Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta2 : Yenilik Süreci Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta2 : Yenilik Süreci Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141."— Sunum transkripti:

1 ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta2 : Yenilik Süreci Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5142 HaftaKonular: Yenilikçilik Kaynaklar Konular: De ğ işim Yönetimi Kaynaklar Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Teknikler: de ğ işim yönetimi Tunçer II Hafta 2 Yenilik Süreci 1:2, 2:s91-111 Teknikler: de ğ işim yönetimi Tunçer II Hafta 3 Yenilik Teorileri 1:5, 2:s44-64 Tartışma: De ğ işim yönetimi teknikleri Tunçer II Hafta 4 Yenilik Planlaması 1:3, 1:8, 2:s111-117 Örgütsel De ğ işim Tokat III Hafta 5 Strateji ve Yenilik 1:4, 2:s176-181 Örgütsel De ğ işim (süre ğ i) Tokat III Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi 1:6, 2:s157-173 De ğ işim Yönetimi ve Direnç Tokat IV Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 De ğ işim Yönetimi ve Direnç (süre ğ i) Tokat IV Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Toplam Kalite Yönetimi Kıngır Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1:7, 2:s181-206 Toplam Kalite Yönetimi Kıngır Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Yönetimde Kalite: Altı Sigma Gürsakal Hafta 12 Teknoloji Yönetimi 5:3 Ö ğ ütler: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları 5:5 Tartışma: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Yenilik Süreci Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5143  Yenilik süreçleri belirsizlikler içerir, yüksek risklidir.   Yenilik yönetimi zordur.  Yenilik gerekleri:  Destekleyici altyapı  Yenilik kültürü  Gerçekleme için gereken:  Altyapı  Yetenekler  Bilgi   İ çerik:  Yenilik yönetim süreci  Örgütsel etkenler  İ ç ve dış kaynaklar  Kaynakların nasıl kullanılaca ğ ı  Yenilik sürecinde etkili olan işletme yaklaşım ve uygulamaları

4 Örgütsel Yeniliğin Özellikleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5144  Örgütsel ba ğ lamda yenilik, örgütü ve üyelerini ilgilendiren yeni bir ürün, hizmet, üretim süreci, üretim teknolojisi, yönetsel sistem/yapı, plan/program olabilir.  Örgütün tümü/parçası için yeni olan  Sıradan de ğ işiklik de ğ ildir  Yarar sa ğ lamalıdır  Bireysel de ğ il toplumsaldır  Örgütü etkileyen yararlı bir de ğ işimdir

5 Örgütsel Yeniliğin Yararları Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5145  İ şletmenin başarımına katlı sa ğ lar:  Yönetim maliyetlerini düşürür  İ şlem maliyetlerini düşürür  Çalışanların işyeri memnuniyetini artırır  Çalışanların verimlili ğ ini artırır  Ticari olmayan varlıklara erişimi sa ğ lar  Gerekli araç-gereçlerin maliyetini düşürür.

6 Yenilikten amaç Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5146  Yeni ürün/hizmet üretme  Yeni pazar yaratma, genişleme  Kaliteyi iyileştirme  Müşteri ihtiyaçlarının temin süresini kısaltma  (Eko-) Çevreye uyum sa ğ lama  Ürünlerin çekicili ğ ini artırma  Hammadde tasarrufu sa ğ lama  İ şgücü maliyetini azaltma  Üretim süreçlerini iyileştirme/geliştirme  Kaynak (enerji, hammadde, …) tasarrufu sa ğ lama  Da ğ ıtım ve işlem maliyetlerini düşürme  …

7 Yenilik Yönetim Süreci- 1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5147  Genelde en büyük sorun yenilik sürecindeki belirsizliktir:  Teknolojik  Pazar  İ ş  Örgütsel  Kaynak belirsizlikleridir.  Artı belirsizlikler:  Yenili ğ in benimsenmesi ve yayılmasındaki belirsizlikler  Yenilik için gerekenlerin belirlenmesi, temini, ve maliyetlendirilmesindeki belirsizlikler  Plan/program/projedeki belirsizlikler  Yardım: Yenilik a ğ ları, B İ T alanındaki gelişmeler

8 Yenilik Yönetim Süreci- 2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5148  Yenilik yönetim süreci bir disiplindir.  Başarı için aşa ğ ıdakileri sa ğ lamak gerekir:  Gerekli araçlar,  Örgütsel dinamikler,  Yönetsel kural ve düzenlemeler  Örgütsel yenilik ve kültür altyapısı  Uygulama disiplini…  Bunlar bir çerçevede belirtilebilir

9 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5149

10 Yenilik Yönetim Sürecinin Aşamaları Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51410

11 Örgütlerde Yenilik Geliştirme Süreci Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51411 Bu süreçteki aşamaları birlikte irdeleyelim.

12 Yenilik Karar Süreci Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51412

13 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51413  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  İ stekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e- posta)  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http://education.weebly.com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/

14 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51414  Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, Ahiler Kalkınma Ajansı zaman zaman KOSGEB onaylı Uygulamalı Girişimcilik E ğ itimi düzenliyorlar.KOSGEB onaylı Uygulamalı Girişimcilik E ğ itimi  MÜS İ AD, Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOSGEB işbirli ğ iyle Aksaray’da Girişimcilik Kursu düzenliyor.Girişimcilik Kursu düzenliyor  Turizm kesiminde yenilikçilik temalı kongre:  14. Ulusal Turizm Kongresi 05-08 Aralık 2013 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Turizm İ şletmecili ğ i ve Otelcilik Yüksekokulu’nun ev sahipli ğ inde Kayseri’de yapılacak. 14. Ulusal Turizm Kongresi  Sürdürülebilir Yenilikçi Üretim ve Hizmet Stratejileri temalı 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS 2013) 25-27 Eylül 2013 günlerinde Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.ÜAS 2013

15 Değişim Yönetimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51415 Tunçer II- De ğ işim Yönetimi Teknikleri  Stratejik yönetim  Toplam kalite yönetimi  Kıyaslama, Denekizi (benchmarking)  De ğ işim Mühendisli ğ i, süreç yenileme (process re-engineering)  Örgütü geliştirme  Ö ğ renen örgütler  Amaçlara göre yönetim  Çalışan güçlendirme, kararlara katılım (empowerment)  Örgütsel küçülme (downsizing)  İ nsan kaynakları yönetimi  Zaman yönetimi  Başarım yönetimi  Dış kaynak yönetimi (outsourcing)


"ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta2 : Yenilik Süreci Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları