Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER DÜNYA BANKASI GRUBU VE FAALİYETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER DÜNYA BANKASI GRUBU VE FAALİYETLERİ"— Sunum transkripti:

1

2 İÇİNDEKİLER DÜNYA BANKASI GRUBU VE FAALİYETLERİ
Dünya Bankasının Tarihçesi DÜNYA BANKASI GRUBU Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Uluslararası Finansman Kurumu (IFC) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) DÜNYA BANKASININ (IBRD) YAPISI VE İŞLEYİŞİ Dünya Bankasının Örgüt Yapısı ve Yönetimi Dünya Bankasının Finansman Kaynakları DÜNYA BANKASI - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Dünya Bankası ve IMF Arasındaki Fark

3 Dünya Bankası Başkanı = Jil Yong Kim (2012) Kuruluş: 1947 Kurucular: John Maynard Keynes , Harry Dexter White Amaç: Ekonomik Kalkınma , yoksullukla mücadele.

4 DÜNYA BANKASI GRUBU ve FAALİYETLERİ
Dünya Bankasının Tarihçesi Dünya Bankası, IMF ile birlikte 1946 yılından 1973 yılına kadar uluslararası parasal sistemde geçerli olan “Bretton Woods Sistemi'’nin önemli bir parçası olarak kurulmuştur. IMF ile birlikte kurulan Dünya Bankası Temmuz 1944’de yapılan Birleşmiş Milletler Para Konferansı’nın ardından 25 Haziran 1946 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

5 Konferansta başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, II
Konferansta başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, II. Dünya Savaşı’ndan zarar gören ülkelerin yeniden imarı üzerinde odaklanılarak, çok taraflı serbest ticaret olanaklarının açılması, tek taraflı dış alım sınırlandırmalarına veya devalüasyonlara engel olunarak ekonomik işbirliğin sağlanması konularında mutabakat sağlanmıştır. IMF uluslararası parasal işbirliğinin ve ticaretin dengeli bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak; ödemeler dengesi sıkıntısı çeken üye ülkelere kotaları oranında maddi destekte bulunarak ödemeler dengesi sorunlarına çözüm bulmak ve bunların bir sonucu olarak da küresel ekonomik istikrarın sağlanması konularında bir misyon üstlenmiştir.

6 Dünya Bankası ise misyonunu; savaştan tahrip olmuş Batı Avrupa ülkelerinin yeniden inşası ve bu ülkelerin savaş ekonomisinden sorunsuz bir biçimde çıkışını kolaylaştırmak, azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak olarak belirlemiştir. Banka, özellikle II. Dünya Savaşının global ekonomide yarattığı tahribatların giderilmesi amacıyla, IMF ile birlikte, ABD New Hampshire eyaletinin Bretton Woods şehrinde yapılan konferansta oluşturulmuş ve her iki kuruluş yılında ABD’nin başkenti Washington DC’ de fiilen çalışmaya başlamıştır.

7 Dünya Bankası ve IMF’ in kuruluş aşamasında konferansa katılan 44 ülkenin imzası vardır ve bu ülkeler aynı zamanda bankanın kurucu üyeleri olarak anılmaktadır. Kuruluşunda II. Dünya Savaşı’nın neden olduğu yıkıntıyı gidermek amacını güden Dünya Bankası 250 milyon ABD doları tutarındaki ilk krediyi Fransa'nın imarı için 1947 yılında vermiştir. Daha sonra da Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg’a kredi açmıştır. Savaştan olumsuz etkilenen Avrupa ekonomisinin yeniden ayakları üzerinde durmasını sağlayacak yapılanmaya öncelik tanıyan Banka, ilgili ekonomiler için gerekli olan ithalatın finansmanını sağlamak doğrultusunda kredi açmıştır.

8 Savaş sonrası Avrupa’sının imarının ABD’nin sağladığı Marshall yardımı ile sağlanması sonucunda, bankanın amacında değişmeler olmuş ve Banka, gelişmekte olan ülkelerin yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılama amacını güden bir yatırım ve kalkınma bankası haline gelmiştir. Ana sözleşme zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğramıştır. Gelişmekte olan ekonomileri etkileyen krizler, acil durumlar ve savaş sonrası rehabilitasyon ihtiyaçları Bankanın faaliyetleri arasında önemli bir yer oluşturmuştur. Günümüzde Bankanın misyonu “yoksulluktan arınmış bir dünya oluşturmak” olarak hedeflenmiştir.

9 Dünya Bankası Grubu Uluslararası para yönetiminin bir parçası olarak 1944 yılında kurulan Dünya Bankası Grubu, her biri nihai karar almaya yetkili üye ülkelerinin sahibi oldukları, birbiriyle yakından ilişkili ve belirli bir koordinasyon içerisinde faaliyet gösteren beş kuruluştan oluşmaktadır.

10 Dünya Bankası Grubunu oluşturan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) kaynak ve hesap yönünden birbirlerinden bağımsız kuruluşlardır. Ancak bunların hepsinin Başkanlığı Dünya Bankası (IBRD) Başkanı tarafından üstlenilmiş olup idare, amaç ve işlevler bakımından da Dünya Bankası ile doğrudan ilişki içerisinde bulunmaktadırlar.

11 Her bir kuruluş, gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla savaşın ve yaşam standartlarının geliştirilmesi görevinde belirgin bir işlev üstlenmiştir. Gruptaki her bir kurum gelişmenin farklı yönlerinde uzmanlaşmış olsa da hepsinin ortak bir amacı vardır: “yoksulluktan arınmış bir dünya oluşturmak”tır

12 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)
1945 yılında kurulmuş olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın (Dünya Bankası) 185 üyesi bulunmaktadır. Türkiye bu kuruluşa 1947 yılında üye olmuştur. IBRD, orta-gelirli ve yoksul olmakla birlikte kredi değerliliğine sahip ülkelerde yoksulluğu; krediler, garantiler ve kredi dışı olanaklar aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmaya destek vererek ve analitik ve danışma hizmetlerinde bulunarak azaltmayı hedeflemektedir. IBRD kârı azamileştirmeye çalışmadığı halde 1948 yılından bu yana her yıl net gelir elde etmiştir. Elde ettiği kârlar birçok kalkınma faaliyetinin fonlanmasında kullanılmakta ve mali gücüne katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla da, üye ülkelere düşük maliyette ve uygun koşullarda kaynak sağlayabilmektedir.

13 Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)
Ayrı bir tüzel kişiliği olan IDA 1960 yılında kurulmuş olup, Türkiye aynı yıl bu birliğe üye olmuştur. IDA’nın şu an 166 üyesi bulunmaktadır. Birlik üye ülkeler içerisinde piyasa koşullarında borçlanma kapasiteleri çok düşük veya hiç olmayan en yoksul kesimin kalkınması için ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak için kurulmuştur.

14 IDA’ dan En Çok Kaynak Sağlayan 10 Borçlu Ülke Ülkeler Kaynak Miktarı ( ABD Doları ) Hindistan 2,51 Pakistan 885 Nijarya 750 Vietnam 712 Etiyopya 630 Uganda 540 Tanzanya 432 Kenya 395 Endonezya 389 Bangladeş 379

15 Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)
Özel sektör aracılığıyla ekonomik kalkınmayı geliştirmek amacıyla 1956 yılında kurulan Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’nun üye sayısı 179 olup Türkiye aynı yıl içerisinde bu kuruluşa üye olmuştur. Dünya Bankası başkanı aynı zamanda IFC’nin başkanlık görevini de yürütmektedir. IFC, Dünya Bankası Grubunun diğer kurumlarıyla koordineli bir şekilde faaliyetlerini sürdürür ancak yasal ve mali açıdan bağımsızdır.

16 IFC’nin temel amacı, Dünya Bankası’nın üye ülkelere yönelik faaliyetlerini desteklemek için, üye ülkelerde, özellikle daha az gelişmiş bölgelerdekiler öncelikli olmak üzere, verimli özel kesim kuruluşların büyümesini özendirmek yoluyla ekonomik kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmaktır.

17 Bu kuruluşun görevleri:
İş ortaklarıyla çalışarak IDA ülkeleri dahil gelişmekteki ülkelerde sürdürülebilir özel girişim yatırımlarını desteklemek, Müşterilerine uzun vadeli kredi, garanti ve risk yönetimi sağlamak ve yerel şirketlerle uzun süreçli ilişkiler kurmak, Çevresel ve sosyal sürdürebilirliği sağlamak, Yerel finansal piyasaları geliştirmek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

18 Bu nedenle IFC, gelişmekte olan ülkelerin özel kesim kuruluşlarına kredi vermektedir. Özel sektör yatırımcılarına vermiş olduğu bu krediler için devlet garantisi talep etmemektedir. IFC, özel sektörden yatırımcıların uygun bulmadığı bölge ve sektörlerde yatırımda bulunmaktadır.

19 Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)
1988 yılında kurulmuş bulunan MIGA’nın temel misyonu; ekonomik büyüme, yoksulluğu azaltma ve insanların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla doğrudan yabancı sermayenin (FDI-Foreign Direct Investment) gelişme yolundaki ülkelere doğru akımını özendirmektir. Bu amaçla MIGA, üye ülkelerdeki yatırımları özendirmek amacıyla çeşitli riskler için garantiler vermekte, teknik yardım ve online yatırım hizmetleri sağlamaktadır.

20 Bu çerçevede MIGA, Dünya Bankası ve IFC’ nin çabalarına tamamlayıcı yönde katkı sağlamaktadır. MIGA yatırım uzlaşmazlığı olduğunda talep üzerine arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır. Ayrıca, yatırım olanaklarıyla ilgili bilginin ülkelerce yaygınlaştırılabilmesi için teknik yardım hizmeti de vermektedir. Türkiye’nin 1988 yılında üye olduğu MIGA’nın üye sayısı 171’dir.

21 MIGA, yatırımın yapılacağı ülkede gerek döviz yetersizliği, gerekse döviz transferiyle ilgili mevzuat değişikliklerinin yarattığı döviz transfer sorunlarının ortaya çıkması, kamulaştırma veya diğer bir yolla garanti edilmiş yatırım konusu mülkün yatırım sahibi kuruluşun elinden çıkması, yatırıma ilişkin proje sözleşmesinin yatırımın yapılacağı ülke tarafından bozulması ya da iptal edilmesi ve savaş halinin veya olağanüstü hallerin ortaya çıkması sonucunda garanti konusu yatırıma devam edilememesi gibi risklere karşı yatırımcıları koruyup teşvik edilebilmesi için garantiler sağlamaktadır.

22 Dünya Bankasının başkanı aynı zamanda MIGA’nın da başkanlık görevini yürütmektedir. Grubun diğer kurumlarından farklı olarak MIGA’nın kendi “Guvernörler Konseyi ve Direktörler Kurulu” vardır. Dünya Bankasına (IBRD) üye olan her ülke aynı zamanda MIGA’ya da üye olma opsiyonuna sahiptir.

23 Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID)
Üye olan ülkeler ile diğer üye ülkelerin kuruluşları arasında ortaya çıkacak yatırım anlaşmazlıklarının ve uzlaşmazlıklarının çözümü için gerekli uzlaşma ortamını yaratmak amacıyla 1966 yılında kurulmuş bulunan ICSID: yatırım uyuşmazlıklarında uzlaşma ve tahkim olanakları sağlayarak yabancı yatırımı teşvik etmeye çalışmaktadır.

24 Dünya Bankasının Başkanı ICSID’nin de başkanlık görevini yürütmektedir
Dünya Bankasının Başkanı ICSID’nin de başkanlık görevini yürütmektedir. ICSID’nin geliri uzlaşma ve tahkim istekleri karşılığında taraflardan alınan ücretlerden oluşmaktadır. Gerektiğinde Dünya Bankasından veya diğer üye ülkelerden yönetim konseyince belirlenen miktarda gelir de tahsil edilebilmektedir.

25 DÜNYA BANKASININ (IBRD) YAPISI VE İŞLEYİŞİ
Dünya Bankasının amaçları aşağıda özetlenmiştir: Üye ülkelerin, savaşın oluşturduğu yıkıntıların düzeltilmesi de dâhil olmak üzere, kalkınma ve yeniden yapılanma çabalarına, verimli sermaye yatırımları kanalıyla yardımcı olmak, gelişme yolundaki ülkelerin kaynaklarının ve verimli imkânlarının geliştirilmesini özendirmek,

26 Özel yabancı yatırımları garanti vermek ya da krediye katılımda bulunmak yoluyla desteklemek; özel sermayenin yetersiz olduğu yerlerde kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle destek sağlamak, Uluslararası ticareti geliştirmek ve ödemeler dengesi istikrarını sürdürebilmek için kalkınma amaçlı uluslararası yatırımları özendirmek,

27 Başka kanallardan sağlanan kredileri yeniden düzenlemek ya da garanti etmek suretiyle daha yararlı ve acil projelerde öncelikle kullanılmasını sağlamak, Savaş döneminden barış dönemine geçişte mümkün olan en uygun koşulların sağlanmasına yönelik uluslararası yatırımları yönetmektir.

28 Yukarıdaki amaçlara baktığımızda II
Yukarıdaki amaçlara baktığımızda II. Dünya savaşı sonrası Dünyadaki sosyoekonomik konjonktürün amaçların belirlenmesinde belirleyici rol oynadığını söyleyebiliriz. Ana sözleşme zaman içerisinde çeşitli değişiklilere uğramış, gelişmekte olan ekonomileri etkileyen krizler, acil durumlar ve savaş sonrası rehabilitasyon ihtiyaçları Bankanın faaliyetleri arasında önemli bir yer oluşturmuştur. Tarihsel süreç içerisinde, değişen dünya konjonktürüne paralel olarak Dünya Bankasının faaliyetlerinde ve ana sözleşmesinde belirtilen misyonunda dönüşüm sergilemiştir.

29 Özellikle küreselleşme olgusu ve bu olgunun az gelişmiş ülkeler üzerindeki negatif etkileri dolayısıyla, başta Dünya Bankası olmak üzere, uluslararası kuruluşlara yönelik ciddi eleştiriler söz konusudur. Günümüzde küreselleşmenin gelişmekte olan ülkeler, özellikle bu ülkelerdeki yoksul insanlar üzerindeki yıkıcı etkilerinin azaltılması yönünde, başta Dünya Bankası olmak üzere, uluslararası kuruluşlara önemli görevler düşmektedir.

30 Küreselleşmenin zengini daha zengin fakiri ise daha fakir yapan uygulamalarının negatif etkilerinin azaltılması yönünde uluslararası kuruluşlar tarafından dengeleyici politikalar yürütülmelidir. Bu amaçlarla Dünya Bankasının, “yoksulluktan arınmış bir dünya oluşturmak” olarak belirlemiş olduğu misyonuna da uygun şekilde, küreselleşme olgusunu daha insani, daha verimli ve daha adil bir hale getirecek politikalar uygulaması gerekmektedir

31 Dünya Bankasının Örgüt Yapısı ve Yönetimi
Dünya Bankası’nın yapısı IMF’ in yapısı ile benzerlikler göstermektedir. Dünya Bankası’nda da temel organlar Guvernörler Kurulu, İcra Direktörleri Kurulu, Başkan, Teknik Departmanlar ve Kalkınma Komitesidir. Guvernörler Kurulu ve İcra Direktörleri Kurulunun işleyişleri IMF ile aynıdır.

32 Dünya Bankasının organizasyon yapısında temel karar alma organı olan Guvernörler Kurulu (Board of Governors of the World Bank) hiyerarşinin en üst basamağında yer almakta olup onun altında İcra Direktörleri Kurulu ve Dünya Bankası Başkanı yer almaktadır. Ayrıca, Dünya Bankası Başkanına bağlı başkan yardımcıları, çeşitli departmanlar ve personel görev yapmaktadır.

33 Dünya Bankasının Finansman Kaynakları
Dünya Bankası’nın temelde sermaye, borçlanma ve diğer gelirler (faiz, menkul kıymet gelirleri, karlar) olmak üzere üç mali kaynağı vardır. Bankanın Sermayesi Dünya Bankasının borçlanmadan sonra en önemli finansman kaynağı sermayesidir. Bankanın ana sözleşmesine göre vereceği kredi miktarı sermayesinin, rezervlerinin ve gelir fazlalarının toplamını geçemez.

34 Dünya Bankası üyelere sermaye payı tahsis ederken üye ülkelerin IMF’ deki kota miktarlarını esas alır. Dünya Bankasında her üye ülkenin bir sermaye payı vardır. Dünya Bankası’nın sermayesi ve bu miktar içinde üye ülkelerin sermaye payları, ABD doları cinsinden ifade edilmekte olup sermaye payının miktarı, üye ülkenin, Dünya Bankası’ndaki oy gücünü belirlemektedir.

35 Banka Tarafından Yapılan Borçlanma
Dünya Bankasının kredi verirken birincil kaynağını sermayesinden ziyade mali piyasalardan yaptığı borçlanmalar oluşturmaktadır. Dünya Bankası en üst düzeyde kredi değerliliğine sahip olan bir kurumdur. Dünya bankası kaynaklarının büyük bölümünü finansal piyasada uygun koşullarda elde eder. Borç kaynakları genelde uluslararası piyasalarda emeklilik fonları, sigorta şirketleri, şirketler ve bankalar üzerinde yoğunlaşmaktadır.

36 Dünya Bankasının Diğer Gelirleri
Dünya Bankası sahip olduğu sermaye ve borçlanma yolu ile elde ettiği fonları üye ülkelere kullandırması sonucu bazı gelirler elde etmektedir. Diğer gelirler grubu altında izlenen bu gelirler; bankanın elde ettiği faiz geliri, fon fazlasının para ve sermaye piyasalarında değerlendirilmesinden ve dönem sonunda elde ettiği karlardan oluşmaktadır.

37 Genel Olarak Türkiye Dünya Bankası İlişkileri
Türkiye, Dünya Bankası'na 1947 yılında üye olmuş ve ilişkiler güçlendirilerek günümüze kadar gelmiştir. Türkiye’nin Dünya Bankasından bugüne kadar 26,8 Milyar USD fon sağlamış ve bu fonlar daha çok makro ekonomik istikrarın sağlanması, büyüme, verimlilik artışının sağlanması ve piyasalarda rekabet ortamının oluşturulması hedefleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

38 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Banka yardımları devam etmiş ve ekonomik istikrarın sağlanması konusunda gerek IMF gerekse AB ile koordineli çalışmalar hız kazanmıştır. Türkiye’de Dünya Bankası-IMF koordinasyonu daha çok kamu sektörünün yeniden yapılanması, rekabet ortamının iyileştirilmesi ve mali sektör reformu üzerinde yoğunlaşırken, AB’nin katılım öncesi mali yardım kapsamındaki destekleri önemli hale gelmiştir.

39 Dünya Bankası daha çok sosyal güvenlik, kamu sağlığı, su tedariki ve kanalizasyon, çevre, tarım, inşaat, hukuk reformu, kamu sektörü yönetimi ve enerji sektörü reformu konularında Türkiye'ye destek sağlamıştır.

40 DÜNYA BANKASININ TÜRKİYEYE GENEL BAKIŞI
Türkiye Dünya Bankası Grubu’nun (WBG) en büyük orta gelirli ortaklarından birisidir. 735 milyar ABD$ büyüklüğündeki gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) ile Türkiye dünyanın 18. büyük ekonomisidir. On yıldan kısa bir süre içerisinde, ülkede kişi başına düşen gelir neredeyse üç kat artarak ABD$’nı aşmıştır yılında başlayan küresel ekonomik kriz ekonomik büyümeyi yavaşlatsa da, ekonomi direncini korumuş ve Türkiye’yi bölgedeki diğer ülkelerin dersler çıkarabilecekleri bir örnek haline getirmiştir. Kriz sonrasında işgücü piyasaları hızla toparlanmış ve mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik ve istihdam oranları kriz öncesi düzeylere gelmiştir.

41 Türkiye geçtiğimiz on yıl içerisinde rekabetçilik anlamında önemli ilerlemeler kaydetmiş ve örneğin Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabetçilik Endeksinde 16 sıra yükselerek 43. sıraya yerleşmiştir. Aynı dönemde, 1 milyar ABD$’nın biraz üzerinde olan Yabancı Doğrudan Yatırım (YDY) son beş yılda ortalama 13 milyar ABD$’na ulaşmıştır. Ayrıca, 2001 sonrasında gerçekleştirilen temel reformlar Türkiye’nin finansal sektörünün küresel ekonomik krize rağmen nispeten güçlü kalmasına olanak tanımıştır. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında kriz sonrasında bankacılık sektörüne kamu desteği sağlamayan tek ülke olmuştur.

42 Türkiye’nin ekonomik görünümü diğer Avrupa ülkelerine ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesine göre olumlu olmakla birlikte, ülkenin önündeki en önemli orta vadeli zorluk, bir yandan büyümeyi ülke çapında daha az volatil ve daha sürdürülebilir hale getirmek için dış tasarruflara olan bağımlılığı azaltırken, aynı zamanda üretkenliği ve rekabet gücünü arttırmaktır. Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile köklü ancak karmaşık bir ilişkiye sahiptir. AB, Türkiye’nin en büyük ekonomik ortağıdır ve Türkiye’nin 2011 yılındaki ticaretinin yüzde 46’sını oluşturmaktadır. Dünya Bankası Grubu, büyük ölçüde sonuçlara odaklanan bir program uygulaması, krediler ve teknik danışmanlık hizmetleri yoluyla, Türkiye Hükümeti’ni kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda desteklemeye devam etmektedir.

43 DÜNYA BANKASI VE IMF ARASINDAKİ FARK
Dünya Bankası ve IMF’ nin misyonu birbirinden farklılık arz etse de genel olarak aklama ve terörün finansmanıyla mücadele yöntemleri benzerlik göstermektedir ve bu alanda birlikte ortak çalışmalar yürütmektedirler. Dünya Bankasının temel amacı dünya üzerindeki yoksulluk ile mücadele etmektir. Bu amaçla Dünya Bankası maddi ve teknik yardım sağlamak suretiyle ülkelerin gelişme kapasitelerinin artırılmasını teminen gerekli çalışmalarda bulunmaktadır. IMF n’in temel amacı ise makro ekonomik çerçevededir ve dünya üzerindeki mali istikrarın sürdürülmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.

44 BASIN BÜLTENİ: Dünya Bankası 2014 büyüme tahminini yüzde 3,1’e düşürürken, 2015 öngörüsünü koruyor (23 Aralık 2014 Salı) Ankara, Dünya Bankası’nın bugün Ankara’da açıkladığı Türkiye Ekonomik Bilgi Notunun beşinci sayısına göre, yılın üçüncü çeyreği için açıklanan zayıf GSYH sonucu, yıl sonu büyüme rakamının yüzde 3’ün biraz üzerinde gerçekleşebileceğini gösteriyor, ancak iç talebin diğer bileşenleri iyileşme sinyalleri vermesine rağmen üçüncü çeyrekteki yavaşlama büyük ölçüde stoklardaki azalmadan kaynaklanıyor. Öte yandan, petrol fiyatlarındaki keskin düşüş sebebiyle enflasyon ve cari açık görünümünde bir iyileşme kaydediliyor. Dünya Bankası’nın 2015 yılına ilişkin büyüme tahmini ise değiştirilmeyerek yüzde 3,5’te tutuldu.

45 SORULAR: 1.Dünya Bankası’nın kuruluş amacı nedir ?
2.Dünya Bankasının finansman kaynakları nelerdir? 3.Dünya Bankası ve Türkiye ilişkileri hakkında kısaca bilgi veriniz. Kaynakça: Ulusal Tez Merkezi , Dünya Bankası Web Sitesi.


"İÇİNDEKİLER DÜNYA BANKASI GRUBU VE FAALİYETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları