Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPOTİROiDiZM - Tiroid hormon eksikliği, - Nadiren TH etkisizliği sonucu ortaya çıkan tablodur.  TH’ nun normal sekresyonu için, - Hipotalamohipofizer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPOTİROiDiZM - Tiroid hormon eksikliği, - Nadiren TH etkisizliği sonucu ortaya çıkan tablodur.  TH’ nun normal sekresyonu için, - Hipotalamohipofizer."— Sunum transkripti:

1 HİPOTİROiDiZM - Tiroid hormon eksikliği, - Nadiren TH etkisizliği sonucu ortaya çıkan tablodur.  TH’ nun normal sekresyonu için, - Hipotalamohipofizer tiroidal aksın sağlam olması şarttır.  Hipotalamik tirotropin releasing hormon (TRH); - Hipofizden trotropin (TSH),  TSH da tiroid bezinden; - Triiyodotironin (T3), tiroksin (T4) salgılatır.  T3 veT4 negatif feedback’le TRH-TSH’yı inhibe eder.  Erişkinde aşikar hipotiroidi insidansı - Kadında: %1.4, Erkekte: <%0.1. - Hipotiroidizm görülme oranı >60 yaş artar (%15-18).  En sık hipotiroidi nedeni otoimmün tiroid hastalığıdır.

2 HİPOTİROİDİZM- II  Tiroid bezinde yetersizlik ile oluşan: Primer Hipotiroidi,  Hipofizer nedenli: Sekonder Hipotiroidi,  Hipotalamik nedenli: Tersiyer Hipotiroidi diye adlandırılır.  Kretenizm; 1. Miksödematöz tip: 1. Miksödematöz tip: - Hipotiroidizm, mental-somatik gelişme geriliği, 2. Nörolojik tip: - Mental gerilik, spastik dipleji, sağır-dilsizlik, şaşılık  Konjenital hipotiroidi 4000 doğumda 1 görülür.  Refetoff Sendromu: - Tiroid hormonuna direnç olan hipotiroidi. - T3, T4 yüksek, TSH normal veya yüksek.  Pendred Sendromu: - Organik I bağlama defekti + Perspektif tipte sağırlık

3 ERİŞKİNDE PRİMER HİPOTİROİDİ NEDENLERİ Geçici Nedenler Tiroidit - Akut, Subakut - Akut, Subakut - Sessiz, Postpartum - Sessiz, Postpartum Tiroid dışı hastalıklar OtoimmünAtrofikHashimato Antitiroid ilaçla tedavi İatrojenikRAI-131sonrası Tiroidektomi sonrası Eksternal radyasyon Destrüktif Sarkoidoz, Amiloidoz Lenfoma infiltrasyonu Riedel tiroiditi Çevresel İyot eksikliği İlaçlar Amiodaron, Lityum İyot (oral / topikal) >500µg/g geçici antitroid etki >500µg/g geçici antitroid etki Antitiroid ilaç IFN-  IL-2 Makrofaj koloni stimülan faktör

4 Santral (Sekonder) Hipotiroidizm 1- Hipofizer Hipotiroidizm (Sekonder)  Hipofiz makroadenomları  Travma, operasyon  Metastatik tümörler  Postpartum hipofiz nekrozu  İnfiltratif hastalıklar (Hemokromatozis, sarkoidozis)  Lenfositik hipofizitis  Radyoterapi  Hipofizer apopleksi  İdiyopatik (primer) hipofiz yetmezliği 2. Hipotalamik Hipotiroidizm (Tersiyer)

5 Geçici Hipotiroidizm Sebepleri  Antitiroid ilaçlar ve iyod verilmesi  Akut tiroidit  Subakut Tiroidit (de Quervain’s thyroiditis)  Otoimmün tiroidit Postpartum tiroidit Silent (Sessiz-ağrısız) tirodit  Tiroid hormonu tedavisinin ani kesilmesi  Yeni doğan bebeklerde  Subtotal tiroidektomiyi takiben  RAI-131 tedavisini takiben  İlaçlar ve tiroid dışı hastalıklar

6 HİPOTİROİDİZM SEMPTOMLARI Genel semptomlar Yorgunluk Kilo alma Ayak bileği şişliği KonstipasyonMenoraji Soğuk intoleransı ArtraljiMyaljiGalaktore* İmpotans (Nadir)* *Sekonder hiperprolaktinemi Psikiatrik/Nörolojik Mental proseslerin yavaşlaması Hafif depresyon PsikozSomnolans Kardiak semptomlar Anjina Pectoris Dermatolojik semptomlar Deride kalınlaşma Kıl kaybı

7 HİPOTİROİDİZM BULGULARI Genel Bulgular Periorbital şişlik Boğuk ses Hipotermi Kardiak Bulgular Sinüs bradikardisi Nadiren A-V blok Kalp yetmezliği (Nadir) Perikard efüzyonu Tamponad (Nadir) Diastolik hipertansiyon Psikiatrik/Nörolojik bulgular Periferal nöropati Aşil refleksi relaxasyon faz uzaması Carpal-tunnel sendromu Serebellar ataksi (Nadir) Dermatolojik Bulgular Gode bırakmayan ödem Kaşların dış kısmında dökülme Yüzde kabalaşma Soğuk, kaba, kuru deri

8 Hipotiroidide Semptom ve Bulguların Sıklığı  Halsizlik% 99  Kuru, kaba cilt% 97  Letarji% 91  Yavaş konuşma% 91  Periorbital ödem% 90  Soğuk intoleransı% 89  Soğuk cilt% 83  Dilde kalınlaşma% 82  Yüzde ödem% 79  Saçlarda kalınlık% 76  Ciltte siyanoz% 67  Hafıza bozukluğu% 66   Kabızlık% 61   Kilo alma% 59   Saç dökülmesi% 57   Dudakta siyanoz% 57   Dispne% 55   Periferik ödem% 55   Seste kabalaşma% 52   Anoreksi% 45   Sinirlilik% 35   Menoraji% 32   Çarpıntı% 31   Sağırlık% 30   Angina Pektoris% 25

9 Ötiroid Kişide Tiroid Hormon Düşüklüğü A- Ötiroid hasta sendromu   Düşük T3 sendromu   Düşük T3 - T4 sendromu   Yüksek T4 sendromu - Kronik karaciğer hastalığı, - Kronik böbrek yetmezliği - DM - Ketoasidoz - Enfeksiyonlar - Yanıklar - Travmalar - Anestezi, ağır cerrahi müdahale - Karbonhidrattan fakir beslenme - Açlık, anoreksia nervosa - Major depresyon, şizofreni, psikoz

10 Hipotiroidide Laboratuvar Bulguları  Anemi  Dilüsyonel hiponatremi  Hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi, düşük HDL  Hiperkapni  SGOT, SGPT, LDH ve CPK’ da artış.  CEA artabilir.  Karoten artabilir.  ACE düzeyi genellikle düşüktür.  EKG: Düşük voltaj, bradikardi, P-R uzaması, ST-T değişiklikleri, nadiren A-V tam blok ST-T değişiklikleri, nadiren A-V tam blok

11 HİPOTİROİDİZMDE TANI  TSH primer hipotiroidide yüksek, - Sekonder veya tersiyerde düşük veya normaldir.  TRH testi: - Primer hipotiroidide abartılı cevap alınır (>30). - Sekonder hipotiroidide cevap yoktur (< 5-5.5). - Hipotalamik ise gecikmiş cevap alınır.  Sekonder hipotiroidide TSH normal olabilir, - TRH testine cevap alınabilir - “Bioaktivitesi olmayan, immunoreaktif TSH”  Sekonder hipotiroidi tanısında; - TRH testinin sensitivitesi düşüktür

12 HİPOTİROİDİZMDE TANI- II  T4 düşüklüğü tanıda en sağlam göstergedir.  T3 normal olabilir.  Düşük T3 tiroid dışı hastalıklarda da olabilir.  Otoimmün hipotiroidide Anti-Tg, Anti-M pozitiftir.  Diğer otoimmün hastalıklara ait otoAb (+) olabilir.  Sekonder hipotiroidide; - Diğer hipofizer hormonlar da defektif olabilir.  Bazal PRL yüksek ve; - TRH testinde abartılı PRL artışı olabilir.

13 PRİMER İLE SEKONDER HİPOTİROİDİ FARKLARI

14 SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ  Subklinik hipotiroidi; - Genellikle hipotiroidi semptomlarının bulunmadığı, - Normal T4 ve sT4 ile birlikte, - Artmış serum TSH durumudur.  İnsidans yaşa ve cinse göre değişir:  %2.5-10.4 oranında görülür.  >55y.dekilerde %8-17 oranında görülür.  Fizyolojik TSH artış nedenleri; - Tiroid dışı hastalıklar - Addison - Tiroid hormonuna periferik direnç - Teknik hatalar - Mevcut yarışan hetreofil Ab’lar.

15 SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ- II  Subklinik hipotiroidi nedenleri, - Genel olarak primer hipotiroidi nedenleri ile aynıdır.  I eksikliği bölgelerinde en sık nedeni iyot eksikliğidir. - I alımı yeterli bölgede ise otoimmün tiroid hastalığıdır.  2. sıklıkta hipertiroidinin RAI-131/ cerrahi ile tedavisidir.  Aşikar hipotiroidiye ilerleme göstergeleri; - TSH yüksekliği ve OtoAb pozitifliğidir.  TSH >10 ise yılda %7, TSH >14 ise her yıl %20 oranında hipotiroidiye dönüşür. TSH >14 ise her yıl %20 oranında hipotiroidiye dönüşür.  65 yaş üstünde; + TPO Ab titresi >1/1600 + TPO Ab titresi >1/1600 + TSH >20 IU/ml ise, 4 yılda %80’inde hipotiroidi gelişir. + TSH >20 IU/ml ise, 4 yılda %80’inde hipotiroidi gelişir.  Erkeklerde 5 kat fazla hipotiroidiye ilerleme olur.

16 SUBKİNİK HİPOTİROİDİZM NEDENLERİ  Kronik lenfositik tiroidit (Hashimato tiroiditi)  Tiroid bezi atrofisi  RAI-131  Tiroidektomi  İlaç kullanımı Lityum, İyot Antitiroid ilaçlar  Eksternal radyasyon  Dishormonogenez  İyot eksikliği

17 MİKSÖDEM KOMASI  Hayatı tehdit eden çok acil bir durumdur  Miksödem koması hipotiroidili hastalarda; - Kardiyorespiratuvar disfonksiyon, hipoksi,hiperkapni - Hiponatremi, - Hipoglisemi, - Hipotermi ile karakterli bir tablodur.  Tüm hipotiroidililerin % 0.1’ inde görülür  K / E = 3-10  7. dekadda pik yapar, 50 yaş altında görülmesi nadirdir  Mortalite oranı % 50 dolayındadır, - 70 yaş üzerindeki hastalarda mortalite % 65’ i aşar.

18 MİKSÖDEM KOMASINI PRESİPİTE EDEN FAKTÖRLER MİKSÖDEM KOMASINI PRESİPİTE EDEN FAKTÖRLER  Soğuk  İnfeksiyon (özellikle solunum sistemi)  İlaçlar: - anestezikler- fenotiyazin - benzodiazepinler- fenobarbital - narkotikler - iyod  Travma  Konjestif kalp yetmezliği  Hemoraji (özellikle GİS kanamaları)  Serebrovasküler olay  Hipoksi, Hiperkapni  Hiponatremi  Hipoglisemi

19 MİKSÖDEM KOMASINDA TANI  Anamnez çok önemlidir.  Tipik olarak yaşlı kadınlarda kış aylarında görülür.  Mental fonksiyonlardaki progressif kayıp yaşa bağlanarak gözden kaçmış olabilir.  Soğuk intoleransı,  Halsizlik,  Somnolans, Letarji,  Hafıza kaybı, Konfüzyon öyküsü,  Paranoya, Psikotik davranışlar (miksödem deliliği)  Apati, Dikkatsizlik  Antisosyal eğilimler gözlenebilir.

20 FİZİK MUAYENE FİZİK MUAYENE  Cilt kuru, kaba, soluk-sarı renktedir.  Diz-dirsekte hiperkeratoz bulunabilir.  Kaşların 1/3 lateralinde dökülme olabilir.  Diffüz alopesi olabilir,  Saçlar kuru ve kolay kırılabilir özelliktedir.  Yüz ve göz kapakları şiştir.  Makroglossi,  Ses kaba, boğuk, kelimelerin arasını açarak konuşur  Boyunda guvatr, operasyona ait skar izi bulunabilir.  KTA palpe edilmeyebilir.  Sesler derinden gelir.  Bradikardi mevcuttur.  Perikardiyal mayi bulunabilir.

21 FİZİK MUAYENE- II  Hipotermi  Barsak seslerinde azalması veya yokluğu  Hastaların %80’inde parestezi vardır.  Median sinir nöropatisi (carpal tünnel sendromu) görülebilir.  Motor sistem muayenesinde; - Kuvvet azalması, - Myotoni benzeri kontraksiyonlar olabilir. - Refleksler azalmış, yok, - Ya da rölaksasyon zamanı uzamıştır  Serebellar değişiklikler; - Ataksi, - Pozitif Romberg bulgusu, - İntensiyonel tremor.

22 LABORATUVAR LABORATUVAR Spesifik Diagnostik Testler:  Serum TSH > 60 µU/ml  TT4 ve sT4 düşük  TT3 ve sT3 normal veya düşük Nonspesifik Testler:  EKG: Bradikardi, düşük voltaj, QT uzaması  Tele:: Plevral effüzyon, kardiyomegali Kafa grafisi: Genişlemiş sella. Kafa grafisi: Genişlemiş sella.  Arteryel kan gazları: Hipoksi, hiperkapni  Tam kan sayımı : Anemi  SGOT, CPK, LDH : Artmış  Hiponatremi, Hipoglisemi, Hiperkalsemi  Lipidler: Trigliserit, kolesterol artmış  Plazma kortizol normal veya düşük  BOS: Basınç yüksek, protein artmış olabilir.


"HİPOTİROiDiZM - Tiroid hormon eksikliği, - Nadiren TH etkisizliği sonucu ortaya çıkan tablodur.  TH’ nun normal sekresyonu için, - Hipotalamohipofizer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları