronefroz saptanması ile doğum sonrası hemen konulmaktadır. ■ 7. Gestasyon haftasında gelişen valvuler obstrüksiyon , USG ile en erken 14. haftada görülebilir. ■ Buna rağmen hastaların %50-70’i sütçocukluğu, %25-50’si yenidoğan döneminde tanı alır. ■ Zayıf idrar akımı İdrar yolu enfeksiyonu Büyüme geriliği Enürezis diurna ⃰ İşeme bozukluğu ⃰ Adolesan dönemde İdrar damlatma ⃰ Hematüri ⃰

14

15 ■ USG’de -Kortikomeduller ayrımın kaybolması -Renal ekojenite artışı -Subkortikal kist varlığı -Trabeküle, kalın duvarlı mesane Kötü prognoz ■VCUG’da -Dilate posterior üretra -Trabeküle mesane -Vezikoüreteral reflü -Valv yaprakçıkları

16

17

18

19

20

21 ■Tedavide; - Obstrüksiyonun giderilmesi (sistoskopik valv rezeksiyonu) - Üriner sistemdeki basıncın düşürülmesi - Normal mesane ve böbrek fonksiyonunun sağlanması - İdrar yolu enfeksiyonundan korunma ■ Serum elektrolit ve kreatinin değerleri aralıklı olarak ölçülmelidir.

22 LABORATUVAR-2: ■Üre:62 mg/dl (↑) ■Kan Gazı: Kreatinin: 1.01 mg/dl (↑) pH: (↓) Na: 117 mEq/l (↓) pCO2: 35mmHg K: 6.1 mEq/l (↑) HCO3: 14.1 mmol/l(↓) AST: 24 IU/l ALT: 22 IU/l ■ Lökosit: 6130/mm3 Hb: 12.6 g/dl Plt: /mm3 (↓) ■ CRP: 12.5 mg/dl (↑)

23 ■ Hastaya, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle seftriakson tedavisi başlandı.
■ Antibiyotik öncesi alınan idrar kültüründe 100 bin koloni Klebsiella oxytoca ürediği öğrenildi ■ VCUG incelemesinde posterior üretral valv saptanması üzerine, mesane kateterize edilerek hasta sondayla takip edildi. ■ Takibinde ateşi tekrarlamadı, pyüri geriledi. Üre ve kreatinin değerlerinde düşme olduğu gözlendi.

24 SİSTOSKOPİ: ■ Üretra doğal. Mesane ileri derecede trabeküle. Tip 1 posterior üretral valv rezeke edildi.

25

26 ■ İdrar çıkışı poliürik seyretti (6cc/kg/saat)
■İntravenöz sıvı desteği ve idrar yolu enfeksiyonunun tedavi edilmesiyle hastanın kreatinin değeri : 0.74 mg/dl ‘ye kadar geriledi. ■ İdrar çıkışı poliürik seyretti (6cc/kg/saat) ■100cc/kg IV sıvı -Na: 8 mEq/kg/gün Kilo alımı iyi -HCO3: 2 mEq/kg/gün Elektrolit, kan gazı (N) Anne sütü

27 LABORATUVAR-3 ■İdrar Na: 95 (↑) İdrar K: 16 (↓) İdrar dansitesi: 1015 ■Serum Na: 123 (↓) Serum K: 5.5 (↑)

28 ?

29 TANI POSTERİOR ÜRETRAL VALV + SEKONDER PSÖDOHİPOALDOSTERONİZM

30 PSEUDOHİPOALDOSTERONİZM TİP1:
■ Tuz kaybı ■ Büyüme geriliği ■ Dehidratasyon ■ Hiponatremi ■ Hiperpotasemi ■ Metabolik asidoz ■ Plazma renin ve aldosteron seviyelerinde yükseklik (Hastada, plazma renin aktivitesi ve aldosteron testleri henüz sonuçlanmadı.)

31 Generalize PHA1: - Otozomal resesif geçişlidir. - Böbrek, kolon, ter, tükrük bezi gibi birçok organdan ciddi tuz kaybı olur. - Disritmi, kollaps, şok, arrest görülebilir. - Ter testi (+) - Persistan rinore, miliaria, taşipne, vizing, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, kolelitiyaz - Prognoz kötü

32 - Hastalığa böbrek toplayıcı kanallarında, ter ve tükrük bezlerinde, kolonda bulunan Epitelyal Sodyum Kanalının (ENaC) alfa, beta veya gama subünitlerinden herhangi birinde meydana gelen mutasyon neden olur. - ENaC alfa → SCNN1A (en sık) ENaC beta → SCNN1B ENaC gama → SCNN1G

33

34 Renal PHA1: - Otozomal dominant geçiş gösterir. - Sık görülen tip (1:80.000) - Daha hafif seyirlidir. - 1-2 yaşlarında spontan düzelebilir. - Böbrek toplayıcı kanallarında bulunan mineralokortikoid reseptörlerine direnç (+). - 4.kromozomdaki NR3C2 gen mutasyonu (+)

35

36 ■Erkeklerde daha sık görülür. ■ Üriner sistem enfeksiyonu
SEKONDER PSEUDOHİPOALDOSTERONİZM: ■<7 ay sütçocuklarında görülür. ■Erkeklerde daha sık görülür. ■ Üriner sistem enfeksiyonu Üriner sistem obstrüksiyonu -Hidronefroz -Hidroüreteronefroz -Üreterosel -UPJ darlık -Posterior Üretral Valv İmmunsupresif -Siklosporin -Takrolimus

37

38

39 ■İnterstisyel inflamasyon
Bakteriyel toksinler Aldosteron yanıtsızlığı İnflamatuar sitokinler ■Sekonder pseudohipoaldosteronizmde, üriner sistem obstrüksiyonu düzeldiğinde veya enfeksiyon tedavi edildiğinde tam iyileşme beklenir. ■Fakat bu dönem bazen bir yıla kadar uzayabilir.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları