Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEGEP «İş» ve «İnsan» birbirini tamamlayan iki unsurdur. İnsanın yetkin ve mutlu olabilmesi, toplumun ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunabilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEGEP «İş» ve «İnsan» birbirini tamamlayan iki unsurdur. İnsanın yetkin ve mutlu olabilmesi, toplumun ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunabilmesi."— Sunum transkripti:

1 MEGEP «İş» ve «İnsan» birbirini tamamlayan iki unsurdur. İnsanın yetkin ve mutlu olabilmesi, toplumun ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunabilmesi için yetenekleri ve bilgisi doğrultusunda bir meslek sahibi olması gerekir. Bunun yolu da uygun bir mesleki eğitimden geçmektedir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

2 MEGEP Mesleki eğitim almış bireyler, hem mevcut sanayi ve ticaret piyasalarının gereksinimlerini karşılayabilmeli, hem de bu dinamik kuvvetlerin gelecekte alacağı şekillere uyum sağlayabilmelidir. Bu amaç doğrultusunda mesleki eğitime gereken önem verilmeli ve mesleki eğitim güçlendirilmelidir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

3 MEGEP MEGEP; mesleki eğitim ve öğretim sisteminin, sosyo-ekonomik gereksinimler ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda güçlendirilmesini sağlamayı, bireylerin istihdam edilebilirliklerini, uyumlarını, girişimciliklerini fırsat eşitliği ortamında ele alacak güçlü ve kaliteli bir mesleki eğitim sistemini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda MEGEP Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile Türkiye’ye destek olmaktadır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

4 Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) kurulmasıyla sonuçlanan uzun ve meşakkatli süreç, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) koordinasyonunda, Dünya Bankasının fon desteğiyle yılları arasında uygulanan İstihdam ve Eğitim Projesiyle (EİP) başlatılmıştır. EİP'nin "Meslek Standartları Sınav ve Belgelendirme" bileşeni kapsamında, 1992 yılında üçlü katılımla Meslek Standartları Milli Protokolü imzalanarak; devlet, işçi ve işveren taraflarının yer aldığı Meslek Standartları Komisyonu (MSK) kurulmuştur. MSK'nın gözetiminde Araştırma Teknik Hizmetler Birimi (ATHB)'nin döneminde yaptığı çalışmalar neticesinde eğitim ve iş dünyası "meslek standardı" kavramı ile tanıştırılmış, meslek standardı taslakları ve soru bankası oluşturulmuş, 2000 yılında EİP tamamlandığında tarafların üzerinde mutabık oldukları Ulusal Meslek Standartları Kurumu (UMSK) Kanun taslağı hazırlanmıştır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

5 Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda yıllarında uygulanan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) çerçevesinde UMSK taslağı yeniden gündeme getirilmiş ve taslak güncellenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda ve sekretaryası İŞKUR tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu kanun taslağı 2005 yılında Bakanlar Kuruluna arz edilmiştir. Bu sunum sonrasında başta Sayın Başbakanımız olmak üzere MYK'nın kurulması gerektiği hususunda Bakanlar Kurulu ittifak etmişlerdir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

6 Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin İş ve Eğitim Yaşamına Katkısı Nasıl Olacaktır?
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yine eğitim dünyası da, amaçlarından birisi olan nitekli iş gücünün yetiştirilmesini bu sistem sayesinde etkin ve esnek bir şekilde gerçekleştirecektir. Bu sistemin en güçlü yönlerinden birisi, hayat boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem sayesinde mümkün olacaktır TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

7 Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sistemdeki rolü nedir
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun sistemdeki rolü nedir? Bu sistemde koordinasyon MYK tarafından sağlanmakta, MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenmektedir. Kurumun faaliyet alanı eğitim ve istihdam kesimini birlikte ilgilendirdiğinden bütün karar süreçlerinde de ilgili sosyal tarafların katkılarının esas alındığı bir yaklaşım benimsenmiştir. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin bileşenleri olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler; sektörlere ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum/kuruluşları, işçi, işveren, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından iş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri ile eğitim dünyası ve diğer sosyal tarafların katkılarının esas alınması suretiyle hazırlanmaktadır. Ulusal meslek standartlarının hazırlanması, sınav ve belgelendirme sürecinde ölçme ve değerlendirmeyi sağlayacak ulusal yeterliliklerin hazırlanmasında temel girdi oluşturmaktadır. Sınav ve belgelendirme süreci de MYK’nın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Belgelendirilmek istenilen yeterliliklerde TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından TS EN ISO/IEC (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları MYK tarafından yetkilendirilerek bu kuruluşların yaptığı sınavlarda başarılı olanlara MYK belgelerinin verilmesi sağlanmaktadır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

8 ULUSAL MESLEK STANDARTI
Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

9 ULUSAL MESLEK STANDARTI
Meslek Standardının şekli ve içeriği; uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitesinden görüş alınarak Yönetim Kurulunca onaylanan "Meslek Standardı Formatına uygun olmak zorundadır. Meslek Standardı Formatı uluslararası uygulamalardaki değişiklikler ile MYK uygulamalarından elde edilen veriler ve değerlendirmeler dikkate alınarak hazırlama usulüne göre güncellenir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

10 ULUSAL MESLEK STANDARTI
Ulusal Meslek standardı; İş analizine dayanır. Sürece sosyal tarafların etkili olarak katılması, görüş ve katkısının alınması esastır. Kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri, sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları açıkça ifade eder ve meslekî açıdan sahip olunmaması gereken hususları içerir. Meslekî yeterlilik seviyelerini yansıtır ve bu seviyeler uluslararası yeterlilik seviyelerine uygun olarak belirlenir. Meslekî alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularındaki mevzuat ile idari ve teknik gereklilikleri içerir. İşverenler, çalışanlar, stajyerler ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta yazılır. Bireyin hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder. Açık ya da gizli ayırımcılık unsurları içermez. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

11 ULUSAL MESLEK STANDARTI
Ulusal Meslek Standartlarının yararları nelerdir? İşverenler İçin: İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, nitelikli işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır, İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır, İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır, Mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

12 ULUSAL MESLEK STANDARTI
Ulusal Meslek Standartlarının yararları nelerdir? Bireyler İçin: Meslek standartları kişiye, bir işi başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin  neler olduğunu göstermektedir, Meslek standartları temel alınarak yapılan mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermektedir, Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

13 ULUSAL MESLEK STANDARTI
Ulusal Meslek Standartlarının yararları nelerdir? Eğitimciler İçin: Meslek standartları, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler hakkında bilgi verir, Mesleki eğitim, meslek değiştirme, meslekte ilerleme vb. eğitim programları bu çerçevede hazırlandığında, kişilerin iş yaşamınca kabul gören meslek standartlarına uygun olarak eğitilmesi mümkün olmaktadır, Eğitimciler ne öğretmeleri gerektiğini bilmektedirler, Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurulmakta ve iş yaşamının eğitime katılımı ve katkısı alınmaktadır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

14 ULUSAL YETERLİLİKLER Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir. Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

15 ULUSAL YETERLİLİKLER MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurlarla belirlenir: Yeterliliğin adı ve seviyesi, Yeterliliğin amacı ve gerekçesi, Yeterliliğin ilgili olduğu sektör, Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları, Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları, Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri, Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

16 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yüksek öğretim dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını içeren ülkemize özgü Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’dir. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için kullanılan, seviyelerden oluşan ilkeler ve kurallar bütünü anlamına gelmektedir. UYÇ’ler, bir ülkede bulunan yeterlilik sistemlerini bütünleştirmekte ve yeterlilik sistemleri arasında eşgüdümü sağlamaktadır. Yeterliliklerin kalite standartları çerçevesinde daha şeffaf ve tanımlanabilir olmasını sağlayan ve öğrenenlerin yeterlilikler arasında yatay ve dikey hareketliliğini kolaylaştıran UYÇ’ler, başta Avrupa olmak üzere farklı kıtalardaki ülkeler tarafından geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

17 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 23/A Maddesine göre “Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından yürütülür.” Bu kanun maddesine dayanılarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ağustos 2010’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve MYK temsilcilerinden oluşan ve TYÇ’nin oluşturulması için gerekli kararların alınmasından sorumlu UYÇ Hazırlama Komisyonunu kurmuştur. TYÇ’nin planlama ve geliştirme sürecine ilişkin faaliyetler UYÇ Hazırlama Komisyonunca oluşturulan çalışma grupları ile UYÇ Danışma ve Değerlendirme Platformu tarafından yürütülmüştür. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

18 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 5/2. maddesine göre standardı belirlenecek mesleklere ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen “Hayat Boyu Öğrenmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ)”ne uygun olmak zorundadır. Seviye tanımlarında referans alınan Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde sekiz yeterlilik seviyesi bulunmaktadır. Her bir seviye belli bilgi, beceri ve yetkinliklerin bileşiminden oluşmaktadır. Bu seviyeler, en temel öğrenme seviyesinden (seviye 1) en üst düzey öğrenme seviyesine kadar (seviye 8) geniş bir alanı kapsamaktadır. AYÇ, hayat boyu öğrenmeyi geliştirmeye yönelik bir araç olarak, yüksek öğrenimin yanı sıra, genel ve yetişkin eğitimini, mesleki eğitim ve öğrenimi içermektedir. TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

19 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi

20 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
TR1-LEO Saruhanlı Almış Şentürk ATL, TL, METEM - MESTEKYEN Projesi


"MEGEP «İş» ve «İnsan» birbirini tamamlayan iki unsurdur. İnsanın yetkin ve mutlu olabilmesi, toplumun ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunabilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları