Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji, Bilgi ve Bilgisayarın Tarihi BIL 110 Bilgisayar Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji, Bilgi ve Bilgisayarın Tarihi BIL 110 Bilgisayar Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl."— Sunum transkripti:

1 Teknoloji, Bilgi ve Bilgisayarın Tarihi BIL 110 Bilgisayar Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

2 2 İ nsanlar; Beslenmek Barınmak, Güvenliklerini sa ğ lamak, Sa ğ lık, gibi ya ş amsal i ş lemlerini daha rahat ve güvenli bir biçimde gerçekle ş tirmek amacıyla teknoloji geli ş tirmektedirler. Yani teknoloji Teknoloji (1/2) insan gereksinimleri, istekleri ve amaçları ile ş ekillenmektedir.

3 3 İ nsan do ğ du ğ u andan itibaren bir ş eyler ö ğ renme çabası içindedir. Bu durum, insanın ya ş amını sürdürmesi için yapması gereken do ğ al ve zorunlu bir davranı ş tır. İ nsan bunu yaparken çevresindeki birçok nesneden, canlıdan ve do ğ a olaylarından etkilenmektedir. Böylece insanlar yeni dü ş ünceler ve yeni fikirler geli ş tir. Bu da yeni bilgilerin ve buna ba ğ lı olarak yeni teknolojilerin do ğ masına neden olur. Teknoloji (2/2)

4 Bilgisayarın Tarihi Bilgisayar, bilindi ğ i gibi ça ğ ımızın –özellikle de 1970’li yıllardan sonra- en önemli ve en çok kullanılan teknolojik unsurlarından biridir. 4

5 5 Bilgisayarın tarihi günümüzden yakla ş ık 5000 sene evveline dayanmaktadır. Bilgisayar tarihi bilgi i ş leme, hesaplama ve depolama i ş lemleri üzerinde geli ş me göstermi ş tir. Bunun nedeni eski ça ğ lardan beri, ba ş ka bir de ğ i ş le insanların birbirleri ile olan ili ş kilerinden itibaren sözü edilen i ş lemler de geli ş me göstermi ş tir. Bu ili ş kilerin ba ş ında ticari ili ş kiler gelmektedir. Üreticinin, ürün miktarı, üretim alanı, üretim maliyeti vb., tüketicinin alım gücü gibi de ğ i ş kenler, ticareti etkileyen en önemli noktalardır ve bilinmesi gereken önemli bilgilerdir. Ancak bütün bu de ğ i ş kenler sürekli olarak de ğ i ş ir. Bu nedenle de ticaretle u ğ ra ş anların bilgisayarın geli ş iminde de önemli yere sahiptir. Bilgisayarlar ilk olarak hesaplama i ş lemi üzerine geli ş tirilmi ş lerdir. M.Ö. 3000 – M.S. 1642

6 6 Bizim ilk hesap makinemiz ellerimizdi. Zamanla aynı dili konu ş mayan Tüccarlar ve di ğ erleri arasında el- sayı dili geli ş ti. Çakıl ta ş larıyla sayıların belli gruplara ayrılmasına "Çakıl Ta ş ı Yöntemi" dendi. Ama bu yöntemle i ş in ço ğ unu insan yapıyordu. Bu sıralarda ta ş ınabilir bir çakıl ta ş ı aleti yapma dü ş üncesi ortaya çıktı. Bundan Abaküs geli ş tirildi. Çin, Eski Yunan ve Roma'da de ğ i ş ik tür abaküsler kullanıldı. Günümüzde de Asya'nın birçok yöresinde Abaküs kullanılmaktadır. Çalı ş ma mantı ğ ı olarak dü ş ündü ğ ümüzde ilk bilgisayar olarak nitelendirilebilecek olan araç abaküstür. M.Ö. 3000 – M.S. 1642

7 7 15.yy’dan itibaren dünyanın ticari, kültürel, politik ve askeri merkezi Avrupa’ya kaymaya ba ş lamı ş tır. Bilimsel çalı ş malar Avrupa’da odaklanmaya ve yayılmaya ba ş lamı ş tır. Avrupalı bilim adamları çe ş itli alanlardaki bilimsel çalı ş malar için, giderek artan bir yo ğ unlukta aritmetiksel i ş lemler ile ilgileniyorlardır. Örnek Mekanik Hesaplayıcılar; Pascaline: 1642, Blaise Pascal, FR Step Reckoner :1671, Gottfried von Leibniz, D Leibniz Wheel (+,-, *, /, karekök alma): 1673, Gottfried von Leibniz, D Difference Engine (Bazı fonksiyonlar): 1830, Charles Babage, UK 1642-1854: İlk Mekanik Hesaplayıcılar

8 8 Jacquard kendi dokuma tezgahlarında bir desenden birden fazla ve hızlı olarak dokumak için kartlar üzerine desen ve renkleri ikili sistem (0,1) mantı ğ ı içerisinde tanımlayarak dokuma tezgahlarını programlama yoluna girmi ş tir. Jacquard, dokuma tezgahını denetleyen ve delikli kartlar esasına göre çalı ş an bir mekanizma kurmu ş tur. Her karttaki delik kalıbı kullanılacak ipli ğ in rengini belirliyordu. Çalı ş anların konumu da kartlara göre belirleniyor böylelikle de makinanın çalı ş ması kontrol ediliyordu. 1642-1854: Delikli kartlarla Programlama Delikli kart Jacquard’ın delikli kartlar ile çalışan programlanabilir dokuma tezgahı

9 9 1822’de Charles Babbage İ ngiltere’de karma ş ık matematiksel tabloların formüle edilmesini sa ğ layan “Difference Engine – Fark Makinesi” adlı bir makine geli ş tirmi ş tir. Özellikle astronomların, muhasebecilerin ve di ğ er kamu görevlilerinin çok sık kullanmak zorunda kaldıkları çe ş itli matematiksel tablolar ve bu tablolardaki de ğ erler üzerinde yapılan i ş lemler oldukça yorucuydu çok zaman alıyordu ve hata yapma olasılı ğ ı çok fazlaydı (Ta ş çı ve Mutlu, 1991: 22) [1]. [1] Bu gereksinimler üzerine Babbage, 1833 yılında her hangi bir matematiksel i ş lemi, kullanıcının verdi ğ i her hangi bir sırayla yapabilecek bir makine tasarladı. Bu makineye “Analytical Engine – Analitik Makine” adı verildi. Analitik Makine, buhar enerjisiyle çalı ş acak, di ş lilerden, sayaçlardan ve ba ğ layıcılardan meydana gelecek, delikli kartlar yardımıyla denetlenecekti. Analitik Makine, temel olarak iki bölümden meydana gelecekti; kullanılacak sayıların ve ara sonuçların depolanaca ğ ı bir bellek – memory ve i ş lemleri gerçekle ş tiren bir i ş lemci – processor., Ancak mali olumsuzluklar ve tasarındaki bazı aksaklıklar bu aracın geli ş tirilmesini engelledi. Analitik Makine di ğ er geli ş tirilecek olan araçlar için önemli bir hareket noktası olu ş tur. Özellikle bellek ve i ş lemci kavramları bundan sonraki geli ş melerde oldukça önemli bir yer tutacaktır. Babbage’nin tasarlamı ş oldu ğ u Analitik Makine ilk genel amaçlı bilgisayardır. 1642-1854: İlk Genel Amaçlı Bilgisayar

10 10 1830 yılında, Augusta Ada King adlı bir bayan, bilgisayar tarihinin ilk programını hazırlayarak bir aracın çalı ş ması için uygulamı ş tır. King Babbage’nin tasarladı ğ ı fakat geli ş tiremedi ğ i Analitik Makine’nin çalı ş ması için gereken programı hazırlamı ş, ancak bu makinenin geli ş tirilmemesi nedeniyle kullanılamamı ş tır. King’in hazırlamı ş oldu ğ u yazılım, daha sonraki yıllarda bilgisayarların yazılım bölümü için önemli bir ba ş langıç olacaktır. Bu tarihten itibaren bilgisayarlar sadece donanım ile de ğ il yazılım ile de çalı ş ır hale getirilecektir. 1979 yılında bu bayanın adı bir bilgisayar programına verilmi ş tir. (ADA Programlama Dili) 1642-1854: İlk Bilgisayar Programı Augusta Ada King

11 11 1854 yılında İ rlandalı bilim adamı George Boole, Boolean Mantı ğ ı olarak bilinen ikili Mantık sistemini geli ş tirmi ş tir. Boolean Mantı ğ ı, VE (^), VEYA (v) ve DE Ğİ L ( = ) önermelerinden meydana gelmektedir. 1642-1854: Bool Cebiri 0 ve 0 = 0 0 ve 1 = 0 1 ve 1 = 1 0 veya 0 = 0 0 veya 1 = 1 1 veya 1 = 1 0 değil = 1 1 değil = 0

12 12 1874’te Christopher Latham Sholes bilgisayarın temel parçalarından olan klavyeyi geli ş tirmi ş tir. Bu klavye Sholes’un adıyla “Sholes Keyboard” bilinmektedir. Ancak günümüzde bu klavye daha çok “Q” veya “QWERTY” klavye olarak tanınmaktadır. Ş u anda hemen hemen tüm PC lerde kullanılan (IBM PC’ler hariç) klavyedir. 1854 – 1946: Klavyenin İcadı Christopher Latham Sholes Sholes Klavyesi “Q” veya “QWERTY” (Sholes Keyboard)

13 13 1876’da Alexander Graham Bell dünya ileti ş im tarihini kökünden de ğ i ş tiren ve büyük toplumsal geli ş melere ön ayak olan telefonu buldu. Telefonun kullanım mantı ğ ı, 1991 de Internet’in bulunarak yaygınla ş masını da beraberinde getirmi ş tir. Telefonun icadının önemi günümüzde çok daha iyi anla ş ılmaktadır. 1854 – 1946: Telefonun İcadı Bell’in geliştirdiği ilk telefon

14 14 1884’te Hermann Hollerith delikli kartlar yardımıyla çalı ş an ve matematiksel tabloları hesaplayabilen makinesine üretim izni aldı. 1890’da yine Hermann Hollerith Amerikan Nüfus dairesinin de deste ğ i ile, delikli kartlar ve elektrik enerjisi ile çalı ş an “Tabulating Machine” i geli ş tirdi. Hollerith’in geli ş tirmi ş oldu ğ u makine hesaplamaların daha hızlı ve güvenilir bir biçimde yapılmasını sa ğ lıyordu. Tabulating Machine 1890’daki Amerikan nufüs sayımında kullanılarak denenmi ş ve üretilmesine karar verilmi ş tir. Bu makine daha önceleri 8-9 yıl süren nüfus sayımı i ş lemlerini 2-3 yıla indirmi ş tir. Hollerith 1896 yılında Tabulating Machine Co. Adlı ş irketi kurarak ilk kez hesaplama ve bilgisayar kurulu ş unun olu ş masını sa ğ lamı ş tır. Tabulating Machine Co. daha sonra, (1924) ş u anda dünyanın en büyük bilgisayar donanım ve yazılım üreticisi olan International Business Machines (IBM) adını alacaktır. 1854 – 1946: Delikli kartlar + Elektrik

15 15 1890 ABD Nüfus Sayımında Kullanılan “Tabulating Machine”

16 16 Hollerith’in kurmu ş oldu ğ u ş irketle beraber, hesaplama ve benzeri i ş lemler amacıyla üretilen araçların üretimi ticari olarak geli ş meye ba ş ladı. Üretilen araçlar genellikle devlet kurumlarında (Askeri kurumlar, Mali i ş lemlerle ilgili kurumlar vb.) kullanılmaya ba ş ladı. Böylelikle bu araçlardan seri üretime geçi ş e ğ ilimi ortaya çıkmı ş tır. 1911 yılında Hermann Hollerith’in kurmu ş oldu ğ u Tabulating Machines Co., Computing Scale Company ve International Time Recording ş irketleri birle ş erek Computing– Tabulating – Recording Company adını almı ş daha geni ş bir çalı ş ma alanı kurmu ş tur. 1924 yılında Computing– Tabulating – Recording Company ismini International Business Machines Co. (IBM) olarak de ğ i ş tirmi ş tir. 1925’te Vannevar Bush, ilk kez geni ş kapsamlı analog hesaplama makinesi olan “Differential Analyzer”ı geli ş tirmi ş tir. 1854 – 1946: Analog Hesaplama Makinesi

17 17 1854 – 1946: Analog Hesaplama Makinesi Differential Analyzer Vannaver Bush

18 1854 – 1946: Analog Hesaplama Makinesi 18 Differential Analyzer 5 ana bölümden meydana gelmekteydi. 1.Girdi birimi, 2.Çıktı birimi, 3.Veri iletiminin ve hesaplamaların yapılmasını sağlayan şaftlar ve çarklar 4.Makineyi çalıştıran ana burgu 5.Elektrik motoru. Differential Analyzer

19 19 1931 yılında Alman bilimadamı Konrad Zuse elektrik enerjisi ile çalı ş an ilk hesaplama araçlarından biri olan Z1’i tasarladı. Zuse’nin geli ş tirmi ş oldu ğ u bu araç, programlanabilen ilk bilgisayar olarak ele alınmaktadır. Z1 bilgisayara klavye ile girilen verileri okuyarak ne yapması gerekti ğ ini belle ğ inde tutabilme yetene ğ ine sahipti. Zuse daha sonra Z2, Z3 ve Z4 adlı bilgisayarları da geli ş tirmi ş tir. (Z, Zuse KG) 1854 – 1946: Programlanabilen İlk Bilgisayar – Z1 Data sheet

20 20 1937’de çalı ş malarına ba ş layan ABD’li bilimadamları George Stibitz ve S.B. Williams 1940’da ilk dijital elektronik bilgisayarı geli ş tirmi ş tir. Stibitz’in geli ş tirmi ş oldu ğ u bu araç “Complex Number Calculator” olarak bilinmektedir. Bu araç ikili sisteme göre çalı ş maktaydı. Bu araç, telefon hattına ba ğ lı bir yazıcı (teleprinter), bir bilgisayar ve bir telefon hattını aynı anda kullanan ilk bilgisayar sistemidir. Bu sebeple aynı zamanda ilk internet uygulaması olarak da kabul edilebilir. 1854 – 1946: İlk dijital elektronik bilgisayar

21 21 1942’de Howard H. Aiken ilk dijital bilgisayar olan HARVARD MARK-I’i geli ş tirdi. 1944’te Mark-I (IBM ASCC-Automatic Sequence Controlled Calculator). Mark-I için Charles Babbage’nin çalı ş ması temel alınmı ş tır. Ancak buhar gücü yerine elektrik, mekanik aktarıcılar yerine ise elektro-mekanik düzenekler kullanılmı ş tır. Mark-I genellikle ilk bilgisayar olarak kabul edilir. Oysa ilk Amerikan bilgisayarı Zuse’nin bilgisayarından çok daha ba ş arısız olmu ş tur. Mark-1 ile Z serisi bilgisayarlar arasında önemli bir farklılık hükümetleri tarafından desteklenip destelenmemeleridir. Zuse, bilgisayarlarını kendi kaynakları ile gerçekle ş tirmi ş ; Aiken ise, hükümet ve ordudan büyük destekler görmü ş tür. 1854 – 1946: İlk Dijital Bilgisayar Mark-I

22 22 IBM – ASCC MARK-1

23 23 1943’te yapımına ba ş lanan ENIAC adlı bilgisayar 1946 yılında tamamlandı. ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) mali kaynakları Pentagon tarafından kar ş ılanan bir deneme çalı ş ması olarak ba ş lamı ş tır. ENIAC, 30 ton a ğ ırlı ğ ında, yakla ş ık 18.000 vakum tüpü, 1500 röle, 70.000 direnç ve 10.000 kondansatörden meydana gelen ve 10 x 15 m yani 150 metrekarelik bir alanı kaplayan dev bir makine idi. ENIAC’ın çalı ş ması için 700 KW’lık güce gereksinim vardı. Bu makine on haneli 5000 sayıyı bir saniye içinde toplayabiliyordu. Mekanik hesap makinelerinden 1000 kat daha hızlıydı ve o güne kadar elde edilen en büyük i ş lem hızının (Mark-1) yakla ş ık 20 katına sahipti. Tümüyle elektronik olarak çalı ş an ilk bilgisayar, ENIAC’tır. 1854 – 1946: ENIAC (Tümüyle elektronik olarak çalışan ilk bilgisayar)

24 24 1945’te John von Neumann EDVAC adlı bilgisayarda delikli kartlar ile yüklü program i ş lemini gerçekle ş tirmi ş tir. Yüklü program kavramı (Stored program Concept) 1854 – 1946: Yüklü Program Kavramı

25 25 ENIAC’ın üretilmesiyle, bilgisayar üretiminde de gözle görülür bir geli ş me meydana gelmi ş tir. 1949 yılında John von Neumann, ENIAC projesinde gözlemci olarak çalı ş mı ş ve panel-fi ş sisteminin bilgisayarın çalı ş ması konusundaki yetersizli ğ i belirtmi ş tir. ENIAC’ta i ş yapmak için bellekte saklanan veriler üzerinde yapılacak olan i ş lemler operatörler tarafından sırayla makineye bildiriliyordu. Bu bildirim, makinenin panelindeki çe ş itli hücrelere sokulan fi ş ler yardımıyla, devrelerin uygun bir biçimde kapanması esasına dayanıyordu. Bunun üzerine kendisinin geli ş tirmi ş oldu ğ u “bellekte saklı program” fikrini ortaya atmı ş tır. Bu ilkeye dayalı olarak üretilen ilk bilgisayar tasarımı EDVAC’(Electronic Discrete Variable Automatic Calculator) tır. Ancak bu tasarım 1952 yılına kadar ba ş arıya ula ş amamı ş tır. 1950’li yılların ba ş larına gelindi ğ inde seri halde bilgisayar üretimi çalı ş maları hız kazandı. ENIAC’ı tasarlayan Eckert ve Mauchly (Eckert and Mauchly Computer Corporation) ticari olarak bilgisayar üretmek için ş irket kurdular. Bunu IBM izledi. Piyasa için bilgisayar üretmek için organize olan bu iki firma i ş e lambalı bilgisayarlar ile ba ş ladı. 1946 - 2000

26 26 ENIAC’tan sonra benzer ilkelerle yapılan ilk bilgisayar UNIVAC-1 (Univesal Automatic Computer) olmu ş tur. ENIAC’ın tasarımcıları tarafından yapılan UNIVAC-1, 1951’de tamamlandı ve ABD Sayım Bürosuna satıldı. 1952 ve 1953’te üç, 1954 ve 1955’te yedi, 1956’da onbe ş ve 1958’de de bir adet üretildi ve satıldı. Buradan da anla ş ılaca ğ ı gibi UNIVAC-1 ticari olarak üretilen ilk bilgisayardır. Ayrıca 1954’te General Electric’e satılan Univac, i ş dünyasına giren ilk bilgisayar olmu ş tur. 1946 – 2000 : UNIVAC-1 (Ticari olarak üretilen ilk bilgisayar) Universal Automatic Computer UNIVAC-1

27 27 1951 yılında ilk gerçek zamanlı bilgisayar olan Whirlwind geli ş tirildi. 1946 – 2000 : Whirlwind (Gerçek zamanlı ilk bilgisayar) Whirlwind

28 28 1954’te bilgisayar üretiminde vakum tüpleri yerine silikon entegre devreler kullanılmaya ba ş ladı. 1946 – 2000 : Vakum tüplerden Silikona

29 29 1969’da Honeywell ş irketi ilk kez ev ve ofislerde kullanılabilecek olan H316 adlı bilgisayarı üretti. 1946 – 2000: H316 NAME NAME H316 - Kitchen computer MANUFACTURER MANUFACTURER Honeywell TYPE TYPE Home Computer ORIGIN ORIGIN U.S.A. YEAR YEAR 1965 BUILT IN LANGUAGE BUILT IN LANGUAGE Recipes were programmed into it, but language/software is unknown KEYBOARD KEYBOARD Small array of buttons and switches CPU CPU Unknown SPEED SPEED 2.5 MHz RAM RAM 4 KB magnetic core, expandable to 16 KB ROM ROM Unknown TEXT MODES TEXT MODES Unknown, probably some kind of text display SIZE / WEIGHT SIZE / WEIGHT 150 pounds BUILT IN MEDIA BUILT IN MEDIA Magnetic core memory POWER SUPPLY POWER SUPPLY 475W at 125vAC PERIPHERALS PERIPHERALS Unless you count the cutting board...unknown PRICE PRICE $10,600 Honeywell H316 “Kitchen Computer”

30 30 1969’da IBM dünyanın ilk ki ş isel bilgisayarını geli ş tirme çalı ş malarını ba ş lattı. Bu bilgisayar SCAMP olarak adlandırıldı. 1970’de birçok bilgisayar firması kendi sistemlerini piyasaya sürdü. Bunun yanı sıra farklı yazılım ve donanım üreticileri kendi geli ş tirmi ş oldukları RAM, yazıcı ve mikro i ş lemcileri piyasaya sürmü ş lerdir. 1971’de Intel, ilk mikro i ş lemci olan Intel 4004’ ü geli ş tirdi. 1971’de John Blankenbaker ilk ki ş isel bilgisayar (PC) olan Kenbak I geli ş tirdi. 1971’de bir mikroçip üzerinde 15.000 transistör bulunan ilk mikro i ş lemci Texas Instruments tarafından geli ş tirildi. 1972’de C programlama dili geli ş tirildi. 1972’de UCLA Üniversitesi’nde ilk kez bilgisayarlar arası ileti ş im gerçekle ş tirildi. 1946 – 2000: ilk kişisel bilgisayar Geliştirme

31 31 1975’te Bill Gates Microsoft’u kurdu ve İ lk bilgisayar ma ğ azası California Santa Monica’da açıldı. 1977’de Apple bilgisayar kuruldu. (Apple Macintosh) 1980’de Microsoft, UNIX i ş letim sisteminin lisansını alarak kendi XENIX 1980’de ABD’de kullanılan bilgisayar sayısı 1.000.000 yükseldi. 1981’de Commodore firması, 1 milyondan fazla satı ş yapan VIC-20 ev ve ofis bilgisayarını üretti. 1946 – 2000: Microsoft, Apple,Commodore,…

32 32 1981’de Adam Osborne ilk ta ş ınabilir bilgisayarı geli ş tirdi. 1981 yılında piyasaya sürdüğü 11 kilo ağırlığındaki ilk taşınabilir bilgisayarla önemli bir ticari başarı elde eden Osborne’un adını taşıyan şirketi, aşırı ve disiplinsiz şekilde büyümesinin ardından 2 yıl sonra iflas etmişti. Osborne’un 1982’de ayda 10 binden fazla satan portatif dikiş makinesi büyüklüğündeki bilgisayarı o dönemde büyük beğeniyle karşılanmıştı. 1986’da ABD’de bilgisayar kullanımı 30.000.000 ula ş tı. 1987’de Texas Instruments ilk Artificial Intelligence (Yapay Zeka) mikroçipini üretti. 1946 – 2000: İlk Taşınabilir Bilgisayar Osborne 1

33 33 1989’da Poqet firması MS-DOS ile çalı ş an ilk cep bilgisayarını tanıttı. 1989’da bir bilgisayarın ta ş ıması gereken tüm özellikleri barındıran ve pillerle çalı ş an notebook türü bilgisayarlar piyasaya sürüldü. 1991’de ilk internet uygulaması gerçekle ş tirildi. 1992-3 PDA (Personel Dijital Assistant) türü bilgisayarlar üretilmeye ba ş ladı. 1946 – 2000: İlk Cep Bilgisayarları Poqet Cep bilgisayarları

34 34 1946 – 2000: PDAs PDA Personel Dijital Assistant

35 2000 – 2012: Daha küçük, Taşınabilir, Dokunmatik, Hareket Algılayıcılı, Paylaşım 35

36 Bilgisayar Nesilleri Teknolojide olan geli ş meler belirli bilgiler birikmesi niteli ğ inde oldu ğ undan bilgisayar tarihi eski tarihlerde yapılmı ş olanların üzerine son 62 yıl içerisinde hızlı geli ş meler göstermi ş tir. Bilgisayarların bu süreç içerisindeki geli ş imi a ş a ğ ıdaki gibi ku ş aklara ayrılmı ş tır. 36

37 37 İ lk programlama dili makine dilinde yazılmaya ba ş landı ve bilgiler bellekte saklanıyordu. Bu devrede geli ş tirilen bilgisayarların en büyük dezavantajı kaba, büyük ve hantal olan vakum tüpleridir. Birinci Kuşak Bilgisayarlar (1946-1959)

38 38 İ lk dönemde kullanılan Vakum Tüplerinin yerine transistörler kullanılmaya ba ş landı. Bununla beraber daha hızlı ve daha az elektrik harcamaktaydı. ASSEMBLER makine dili kullanılmaktaydı. Bu dönem bilgisayarlarına yazıcılar, tape birimleri, disk birimleri, i ş letim sistemi ve çe ş itli programlar eklendi. İkinci Kuşak Bilgisayarlar (1959-1964)

39 39 Transistörler bir araya getirilerek Entegre Devreler yapıldı. İ lk Merkezi İş lem birimi CPU yapıldı. Üçüncü Kuşak Bilgisayarlar (1964-1970)

40 40 İş lem ve kontrol birimlerinin tümünün bir arada bulundu ğ u chipler geli ş tirildi. Boyutlat küçülürken fiyat dü ş ütü. İ lk ki ş isel bilgisayar üretildi. LAN (Local Area Networks) ve WAN (Wide Area Network) geli ş tirildi. Çok küçük ve ta ş ınabilir bilgisayarlar yapıldı. Internet hayatın her alanına girdi ve yaygınla ş tı. Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar (1970 - …)

41 41 Yapay zeka yapma yönünde çalı ş malar yapılmaktadır. Yerel depolama ve i ş leme yerine global hizmet alımı (Cloud Computing) Yeni etkile ş im tekniklerinin yaygınla ş ması Dokunma Konu ş ma Hareket Dü ş ünerek ileti ş im Bilgisayarların insanlara duyarlı ve uyumlu hale gelmesi. Bilgisayarların insanlarla diyalog içinde tıpkı bir asistan veya i ş arkada ş ı ş eklinde çalı ş ması. …. Beşinci Kuşak Bilgisayarlar (…, ?)


"Teknoloji, Bilgi ve Bilgisayarın Tarihi BIL 110 Bilgisayar Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları