Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ."— Sunum transkripti:

1 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ

2 Öğrenme Nedir?  İ nsanlar kavram, dil, hareket ve sosyal becerileri ö ğ renebilirler (Schunk, 2000)  Davranışçılar ö ğ renmeyi  Davranışçılar ö ğ renmeyi, dışsal uyarıcılar ve bu uyarıcılara karşı verilen tepkiler arasındaki ilişki olarak tanımlarlar.  Bilişselciler ise  Bilişselciler ise, ö ğ renmeye zihinsel süreçleri de katarken içsel ve dışsal tepkiler arasındaki ilişkiyi de dikkate alırlar.

3 Öğrenmenin tanımı ve kapsamı Bu nedenle ö ğ retmen, ö ğ rencinin ö ğ renmeye istekli hale gelmesine yardımcı olmak için bu istek veya arzuların kullanılaca ğ ı ö ğ renme faaliyetlerine imkan tanımalıdır.  Ö ğ renme, motivasyona dayanır ve hiç kimse ö ğ renme iste ğ i olmadan ö ğ renemez. Bu nedenle ö ğ retmen, ö ğ rencinin ö ğ renmeye istekli hale gelmesine yardımcı olmak için bu istek veya arzuların kullanılaca ğ ı ö ğ renme faaliyetlerine imkan tanımalıdır.  Ö ğ renme, ö ğ renme kapasitesine dayanır. Her ö ğ rencinin ö ğ renme hızında ve ö ğ retilenleri kavrama konusunda çok çeşitli farklılıklar vardır.  Ö ğ renme, deneyimlere dayanır. Yeni bir konu, ö ğ renci tarafından her zaman önceki bilgi ve deneyimlerinin ışı ğ ı altında yorumlanır ve eklenir.

4 Öğrenmenin tanımı ve kapsamı  Ö ğ renme, ö ğ rencinin aktif katılımına dayanır. Yaparak ve yaşayarak ö ğ renme, uzun süreli ve tam bir ö ğ renme oluşturur.  Ö ğ renme, problem çözme ile pekişir. Ö ğ renme-ö ğ retme sürecinde konu anlatmak yerine, soru sormaya ve araştırmaya öncelik verilmelidir.  Geri bildirim, ö ğ renme etkilili ğ ini arttırır.  Aşırı kurallı yapılandırılmış ö ğ renme ortamı, bazı ö ğ rencileri gerilime sokabilirken, kuralları daha esnek ö ğ renme ortamları ö ğ renmeyi arttırır.  Yenilik, çeşitlilik ve risk ö ğ renmeyi arttırır.

5 Öğrenme ortamları Ö ğ retim ortamı Ö ğ retim ortamı, ö ğ retim ve ö ğ renmenin gerçekleşece ğ i fiziksel çevredir  Ö ğ renci konu ile aktif olarak ilgilenirse ö ğ renme gerçekleşir. Bu nedenle, tüm e ğ itim araçları ö ğ rencinin derse katılımını cesaretlendirecek biçimde tasarlanmalıdır.  Sınıfta ö ğ renilenler gerçek yaşamdaki durumlara uygulanabilir olmalıdır.  Resimler, filmler ve di ğ er tüm e ğ itim araçları sözcükler ile yapılan anlatımların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.  Ö ğ renme ortamları her ö ğ rencinin kendi hızına göre ilerleyebilmesine olanak verecek biçimde düzenlenmelidir.  Ö ğ renci do ğ ru yolda olup olmadı ğ ını bildi ğ inde ve cesaretlendirildi ğ inde ö ğ renme daha iyi olmaktadır  Ö ğ renme, ö ğ renme ortamında işe koşulan duyu organlarının çoklu ğ u oranında iyi ve kalıcı olmaktadır

6 Neden Oyun?...  Ö ğ renme ve ö ğ renme ortamları arasındaki bu ilişkiler incelendi ğ inde, oyun-tabanlı ö ğ renme ortamlarının bütün bu gereksinimlere cevap verir nitelikte, e ğ itimde kullanmak için biçilmiş bir kaftan oldu ğ u düşünülebilir.  Çünkü oyunlar ö ğ rencilerin aktif olarak ilgilenip, faaliyetlerini bireysel sürdürebilecekleri bir araç olmaları yanında, yaparak-yaşayarak ö ğ renmelerine fırsat tanıyan ortamlar sunar.  Oyuncuların eylemlerine do ğ rudan dönüt sunarak do ğ ru- yanlış de ğ erlendirmesi yaparlar ve ö ğ rencilerin yanlışlarını anında görsel, sesli, vb. şekillerde görmelerini sa ğ larlar.

7 Neden Oyun?  Yanlış bir hamlede ya da ilerlemede aynı noktaya geri dönmelerini sa ğ layarak, do ğ ruyu buldururlar.  Gerçek yaşamdaki olayları, gerçekçi simülasyonlarla tehlikelerden uzak bir şekilde kurgulamaya fırsat verirler.  Birden fazla duyu organına hitap ederek, ö ğ renmenin daha kalıcı olmasını sa ğ larlar.  Bütün bunları sa ğ larken de, süreçte ö ğ rencileri e ğ lendirirler.  Ö ğ renciler aktif olduklarında, süreci kendileri kontrol ettiklerinde, araştırıp keşfettiklerinde daha iyi ö ğ renirler

8 Çözüm Dolayısı ile hem ö ğ rencilerin ilgisini çekecek hem de aktif ö ğ renmeyi sa ğ layıp onların başarısını arttıracak e ğ itim- ö ğ retim ortamları hazırlamanın bir yolu, özellikle günümüz çocuklarının bir tutkusu olan bilgisayar oyunlarını e ğ itim-ö ğ retim süreçleri içerisinde kullanmaktır.

9 Oyun-tabanlı öğrenme ortamları  Oyun  Oyun, genellikle gerçek dünya dışında, kesin olmayan, kendine özgü kuralları ve kültürü olan, e ğ lenceli ve iste ğ e ba ğ lı bir etkinliktir  E ğ itsel oyun  E ğ itsel oyun, oyun formatını kullanarak ö ğ rencilerin ders konularını ö ğ renmesini sa ğ layan ya da problem çözme yeteneklerini geliştiren yazılımlardır  Oyun-tabanlı ö ğ renme ortamları  Oyun-tabanlı ö ğ renme ortamları, belirli problem senaryolarının içine yerleştirilen oyun-çatılı problem- tabanlı ö ğ renme ortamlarıdır

10 Oyunlar  Oyunlar, yarış ve şans gibi özelliklerin yanında bilinmeyen sonuç, alternatif çözümler, problemin yapılandırılması, işbirli ğ i gibi problem çözmenin birçok özelli ğ ini de içerir  Bilgisayar oyunları mükemmel bir ö ğ renme aracı olabilir. Çünkü bilgisayar oyunları ö ğ rencilere zorlu ğ u ayarlama şansı verirler ve dahası kullanıcı istedi ğ i zaman istedi ğ i kadar oyunu oynayabilir.  Oyunlar ile ö ğ renmenin ek bir faydası, onların günlük hayatta karşılaşılabilecek deneyimlerin simülasyonuna geleneksel e ğ itim araçlarından daha uygun olmalarıdır

11 Oyunların özellikleri  Kurallar Kurallar  Hedef ve Amaçlar,  Dönütler (Geri bildirimler),  Zorluklar / Yarış / Meydan Okuma / Karşıtlık,  Etkileşim ve  Sunum veya hikayedir

12 Kurallar  Kurallar oyunu yapılandıran, düzenleyen, örgütleyen, oyunun amaçlarını biçimlendiren ve oyuncunun bu amaçlara göre hareket etmesini sa ğ layan yapılardır.  Bir oyunun herhangi bir kuralı yoksa o bir oyun de ğ il serbest bir e ğ lencedir. Oyunun Özellikleri

13 Hedef ve Amaçlar  Bir oyunda erişilmek istenen hedefe ulaşmanın kullanıcıyı motive etmede rolü büyüktür.  Amacı olmayan bir oyun, oyuncuyu motive edemez  Ço ğ u oyunda hedef oyunun başında belirlenir: En yüksek puanı almak, sona ulaşmak ya da bayra ğ ı ele geçirmek gibi. Oyunun Özellikleri

14 Dönütler (Geri bildirimler)  Oyunda dönüt, kurallar ile oyuncu arasında iletişimi sa ğ lar. Dönüt, gerçekleştirilen bir etkinlik sonrasında bu etkinli ğ in kabul edilip edilemeyece ğ ine dair oyuncuya verilen bilgidir. Oyunun Özellikleri

15 Zorluklar/Yarış/Meydan Okuma/Karşıtlık  Bunlar oyunda çözülmeye çalışılan problemin parçalarıdır.  Bir oyun oynanırken bir problem çözülür.  Kullanıcı oyun içerisinde gerçek tehlikeler ile karşı karşıya kalmadan, gerçek yaşamdaki gibi korku ve heyecan duyabilir. Bu da, onu motive eder ve o oyunu sürdürmesini ve tamamlamasını sa ğ lar. Oyunun Özellikleri

16 Etkileşim  Oyuncuların ya da bilgisayarın etkileşimidir ki, buna dönüt denilebilir.  Oyuncuların oyunu oynarken birbirleri ile oluşturdukları sosyal ortam.  Bilgisayar oyunları kitaplardan ve filmlerden farklı olarak etkileşim sa ğ larlar ve kullanıcının denemesine ve yanılmasına izin verirler. Oyunun Özellikleri

17 Oyunların çekiciliği Oyunları, milyonlarca insan için çekici yapan 12 karakteristik özellik vardır. 1. Oyunlar, e ğ lence formatındadırlar. Bize e ğ lence ve zevk verirler. 2. Oyunlar, oyun formatındadırlar. Bize heyecan ve tutku verirler. 3. Oyunların kuralları vardır ve bu bize oyunların yapısını verir. 4. Oyunların amaçları vardır. Bu bizi motive eder. 5. Oyunlar etkileşimlidir, bir şeyler yapmayı gerektirir. 6. Oyunlar uyarlanabilir. Bu akıcılı ğ ı sa ğ lar.

18 Oyunların çekiciliği… 7. Oyunların dönütleri vardır ve bu bizim ö ğ renmemizi sa ğ lar. 8. Oyunların kazanma durumu vardır ve bu bizim egomuzu tatmin eder. 9. Oyunlar mücadele, yarış, meydan okuma ve karşıtlık içerir. Bu bize heyecan sa ğ lar. 10. Oyunlarda problem çözme vardır ve bu bizim yaratıcılı ğ ımızı arttırır. 11. Oyunlarda etkileşim vardır. Bu bizim sosyal olmamızı sa ğ lar. 12. Oyunların sunumları ve hikayeleri vardır. Bu bize duygu verir.

19 Gelecek Ders Oyunların e ğ itimde kullanımı


"EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları