Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RÖNESANS RESSAMLARI Rönesans Dönemi Ressamları Hakkında Bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RÖNESANS RESSAMLARI Rönesans Dönemi Ressamları Hakkında Bilgi."— Sunum transkripti:

1 RÖNESANS RESSAMLARI Rönesans Dönemi Ressamları Hakkında Bilgi

2 Rönesans resim sanatı, Antik Yunan ve Roma sanatından etkilenmiş olsa da uzun süre Bizans mozaik ve fresklerin etkisinde kalmıştır. 14. yy’da İ talyan sanatçılar resimde kaçış noktasını bularak perspektifi geliştirmişlerdir. Perspektif kurallarına mekan, hacim ve ışık-gölge de eklenerek yeni bir resim anlayışı ortaya çıkmıştır. İ talyan sanatçılar eserlerinde daha yumuşak renk tonlarına yönelmişlerdir. Rönesans resminde güzellik ve zerafet sanatçılar için önemlidir. Dini konuların yanı sıra do ğ aya ait motifler, stilize edilmeden tuvallere taşınmıştır. Rönesans Resim Özellikleri

3 Konular zenginleşmiş, sanatçılar kişisel duygularını işlemiştir. Böylece giderek Orta Ça ğ ın katı kural ve şekilcili ğ inden uzaklaşılmıştır. Hollandalı sanatçılar, do ğ a gözlemine yer vermiştir. Alman sanatçılar a ğ ırlıklı olarak a ğ aç ve gravür alanında çalışmıştır. İ talya’da ise din ve mitoloji konularında çıplak vücudun anatomik yapısı incelenmiştir. Manzara resimleri bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde renk tonları yumuşamış ve fırça vuruşları ba ğ ımsızlaşmıştır. Işık ve renk resimde ifadeyi, üçgen kompozisyonu vurgulayacak biçimde kullanılmıştır. Işık ve gölge farklı açıdan karşımıza çıkmıştır.

4 İ talyan Rönesansının ve hümanizmin en büyük güçlerinden biri olan Leonardo Da Vinci, 1452 yılında ailesinin adını aldı ğ ı Vinci kasabasında do ğ du. Babası avukat Ser Piero Antonio da Vinci, Leonardo'nun annesi soylu bir aileden gelmedi ğ i için onunla evlenemedi ve Leonardo evlilik dışı do ğ du. Annesi Catarina sonradan başka bir erkekle evlendi ğ i için Leonardo babasının evinde yetiştirildi.Leonardo, ilk ö ğ renim yıllarında aritmetik ve geometride ö ğ retmenlerini sordu ğ u sorularla şaşırtacak kadar çabuk ilerledi. Keskin zekası ve yetenekleri çok küçük yaşlarda bile dikkat çekiyordu. Müzikle de ilgileniyor ve oldukça iyi bir şekilde lut çalıyordu. Fakat çocukluk yıllarında en gözde u ğ raşı resimdi. Babası bu yetene ğ i farkedince, onu Flosansa'nın en önemli atölyelerinden birinin başında olan ve aslen bir kuyumcu ustası olan Andrea del Verroccio'nun e ğ itimine verdi. Burada Botticelli,Perugino, Lorenzo di Credi, Francesco di Simone, Botticini ve Biagio d'Antonio ile birlikte son derece kapsamlı bir sanat e ğ itimi aldı Leonardo Da Vinci

5  Leonardo,1469 ile 1476 yılları arasında devam etti ğ i alışılmışın dışında bir e ğ itim veren 'politeknik labarutuvarından' çizim, mimari ve heykelin yanı sıra optik, botanik ve müzik alanlarında da temel bilgiler edindi. 1472 yılının Haziran ayında adı Floransa'lı ressamlar loncasının defterine ba ğ ımsız bir ressam olarak Lyonardo di Ser Piero da Vincidiye geçti. 1482 yılına kadar ünlü ve zengin bir koruyucusu olmadan ba ğ ımsız olarak çalıştı. Sadece kendi seçti ğ i resim ve heykel konularını çalıştı ayrıca örneklerini do ğ adan alan ilk ressam oldu. Eski resim anlayışının biçim ve renk çalışmalarından oldukça ileri giderek ışık ve gölge etkilerinin ilk farkına varan ressam da o oldu. Rengin perspektifle de ğ işkenli ğ ini irdeledi. Fakat ışı ğ ın özelliklerini sadece görmekle yetinmedi, bilgiye karşı doymaz merakıyla gözün fiziksel yapısını inceledi, optik ve dalga hareketleri üzerine çalıştı. Bununla da yetinmeyen Leonardo, hayvan ve insan bedeninin yapısını inceledi ve adele hareketlerinin kurallarını araştırdı. İ lk defa fizyoloji ve botanik'i inceleyerek bu bilimlere de öncülük yaptı ğ ını da eklersek onun ne kadar çok yönlü bir zeka oldu ğ u anlaşılabilir.

6 Üslubu.:  Resim, Leonardo da Vinci'nin sanatında önemli bir yer tutar. Onun bütün araştırmalarının yüce ere ğ i resimdi. Nitekim bu amaçla yeni bir üslûp geliştirip kabul ettirdi: tuvalleri gölge ve ışık yı ğ ınları halinde işlenmiş, düzenli geometrik (üçgensi ya da piramitsi) kompozisyonlar halindedir; eritilmiş, yumuşatılmıştan kenarlar, bir çizgiyle belirlenmemiş, estomplanmıştır (hafif gölgelerle belirlenmiştir [sfumato tekni ğ i]). Hafifletilmiş, örtülmüş olan renkler derin bir gizem ve şiir izlenimi yaratır. Leonardo resimlerinde ruhun sırlarını, tutkuları, duyguları verme ğ e çalışır. İ talya'da o tarihte yeni olan bu teknikle ya ğ lıboya resimler de yaptı.

7

8

9

10 Michelangelo Buonarroti (6 Mart 1475 – 18 Şubat 1564) Ünlü İ talyan Rönesans dönemi ressam, heykeltıraş, mimar ve şairidir. Tam adıMichelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni’dir.6 Mart147518 Şubat1564Rönesans Michelangelo, heykeltıraştaki rüştünü kanıtladı ğ ı ilk ve en ünlü eseri olan çocuk kral Davud’un heykelini yaptı ğ ında henüz 26 yaşındadır. Beş buçuk metrelik bir mermer kütleden çıkaraca ğ ı eser için genç dâhi, mermer blo ğ un yanına bir baraka inşa ederek, yardımcısız bir şekilde, ço ğ u zaman geceli gündüzlü çalışarak Rönesans sanatının harikalarından biri olarak kabul edilen David’i yaratır.DavudRönesans 15051505 yılında Papa II. Julius tarafından kendisine, en önemli başarılarından biri olacak Vatikan’ın yanındaki Sistine Şapeli’nin tavan resimlerinin yapılması işi verilir. 3 yıl sonra başlayaca ğ ı bu görevi sanatçı, 520 metrekarelik bir alanda yaklaşık dört yıllık bir çalışmanın ürünü olarak bitirir. Ortasının da, her biri Âdem, Havva ve Nuh Tufanıyla ilgili İ ncil’in Eski Ahit’inden alınma öykülerden esinlenerek yapılan resimlerin bulundu ğ u dokuz pano bulunan freskin yan unsurları da mitolojik figürlerle bezelidir. Özellikle “Adem'in Yaratılışı” ismindeki sahne batı resim sanatının en canlı tasvirlerinden biri kabul edilir.Papa II. JuliusSistine ŞapeliÂdemHavvaNuh Tufanıyla İ ncilEski AhitAdem'in Yaratılışı Michelangelo

11 Adem’in Yaratılışı

12  Kıyamet Günü tablosuna başından beri muhalefet eden yeni Papa IV. Paulus ise, tablodaki imgelerin fazlaca müstehcen göründü ğ ünü belirterek Michelangelo’dan tabloyu biraz daha ‘düzgün’ hale getirmesini isteyince, ustanın cevabı şu olur: “Papa’ya söyleyin, bu küçük bir mesele ve kolaylıkla uygun hale getirilebilir. Önce kendisi yaşadı ğ ımız bu dünyayı uygun ve yaşanılır bir hale getirsin, sonra da bu tablo da aynı uygunlu ğ a girecektir.” Michelangelo’nun yaşadı ğ ı ça ğ, kendisiyle boy ölçüşebilecek derecede yetkin ressam ve heykeltıraşçılara da tanıktır aynı zamanda. Kıyamet GünüIV. Paulus

13 “Kıyamet Günü” Adlı Tablo

14 Üslubu.:  Rönesans sanatına benzersiz bir etkide bulunan Michelangelo, klasik sanat tekniklerini ö ğ renmesinin yanı sıra asıl olarak, insan formunu her açıdan tasvir edebilmek için kadavralar üzerinde çalışıp, Yunan ve Roma sanatından devraldı ğ ı idealleştirilmiş insan tasarımlarını ulaştı ğ ı gerçekçilik boyutunu yakalamaya çalışır. Batı resminin babası olarak bilinen Giotto’nun resmindeki do ğ allık ve gerçekçilik ile 15. yüzyıl başında tam olarak anlaşılabilen derinlikte perspektif olgusunu geliştirip kendi tarzına temel yapan Michelangelo onlarca heykel, freskeimza atıp Roma’nın yeniden inşa ve düzenlenmesinde de önemli görevler almıştır.Onu idolü olarak seçen bir çok kişi vardır. RönesansGiotto15. yüzyılfreskeRoma

15

16

17

18 Raffaello (d. 6 Nisan 1483 - ö. 6 Nisan 1520), ünlü İ talyan ressamdır. Rafaello, Raffaello Sanzio, Raffaello Santi, Raffaello de Urbino veya Rafael Sanzio de Urbino gibi isimlerle de anılmıştır. İ talya'nın Urbino kentinde 6 Nisan 1483'te do ğ du. Raffaello, Rönesans hareketlerini, erken gelişmiş becerikli bir genç olarak görmüş, işe on altı yaşında yaptı ğ ı “Havva’nın yaratılışı” ve “Trinite” tabloları ile başlamıştır. Havva’nın yaratılışı Trinite Raffaello

19 Üslubu.:  Raffaello’in Urbino’daki çalışmalarında Melozzo de Forli, Piero della Francesca ve en çok Pietro Perugino’nun üslûbu görülür. Özellikle, 1503 senesinde tamamladı ğ ı “Coronation of Virgin - Taç giyme” tablosunda Perugino’nun etkisi görülür. Bunun en büyük nedeni Floransa'ya gitmeden önce, Perugia'da Pietro Perugino'dan ö ğ renim görmüş olmasıdır.Perugino'nun bu etkisi altında, 1504 senesinde, çizdi ğ i en son tablo "Kutsal bâkirenin evlenmesi - Marriage of the virgin"dir. Bu resmi ile Perugino’dan üslûp olarak ayrılmaya başlamıştır. Raffaello, Floransa’ya gidince kendisini Rönesans’ın içinde buldu. Leonardo da Vinci ve Michelangelo etkisinde kalarak sanatına yenilikler kattı. Çizdi ğ i teolojik, felsefî, lirik tablolarında sükûnet; renklerde âhenk; konularda berraklık ve bir bütün ifâde hâkimdir. Raffaello’in yaptı ğ ı işlerden biri de kumaş üzerine koydu ğ u süslemelerle, duvar örtüleri hazırlamasıdır.  Kutsal Bakirenin Evlenmesi

20

21

22

23 (1480 - Regensburg, 1538) Alman ressam, gravürcü ve mimar. özellikle manzara resimleriyle ünlü olan Albrecht Altdorfer, Lucas Kranach (Yaşlı), Wolfgang Huber, Jörg Breu ve Jörg Kölderer'in de üyesi oldukları Tuna okulunun en büyük sanatçısı sayılmaktaydı. Sürekli yeşilliklerle ilgilenmesinin, yapraklar ve agaçları kusursuzca resmetmesinin ve insanın ruh durumları ile eylemlerini görünümle bütünleştirme yeteneginin en güzel örne ğ i, sonradan parçalanıp Nürnberg, Prag ve Floransa'daki müzelere da ğ ıtılan St. Florian kilisesi mihrap panolarıdır (1509-18). Bavyera dükü Wilhelm IV'ün, bir dizi anıtsal klasik savaş resminin parçası olarak sipariş etti ğ i büyük boyutu, uzamsal düzenli başyapıtı İ skender'in Savaşı 'ysa (1529; Alte Pinakothek, Münih), Altdorfer'in sihir, yıkıntılar, fantastik manzaralar ve esrarlı ışıklara ilgisinin güzel bir örne ğ idir.Lucas Kranach (Yaşlı)Wolfgang HuberJörg BreuJörg KöldererTuna okulununNürnbergPragFloransaAlte PinakothekMünih Albrecht Altdorfer DÜRER

24 Üslubu.:  Bakır veya tahta levhalar üzerine kazıma teknigiyle yaptıgı gravür çalışmalarıyla tanınmıştır.gravürlerinde çizgi formlarının belirliligi belirgin haldedir. Resimlerinde ise katı bir biçimleme ve titizlik göze çarpar. Ayrıca kendi portresini yapan ilk sanatçıdır.  Resimde özellikle kumaş kıvrımları ve saçlarda ayrıntılı bir gerçeklik vardır.

25 Albrecht Altdorfer DÜRER Eserleri

26

27

28

29 (1431-1506) İ talyan bir rönesans ressamıdır. Dünyanın heryerinde rakursiye en güzel örnek gösterilen tablosu Türkçe adıyla 'Ölü İ sa' dır.Bunun dışında rönesansı anlatan yüzlerce tablosu da vardır. “Ölü İ sa” Tablosu Andrea Mantegna

30 Üslubu.:  Resimlerinde genellikle gerçekçili ğ e önem vermiştir. Renkleri kullanışı canlı tonlarladır. Figürleri gerçek boyutundadır ve belli bir olayı yansıtmıştır.

31

32

33

34 Baccio Bandinelli ya da Bartolommeo Bandinelli, gerçek adıyla Bartolommeo Brandini (1493 - Şubat 1560, Floransa), Rönesans döneminde yaşamış İ talyan, Maniyerist heykeltıraş ve ressam. Heykel sanatına ilgi duyan Bandinelli daha sonra ressam ve heykeltıraş Giovanni Francesco Rustici'nin yanında çalıştı. Erken dönem çalışmalarından biri dönemin ünlü ailelerinden birine mensup olan Giuliano de' Medici için yaptı ğ ı Saint Jeroma in wax adındaki tablodur.FloransaRönesansManiyeristGiuliano de' Medici Baccio Bandinelli

35

36 Üslubu.:  Resimlerinde genel olarak soguk ve arka plan olarak koyu renkleri tercih etmiştir. Figürlerinde 1/8 oranını kullanmıştır. Heykellerini beyaz mermerden yapmıştır ve son derece gerçekçi çalışmıştır.

37

38

39 Ressam Valentin van Orley'in o ğ luydu. 1515'te Naibe Margarete'nin (Avusturyalı) hizmetine girdi ve üç yıl sonra saray ressamlı ğ ına getirildi. Orley'in ilk önemli yapıtı, 1512 dolayında yaptı ğ ı ve Aziz Tomas ile Aziz Matta'yı konu alan altar panosudur. Bu panonun orta parçası bugün Viyana'daki Sanat Tarihi Müzesi'nde, kanatları ise Brüksel'deki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'ndedir. Orley 1516-22 arasında Jan Mabuse'ün üslubundan, bundan sonra da duvar halısı modelleri Brüksel'de bulunan Raffaello'dan etkilendi. "Eyub'un Sabrı" (1521, Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi, Brüksel) adlı altar panosunda her iki sanatçının etkileri açıkça görülür.ViyanaJan MabuseRaffaello Bernard van Orley

40

41 Üslubu.:  Orley 1516-22 arasında Jan Mabuse'ün üslubundan, bundan sonra da duvar halısı modelleri Brüksel'de bulunan Raffaello'dan etkilendi. Konu olarak çogunlukla dini ele almıştır ve resimlerinde Bakire Meryem’i ve oglu Isa’yı yapmıştır. Kumaş kıvrımlarını detaylıkla işlemiştir. Resimlerindeki arka plan mimariye önem vermiştir.Jan MabuseRaffaello

42

43

44

45

46 İ spanyol Rönesansı dönemi ressamı, heykeltıraş ve mimarı. Resimleri dönemin kralı tarafından be ğ enilmeyince Roma'da bir atölye açtı ve maniyerizm etkisinde çalışmalar yaptı. Resimlerinde insan yüzlerini oldu ğ undan farklı resmetmesi El Greco'nun kör veya ileri derece göz kusuru oldu ğ una yorumlandı. Eserleri yaşadı ğ ı dönemden uzun yıllar sonra hak etti ğ i de ğ eri buldu El Greco

47 Üslubu.:  El Greco'nun dramatik ve dışavurumcu üslubu çagdaşlarınca tam olarak anlaşılamadı ve ancak 20. yy'da tam olarak takdir edildi. El Greco genel resim akımlarından bagımsız, şahsına özgü bir sanatçı olarak yorumlansa da, resimlerindeki uzun figürler ve tuhaf renk seçimi, batı resmiyle Bizans resminin bir bileşimi olarak kabul edilir. Resimlerindeki renklerde ışık-gölge çok göze çarpar.dışavurumcu

48

49

50

51 Asıl adı Guido Di Pietro, Giovanni da Fiesole olarak da bilinir. (d. y. 1400, Vicchio, Floransa Cumhuriyeti - ö. 18 Şubat 1455, Roma), İ talyan Ressam.1400VicchioFloransa18 Şubat1455Roma İ talyan Erken Rönesans dönemi Floransa okulu içinde de ğ erlendirilen yapıtlarında dingin bir dinsel tutum ve güçlü bir klasik etki görülür. İ lk ürünlerinin büyük bir bölümü, Floransa'daki San Marco Manastırı'nda kaldı ğ ı sırada yaptı ğ ı duvar resimleridir. Yaşamının son yıllarında gene Floransa'dakiSS. Annunziata Kilisesi'nde bulunan bir gümüş dolabın kapakları için 35 resimlik bir dizi yapmıştır.FloransaSan Marco ManastırıSS. Annunziata Kilisesi Fra Angelico

52 Üslubu.:  Angelico'nun, gotik gelenegin en büyük ressam ve minyatürcüsü Lorenzo Monaco'nun yanında yetiştigi de söylenir. Onun figürlerine ruhani bir hava kazandıran titrek ışıltı ile temiz, ayrıntılarda özenli ince işçiligi Monaco'nun etkisini yansıtır. Mekânın belirtilmesinde perspektiflikten yararlanma yöntemlerini yakından izliyordu. Resimlerinde çogunlukla sarı kırmızı ve ten rengi kullanıyor.Lorenzo Monaco

53

54

55

56

57

58 Giorgio Vasari (30 Temmuz 1511 – 27 Haziran 1574) İtalyan ressam, yazar, tarihçi ve mimar. İtalyan sanatçılarla ilgili yazdığı bibliografyalarıyla ünlüdür, sanat tarihçiliği yazarlığının kurucusudur. 1511'de Toskana bölgesindeki Arezzo'da doğan Giorgio Vasari, 1574'te Floransa'da ölmüştür. Rönesans ilk kez İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından Vite'de kullanılmış, 1550 yılında basılmıştır.ToskanaArezzoFloransaRönesansVite Giorgio Vasari

59 Üslubu.:  Dini konuları ele alan Vasari daha çok pastel renkleri ele almıştır. Bol figürlü olan resimlerindeki fırça vuruşları gayet yumuşaktır ve detaylı çalışılmıştır.

60

61

62

63

64 Dönemin belgelerine göre Giorgione'nin yetene ğ i erken keşfedildi. Vasari'nin ressamın öldü ğ ünü söyledi ğ i yaş do ğ ru ise, 1500'de henüz 23 yaşındayken, Doge Agostino Barberigo ve komutan Consalvo Ferrante gibi önemli kişilerin portrelerini çizmek için seçildi. 1504'te, do ğ du ğ u kentteki bir katedralde, başka bir komutan olan Matteo Costanzo anısına yaptırılacak olan altar resmi Giorgione'ye sipariş edildi. 1507'de Venedik'teki Düka Sarayı'nın salonlarından biri için resimler çizdi. 1507- 1508 yılları arasında, di ğ er ressamlarla birlikte, yeni yapılan Fondaco dei Tedeschi'nin dış cephe fresklerinin hazırlanmasında çalıştı. Ressam daha önce de Casa Soranzo ve Casa Grimani alli Servi gibi bazı Venedik saraylarının dış cephesine freskler çizmişti. Vasari'ye göre Giorgione'nin eserleri üzerinde etki bırakan önemli olaylardan biri, Leonardo da Vinci'yle 1500 yılında Venedik'i ziyareti sırasında görüşmesiydi. Tüm tanıklılara göre Giorgione romantik etkiler altında olan, sanatın duygusal ve hayalgücüne dolu zarafetini bilen, şiirsel melankoliye yatkın biriydi. Dahası ressam, da Vinci'nin yirmi sene önce Toskana'da yaptı ğ ı gibi, Venedik resmini de tüm antik katı kurallardan kurtarmış, özgürlük ve ustalı ğ ı resmin temeline yerleştirmişti.Düka SarayıFondaco dei TedeschifresklerininLeonardo da VinciToskana Giorgione

65 Üslubu.:  Giorgione resme bazı yenilikler getirdi. Altar panoları ve portreler dışında, konusunu incilden ya da klasik dönemden almayan, belirli bir öyküyü betimlemeyen resimler de çizdi. Konulu resimlerinde ise harekete yer vermedi, daha çok lirik ya da romantik duyguların uyandırdıgı ruh hâlini yansıttı. Arka plan olarak kullanılan manzara vurgulanmaktadır. Giorgione, ışık gölgenin daha gelişmiş bir türü olan sfumato tekni ğ ini kullanarak, resimde ışı ğ ı ve perspektifi renklerin tonları ile betimlemeye yaklaşık olarak Leonardo ile aynı dönemde başladı. Resimde bir çıpla ğ ı çerçeveleyen dış mekân manzarası yenilikçi bir unsurdu. Zengin renk kullanımını ve romantik manzaralar yapmışıtır. Figürler, Giorgione'ye özgü rüya benzeri bir durumda resimlerde görülen belirsiz bir manzara içinde kaybolmuş gibidir.Altar panolarıportrelerışık gölgeninsfumato

66

67

68

69 Asıl adı Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi olan, ama daha çok Sandro Botticelli ya da Il Botticello ("Küçük Fıçı") lakabıyla bilinen İ talyan ressamı (1 Mart 1445 – 17 Mayıs 1510). ("Küçük Fıçı") lakabı aslında kuyumcu a ğ abeyi Antonio Filipepi'ye aittir. Ancak resim e ğ itiminden önce a ğ abeyinin yanında çıraklık yaptı ğ ı süreçte Alessandro da aynı lakap ile anılmaya başlanmıştır. Kuyumcu çıraklı ğ ını bırakarak genç yaşta Fra Filippo Lippi'nin atölyesinde resim, desen ve geometri ö ğ renmiştir. İ lk yapıtlarından olan Yudit Öyküleri'nde (1472,Floransa, Uffizi Galerisi) Lippi'nin ve Lippi'den sonra yanlarında çalıştı ğ ı Antonio del Pollaiolo ve Verrocchio'nun etkileri görülür. 1480-1490 yıllarında, olgunluk döneminde Floransa'da Lorenzo de' Medici'nin korumasında sanat çalışmalarını sürdürmüştür. Bu dönemde,Primavera ( İ lkbahar) (1482, Uffizi), Venüs ile Mars (1483, Ulusal Galeri, Londra), Pallas Athena ile Kentaur (1485, Uffizi) gibi konusunu mitolojiden alan başyapıtlar gerçekleştirmiştir. Bu arada, kiliseler, dinsel dernekler için tablo siparişleri almıştır. Meryem'in Taç Giymesi(1488, Uffizi) bunlardan biridir1 Mart144517 Mayıs1510Fra Filippo LippiFloransaUffizi GalerisiAntonio del PollaioloVerrocchioLorenzo de' MediciPrimavera ( İ lkbahar)Venüs ile MarsPallas Athena ile KentaurMeryem'in Taç Giymesi Sandro Botticelli

70 Yudit Öyküleri

71 Üslubu.:  Botticelli, Rönesans resim sanatının gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Kendisini delili ğ in sınırına sürükleyen kaygısı, sanatına yön verdi. Uçucu ve coşkulu figürler çizmiştir. Ayrıca hastalık derecesine varan zerafet duygusu eserlerine, kendine özgü şiirimsi bir hava verir. Yapıtlarında hareket ve duruşun inceligi, ince uzun bedenli, uzun boyunlu ve yüzünde ciddi bir ifade taşıyan kadının zarifli ğ i zengin bir doku oluşturur.  Daha sonra zarif ve özgun kompozisyonlar içeren bir dizi Madonna resmi gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında Şamdanlı Madonna (Berlin),Magnificat Madonna'sı (1485, Uffizi) ve Narlı Madonna (1487, Uffizi) sayılabilir. Resimlerinde pastel tonlar kullanır. Uçucu ve coşkulu figürler çizmiştir. Ayrıca hastalık derecesine varan zerafet duygusu eserlerine kendine özgü, şiirsel bir hava verir. MadonnaŞamdanlı MadonnaBerlinMagnificat Madonna'sıUffiziNarlı Madonna

72

73

74

75

76

77 Konu.: Rönesans Ressamları İ lyas SEVINDIK Resim ö ğ retmeni Konya Çimento Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi SANAT TARIHI DERSI DÖNEM ÖDEVI


"RÖNESANS RESSAMLARI Rönesans Dönemi Ressamları Hakkında Bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları