Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBERKÜLOZ Dr. Kemal Tahaoğlu Kış okulu 2007. M. Tubeculosis’in Mikrobiolojik özellikleri Aside dirençli boyanırlar Aside dirençli boyanırlar Hücre içi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBERKÜLOZ Dr. Kemal Tahaoğlu Kış okulu 2007. M. Tubeculosis’in Mikrobiolojik özellikleri Aside dirençli boyanırlar Aside dirençli boyanırlar Hücre içi."— Sunum transkripti:

1 TÜBERKÜLOZ Dr. Kemal Tahaoğlu Kış okulu 2007

2 M. Tubeculosis’in Mikrobiolojik özellikleri Aside dirençli boyanırlar Aside dirençli boyanırlar Hücre içi parazitidirler Hücre içi parazitidirler Zorunlu aerobturlar Zorunlu aerobturlar Dokuda granülamatöz yanıta neden olurlar. Dokuda granülamatöz yanıta neden olurlar. M.bovis ve M. africanum nadir olarak hastalığa neden olur. M.bovis ve M. africanum nadir olarak hastalığa neden olur. M. tuberculosis 1-4  m uzunlukta, zorunlu aerob olmakla birlikte, ortamdaki çok az oksijen ile çoğalmadan varlığını sürdürebilen dayanıklı bir basildir M. tuberculosis 1-4  m uzunlukta, zorunlu aerob olmakla birlikte, ortamdaki çok az oksijen ile çoğalmadan varlığını sürdürebilen dayanıklı bir basildir

3 Tahmin edilen olgu sayısı ve bölgelere göre oranları (2004)  8.9 milyon yeni olgu (%80’i Güney Sahra, Afrika ve Asya’ da, %30’ u Hindistan ve Çin’ de)  1.7 milyon ölüm (%98’ i gelişmekte olan ülkelerde)  Hastaların çoğu 15-49 yaş grubunda, %11’ i HIV(+) Amerika 363 246 (%4.3) Avrupa 444 777 (%5.3) Afrika 2.5 m (%31) Güney-doğu Asya 3 m (%35.7) Güney Pasifik 1.9 m (%23.2) Doğu Akdeniz 644 531 (%7.7) WHO. WHO report 2006: global tuberculosis control; surveillance, planning, financing. Geneva: WHO (WHO/HTM/TB/2006.362)

4 1990-2005 yılları arasında Dünya’ da tüberküloz insidansındaki değişiklikler İnsidans (yüzbin/ yıl) İnsidansta değişiklik (%/yıl)

5 2004 yılında tahmin edilen yeni tüberküloz olguları WHO report 2006: global tuberculosis control; surveillance, planning, financing. Geneva: WHO (WHO/HTM/TB/2006.362)

6 Türkiye WHO report 2006: global tuberculosis control; surveillance, planning, financing. Geneva: WHO (WHO/HTM/TB/2006.362) Toplam olgu sayısı 19 943 Toplam olgu sayısı 19 943 İnsidans yüzbinde 28 İnsidans yüzbinde 28 Yayma pozitif yeni olgu sayısı 89742 Yayma pozitif yeni olgu sayısı 89742

7 Tüberkülozlu Hasta (Yayma pozitif) Sağlıklı Kişi Konuşma Öksürme Hapşırma

8 Tüberküloz hastası her öksürük ile; 1-5 mikron çapında, 1-3 adet basil içeren, 1-3 adet basil içeren, 3500 kadar enfeksiyöz parçacığı etrafa saçar.

9 Bulaşmayı Etkileyen Faktörler Hastaya ait Çevresel Temaslıya ait Basil Yükü Semptom Tedavi Basil Yoğunluğu Resirkülasyon ve Filtrasyon UV ışını Temas Derecesi ve Süresi Önceki Enfeksiyon İmmun Sistemin Yeterliliği

10 ? Yayma (+) Akciğer Tüberkülozu Yayma (-) Akciğer Tüberkülozu Akciğer Dışı Organ Tüberkülozu Rieder HL. Epidemiologic Basis of Tuberculosis Control. IUATLD. First Ed.1999 s.22

11 ? Yayma (+) Akciğer Tüberkülozu Yayma (-) Akciğer Tüberkülozu Akciğer Dışı Organ Tüberkülozu

12 1 Enfeksiyöz hasta 20 Enfekte birey 2 Hasta %10’unda ilk 2 yıl içinde Yayma(+) Akciğer tbc. PPD +

13 Tb basili ile hiç karşılaşmamış birey Enfekte birey Hasta

14 Tüberküloz Kronolojisi Doğum Ölüm Primer Enfeksiyon Progresif Primer Tüberküloz Reenfeksiyon EksogenReenfeksiyon ile Hastalık EndogenReaktivasyon (PPD+) Yayma (+)

15 Tüberküloz Basili Primer Enfeksiyon Direnç Zayıflaması Enfeksiyonun Kontrolü Yaşam Boyu Hastalık Yok Yıllarca Hastalık Yok Tüberkülozda Doğal Seyir AKTİF TÜBERKÜLOZ Primer Enfeksiyonun Progresyonu % 95 %90 %5

16 Hastalığın şiddeti Ağır formlar: Ağır formlar: –Menenjit, perikard, periton,bilateral ya da massif plevral effüzyon, spinal, intestinal, genitoüriner, Daha az ağır formlar: Daha az ağır formlar: –Lenf nodu, tek taraflı plörezi, kemik, periferik eklem, cilt

17 Hastalığın Yeri Akciğer tüberkülozu: Akciğer parankimini tutan hastalık Akciğer tüberkülozu: Akciğer parankimini tutan hastalık Akciğer dışı organ tüberkülozu: Akciğer parankimi dışındaki organları tutan hastalık (bakteriyolojik, histopatolojik, klinik) Akciğer dışı organ tüberkülozu: Akciğer parankimi dışındaki organları tutan hastalık (bakteriyolojik, histopatolojik, klinik) Akciğer ve akciğer dışı organ tutulumu olan olgular akciğer tüberkülozu olarak tanımlanır Akciğer ve akciğer dışı organ tutulumu olan olgular akciğer tüberkülozu olarak tanımlanır

18 Tüberküloz Yerleşimi

19 Tüberküloz Plörezi Genç erişkinlerin hastalığıdır. Genç erişkinlerin hastalığıdır. Efüzyon eksüdatif özelliktedir. Efüzyon eksüdatif özelliktedir. –Lenfosit >%50 –Protein>5 gr/dl –Glukoz serum düzeyi ile aynı, bazen düşük –ADA >45 Plevra biopsisi: Nekrozlu granülomatöz iltihap Plevra biopsisi: Nekrozlu granülomatöz iltihap

20

21

22

23 Tüberkülozda Tanı Güvenilir olmalı Güvenilir olmalı Hızlı olmalı Hızlı olmalı Ucuz olmalı Ucuz olmalı Kolay uygulanabilir olmalı Kolay uygulanabilir olmalı

24 Semptomlar Solunumla İlgili Öksürük Öksürük Göğüs ağrısı Göğüs ağrısı Hemoptizi Hemoptizi Nefes darlığı Nefes darlığı Ses kısıklığı Ses kısıklığı Sistemik Halsizlik Halsizlik Yorgunluk Yorgunluk Ateş Ateş Terleme Terleme İştahsızlık İştahsızlık Kilo kaybı Kilo kaybı

25 Laboratuar Bulguları Eritrosit sedimentasyon hızında artma Eritrosit sedimentasyon hızında artma Hafif anemi Hafif anemi Lökositoz Lökositoz Anormal karaciğer fonksiyon testleri Anormal karaciğer fonksiyon testleri Hipoalbüminemi Hipoalbüminemi Hiponatremi Hiponatremi

26 Tüberkülin Cilt Testi Tüberkülin Cilt Testi Aktif hastalık bulgusu değildir Aktif hastalık bulgusu değildir Kişinin tüberküloz basili ile karşılaştığını gösterir Kişinin tüberküloz basili ile karşılaştığını gösterir Quantiferon-tb testi Quantiferon-tb testi Elisa yöntemi ile yapılır Elisa yöntemi ile yapılır BCG den etkilenmez BCG den etkilenmez ELİSPOT testi ELİSPOT testi RDI geninin ürünü olan ESAT-6 (Early secreted antijenic target 6) ve CFP 10’na (Culture filtrate proteşn 10) karşı oluşan özgül T hücre yanıtının ölçülmesi esasına dayanır RDI geninin ürünü olan ESAT-6 (Early secreted antijenic target 6) ve CFP 10’na (Culture filtrate proteşn 10) karşı oluşan özgül T hücre yanıtının ölçülmesi esasına dayanır BCG den etkilenmez BCG den etkilenmez

27 Akciğer Grafisi Hiçbir radyolojik imaj akciğer tüberkülozuna özgü değildir Hiçbir radyolojik lezyon tüberkülozun aktif veya inaktif olduğunu göstermez

28 Tüberküloz Tanısı Bakteriyolojiktir Yayma Kültür

29 Balgam Yayması Kolay uygulanabilen, ucuz ve hızlı bir yöntemdir Kolay uygulanabilen, ucuz ve hızlı bir yöntemdir Toplum için en büyük riski taşıyan bulaştırıcı hastalara 24 saat içinde tanı konulmasını sağlar Toplum için en büyük riski taşıyan bulaştırıcı hastalara 24 saat içinde tanı konulmasını sağlar –Duyarlılık: %25-65 Özgüllük: >%90 –Bulaştırıcı hastalarda duyarlılık: %90 –Pozitif sonuç için: 5000-10000 basil/mm 3 gerekir –2cm çapında bir kavitede 100 milyon, 2cm çapında kavitesiz lezyonda 100-1000 basil bulunur –Örnek sayısı arttıkça tanı olasılığı artar %80-82 %10-14 %5-8

30 Balgam Kültürü Tüberküloz tanısında en güvenilir yöntemdir Tüberküloz tanısında en güvenilir yöntemdir Basilin tipi tanımlanabilir Basilin tipi tanımlanabilir Tüm koloniler görülebilir, kültürde basil bulma olasılığı yaymadan 30 kat daha fazladır Tüm koloniler görülebilir, kültürde basil bulma olasılığı yaymadan 30 kat daha fazladır Kültür için eğitilmiş personel, ekipman ve ortam gereklidir Kültür için eğitilmiş personel, ekipman ve ortam gereklidir Sonuçlar 4-8 haftada elde edilir Sonuçlar 4-8 haftada elde edilir

31 TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNİN TARİHÇESİ İkinci Yüzyıl İkinci Yüzyıl –İstirahat, Diyet –Öksürüğün önlenmesi Onsekizinci Yüzyıl Onsekizinci Yüzyıl –Kır havası –Hafif egzersiz –Flebotomi –Diyet Ondokuzuncu Yüzyıl Ondokuzuncu Yüzyıl –Klimoterapi

32 Sanatoryum tedavisine geçiş Sanatoryum tedavisine geçiş –İzolasyon –Temiz hava, güneş, diyet –Tedavi girişimleri Kollaps tedavisi (1920-1945) Kollaps tedavisi (1920-1945) –Pnömotoraks –Oleotoraks –Plombaj –Pnömoperituan –Frenik sinir ezilmesi –Torakoplasti Rezeksion Tedavisi Rezeksion Tedavisi

33 Kemoterapi Dönemi (1952) Kemoterapi Dönemi (1952) –1947Streptomisin –1948PAS –1950İsoniyazid H+S+PAS (18-24 ay) –1954Pirazinamid –1956Etambutol Ayaktan tedavi araştırmaları (1960- 1970) Ayaktan tedavi araştırmaları (1960- 1970) Kısa süreli tedavi araştırmaları (1970- 1986) Kısa süreli tedavi araştırmaları (1970- 1986) 1969Rifampisin Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)

34 A Grubu B Grubu Asit Ortam C Grubu Aralıklı Çoğalan D Grubu Dormant Özel Bakteri Populasyonları Teorisi (Mitchison DA 1985) Sürekli Çoğalan Bakteri Çoğalma Hızı Yüksek Düşük H (R,S) Z R

35 C A B Basil Sayısı 102345 Tedavi Ayları 6 Bakterisidal aktivite ve Sterilizan aktivite Üç Topluluk Modeli

36 Spontan Mutasyonlar Bir tüberküloz basil topluluğunda ilaç kullanımından bağımsız olarak her ilaca karşı dirençli mutant basiller bulunmaktadır Bir tüberküloz basil topluluğunda ilaç kullanımından bağımsız olarak her ilaca karşı dirençli mutant basiller bulunmaktadır Mutasyonlar kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır Mutasyonlar kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır –İsoniazid 10 -6 –Rifampisin 10 -8 –Etambutol 10 -6 –Streptomisin 10 -5 –H+R 10 -14

37 Tedaviye uyum Öne sürülen monoterapi olmaksızın direnç gelişme hipotezi, 40 yıldır varolan tüberkülozda ilaç almanın tamamen denetim altında olması fikrinin önemini ortaya koymaktadır. Öne sürülen monoterapi olmaksızın direnç gelişme hipotezi, 40 yıldır varolan tüberkülozda ilaç almanın tamamen denetim altında olması fikrinin önemini ortaya koymaktadır.

38 Düşüş Yükseliş Olayı

39 Tüberküloz İlaçları Erken Bakterisidal Aktivite Balgam Yayma ve Kültürlerinin Negatifleşme Hızı Balgam Yayma ve Kültürlerinin Negatifleşme Hızı H ER SZ

40 Tüberküloz İlaçları Direnç Gelişimini Önleyici Etki  Kombine edildikleri ilaçlara karşı direnç gelişiminin önlenmesi HR ES Z

41 Tüberküloz İlaçları Sterilizan Aktivite B ve C grubu basillerin yok edilmesi B ve C grubu basillerin yok edilmesi RZ HS E

42 Etkinin Derecesi Erken Baktersidal Etki Direnç Gelişimini Önleyici Etki Sterilizan Etki YÜKSEKİsoniyazidİsoniyazidRifampisinRifampisinPirazinamid EtambutolRifampisinEtambutolStreptomisinİsoniyazid DÜŞÜKStreptomisinPirazinamidPirazinamidStreptomisinEtambutol

43 Tüberküloz İlaçlarına Karşı Direnç Gelişimi Antibiyotik etkisinde seleksiyon Antibiyotik etkisinde seleksiyon (Monoterapiye bağlı) Monoterapi olmaksızın düzensiz ilaç kullanımına bağlı direnç gelişimi Monoterapi olmaksızın düzensiz ilaç kullanımına bağlı direnç gelişimi –Basillerin öldürülme dönemi –Basillerin yeniden çoğalma dönemi

44 Tüberküloz Tedavisinin Amaçları Kür sağlamak Kür sağlamak TB’a bağlı ölüm ve sekelleri önlemek TB’a bağlı ölüm ve sekelleri önlemek Nüks gelişimini önlemek Nüks gelişimini önlemek Toplumda enfeksiyonun yayılmasını önlemek Toplumda enfeksiyonun yayılmasını önlemek İlaç direnci gelişimini önlemek İlaç direnci gelişimini önlemek ÇOK SAYIDA İLAÇ DÜZENLİ OLARAK UYGUN SÜRE KULLANILMALIDIR

45 Tüberküloz Tedavisinin Dönemleri İnisiyal Faz (Başlangıç Dönemi) İnisiyal Faz (Başlangıç Dönemi) –Erken Bakterisidal Aktivite –Direnç Gelişimini Önleyici Etki İdame Fazı İdame Fazı –Sterilizan Aktivite

46 İnisiyal Faz Amaç: Basil sayısını hızla azaltmak, direnç gelişimini önlemek Amaç: Basil sayısını hızla azaltmak, direnç gelişimini önlemek Yetersizliği: Tedavi başarısızlığı, ilaç direnci gelişimi Yetersizliği: Tedavi başarısızlığı, ilaç direnci gelişimi Primer H direnci > %4 4 ilaç

47 İnisiyal Faz Yeni Olgu: Yeni Olgu:  2 HRZE (S) Daha önce ilaç kullanan olgu: Daha önce ilaç kullanan olgu:  2 HRZES / 1 HRZE

48 İnisiyal Faz İnisiyal faz sonunda yayma (+) ise – –Hasta ilaçlarını düzenli içmiyordur – –Hastalık yaygındır – –İlaç direnci söz konusu olabilir

49 İdame Fazı Amaç: Tüm yarı dormant basilleri yok ederek sterilizasyonun sağlanması Amaç: Tüm yarı dormant basilleri yok ederek sterilizasyonun sağlanması Yetersizliği: Nüks Yetersizliği: Nüks

50 İdame Fazı Yeni Olgu: Yeni Olgu:  4 HR (6 HE) Daha önce ilaç kullanan olgu: Daha önce ilaç kullanan olgu:  5 HRE

51 Tanıda olduğu gibi tedaviye yanıtın takibinde de altın standart bakteriyolojidir. DURUM 1: Tedavi yayma (-) olarak tamamlanır DURUM 2: Önce yayma (-) olur sonradan pozitifleşir DURUM 3: Başlangıçtan itibaren yayma (+) tir DURUM 4: Kür olan hasta, daha sonra yayma (+) olur

52 Tedavi Sonucu Tanımları Kür: Birisi tedavinin idame döneminde ve diğeri tedavinin sonunda olmak üzere en az iki balgam örneğinde yayma (-) saptanan hasta Kür: Birisi tedavinin idame döneminde ve diğeri tedavinin sonunda olmak üzere en az iki balgam örneğinde yayma (-) saptanan hasta Tedavi Tamamlama: Tedavisini tamamlayan ancak kür veya tedavi başarısızlığı tanımı kriterlerinin sağlanamadığı hasta Tedavi Tamamlama: Tedavisini tamamlayan ancak kür veya tedavi başarısızlığı tanımı kriterlerinin sağlanamadığı hasta Tedavi başarısızlığı (failure): Tedavinin 5.ayı veya sonrasında yayma (+) saptanan hasta. Tedavi başarısızlığı (failure): Tedavinin 5.ayı veya sonrasında yayma (+) saptanan hasta. –Tedaviye yayma (-) olarak başlanan ve inisiyal faz sonunda (+) saptanan hasta

53 Tedavi Sonucu Tanımları Tedaviyi Terk: Tedavi sırasında 2 ay veya daha uzun süre ilacını kullanmayan hasta Tedaviyi Terk: Tedavi sırasında 2 ay veya daha uzun süre ilacını kullanmayan hasta Nakil Giden: Başka bir dispanser bölgesine gitmesi nedeniyle sonuçları bilinmeyen hasta Nakil Giden: Başka bir dispanser bölgesine gitmesi nedeniyle sonuçları bilinmeyen hasta Ölüm: Tüberküloz tedavisi sırasında her hangi bir nedenle ölen hasta Ölüm: Tüberküloz tedavisi sırasında her hangi bir nedenle ölen hasta

54 Yan etkilerin izlenmesi Tüm hastalar ilaç yan etkileri ve gelişebilecek semptomlar açısından bilgilendirilmeli Tüm hastalar ilaç yan etkileri ve gelişebilecek semptomlar açısından bilgilendirilmeli Sağlık personeli hasta ile yaptığı her görüşmede yan etkilere ait olabilecek semptomları sormalı Sağlık personeli hasta ile yaptığı her görüşmede yan etkilere ait olabilecek semptomları sormalı

55 İlaç yan etkileri İzoniyazid: Hepatit, periferik nöropati, cilt döküntüleri, nörolojik bozukluklar İzoniyazid: Hepatit, periferik nöropati, cilt döküntüleri, nörolojik bozukluklar Rifampisin: Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, baş ağrısı,cilt döküntüleri, hepatit, flu-like send, böbrek yetmezliği, trombositopeni, hemolitik anemi Rifampisin: Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, baş ağrısı,cilt döküntüleri, hepatit, flu-like send, böbrek yetmezliği, trombositopeni, hemolitik anemi Pirazinamid: Hepatit, cilt döküntüleri, ürik asit yükselmesi, artralji, gut, Pirazinamid: Hepatit, cilt döküntüleri, ürik asit yükselmesi, artralji, gut, Etambutol: Optik nörit Etambutol: Optik nörit Streptomisin: işitme kaybı, vertigo-nistagmus, nefrotoksisite, baş dönmesi ve ağız çevresinde uyuşukluk Streptomisin: işitme kaybı, vertigo-nistagmus, nefrotoksisite, baş dönmesi ve ağız çevresinde uyuşukluk

56 Minör yan etkiler Yan etkiİlaçYaklaşım İştahsızlık,bulantı,Rifampisinİlaçları gece ver karın ağrısı Eklem ağrılarıPirazinamidAspirin Ayaklarda yanmaİzoniyazid Vit B 6 (100mg/gün) Kırmızı renkli idrarRifampisin Hastayı bilgilendir

57 Majör yan etkiler Yan etkiİlaçYaklaşım Ciltte döküntü, Streptomisinİlacı kes E ver İşitme kaybıStreptomisinİlacı kes E ver Vertigo-nistagmusStreptomisinİlacı kes E ver Sarılık, kusma,H, R, Z Tüm ilaçları kes konfüzyon Görme bozukluğuEtambutolİlacı kes Şok, purpura, ABYRifampisinİlacı kes

58 Hepatotoksisite H, R, Z her üçü de hepatotoksiktir ve birlikte kullanıldıklarında risk artar H, R, Z her üçü de hepatotoksiktir ve birlikte kullanıldıklarında risk artar Geçici KC fonksiyon bozukluğu: %15- 20, Toksik hepatit: %1-2 Geçici KC fonksiyon bozukluğu: %15- 20, Toksik hepatit: %1-2 Sıklıkla ilk 2 ayda gelişir Sıklıkla ilk 2 ayda gelişir Hastalar semptomlar konusunda bilgilendirilmeli Hastalar semptomlar konusunda bilgilendirilmeli

59 Hepatotoksisite Yaşlılık, geçirilmiş KC hast., alkolizm ve semptom varlığında KC fonksiyonları izlenmeli Yaşlılık, geçirilmiş KC hast., alkolizm ve semptom varlığında KC fonksiyonları izlenmeli İlaç kesme endikasyonları Semptomatik hastada herhangi bir düzeyde karaciğer enzim yüksekliği veya Karaciğer enzimlerinin normalin 5 katını aşması veya Bilirübinin 1.5 mg/dl üzerine çıkması

60 Hepatotoksisite Semptom ve laboratuvar bulguları normale dönünce yeniden tedavi başlanmalı Semptom ve laboratuvar bulguları normale dönünce yeniden tedavi başlanmalı Yeniden tedavide H ve R’ den vaz geçilmemeli Yeniden tedavide H ve R’ den vaz geçilmemeli İlaçlar tam dozda veya aşamalı olarak verilebilir İlaçlar tam dozda veya aşamalı olarak verilebilir

61 Kortikosteroid Kullanımı Tüberküloz menenjit Tüberküloz menenjit TB perikardit (efüzyonlu veya konstriktif ) TB perikardit (efüzyonlu veya konstriktif ) TB plörezi (masif efüzyonda semptomatik düzelme) TB plörezi (masif efüzyonda semptomatik düzelme) Hipo-adrenalinizm Hipo-adrenalinizm TB larenjit (hayatı tehdit eden hava yolu obst.) TB larenjit (hayatı tehdit eden hava yolu obst.) İlaçlara bağlı ciddi hipersensitivite İlaçlara bağlı ciddi hipersensitivite Üriner sistem tüberkülozu Üriner sistem tüberkülozu Basıya neden olan masif lenf adenitler Basıya neden olan masif lenf adenitler

62 Özel Durumlarda Tedavi Kronik KC hastalığı olmayan hepatit virüsü taşıyıcıları, geçirilmiş akut hepatit öyküsü olanlar ve alkol kullananlar kısa süreli kemoterapi rejimlerini kullanabilirler Kronik KC hastalığı olmayan hepatit virüsü taşıyıcıları, geçirilmiş akut hepatit öyküsü olanlar ve alkol kullananlar kısa süreli kemoterapi rejimlerini kullanabilirler Kanıtlanmış KC hastalığı olanlar: Kanıtlanmış KC hastalığı olanlar: –2HRES / 6 HR –2 SHE / 10 HE Akut viral hepatit: Akut viral hepatit: –Hepatitin düzelmesi beklenebilir –3 ES / 6 HR

63 Özel Durumlarda Tedavi Kronik böbrek yetmezliği Kronik böbrek yetmezliği –Piridoksin –2 HRZ / 6 HR Gebelik: Gebelik: –S verilmemeli –Doğumdan sonra bebeğe BCG ve H proflaksisi Kontrasepsiyon: Kontrasepsiyon: –Farklı bir yöntem –En az 50 mcg östrojen içeren kontraseptifler

64 Özel Durumlarda Tedavi Diabet: Diabet: –Sülfanilüre gibi oral antidiabetiklerin serum düzeyi Yaşlılar: Yaşlılar: –İlaç etkileşimi (varfarin, steroidler, oral antidiabetikler, digoksin, teofilin, beta bloker vb) –Yan etkiler daha sıktır (S’e bağlı nefrotoksisite ve ototoksisite, Z’e bağlı hiperürisemi) HIV enfeksiyonu: HIV enfeksiyonu: –S kullanılmamalı –R proteaz inhibitörlerinin serum düzeyini düşürür

65 Çok İlaca Direnç: TB basilinin en azından Rifampisin ve İsoniazid’e karşı dirençli olması durumudur. Çok İlaca Direnç: TB basilinin en azından Rifampisin ve İsoniazid’e karşı dirençli olması durumudur. XDR TB (Extensively drug resistant TB): H ve R’ e direnç + Fluorokinolon ve 2.sıra parenteral ilaç direnci (amikasin, kanamisin, kapreomisin) XDR TB (Extensively drug resistant TB): H ve R’ e direnç + Fluorokinolon ve 2.sıra parenteral ilaç direnci (amikasin, kanamisin, kapreomisin) Her iki durum da insan yapımıdır Her iki durum da insan yapımıdır


"TÜBERKÜLOZ Dr. Kemal Tahaoğlu Kış okulu 2007. M. Tubeculosis’in Mikrobiolojik özellikleri Aside dirençli boyanırlar Aside dirençli boyanırlar Hücre içi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları