Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 1. 2 SUNUMUN İÇERİĞİ MUAMELAT (İŞLEMLER) YÖNETMELİĞİ RESMİ YAZIŞMALAR İLE İLGİLİ BİLGİLER ARŞİV İŞLEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 1. 2 SUNUMUN İÇERİĞİ MUAMELAT (İŞLEMLER) YÖNETMELİĞİ RESMİ YAZIŞMALAR İLE İLGİLİ BİLGİLER ARŞİV İŞLEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 1

2 2 SUNUMUN İÇERİĞİ MUAMELAT (İŞLEMLER) YÖNETMELİĞİ RESMİ YAZIŞMALAR İLE İLGİLİ BİLGİLER ARŞİV İŞLEMLERİ

3 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 3 KÜNYE; ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUAMELAT YÖNETMELİĞİ 31 Aralık 2007 Tarih ve 26743 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 4 YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ 1.Bölüm; Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2.Bölüm; Resmî Yazışmalar 3.Bölüm; Evrak Hizmetleri 4.Bölüm; Arşiv Hizmetleri 5.Bölüm; Depo Hizmetleri 6.Bölüm; Defterler, Basılı Evrak ve Makbuzlar 7.Bölüm; Çeşitli ve Son hükümler

5 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarınca yürütülen yazışma, evrak, depo hizmetleri, tutulan defter ve dosyalar ile bunların kayıt ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre kurulan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarınca yürütülen birinci maddedeki muamelat hizmetlerini kapsar. Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 5

6 6 Bu Durumda; Odalarımızda, Birliklerimizde, Federasyonlarımızda ve Konfederasyonumuzda yapılacak bütün iş ve işlemlerde rehberimiz ve kaynağımız bu yönetmelik olacaktır. Sizden önceki örnekler hatalı veya eski yönetmeliğe göre yapılmış olabilir bunları içerik olarak dikkate alın ancak yönetmeliği de incelemeyi ihmal etmeyin.

7 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 7 Resmi yazışma  Yazışmanın amacı;  Bilgilendirme,  Sorun çözme,  Konuyu açıklığa kavuşturma,  Talep yazıları,  Bilgi alma, ... Gibi amaçlarla yapılır.

8 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 8 Resmi yazı/Belge  Kurumun görev ve faaliyetlerini yerine getirirken, günlük iş akışı içerisinde oluşan ve kanıt olma özelliği taşıyan yazılı, basılı veya farklı formatlardaki (elektronik, ses, görüntü,grafik vb) kayıtlardır.  Kanıt özelliği taşır,  Kurumun belleğidir,  Yönetim kararlarının ortaya konulması, takip edilmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik planlamaların yapılmasını sağlar.

9 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 9

10 10 Yazılarımız;  Okunaklı, anlaşılır  Bütünlük sağlanmış  Dilbilgisi ve imla kurallarına uygun  Silinti ve kazıntısız  Hatasız ve temiz  Son hali  Standart formlar  Önem ve öncelik dereceleri sırası belirlenmiş Olmalıdır.

11 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 11 Yazışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar: Yönetmelikte belirtilen şekle uygunluğuna. Yazı karakterinin “Times New Roman” olmasına. Üst’e yazılan yazılar “arz” ile aynı seviyeye yazılan yazılar “arz/rica” ile ast’a yazılan yazılar “rica” ile bitirilir. Yazılarda yalın kolay anlaşılır bir dil kullanılır. Yazılarda lakap, övme vb. kelimeler kullanılmaz. (….sayın başkanlığına, …..çok sayın müdürlüğüne, ellerinizden öperim gibi sözlerle başlanmaz veya bitirilmez.)

12 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 12 Yazışmalarda Dikkat Edilecek Hususlar: Zamanında cevap verilmesine. Ne istediğimizi sözü uzatmadan belirtilmesine. Eklerin okunaklı olmasına. Belirtilen yasa ve yönetmeliklerin halen yürürlükte olup olmadığına. İmzanın mesuliyeti, mührün resmiyeti belirlediğine. Kağıt boyutlarının (A 4 veya A 5 ) olmasına. Dikkat edilmesi gerekir.

13 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 13 Arşiv Hizmetleri; Arşiv malzemesi MADDE 34 – (1) Arşiv malzemeleri şunlardan ibarettir: a) Her türlü yazı, mesaj ve dokümanlar, b) Personel dosyaları, kayıt ve defterler, c) Toplantı tutanakları, ç) Sözleşmeler ve planlar, d) Fotoğraf ve filmler, e) CD, video ve ses bantları, f) Muhasebe kayıtları, g) Sicil kayıtları.

14 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 14 Arşive hazırlama MADDE 35 – (1) Her yılın ocak ayı içinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme birimlerce gözden geçirilerek ayırıma tabi tutulur. Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve arşive devredilecek malzeme, birim personeli ile arşiv yetkili personeli tarafından uygunluk kontrolünden geçirilir. (2) Arşivlik malzeme, arşive kayıt defterleri veya föyleri ile teslim edilir.

15 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 15 İmha edilecek malzeme MADDE 37 – (1) Belli süreler sonunda saklanmasına yarar görülmeyen arşiv malzemesinin imha edilmesi gerekir. İmha edilebilecek malzemeler şunlardır: a) Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları, b) Elle, yazı makinesi veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsvedde, c) Resmî veya özel her çeşit zarf, ç) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kâğıtları, istatistiki formlar, çeşitli çizelge ve listeler, bunlara ait yazışmalar gibi hazırlık dokümanları),

16 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 16 İmha edilecek malzeme d) Birimlere bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, e) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzeri mevzuat değişikliği nedeniyle kullanılmayan evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı, f) İsimsiz, imzası ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikâyetler, g) Bilgi için gönderilen yazılar,

17 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 17 İmha edilecek malzeme ğ) Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onayları, hasta sevk formları, h) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış başvurular ve yazılar, ı) Her türlü istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları, i) Davetiyeler, bayram tebrikleri, j) İstifade edilmesi, onarılması ve yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzeri. (2) Delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyen evrak imha işlemine 3 kişiden oluşan ayıklama ve imha komisyonunca karar verilir.

18 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 18 İmha listesinin düzenlenmesi MADDE 38 – (1) İmha edilecek malzeme için, bunların özelliğine göre, teşekkül ettiği birim yılı, mahiyeti, tarihi ve sayı numarası esas alınmak suretiyle iki nüsha olarak imha tutanağı hazırlanır. (2) Başkaları tarafından görülüp okunması mahsurlu olan gizli evrak ve malzeme özel bir makinelerde, okunmayacak şekilde imha edilir. (3) İmhasına karar verilen malzeme kâğıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.

19 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 19 Saklama işlemi MADDE 39 – (1) Saklama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır: a) Birimlerin evrakı, işlem gördükleri tarih sırasına göre bir araya getirilir. b) Üzerinde yalnızca ay olup, günü belli olmayan evrak, sıralamada bulundukları ayın en sonuna toplu olarak konur. c) Her klasör içinde yer alacak evraka 1’den başlamak üzere sıra numarası verilir. ç) Her bir klasör içerisine, o klasöre konulan evrakın dökümünü gösteren bir "dosya fihristi" konur. d) Klasörün üzerine işlem yılı yazılır. e) Hazırlanan klasörler madeni raflara veya dolaplara tasnif planına uygun olarak yerleştirilir. f) Özelliği olan dokümanlar ayrı bir tasnif sistemine tabi tutulur. g) Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır.

20 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 20 Saklama süresi MADDE 41 – (1) Arşivlenen malzemeden yazışma evrakı 5 yıl süreyle, muhasebe evrakı 10 yıl süreyle saklanır. Özelliği olan (karar defteri, sicil kayıtları, muhasebe defterleri, personel dosyaları ve benzeri) kayıt ve dokümanlar sürekli saklanır. Saklama süresi özel! “ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI TARAFINDAN YAPILACAK KURS VE SINAVLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE” Yazılı ve uygulamalı sınav evrakının saklanması MADDE 20- (1) Yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili evrakın tümü oda tarafından 5 yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanağa bağlı olarak imha edilir.

21 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 21 Arşiv hizmetleri ile ilgili işlemlerde çözüm üretemediğiniz konularda aşağıda künyesi verilen yönetmelikten faydalanabilirsiniz. “DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” Resmî Gazete: 16.5.1988/19816

22 Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 22


"Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP 1. 2 SUNUMUN İÇERİĞİ MUAMELAT (İŞLEMLER) YÖNETMELİĞİ RESMİ YAZIŞMALAR İLE İLGİLİ BİLGİLER ARŞİV İŞLEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları