Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayara Giriş Hazırlayan: Pınar ŞAH İ N KONU#3 DÜNYA ÇAPINDA AĞ ITEC115/ITEC190 Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayara Giriş Hazırlayan: Pınar ŞAH İ N KONU#3 DÜNYA ÇAPINDA AĞ ITEC115/ITEC190 Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu."— Sunum transkripti:

1 Bilgisayara Giriş Hazırlayan: Pınar ŞAH İ N KONU#3 DÜNYA ÇAPINDA AĞ ITEC115/ITEC190 Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu

2 Öğrenme Hedefleri 1. İ nternetin gelişimini tanımlamak ve nasıl çalıştı ğ ını açıklamak, 2. Farklı bireylerin, şirketlerin ve kuruluşların internet ortaklıklarıyla ilgili amaçlarını ö ğ renmek, 3. İ nternete ba ğ lanmak için gerekli olan cihazları ve ba ğ lantı seçeneklerini tanımlamak, bunun yanı sıra internet servis sa ğ layıcı (ISP) seçerken aklımızda bulunması gerekenleri ö ğ renmek, 4. İ nternette etkili bilgi arama yöntemlerini anlamak ve alıntıları düzün ifade etmeyi ö ğ renmek 5. E-postaya ek olarak, internet üzerinden iletişim kurmak için çeşitli yolları listelemek 2

3 Öğrenme Hedefleri 3 6. Web üzerinde yapılabilir birçok yararlı faaliyetleri listelemek 7. Sansür ve gizlilik ilkelerinin internet kullanımıyla ilgisini tartışmak.

4 Genel Bakış 4  Bu ünite tamamlandı ğ ında aşa ğ ıdaki yeterliliklere sahip olacaksınız: İ nternetin oluşumunu ö ğ renmek İ nternet toplulu ğ unu anlamak İ nternete ba ğ lanmak için kullanılan farklı seçenekleri ö ğ renmek İ nternette arama yöntemlerini kullanmak İ nternet üzerinden kullanılan mevcut internet uygulamalarını ö ğ renmek İ nternet kullanımı için geçereli toplumsal konuları ö ğ renmek

5 İnternetin Oluşumu 5  Internet  Tüm dünyada milyonlarca bilgisayarı birbirine ba ğ layan en büyük ve en tanınmış bilgisayar a ğ ı olarak tanımlanır.  Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. İ nternet’i bu haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz.

6 İnternetin Oluşumu 6  ARPANET ve Internet2 ARPANET  Advanced Resarch Projects Agency Network (ileri araştırma projeleri ajansı bilgisayar a ğ ı) internetin atasıdır.  İ lk olarak 1969 yılında geliştirilmiştir  Başlangıçta dört süper bigisayarı ba ğ ladı.  Sonunda bugünün internetine dönüştü. Dünya Çapında A ğ (W W W)  İ nternet üzerindeki mevcut web sayfalarının tümüdür.  1989 yılında Tim Berners-Lee tarafından önerilmiştir  Başlangıçta yalnızca metin tabanlı içerikleri göstermekteydi, 1993 yılında Mozaik tarayıcıların kullanılmasıyla birlikte grafiksel içerikleride göstermiştir.

7 İnternetin Oluşumu 7  Web 2.0 Web 2.0 ilk olarak kullanıldı ğ ında, sosyal a ğ sitelerini; blog ve vikileri temsil ediyordu.  Dünya çapında a ğ ve internet herhangi bir kişi, kurum, işletme ve kuruluşa ait de ğ ildir. Tipik haberleşme şirketleri tarafından sahip olunan internet omurgası internetin altyapısını oluşturmuştur. Internet2 o Araştırmacıların, e ğ itimcilerin, teknoloji liderlerinin ve uluslar arası toplum araştırmacıları konsorsiyumu. o İ nternet teknolojilerinin geliştirilmesine adanamış devrimci olarak adlandırılabilir. o Araştırma ve geliştirme araçları hız odaklı olarak arttırılmıştır.

8 İnternetin Oluşumu 8

9 9  Günümüzdeki İ nternet Toplulukları  Kullanıcılar İ nterneti kullanan kişiler  İ nternet Servis Sa ğ layıcıları (ISS) Genellikle bir ücret karşılı ğ ında internet erişimi sa ğ lar. Daha çok iletişim ve medya şirketlerini içermektedir.

10 İnternetin Oluşumu 10  İ nternet İ çerik Sa ğ layıcıları Kişiler veya organizasyonlar internet içeri ğ i sa ğ layabilir. İ şletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, e ğ itim kurumları ve bireyler.  Uygulama Servis Sa ğ layıcıları ve Web Hizmetleri Şirketler genellikle web tabanlı yazılım hizmetlerini internet üzerinden yönetir ve da ğ ıtır. Genellikle ücret tabanlı iş yazılımları.

11 İnternetin Oluşumu 11  Web Hizmetleri Bir web sayfasına eklenen ve kendi kendine yeten iş uygulamaları, son kullanıcılar için özel hizmetler sunmaktadır. Ör: FedEx QuickShip Web service  Altyapı Şirketleri İ nternetin sahibi veya internetin fiziksel yapısını işleten şirketler. Konvansiyonel ve cep telefonu şirketleri, kablo şirketleri ve uydu internet sa ğ layıcıları.  Donanım ve Yazılım Şirketleri İ nternet ve web ile birlikte kullanılan donanım ve yazılımı sa ğ layan şirketlerdir.

12 İnternetin Oluşumu 12

13 İnternetin Oluşumu 13  Devlet ve Di ğ er Kuruluşlar Bazı ülkeler sınırlı bilgi ve erişime sahiptirler. FCC (Federal Communications Commission/Federal İ letişim Komisyonu) iletişimi etkiler. İ nternet Toplumu (ISOC) İ nternet gelece ğ ini etkileyen sorunları giderir. İ nternet şirketleri isim ve numara atayabilirler. (ICANN) Alan ve IP yönetimi Dünya Çapında A ğ Konsorsiyumu (W3C) Protokoller ve standartlar birlikte çalışabilirlik sa ğ lar.

14 İnternetin Oluşumu 14  İ nternet Hakkındaki Efsaneler/Uydurmalar ( Mitler )  Efsane 1: Bedelsiz/Ücretsiz İ nternet  Ço ğ u kişi ve işletmeler internet erişimi için ödeme yapmaktadırlar.  İ şletmeler, okullar ve kütüphaneler telefon şirketlerinin iletişim hatlarını kiralayabilirler.  Cep telefonu kullanıcıları hotspot veya erişim için ücret ödemektedirler.  Free (ücretsiz) tabanlı içerikler hızla büyüyor. Müzik/video indirmek. Yardım/ba ğ ış tabanlı siteler

15 İnternetin Oluşumu 15

16 İnternetin Oluşumu 16  Bilgisayarlarla günlük yaşamın neredeyse her alanında karşılaşıyoruz  Efsane 2: Birileri interneti kontrol ediyor  Hiçbir grup veya organizasyon interneti kontrol etmiyor.  Devletler kendi ülkeleri içinde internet kullanımını düzenler fakat uygulaması zordur.  Efsane 3: İ nternet ve Dünya Çapında A ğ Birebir Aynı  İ nternet fiziksel bir a ğ dır.  Dünya çapında a ğ ise internet üzerinde mevcut olan web sayfalarının tümüdür.  Di ğ er kaynaklar internet üzerinden mecvuttur. Ör: FTP

17 İnternet Kurulumu 17 İ lk üç aşama / karar o İ nternete erişmek için kullanaca ğ ınız cihazın türünü belirlemek. o İ stenilen ba ğ lantı türünü seçmek o Kullanılacak olan internet servis sa ğ layıcısına karar vermek. Kişisel Bilgisayarlar Cep telefonları Televizyon veya di ğ er cihazlar

18 İnternet Kurulumu 18

19 İnternet Kurulumu 19  Ba ğ lantı Çeşitleri ve İ nternet Erişimi  Bilgisayarınızın internete ba ğ lanabilmesi için erişiminizin olması gerekir.  Günümüzde en çok kullanılan ba ğ lantı türü broadband’tır.  Dial-up ve Do ğ rudan Ba ğ lantılar  Standart telefon hatlarını kullanarak do ğ rudan ba ğ lantı Çevirmeli ba ğ lantı için kullanılan modem Elverişsiz Yavaş fakat ucuz Ba ğ lantı mevcut telefon hattı üzerinden sa ğ lanmaktadır Korsanlara karşı nispeten güvenli

20 İnternet Kurulumu 20

21 İnternet Kurulumu 21  Do ğ rudan Cihaz sürekli internete ba ğ lıdır. İ nternete erişmek için bir tarayıcı kullanılmalıdır. Ör: Internet Explorer, Chrome veya Firefox. Do ğ rudan ba ğ lantılar genellikle geniş bantır, birçok web faaliyeti için yüksek hız gerekmektedir. Herzaman internete ba ğ lı olundu ğ undan dolayı bilgisayarınızı korsanlara karşı korumak önemlidir.

22 İnternet Kurulumu 22  Konvansiyonel Dial-Up  Standart telefon girişine ba ğ lanmış dial-up modem kullanılır.  Genellikle ev bilgisayarlarında tercih edilir, broadband’ a ödeme yapmak istemeyen kullanıcılar için uygundur. Ucuz donanım Kurulumu ve kullanımı kolay Yaygın kullanım. Yavaş ba ğ lantı hızı

23 İnternet Kurulumu 23  Kablolu İ nternet Erişimi  En yaygın olarak kullanılan ev broadband ba ğ lantısı.  Hızlı, 5-20 Mbps.  Bir kablolu modem gerektirir.  DSL (Digital Subscriber Line / Dijital Abone Hattı)  Sıradan bakır kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişli ğ i (broadband) sa ğ layan bir teknolojidir.  DSL'in önemli dezavantajı, adresinize servis sa ğ layan telefon santarline en fazla 3 mil uzaklıkta oturuyor olmanız gerekmektedir.  Ne kadar yakın iseniz ba ğ lantınız o kadar hızlı olur.

24 İnternet Kurulumu 24  Uydu  Kırsal alanlar için kullanılabilecek genis bant seçene ğ idir.  DSL’den daha pahalı ve daha yavaştır.  Uydu modem ve alıcı çanak gerektirir.  Sabit Kablosuz  Uydular yerine radyo iletim kuleleri kullanılır.  Tüm alanlarda mevcut de ğ ildir.  Wi-Fi veya WiMAX kullanılır.

25 İnternet Kurulumu 25 Fiber Üzerinden Geniş Band (BoF) Yüksek hızda veri transferi teknolojisinin genel adı olarak tanımlanmaktadır. Hızlı, fakat sınırlı alanlarda mevcuttur. Özel a ğ ekipmanları gerektirir. Kablosuz Mobil Mobil tablet veya cep telefonu aracılı ğ ıyla erişim sa ğ lanabilir. Tipik bir veri planı gerektirir.

26 İnternet Kurulumu 26

27 İnternet Kurulumu 27  Wi-Fi Hotspots ( Kablosuz Erişim Noktası) Yerel kablosuz a ğ lar (Wi-Fi) Ücretsiz ve ücretli olanları mevcuttur.

28 İnternet Kurulumu 28 ISP( Internet Service Provider/ İ nternet Servis Sa ğ layıcı) seçimi ve Bilgisayarınızı Kurma  ISP Seçimi  Kullanılan cihaz türü, internet ba ğ lantı tipi, istenilen hizmet ve co ğ rafi konum seçenekleri belirlenmelidir.  Fiyatlandırma seçenekleri şirketlere göre farklılık gösterebilir.

29 İnternet Kurulumu 29 Bilgisayarı Kurma o Gerekli Donanımı Kurmak/Yüklemek – Bazı kurulumlar profesyonel kurulum gerektirebilir. Ör: BoF o Gerekli Yazılımı Kurmak/Yüklemek o Kullanıcı ismi seçmek, telefon numarası erişimi sa ğ lamak( çevirmeli ba ğ lantı) ve ödeme yöntemleri. o Di ğ er bilgisayarlarla ba ğ lantı paylaşmak için gerekli kurulumu yapmak

30 Soru 30 1. İ nternet hangi adıyla bilinen deneysel bir a ğ olarak başlatılmıştır? a. ARPANET b. Internet2 c. Dünya Çapında A ğ (WWW) 2. Do ğ ru/Yanlış: Kablo yaygın bir do ğ rudan internet ba ğ lantı türüdür. 3. __________geleneksel telefon hatları aracılı ğ ıyla evlere ve ofislere kullanılabilir geniş band internet erişimi sa ğ layan teknolojidir. 1) a; 2) Do ğ ru; 3) DSL

31 İnternette Arama Yapmak 31 Arama Siteleri Bu tür web siteleri kullanıcıların belirli anahtar kelimeleri veya seçilen katagorileri kullanarak ilgili web sayfalarını arama yapmalarına yardımcı olur. Genellikle uygun web sayfalarını bulmak, web sayfaları hakkındaki bilgileri içeren bir veritabanı üzerinden mümkündür. Bu nedenle arama motorları kullanılır. Birçok arama sitesi (arama motoru) mevcuttur(Google, Bing, Yahoo, Ask.com, vs) Gerçek zamanlı (real-time) arama motorları da gelişmektedir Web de canlı arama gerçekleştirilebilir. Ör: MyLiveSearch

32 İnternette Arama Yapmak 32  Kelime Aramak  Anahtar kelimeler internette bilgi bulmayı başlatmak için arama kutusuna yazılır.  Eşleşen web sayfaları hit olarak adlandırılır.  Herhangi bir web sayfası adının üzerine tıkalanarak bu sayfalar görüntülenebilir.  Dizin Arama  İ nternette bilgi bulmak için kategoriler secilir.  Site Arama Araçları  Müzik dosyaları, görüntü dosyaları, haber grupları, haberler, makaleler, haritalar, kişiler, telefon numaraları ve videolar için arama yapılabilir.  Google en yaygın olarak kullanılan çok yönlü arama sitelerinden biridir.

33 İnternette Arama Yapmak 33  Arama Stratejileri  Kalıpları Kullanmak  Belirli kalıpları kullanılarak, birden fazla anahtar kelimeyi yazıp arama yapılabilir.

34 İnternette Arama Yapmak 34  Boolean (mantıksal) Operatörleri Kullanmak  AND, OR, NOT gibi mantıksal operatörler kullanılarak etkin bilgi araması yapılabilir.  Çoklu Arama Sitelerini Kullanmak  Farklı siteler aranılan aynı kelimelerle ilgili farklı sonuçlar verebilir.  Uygun anahtar kelimeler, eşanlamlı kelimeler, farklı kelimeler, ve genel arama karakterleri kullanılanılarak arama do ğ rulu ğ u arttırılabilir.  Arama karakterleri örne ğ in ‘*’ gibi arama do ğ rulu ğ unu arttırmak için kelime ile birlikte kullanılabilir.

35 İnternette Arama Yapmak 35  Alan Arama  Alan aramaları, sayfa başlı ğ ı, URL adresi, metin içeri ğ i gibi belirli özellikleri içeren sınırlı aramalardır.

36 İnternette Arama Yapmak 36  Arama Sonuçlarının De ğ erlendirilmesi  Başlıklar ve listelenen sonuçlar aranılan blgiye uygun mu?  Web sayfasının kimlerle ba ğ lantısı var ? Kimi finanse ediyor? (URL adresi)  Ayrıca de ğ erlendirilmesi gerekenler: Yazarlar Kaynak Güvenilir ve önyargısız oldu ğ undan emin olun Tarih Birçok online makale eski yıllardan kalma, güncel olduklarından emin olun.  Herhangi ikinci bir kaynakla bilgilerinizi do ğ rulayın

37 İnternette Arama Yapmak 37  İ nternet kaynaklarının kopyalanması  Akademik hırsızlık (Plagiarism) ’den sakının! Prosedürlere uygun olarak kullanılan kaynaklarla ilgili gerekli bilgiler verilmelidir.  Alıntılar:  Yazar ismi  Yayın tarihi  Makale veya web sayfası ismi  Kullanılan bütün di ğ er web sayfalarını ve URL adresini içermek zorundadırlar.

38 İnternette Arama Yapmak 38

39 Soru 39 1. Aşa ğ ıdaki seçeneklerden hangisinde yapılan arama sonuçları içeriklerin başlıklarını görüntülemektedir? a. Kelime arama b. Dizin arama c. Alan arama 2. Dünyadaki hemen hemen tüm web sitelerini listeleyen aradı ğ ımız bilgileri en kısa yoldan ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sa ğ layan web sayfaları____________ olarak adlandırılır. Cevaplar: 1) b; 2) Arama motoru

40 Dijital Haberleşme ve E-mail 40  Çevrimiçi (online) İ letişim Türleri  Anlık mesajlaşma (IM) ve Yazılı/Metin mesajlaşma  Anlık Mesajlaşma (IM)  Gerçek zamanlı mesaj alışverişi  Çevrimiçi kullanıcıları gösterir.  Oyun oynamak, görüntülü arama yapmak, dosya veya fotograf paylaşmak için kullanılabilir.  Yazılı/Metin Mesajlaşma  Genellikle cep telefonu kullanıcıları tarafından tercih edilir  Kullanılan kısa mesaj servisi SMS olarak adlandırılır.

41 Dijital Haberleşme ve E-mail 41 Sosyal a ğ güncellemeleri  Genellikle mikrobloglama olarak adlandırılır  Kullanıcıların yayınladıkları kısa güncellemeler/yazılar Tweet olarak adlandırılır.  Günün her anında kullanılabilir.  Farklı sosyal paylaşım siteleri üzerinden durum güncelleri yapmak mümkündür.

42 Dijital Haberleşme ve E-mail 42  Mesaj Forumları  Herhangi bir konuyu tartişmaya sunmak, soru sormak veya yorum yapmak için oluşturulan gruplardır.  Katılımcılar tüm yazılanları okuyup yorum yapma hakkına sahiptirler.  VoIP ( İ nternet Protokolü Üzerinden Ses)  İ nternet ba ğ lantısı gerektiren sesli arama yapmayı sa ğ layan hizmettir. Ör: Skype  Sabit hatlı telefonlar yerine kullanılabilir  İ nternet ba ğ lantısı olmadan kullanılamaz  Aynı hizmetten yararlananlar ücretsiz görüşme yapabilirler.

43 Dijital Haberleşme ve E-mail 43 Web Konferans ve Web Seminerleri Web Konferans  İ nternet üzerinden gerçekleştirilen yüz-yüze toplantı (face-to face)  Kişisel bir bilgisayar (PC) veya cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilebilir  Bireyler veya işletmeler tarafından kullanılabilir  Görüntülü görüşmeleri destekleyen herhangi bir program kullanılarak ayarlanabilir

44 Dijital Haberleşme ve E-mail 44 Web Konferans

45 Dijital Haberleşme ve E-mail 45 Webinar/Web Seminer  Web üzerinden sunulan seminerlerdir.  Katılımcıların soru sorabildi ğ i,sesli katılım sa ğ layabildi ğ i etkinliklerdir. Webcast  Tamamaen tek yönlü sunum olarak adlandırılabilir.  Webcast’ in en önemli özelli ğ i, canlı ortamların demosunun gösterilmesi, power point vb. sunum dosyalarının paylaşılması veya video paylaşımı gibi teknikler kullanılmasıdır.  Sosyal A ğ lar  Sosyal Paylaşım Siteleri  Belirli bir topluluk tarafından iletişim kurmak ve bilgi paylaşımı yapmak için kullanılar sitelerdir.

46 Dijital Haberleşme ve E-mail 46 Kişilerin kendileri hakkında bilgi paylaşımında bulundu ğ u en çok kullanılan sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Myspace’tir. Belirli cografi bölgelerdeki insanları birbirine ba ğ layabilir Siyaset ve iş dünyasından farklı kişiler kullanabilir Emniyet ve güvenlik nedenleriyle kullanıcıların kendileri hakkında çok fazla bilgi vermemeleri gerekmektedir Paylaşımlarınız farklı kişiler tarafından görüntülebilmektedir Paylaşılan/yayınlanan bilgilerin içeriklerine özen gösterilmelidir.

47 Dijital Haberleşme ve E-mail 47

48 Dijital Haberleşme ve E-mail 48  Online Alışveriş ve Yatırım  E-Ticaret  Üretilen mal ve hizmetlerin, satış ve da ğ ılımlarının elektronik ortamda yapılmasıdır.  Önlemler  Tüm E-ticaret faaliyetlerinin güvenilir bir web sunucusu aracılı ğ ıyla gerçekleştirildi ğ inden emin olun (https://)  Mümkün olan bir kredi kartı veya online ödeme hizmetini kullanın.

49 Dijital Haberleşme ve E-mail 49 Online Alışveriş ve Müzayede – Online Alışveriş – Herhangi bir ürünü internetten satın alma – Ödemeler genellikle kredi kartı veya PayPal gibi online ödeme servisleri aracılı ğ ıyla gerçekleştirilir. – Online satışların 2014 yılında 250 milyona ulaşaca ğ ı tahmin edilmektedir.

50 Dijital Haberleşme ve E-mail 50  Online Müzayede/Açık Arttırma  Belirli ö ğ eler internet üzerinde teklifler için hazırlanmıştır ve en yüksek teklifi veren satın alma hakkına sahiptir.  Satıcılar ürün listelerini belirliweb sayfalarında listeleyebilirler. Örne ğ in eBay.  Açık arttırma kapanana kadar teklif verilebir.  OnlineBankacılık ve Online Yatırım  Online Bankacaılık  Web üzerinden bankacılılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. (fon aktarımı, fatura ödeme vs.)

51 Dijital Haberleşme ve E-mail 51 Mobil Bankacılık mesaj yolu ve mobil uygulamalarlada birçok bankacılık İ şlemini gerçekleştirebilmek mümkün.

52 Dijital Haberleşme ve E-mail 52  Online Yatırım  Web üzerinden hisse senedi satışa sunma veya satın alma gibi işlemler gerçekleştirilebilir.  İ şlem ücreti düşüktür.  Hızlı bir şekilde satın almak veya satış yapmak için uygundur.

53 Dijital Haberleşme ve E-mail 53  Online E ğ lence  Online Müzik  Web üzerinden dinlenilebilir ya da indirilebilir.  Online radyo istasyonları dinlenilebilir  Canlı müzik dinlenilebilir.  Yasal olarak dijital formatta müzik,single veya albüm indirmek için belirli programlar kullanılabilir.  Online müzik kullanıcı sayısının 2015 yılında 178 milyona ulaşması tahmin edilmektedir.

54 Dijital Haberleşme ve E-mail 54  Online TV, Video ve Filimler  Online video  Web üzerinden indirilebilir veya izlenebilir.  Online TV  Canlı yayın veya kaydedilmiş TV yayınlarını web üzerinden izleyebilirsiniz.  Video -on –demand (VoD)  Talep üzerine webden film ve televizyon programlarının indirilmesi  Internet Protokol Televizyonu (IPTV)  İ nternet üzerinden TV yayınının aktarılması IPTV olarak adlandırılır.

55 Dijital Haberleşme ve E-mail 55 Online TV ve Filmler

56 Dijital Haberleşme ve E-mail 56  Online Oyun  Web üzerinden oynanılan tüm oyunlar,  Çoklu ortamlarda birden fazla kişi ile ba ğ lantı kurulabilir  İ nternette ba ğ ımlılık oluşturabilir

57 Dijital Haberleşme ve E-mail 57  Online haber, Referans ve Bilgi  Haber  Televizyon a ğ ları, gazete, dergi ve haber kuruluşlarından bilgi edinen web siteleri.  Sürekli olarak güncellenir  İ stenilen herhangi bir gazeteyi ilgili web sitelerinden bulup online ortanda okumak mümkündür.  Genellikle haber arşivleri sitelerde mevcuttur.

58 Dijital Haberleşme ve E-mail 58 Haber Siteleri

59 Dijital Haberleşme ve E-mail 59  Referans Siteler  Birçok yararlı bilgiye erişebilece ğ iniz güncel sitelerdir.  Telefon ve adres dizinleri, hava durumu bilgileri, harita bilgileri gibi farkli içerikler hakkında fikir edinmek için kullanılır.

60 Dijital Haberleşme ve E-mail 60  Portal Sayfaları, RSS ve Podcast  Portal Sayfaları  Web tarayıcınızın giriş sayfası olarak ayarlanabilir ve özelleştirilebilir  Genellikle haber, takvim, e-posta gibi araçları içerir  Kişiselleştirilebilir  Popüler portal sayfaları; iGoogle, My Yahoo!, My MSN, and AOL.com

61 Dijital Haberleşme ve E-mail 61  RSS (Really Simple Syndication/ Çok Basit Besleme)  RSS, genellikle haber sa ğ layıcıları, bloglar ve podcastlar tarafından kullanılan, yeni eklenen içeri ğ in kolaylıkla takip edilmesini sa ğ layan bir web sayfası bildirimcisidir.  İ nternet kullanıcısı RSS teknolojisi ile düzenli olarak içerik sunan sitelere abone olabilir ve çeşitli RSS istemcileri sayesinde içeri ğ i takip edebilir.  Postcasts  Ço ğ unlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo programları, videolar vs.) internet üzerinden -genellikle feed (besleme) yoluyla- bilgisayar ve taşınabilir cihazlara (cep telefonu, tablet vs.) indirilebilecek şekilde yayınlanması.

62 Dijital Haberleşme ve E-mail 62  Bireyler ya da işletmeler tarafından hazırlanabilir  Sayfa içerikleri düzenli olarak yenilenir

63 Dijital Haberleşme ve E-mail 63  Online E ğ itim ve Ö ğ retim  Ö ğ renimi kolaylaştırmak için internet kullanılıyor  Günümüzde hızla büyüyen bir uygulama  Web tabanlı e ğ itim olarakta adlandırılmaktadır  Bireysel olarak web üzerinden talimatlar verilebilir.  Uzaktan E ğ itim  Ö ğ retim elemanı ve ö ğ renciler birbirinden farklı yerlerde dersi gerçekleştirebilir.

64 Dijital Haberleşme ve E-mail 64  Avantajlar:  Kendi kendine ö ğ renme  Esnek konum  Anında geri bildirim  Özelleştirilmiş içerik  Ça ğ a uygun materiyaller  Dezavantajlar:  Yüz yüze temas eksikli ğ i  Teknolojik sorunlar ve gereksinimler

65 Dijital Haberleşme ve E-mail 65 Uzaktan E ğ itim

66 Dijital Haberleşme ve E-mail 66  Online Test/Sınav  İ nternet üzerinden sınava/teste tabi tutulmak  Perfonmansa dayalı testler  Genellikle sonuç otomatik olarak de ğ erlendirilir  Güvenilebilir ortamlardır

67 Dijital Haberleşme ve E-mail 67  Blog, Wiki ve Di ğ er Online Yazışma Ortamları  Blog  Kişilerin görüş ve düşüncelerini yayınlayabildi ğ i bir dergi veya günlük gibi kullanılan sayfalardır.  Wiki  Her ziyaretçinin metin veya görüntü yayınlayabildi ğ i, gönderdi ğ i bilgileri de ğ iştirebildi ğ i ve önceki de ğ işiklikleri takip edebildi ğ i basit bir web sayfasıdır.  E-portfolyo  E Portfolyo ya da dijital portfolyo çalışmaların ve sertifikaların elektronik ortamda kullanıcı tarafından toplanmasıdır.

68 Dijital Haberleşme ve E-mail 68 Görüş ve düsüncelerin yayımlandı ğ ı bloglar Wikipedia herkesin katkıda bulunabildi ğ i özgür ansiklopedi olarak adlandırılır, Wiki sayfalara verilebilecek örneklerdendir.

69 Sansür ve Gizlilik Sorunları 69  Sansür  Bazı ülkeler belirli internet içeriklerini engelemektedir  Özellikle siyasi bilgilerin yayınlanmasını önlemek için sansür uygulanan sayfalar bulunmaktadır  Ulusal güvenli ğ i korumak için uygulnaması mümkündür

70 Sansür ve Gizlilik Sorunları 70  İ nternet Filtreleme  Yazılım ve tarayıcı seçenekleri kullanılarak belirli web sayfaları veya web sayfası türlerine erişimi engelemek için kullanılır  Bireyler, okullar, işverenler kamu ve kuruluşlar internet filtrelemeyi kullanabilir  Tarayıcı ayarlarından veya özel filtreleme yazılımı yöntemlerinden uygulanabilir

71 Sansür ve Gizlilik Sorunları 71 İ nternet filtreleme web tarayıcınız üzerinden yapılabilir Kısıtlamalar ayarlanabilir

72 Sansür ve Gizlilik Sorunları 72 Tarayıcı Gizlili ğ i Hangi bilgilerin nasıl kullanıldı ğ ıyla ilgili mevcut bilgileri kapsar. Cookies/Çerezler o Web sunucusu tarafından kullanıcının hard diskinde saklanan küçük dosyalardır. o Çerez veriler görüntülenebilir veya silinebilir o Çerez ayarları de ğ iştirilebilir ve yazılım çerezleri yönetmek için kullanabilir

73 Sansür ve Gizlilik Sorunları 73

74 Sansür ve Gizlilik Sorunları 74  Spyware ve Adware  Spyware  Kullanıcın internet ba ğ lantısı üzerinden, kişinin bilgisi dışında sistemden veri toplayan casus yazılımlardır  Güvenlik yazılımları kullanılarak engellenebilir veya kaldırılabilir.  Adware  Bu tür yazılımlar ekranda görüntülenen reklamlar tarafından desteklenmektedir  Kullanıcının izni olmadan yüklenemez

75 Sansür ve Gizlilik Sorunları 75  E-Mail/ Elektronik Posta Gizlili ğ i  Gönderdi ğ iniz ve aldı ğ ınız e-postaların güvenli ğ inden emin olun  İ stenmeyen e postaları için (Spam)uygun tedbirleri alın

76 Soru 76 1) Aşa ğ ıdakilerden hangi web den film veya TV programlarının indirilmesi olarak adlandırılır? a. Online Radyo b. Internet Protokol Televizyonu (IPTV) c. Vıdeo-on –Demand (VOD) 2) Do ğ ru/Yanlış: https:// ile başlayan bir URL, web sayfasının güvenli oldu ğ unu gösterir. 3) Yazılım ve tarayıcı seçenekleri kullanılarak belirli web sayfaları veya web sayfası türlerine erişimi engelemek için kullanılan yöntem____________ olarak adlandırılır. 1) c, 2)do ğ ru, 3) filtreleme

77 Özet 77  İ nternetin Oluşumu/Gelişimi  İ nterneti kurma ve kullanım  İ nternette bilgi arama yöntemleri  Online haberleşme ve E-mail  Sansür ve gizlilik sorunları


"Bilgisayara Giriş Hazırlayan: Pınar ŞAH İ N KONU#3 DÜNYA ÇAPINDA AĞ ITEC115/ITEC190 Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları