Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEPTİDLER Prof. Dr. Kader KÖSE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEPTİDLER Prof. Dr. Kader KÖSE."— Sunum transkripti:

1 PEPTİDLER Prof. Dr. Kader KÖSE

2 • Lineer amino asit polimerleri
PEPTİDLER • Amino asitlerin -amino ve -karboksil gruplarının peptid bağları ile birbirlerine bağlanmasıyla oluşurlar • Lineer amino asit polimerleri Peptid Bağı O - C – N - H Amid Bağı (kovalent bağ)

3 Peptid Bağı Oluşumu R1 R2 Karboksil grup Amino Peptid Bağı

4 Glisilalanin (Gly-Ala)
Peptid Bağı Oluşumu H3N+ – CH – COO- H GLİSİN (Gly) ALANİN (Ala) CH3 H2O kondenzasyon reaksiyonu H3N+ – CH – H – CH – COO- CH3 O C _ N Peptid Bağı Glisilalanin (Gly-Ala)

5 DİPEPTİD: GLİSİLALANİN
Glisin Alanin N-terminal C-terminal Peptid bağı su Amid grubu düzlemi Glisilalanin

6 Peptidlerin Sınıflandırılması
polipeptid n-1 n pentapeptid 4 5 tetrapeptid 3 tripeptid 2 dipeptid 1 Peptid Bağ sayısı AA sayısı PEPTİDLER, peptid bağı sayısına göre değil, AA sayısına göre sınıflandırılırlar

7 Peptidlerin Sınıflandırılması
OLİGOPEPTİD: Birkaç AA(AA sayısı  10) POLİPEPTİD:Birçok AA(AA sayısı  )    PROTEİN: AA sayısı  40 (mol.Ağ: ~5000)   Proteinler bir ya da daha çok polipeptid zincirinden oluşabilirler

8 Peptidlerin Özellikleri
Amino-terminal N-terminal (sol) Karboksi-terminal C-terminal (sağ) O C – NH - CH -COO- CH3 HCOH CH2 H3N+CH – C – NH – CH - (CH3)2 CH Tripeptid: Fenilalanil – lösil - treonin (Phe-Leu-Thr) Rezidü (amino asit artığı): Peptid/protein yapısına katılan amino asit Adlandırma: N-terminal(1) C-terminal(n)

9 Peptidlerin Özellikleri
Amino-terminal N-terminal Karboksi-terminal C-terminal Tetrapeptid: Alanil-tirozil-Aspartil-Glisin (Ala-Tyr-Asp-Gly)

10 Peptidlerin İyonizasyon Davranışları
Fizyolojik pH’da, • Peptid (amid) bağı: yüksüz • Peptidler: yüklü Peptid bağını oluşturan amino ve karboksil grupları, peptidlerin asit-baz özelliklerine katkıda bulunamazlar  Peptidlerin asit-baz özelliği: -Amino ve karboksi terminaller -İyonize yan zincirlerin sayısı ve cinsi

11 Peptidlerde N- ve C-terminal gruplar, aynı -karbon atomu üzerinde bulunmadıkları için:
• C-terminal COO- grupları, türedikleri amino asidin karboksil grubuna göre, daha zayıf asittir (pK  ) • N-terminal +NH3 grupları, türedikleri amino asidin amino grubuna göre, daha güçlü asittir (pK  )

12 Noniyonize yan zincir taşıyan peptidlerin İyonizasyon şekilleri
Anyonik form (-1)  10 İzoelektrik form ( 0 ) pI Katyonik form (+1)  3 İyonizasyon Alanilalanin pH H3N+ – CH – CH3 - CH –COOH O C _ N H - CH – COO- HN2 – CH –

13 İyonize yan zincir taşıyan peptidlerin İyonizasyonu
CH – COOH CH2SH O – C – N – H CH3 O H3N+CH – C – N – CH COOH (CH2)2 +NH3 (CH2)4 – C – N – CH Alanil - glutamil - lizil - sistein 7.4 - 3 10 +2  3 Net yük pH

14 Peptid bağının çift bağ karakteri
O C H N - + O C H N Rezonans yapıları Kısmi çift bağ karakterine sahip olan peptid bağı düzlemseldir C a N O H C a N O H OH Peptid bağı ve -C atomları aynı düzlemde bulunur

15 Peptid bağının düzlemsel karakteri Protein yapısının düzenlenmesi
Peptid bağları nedeniyle, polipeptid zincirin 2/3’ ü sabit bir düzlem içinde tutulur  Yarı-katı (sert) yapı  Protein yapısının düzenlenmesi

16 Peptid bağının düzlemsel karakteri
Peptid bağının kısmi çift bağ karakteri Bağ açıları ve uzunluklar

17 Komşu -C atomları arasındaki
Düzlemsel (hareketsiz) peptid bağının etrafındaki atom grupları cis/trans izomerizm gösterirler, a C C N C a O H a C C N C a O H Trans (Tercih edilen konfigürasyon) Cis (x-pro sıralanışı) Komşu -C atomları arasındaki uzaklık: 0.3 nm

18 Alfa - Karbon Etrafında Rotasyon
Peptid bağı düzlemi hareketsiz olmasına rağmen,  - karbon etrafındaki rotasyon polipeptid zincirine esneklik kazandırır -karbon Amid düzlemi Protein iskeleti boyunca rotastonu sağlayan bağlar

19 Peptidlerin Kimyasal Reaksiyonları
• Asit / Baz Hidrolizi 6 M HCl 110°C, 24 h Peptid/Protein Serbest Amino Asitler AA1 AA2 Peptid bağı hidrolizi, proteinlerin AA dizisinin belirlenmesi için gerekli bir basamaktır

20 Peptidlerin Kimyasal Reaksiyonları
• Enzim Hidrolizi: Proteazlar -Endoproteazlar Tripsin, Kimotripsin, pepsin -Ekzoproteazlar Aminopeptidaz, Karboksipeptidaz -Papain (in vitro şartlar)

21 Fizyolojik Olarak Aktif Peptidler
AA sayısı AA Dizisi Karnozin dipeptid Histidil-ß-alanin Anserin Metilhistidil-ß-alanin Glutatyon (GSH) tripeptid -Glutamil-sisteinil-glisin Bradikinin nanopeptid Kallidin (Lizil-bradikinin) dekapeptid Kas yapısı Plazma proteinlerinin hidrolizi ile açığa çıkarlar -Düz kasları gevşetir -Antienflamatuvar

22 -Glutamil – sisteinil - glisin
GLUTATYON -Glutamil – sisteinil - glisin GSH

23 PEPTİD YAPILI HORMONLAR
AA Sayısı TRH Tripeptid 3 AA Enkefalinler Pentapeptid 5 AA Glukagon Polipeptid 29 AA ACTH 39 AA İnsülin A zinciri: 21 AA B zinciri: 30 AA

24 Dipeptid: Aspartam (Suni tatlandırıcı)
SENTETİK PEPTİDLER Dipeptid: Aspartam (Suni tatlandırıcı) (amino asitlerin D-enantiomeri) H 3 N-CH-C-NH-CH-C-OCH O CH 2 COO - CH2 + Aspartil-fenilalanin metil ester (Asp – Phe - OCH3) Polipeptid: Farmakolojik preparatlar - Antibiyotikler - Antitümör ajanlar - Bazı hormonlar(İnsülin)

25 PROTEİNLER

26 Organizmada en yüksek oranda bulunan
PROTEİNLER Organizmada en yüksek oranda bulunan makromoleküller % 70 su % 15 protein % 15 diğer Total hücre ağırlığı Amino asitlerin lineer polimerleri Farklı Cins Sayı sıralanma (n tane) 20 St AA PROTEİN

27 Evrendeki total atom sayısı
Standart AAlerin peptid bağı aracılığıyla lineer dizilişi Birbirinden farklı cok sayıda peptid zincirleri Dipeptid: AA1 AA2 20 x 20 400 farklı molekül 8000 farklı molekül Tripeptid: AA1 AA2 AA3 20 x x 20 Protein (100 AA) Evrendeki total atom sayısı

28 PROTEİNLER Sınırsız sayıda farklı protein yapıları lineer polimerler:
H2N ( )nCOOH Amino asitler . Sınırsız sayıda farklı protein yapıları AA sekansı: 20n AA sayısı: n

29 Biyolojik fonksiyonlar, 3 boyutlu yapıya bağlıdır
PROTEİNLER H2N ( )nCOOH (lineer polimer) (polipeptid zincir) Her proteinin spesifik bir fonksiyonu vardır Biyolojik fonksiyonlar, 3 boyutlu yapıya bağlıdır 3 boyutlu yapı, lineer polimerlerin çok farklı şekillerde katlanması ve kıvrılmasıyla oluşur

30 3 boyutlu protein yapıları
Kompleks Molekül ağırlığı büyük Birden çok polipeptid zincir içerebilir Nitrojen miktarı (amino asitlerin NH2 grupları) sabit (Proteinin%17’si)

31 glutamat dehidrojenaz (GDH)
Bazı Protein Yapıları Protein Molekül Ağ AA sayısı Zincir sayısı İnsülin 5700 51 2 Miyoglobin 16 890 153 1 Albümin 66 000 550 glutamat dehidrojenaz (GDH) 8300 40

32 Protein yapısına katılan AAlerin Ortalama Molekül Ağırlığı
AAlerin ortalama mol ağ : 128 Peptid bağı için su çıkışı : 18 Protein - AA mol ağ: 110 H2O mw:18 protein AA sayısı = protein mol Ağırlığı 110

33 Sınıflandırmada kullanılan
Proteinlerin Sınıflandırılması Sınıflandırmada kullanılan özellikler -Şekil -Yapı -Çözünürlük -Biyolojik fonksiyon

34 Proteinlerin Şekli Proteinler,
eksen oranları(uzunluğun genişliğe oranı)’na göre,2 grubu ayrılırlar: •Globuler proteinler: Eksen oranı 10 ; genelde: 3-4 • Fibröz Proteinler:Eksen oranı 10

35 Sıkıca katlanmış helezon şeklinde polipeptid zincirlerden oluşur
Globüler proteinler: Sıkıca katlanmış helezon şeklinde polipeptid zincirlerden oluşur Örnek: Albumin, Miyoglobin (Proteinlerin büyük kısmı, bu gruptadır)

36 Fibröz Proteinler: •Spiral veya heliks şeklinde kıvrılmış,(kovalent ve H bağlarıyla çapraz bağlanmış) zincirlerden oluşurlar • Bitkilerde bulunmazlar. Örnek: Bağ dokusu proteinleri: Kollajen, Elastin, Keratin Miyozin: Kas proteini Fibrinojen:pıhtılaşma proteini

37 Kollajen:Birbirine sarılmış 3 polipeptid
zinciri (üçlü heliks)’nden oluşur Memelilerde total proteinin %30’unu teşkil eder Gly,Ala,Pro,Lys’den zengindir A B C Proteolitik enzimlere karşı dirençlidir

38 Proteinlerin Yapısı Proteinler yapılarına göre, 3 grupta toplanırlar
• Basit proteinler • Konjuge proteinler • Türev proteinler

39 Basit proteinler Hidroliz edildiklerinde sadece L-- amino asitleri veren,saf proteinler Ör: Albümin Türev proteinler Isıtma, hidroliz, asidifikasyon, vb işlemlerle modifiye olan proteinler Ör: bazı pepton ve peptidler

40 L--amino asitlerin yanı sıra,başka
Konjuge proteinler L--amino asitlerin yanı sıra,başka kimyasal grupları (prostetik grup)da içerirler •Glikoproteinler: protein + COH grup Karbohidrat(oligosakkarit) ünitelerini içerirler Örnek: membran proteinleri plazma proteinleri(globulinler), •Nükleoproteinler: protein+nükleik asit (histonlar) (DNA,RNA)

41 Konjuge proteinler Protein:Apo(lipo)protein (Apo A,B,C...)
•Lipoproteinler: protein + lipid Protein:Apo(lipo)protein (Apo A,B,C...) Lipid:Kolesterol,fosfolipid, gliserid Örnek:Plazma Lp.leri ( HDL,LDL,VLDL) •Fosfoproteinler: Fosfatlarla ester yapmış AAleri içeren proteinler örnek: Kazein-süt Vitellin-yumurta sarısı)

42 Konjuge proteinler •Hemoproteinler:protein+hem (ferroporfirin) Ör:hemoglobin,miyoglobin,katalaz •Metalloproteinler: protein + metal Cu- seruloplazmin Fe-transferrin, ferritin Ca-kalmodulin Zn-karbonik anhidraz

43  Proteinler Çözünürlük Proteinlerin Çözünürlüğü Fibröz Globüler
Globüler Albüminler Su ve tuz çözeltileri Globulinler Su: sınırlı çözünürlük Dilüe tuz çözeltileri  Doymuş tuz çözeltileri: (Salting-out) Histonlar Su ve tuz çözeltileri 

44 Proteinlerin Biyolojik Fonksiyonu
Enzimler: Metabolizmayı düzenleyen ve etkileyen globuler proteinler( geniş bir protein sınıfı) Biyokimyasal reaksiyonları katalizlerler Substrat spesifiteleri vardır. .... az şeklinde adlandırılır Eksiklikleri pek çok metabolik hastalıkla sonuçlanır

45 Proteinlerin Biyolojik Fonksiyonu
Düzenleyici proteinler: Fizyolojik aktivitenin düzenlenmesinden sorumludurlar Ör:Hormonlar (insülin eksiklliği  diabet) G-proteinler  Hücre içi haberleşme Yapısal proteinler:Kas, bağ dokusu proteinleri, membran proteinleri Ör: Kollajen (tendon and ligamentlerde) keratin (saç ve tırnakta)

46 Proteinlerin Biyolojik Fonksiyonu
Transport proteinleri: Plazmada ve membranlarda spesifik maddelerin veya iyonların taşıyıcısıdırlar Ör:Hb-O2, miyoglobin-O2 Lipoprotein-lipid, Transferrin-Fe Seruloplazmin-Cu, vb Besin ve Depo proteinler: Ovalbumin, laktalbumin, kazein, ferritin

47 Proteinlerin Biyolojik Fonksiyonu
Kontraktil proteinler: Kasılmayı ve hareketi sağlayan proteinler Ör:Miyozin - kalın filament Aktin - İnce filament Tübilin - membran iskeleti 1) These examples were obtained by Bonnie Burger’s “Introduction to Protein Structure”

48 Savunma proteinleri: Proteinlerin Biyolojik Fonksiyonu
Reseptörler:Hücre içi haberleşmede rol oynarlar Ör:adrenalin için ß-adrenerjik reseptor Savunma proteinleri: Ör:İmmünoglobülinler: Patojenlere karşı organizmayı korurlar Fibrinojen: (Pıhtılaşma mekanizması)


"PEPTİDLER Prof. Dr. Kader KÖSE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları