Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk Ve Oyun Çocuk Ve Oyun OYUN, çocu ğ un fiziksel ve ruhsal gelişiminde çok önemli bir role sahiptir. Çocuk için oyundan daha zevkli ve etkili bir ö.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk Ve Oyun Çocuk Ve Oyun OYUN, çocu ğ un fiziksel ve ruhsal gelişiminde çok önemli bir role sahiptir. Çocuk için oyundan daha zevkli ve etkili bir ö."— Sunum transkripti:

1 Çocuk Ve Oyun Çocuk Ve Oyun OYUN, çocu ğ un fiziksel ve ruhsal gelişiminde çok önemli bir role sahiptir. Çocuk için oyundan daha zevkli ve etkili bir ö ğ renme aracı yoktur. Oyun, çocu ğ un kas ve sinir sistemini geliştirirken aynı zamanda biriken enerjisini de boşaltarak onu rahatlatır. Koşmasına, zıplamasına, tırmanmasına, tekme ve takla atmasına izin verilmeyen dört duvar arasına sıkışmış bir apartman çocu ğ u birikmiş enerjisini boşaltamadı ğ ı için sinirli (nörotik) ve saldırgan, idare etmesi zor bir yapıya sahip olacaktır.

2 Oyun çocu ğ un en ciddi işidir. O sadece e ğ lenmek için oynamaz, gücünü ve yetene ğ ini dener, içinde yaşadı ğ ı çevreyi ve eşyayı keşfeder, kendisini başkalarından ayıran özelliklerin farkına varır, duygularını açı ğ a vurur, kendisini tanımayı ö ğ renir.

3 Çeşitli biçim, boyut, renk ve maddeden oluşan oyun malzemesiyle oynayan çocuk bir eşyayı di ğ erinden ayıran özellikleri (a ğ ır, hafif, uzun, kısa, büyük, küçük, sarı, kırmızı, vs.) kıyaslama yoluyla görerek ö ğ renir. Çocuk oyun yoluyla içinde yaşadı ğ ı toplumun ahlâk ve görgü kurallarını ö ğ renir. Aile ve okul çevresinde neyin do ğ ru neyin yanlış oldu ğ unu belli eden kuralları çocuk ancak arkadaşlarıyla birlikte oynadı ğ ı evcilik ve okulculuk oyunlarında kavrayabilir.

4 Kişili ğ in vazgeçilmez özelli ğ i olan ba ğ ımsızlı ğ ı oyundan daha iyi kazandıran bir araç yoktur. Oyun dünyasının lideri çocuktur ; büyüklerden emir almayı sevmez, yaşıtlarından başkasının bu dünyaya girmesini istemez.

5 Grup oyunlarında çocukları izlerken her çocu ğ un davranış biçiminden ailesi hakkında bilgi edinmek mümkündür. Zira çocu ğ un davranışlarında aileden aldı ğ ı e ğ itimin payı büyüktür. Aşırı hoşgörü ve serbesti içinde yetişen, her iste ğ i şartsız yerine getirilen bir çocuk oyunun kurallarına uymakta zorlanır. Böyle çocukların adı kısa zamanda ‘mızıkçı’ ve ‘oyunbozan’a çıkar. Aşırı otoriter aileden gelen, dayak ve baskı ile e ğ itilen bir çocuk oyunda ya saldırgan davranışlar gösterir, ya da silik ve pasif kalır.

6 Oyunlar, kuşaktan kuşa ğ a geçen, kuralları önceden konmuş olan sosyal etkinliklerdir. Saklambaç, körebe, seksek, ip atlama ve çember gibi oyunlar hiç de ğ işmeden tarihten günümüze kadar gelen kültür miraslarıdır. Oyunların oluşumunda kültürün, çevrenin, iklimin, yaşın ve cinsiyetin rolü büyüktür. Kızlar ip atlama, istop, yakar top, saklambaç, seksek, evcilik, ebecilik oyunlarını tercih ederken; erkek çocukları misket, futbol, saklambaç, bisiklet, doktorculuk ve savaş oyunlarını tercih etmektedir.

7 Oyunda Yaş Faktörü Oyunun şekli, kuralları ve çeşidi yaşa göre farklılıklar gösterir. İ ki-üç aylık süt bebe ğ i çevresindeki insanlara bakarak, vücuduna ve yakınındaki nesnelere dokunarak ilk oyunu keşfeder. Bundan zevk alınca dokunmaları tekrarlar. Kas ve sinir sistemi geliştikçe dokundu ğ u objeleri ve vücudunun parçalarını yakalayarak inceler.

8 Bir yaşındaki bebe ğ in oyunları daha çok dokunma, yakalama ve atma şeklindedir. İ ki yaşından itibaren çocuklar günlük hayatı ve içinde yaşadı ğ ı çevrenin kültürünü yansıtan dramatik (taklit) oyunlara yönelirler. Kişileştirme (bebe ğ iyle konuşma), objeleri kullanma (boş bardaktan su içer gibi yapma), evcilik (anne veya baba rolü oynama), doktorculuk, bakkalcılık ve okulculuk şeklinde çeşitlilik gösteren oyunlarda çocuk sosyalleşmenin ilk adımlarını atar.

9 Oyun, hayal dünyası ile gerçek dünya arasında bir köprüdür. Dört-beş yaşlarındaki bir kız çocu ğ u bebeklerine farklı elbiseler giydirip küçük sembolik evlerini eşya ile donatırken bir anlamda annesini taklit etmekte, cinsiyetine uygun bir kişilik kazanmaktadır. Erkek çocukları da yarış ve savaş oyunları ile güçlerini denemekte, babanın rolüne sahip çıkmaktadır.

10 Çocuk dört yaşına kadar benmerkezci (egosantrik) bir kişili ğ e sahiptir. Paylaşmayı bilmedi ğ i için ilk oyunları tek başınadır. Elindeki oyunca ğ ı yanındaki çocu ğ a vermek istemedi ğ i gibi, onun elindeki oyunca ğ a da sahip olmak ister. Yan yana oturan üç yaşlarında iki çocuk birlikte oynamayı beceremez. Biri öbürünün oyunca ğ ına sahip olmaya çalışırken, öbürü de vermemek için direnir. A ğ laşır, birbirini tırmalar veya saçından çekerler. Bütün bunlar çocu ğ un yaşına uygun davranışlardır, anormal bir yanı yoktur.

11 Tek başına oynanan oyunları başka bir oyunu izleme takip eder. Bu tür oyunda, çocuk hiçbir sözlü iletişimde bulunmadan di ğ er çocukların oyunlarını izler. Bazen çocuklar paralel oyunları tercih ederler. Oynadıkları malzeme aynı oldu ğ u ve yan yana oturdukları halde tek başlarına oynamayı tercih ederler.

12 Dört yaşından sonra çocuklar birlikte oynanan oyunlara yönelir, oyuncak alış verişinde bulunur, birbirlerinin tecrübelerinden yararlanırlar. Dört yaşından sonra birlikte oynanan oyunları işbirli ğ ine dayanan oyunlar takip eder. İ şbirli ğ i gerektiren oyunlarda kurallar vardır, yani kurallara göre oynanır. Çocuklar, işbirli ğ ine ve paylaşmaya dayalı kurallı oyunları en iyi anaokulunda ö ğ renir.

13 Grup oyunlarında çocuk di ğ erlerinden geride kalmamak ve beceriksiz duruma düşmemek için, ister istemez, bir rekabete girecektir. Ancak bu rekabet hissi, her şeye ra ğ men kazanmak ve üstün olmak amacı taşımamalıdır. Kazanma hırsı kamçılanan çocuk yenilgiyi kabullenemez kendisinden üstün olanlara düşmanca duygular besler.

14 Anne baba ve e ğ itimciler çocu ğ u grup oyunlarına alıştırırken amacın kazanmak de ğ il, oyunu kurallarına göre oynamak ve oyun arkadaşlarıyla iyi geçinmek oldu ğ unu anlatmalıdır. Buna ra ğ men, oyun arkadaşları içinde anlaşaca ğ ı ve anlaşamayaca ğ ı çocuklar olacaktır. Kendi gücünde ve yetene ğ inde arkadaşları oldu ğ u gibi, kendisinden daha güçlü ve daha zayıflar da olacaktır. Bütün bu şartlarda çocuk deneyerek ve yaşayarak biriyle ilişkisini sürdürmeye veya kin ve nefret duymadan ilişkisini kesmeye kendisi karar verecekti

15 Oyun Malzemelerinin ve Oyuncakların Seçimi Çocukla oyun oynayabilmeniz ve beraberli ğ inizi zevkli hale getirebilmeniz için mutlaka onun fiziksel ve zihinsel seviyesine inmeniz gerekir. Dört-beş yaşına kadar çocuk hayal ile gerçe ğ i birbirinden ayıramaz. Hayalinden geçirdi ğ i şeyin gerçekleşece ğ ine inanır. Gördü ğ ü bir rüyayı yaşamış gibi algılar. Canlı-cansız ayrımı da yapamaz. Oyuncak atı ile canlı imiş gibi konuşur; bazen okşar, bazen cezalandırır.

16 Beş yaşına kadar biriktirdi ğ i ve hazine gibi gizli yerlerde sakladı ğ ı nesnelere bakarsanız, ço ğ u işe yaramaz kırık dökük şeylerdir. Cebi sokaktan topladı ğ ı gazoz kapakları, renkli cam parçaları, çakıl taşları ile doludur. Sizin için bir kıymet ifade etmeyen, bazen çöpe atmasını söyledi ğ iniz o şeyler, çocu ğ un hayal dünyasında paha biçilmez de ğ erli parçalardır.

17 Çocu ğ un eşyaya bakış açısı ile yetişkinin bakış açısı farklıdır. Pahalı bir kristal bardak ile ucuz bir cam barda ğ ın de ğ eri çocuk gözünde aynıdır. Onun için masa ve sandalyeler oturmak için de ğ il, altında sürünmek ve oyun oynamak için ideal yerlerdir. İ ki yaşındaki bir çocu ğ un yanında dikildi ğ iniz zaman, boyunuz ona saat kulesi kadar yüksek ve ürkütücü görünür. E ğ er iletişim kurmak ve oyun oynamak istiyorsanız, yere oturup onun fiziksel seviyesine inmeniz gerekir.

18 Çocu ğ unuzla oyun oynarken daha becerikli, daha akıllı ve daha tecrübeli oldu ğ unuzu göstermeye çalışmayın. Amacınız çocuk için oynamak de ğ il, çocu ğ unuzla birlikte oynamak olmalıdır. O zaman bu beraberlikten iki taraf da zevk alacaktır. Ona oyunun nasıl oynanaca ğ ını anlatın ve gösterin. İ lk denemelerde başarılı ve becerikli olması için şartlamayın ve zorlamayın.

19 Fabrika yapımı, mühendislik harikası, pilli bebeklerden ve arabalardan çocuk ne ö ğ renecektir? Kur ve seyret. Hepsi bu. Çocuk kurmalı arabanın marifetini izler, ama onunla oynayamaz. Çocuk oyuncakta mükemmellik aramaz. Bir oyunca ğ ı çekici kılan çocu ğ un hayal gücüdür. Çocuk için bir de ğ nek parçası kurmalı arabadan çok daha de ğ erlidir. Kimi zaman üzerine binerek at gibi koşturur. Kimi zaman tüfek gibi tutup ateş eder. Kimi zaman saz yerine kullanarak şarkı söyler. Çöpe atmayı düşündü ğ ünüz boş karton kutular aslında çocuk için mükemmel oyuncaklara dönüştürülebilir. Makas, iplik, koli bandı ve boya kalemleri yardımıyla küçüklerinden arabalar, büyüklerinden evler yapılabilir.

20 Oyunun de ğ eri, çocu ğ un hayal gücünü harekete geçirmesine, serbestçe deneme yapmasına ba ğ lıdır. Bir sonuca ba ğ lanmamış, her denemeye açık, yap-boz malzemeler ideal oyuncaklardır. Renkli tahta küpler bu özelli ğ e sahip parçalardır. Çocuk bunlardan diledi ğ ince oyuncak üretebilir. Yan yana, üst üste dizerek evler, arabalar, gemiler, masalar, sandalyeler yapabilir. Yaptı ğ ı şeyler ço ğ u kez aslına benzemez, ama onun hayalinde aslı gibidir.

21 Çocukla Arkadaş Olamazsınız Ço ğ u anne babalar çocukla arkadaş olmaya çalışır, onun arkadaş ihtiyacını da karşılayaca ğ ını sanırlar. Çocu ğ a oyuncak yapımında ve bununla nasıl oynanaca ğ ını göstermede yardımcı olabilirsiniz, ama onunla birebir arkadaş olamazsınız. Çocukların kendilerine benzemeye çalışan anne ve babalara ihtiyacı yoktur ve böyle olmasını da istemezler.

22 Onlar bilgisine, gücüne ve tecrübesine hayran oldukları, gerekti ğ inde yardım alabilecekleri, güvenilir anne babaları tercih ederler. Çocuk bir oyunca ğ ın nasıl yapılaca ğ ını ve onunla nasıl oynanaca ğ ını ö ğ rendikten sonra kendi yaşıtlarına bunu göstermek ve birlikte oynamak ister. Oyun, bir anlamda çocuk için gerçek hayata alışma denemeleridir. Beş yaşına kadar arkadaş gruplarıyla işbirli ğ ine dayanan kurallı oyunlar oynamayan bir çocuk okul hayatına uyum sa ğ layamaz. Çünkü orada paylaşma, işbirli ğ i ve kurallar vardır.

23 Ş İİ R Çocuklarınız sizin çocuklarınız de ğ il, Onlar kendi yolunu izleyen hayatın o ğ ulları ve kızları. Sizin aracılı ğ ınızla geldiler ama sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin de ğ iller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi de ğ il. Çünkü onlarında kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını de ğ il. Çünkü ruhlar yarındadır, Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.

24 Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur. Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar. Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür Ve o yüce gücü ile yayı e ğ erek okun uzaklara uçmasını sa ğ lar. Okçunun önünde kıvançla e ğ ilin Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdi ğ i kadar Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever...! ~Halil Cibran~

25 ANTALYA / MURATPAŞA CENG İ Z TOPEL ANAOKULU REHBERL İ K SERV İ S İ NALAN NAZLI


"Çocuk Ve Oyun Çocuk Ve Oyun OYUN, çocu ğ un fiziksel ve ruhsal gelişiminde çok önemli bir role sahiptir. Çocuk için oyundan daha zevkli ve etkili bir ö." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları